Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mùa gặt

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Biển, đảo từ lâu đã trở thành điểm nóng ở nước ta. Công tác phòng thủ biển, đảo luôn được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn địch từ biển tấn công vào đất liền. Cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được nandaovadoisong.com.vn cập nhật trong bài viết này. Làm như vậy, bạn có thể dễ dàng hoàn thành bài thu hoạch và bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích nhất. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   
mẫu 1

HỎI:   Cảm nhận của anh / chị sau khi học các chuyên đề về kiến ​​thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong tương lai.

BÀI TẬP
Lớp học nâng cao kiến ​​thức chuyên đề quốc phòng và an ninh nhằm tiếp thu, củng cố đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về quốc phòng và an ninh. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay cho phép mỗi người lao động nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chủ đề của khóa học đều rất thiết thực, phù hợp với tình hình đất nước trong tình hình mới. Trong đó tôi tâm đắc nhất những quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và củng cố nền an ninh nhân dân trong tình hình mới.
Hãy nêu ý kiến ​​của bạn về vấn đề này như sau:

A. NHẬN THỨC Gắn
bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của đảng. Khi vạch ra đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành phương hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngành Công an cần tập trung thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

Có thể thấy, ý thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng được bổ sung và phát triển, có nội dung chủ yếu sau:

(1) Bảo đảm an ninh nhân dân, an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo vô điều kiện, trực tiếp của Đảng. và chính phủ thống nhất.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng và củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, dựa trên hệ thống chính trị cơ bản vững chắc, ổn định, các mặt của đời sống xã hội phát triển bền vững. .

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (sức mạnh kinh tế), sức mạnh tinh thần (sức mạnh văn hóa – xã hội), sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh tổng hợp, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài để tạo dựng và củng cố nền an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng chủ yếu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống an ninh nhân dân là công an, có nhiệm vụ tham mưu cho đảng, nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật bảo đảm an ninh nhân dân. và an ninh của người dân. tư thế; phối hợp với các ban, bộ, ngành giải quyết phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch và tổ chức thực thi pháp luật các cấp, các ngành, các lĩnh vực nhằm cảnh báo sớm, đấu tranh với các hành động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng nhân dân, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh của nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của đảng đối với an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, khoản 3, khoản 10, quy định: “Bảo vệ an ninh nhân dân là tổ chức và bố trí lực lượng bảo vệ. an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia ”; Nhiệm vụ tăng cường an ninh nhân dân và bảo đảm an ninh nhân dân được chỉ rõ tại Điều 16:

“đầu tiên. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân tham gia xây dựng địa phương, cơ sở, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và gắn với xây dựng đất nước. quốc phòng.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

B. NGHĨA VỤ, HÀNH ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO:
– Là một đảng viên, giáo viên, tôi thấy cần phải làm những việc sau đây để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

– Ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng dụ dỗ, làm xói mòn lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

– Hỗ trợ cho sự ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

– Thường xuyên vận động, tuyên truyền giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện đúng các chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức và hành động thiết thực đối với công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Xác định và lên án các hiện tượng và hành động tiêu cực gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia cũng như tình đoàn kết với người dân địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo mẫu 2

Câu hỏi  : Trong số các chủ đề bạn đã học, bạn quan tâm nhất đến chủ đề nào? Tại sao. Liên hệ thực tế địa bàn, đồng chí và nhiệm vụ của mình.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đồng thời tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; phải có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng và phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển 1982.

Tuyên truyền về các điều khoản và nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam khi hoạt động hoặc tham gia giao thông trong phạm vi lãnh hải, các vùng nội thuỷ, vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về các quan điểm chủ đạo và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực thi quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo, quần đảo và các khu vực đặc quyền kinh tế biển. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là các cấp, ngành ở địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo

Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, du lịch… Trong đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo.

The process of attracting resources for socio-economic development of sea and islands requires functional sectors and localities to coordinate in overall research and survey, clearly identifying potentials and strengths of each region and each region. area, properly and adequately assess natural factors as well as development trends. The planning must take into account the inheritance, development, connectivity between regions and areas; must attach shores, seas, islands and archipelagos in an economic and defense survival space. Therefore, if not fully surveyed and evaluated scientifically, the results will be low, even ineffective, but also disrupt the balance in the process of marine economic development.

Developing the marine economy must be associated with solving social problems well and improving the people’s material and spiritual life, considering it as a key issue in building a posture of people’s hearts at sea. History has proven that, in any era or regime, the people’s deep aspirations are still guaranteed material and spiritual life. the hearts of the people, as the basis, the foundation for building the position of the people’s hearts. Therefore, our Party and State in recent years have paid great attention to building infrastructure, improving the material, cultural and spiritual life of the people in coastal and island regions, especially in the coastal areas. The island plays an important role in national defense and security.

3. Closely combine the speeding up of the civilization process at sea with building a strong defense and security posture at sea, capable of protecting national sovereignty at sea

The civilization of seas and islands is both a basis for us to effectively exploit marine resources and a premise for building, consolidating and promoting local forces to serve national defense strategies. – security at sea. Our Party has affirmed in the Vietnam Maritime Strategy to 2020: “Implement the process of civilisation on seas and islands in association with population organizations, marine production and exploitation organizations. There are special policies to strongly encourage people to settle down and do long-term business at sea; piloting the construction of defense-economic zones in the islands, the Spratly archipelago, the sea and the islands of the Fatherland”(3). This is a strategic policy of extremely important significance for the cause of protecting the country’s sovereignty over sea and islands. This policy has been and is being realized, meeting the requirements of marine economic development along with ensuring national defense,security and firmly protect Vietnam’s sovereignty at sea.

Thoroughly grasping the Party and State’s guidelines and policies, the civilization work on seas and islands, especially in strategic seas and islands, has been promoted, positively affecting economic development – society, creating favorable conditions for consolidating and building a position of people’s hearts at sea. In a number of islands with particularly important positions in terms of security and defense, such as: Hoang Sa and Truong Sa archipelagos, the civilization process was initially carried out effectively, creating good public opinion among the masses. people at home and abroad. Infrastructure on many islands in Truong Sa has been built more and more spaciously. People’s lives have gradually stabilized. Truong Sa people completely believe in the guidelines and policies of the Party.

Along with the process of civilization in seas and islands, the protection of sovereignty over seas and islands and maintenance of national interests at sea in the current period needs to be more closely combined between socio-economic development and economic development. strengthen national defense – security. The planning for socio-economic development in coastal areas, sea and islands must comply with the requirements set out in the master plan of the local defense area, must be systematic, ensure the close connection between the sea, the island and the mainland; closely combine the “static” battle position of the island and the shore with the “dynamic” position of the mobile combat forces at sea to create a continuous and solid battle position.

Technical equipment for socio-economic purposes must be compatible with the system of technical equipment for national defense and security in the system of force clusters at sea, to control, monitor, and alert. aid and support each other in the fight against activities that infringe upon national sovereignty and interests. The socio-economic and logistical facilities along the coast, at sea and on the islands must be ready to be mobilized for defense tasks, giving priority to the construction of offshore outpost islands with fortified fortifications and equipment. strong firepower, capable of long-term combat. The process of designing and building infrastructure on the sea and islands must be highly dual-use, not only sustainable against the impact of the marine environment, but also sustainable when switching to serve the purposes of defense – security. .

In addition, it is necessary to build a fishery surveillance force strong enough to protect the exploitation and fishing of fishermen at sea, ready to perform rescue and rescue missions at sea; and at the same time inspect, supervise, detect and prevent illegal fishing activities of foreign countries in the waters of Vietnam. Coastal localities and island districts must have militia and self-defense forces that both participate in the production and exploitation of marine products, while also performing the task of maintaining security and order at sea, and promptly detecting, fighting and preventing sea-borne threats. acts of infringing upon national interests and sovereignty.

4. Consolidate and improve the operational efficiency of the political system in the island districts to meet the requirements of protecting the country’s sovereignty over sea and islands

The political system in the island districts, especially the offshore island districts – is both a “bridge” to bring the Party’s guidelines and policies to the masses, as well as a direct subject to organizing, leading, directing and directing. implement the Party’s guidelines on the sea and island areas. Therefore, building a strong political system in the island districts is an important solution to strengthen the national defense posture at sea to meet the current requirements of protecting the country’s sovereignty over the sea and islands. The implementation process is to perfect the political system with adequate institutions, reasonable structure and effective operation mechanism, suitable to the specific operating conditions in the sea and island areas. In which, promoting the role and function of organizations in the political system, especially party organizations; well implement social policies for offshore island districts and key areas,strategy; attach great importance to properly solving the relationship and coordination of activities between organizations in the political system in each island district and between island districts, creating a continuous battle at sea so that they can quickly gather and effectively use the power of local forces for defense and security at sea.

Vietnam’s seas and islands are a part of the sacred territory of the Fatherland, holding a particularly important position in the cause of national construction, development and defense, now and in the future. Protecting the sovereignty of the sea and islands is an important task and responsibility of the entire Party, people and army. To fulfill that sacred and noble task, more than ever, it is necessary to promote the synergy of the whole country, the whole political system, under the leadership of the Party, the unified management and administration of the Communist Party of Vietnam. The State, upholding independence, sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, maritime integrity in particular and the territorial integrity of the Fatherland in general, builds a Vietnam of “rich people, strong country, and people”. owner, fair, civilized”

Already have VietJack app on the phone, solve textbook exercises, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture….for free. Download the app now on Android and iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Follow us for free on social networks facebook and youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ to continue following the latest series on English grammar, TOEIC, Java, C, C++, Javascript,HTML,Python,Database exam ,Mobile…. our latest.Previous page Next page

Harvest

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands has attracted the attention of many readers. The sea and islands have long been a hot spot of our country for a long time. The protection of the sea and islands is always a top priority to protect the territorial integrity and prevent the enemy from attacking from the sea to the mainland. Let’s follow together now!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Lessons on protecting the sovereignty of the sea and islands

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands will be updated in this article by nandaovadoisong.com.vn. Thereby you can easily complete your harvest and add the most useful knowledge. Let’s follow together!

Essay
on protecting sovereignty over sea and islands 
sample 1

QUESTION: How do you perceive after being trained on QP-AN knowledge topics? Contact responsibility, your own actions in the future.

EXERCISES
The class fosters thematic knowledge of defense and security in order to thoroughly grasp and foster the Party’s viewpoints and guidelines on National Defense and Security, and to raise awareness for staff and teachers on defense and security tasks. The current international, regional and domestic political and security situation allows each staff member to raise their responsibility and sense of national construction and defense.

The topics in the course are very practical, suitable for the country in the new situation. In which, I am most interested in the views and policies of the Communist Party of Vietnam on national security and building the people’s security posture in the new situation.
Please state your views on this issue as follows:

A. AWARENESS
Close association with the people is a fundamental principle in the organization and operation of the Party. In leading the line to protect security and order, this principle is concretized into a strategic orientation: building a “people’s security posture”. In order to effectively implement the line and policy on building people’s security and people’s security posture, the police force needs to focus on implementing many measures synchronously.

It can be seen that the Party’s theoretical awareness, ideology and views on building the people’s security posture have been supplemented and developed more and more, with the following basic contents:

(1) Building the posture of people’s security, the people’s security is an important and regular task of the entire Party, army and people, under the absolute and direct leadership of the Party. centralized and unified management of the State.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN TỚI:
– Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

– Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

– Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

– Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài thu hoạch
bảo vệ chủ quyền biển đảo mẫu 2

Câu hỏi: Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Пропаганда на морях и островах должна внимательно следить за реальностью ситуации, постоянно обновлять содержание, разнообразить формы и методы пропаганды, соответствующие уровню осведомленности каждой аудитории, эффективно использовать эффективные технические средства и сосредоточиться на расширении сферы охвата. пропаганда.

Пропаганда национального суверенитета на море требует синхронной координации всех уровней, отраслей и местностей; в содержании и методах пропаганды должно быть последовательное и четкое направление от центра к низовым. Пропагандистское содержание должно быть разнообразным и богатым в национальных и международных средствах массовой информации, тесно интегрируя иностранную, политическую, экономическую, военную и оборонную деятельность.Вьетнамский народ, а также международное сообщество понимают и твердо понимают регионы и районы, находящиеся под давним вьетнамским исторический суверенитет, а также морской суверенитет Вьетнама, установленный на основе положений Конвенции Международного морского права 1982 года.

Пропаганда условий и обязательств по соблюдению положений вьетнамского законодательства при эксплуатации или участии в судоходстве в пределах территориального моря, внутренних вод, островов, архипелагов и исключительных районов морского хозяйства Вьетнама; о доминирующих и последовательных взглядах партии и государства Вьетнам на осуществление национальной юрисдикции над морями, островами, архипелагами и морскими исключительными экономическими зонами. В частности, сосредоточить внимание на повышении осведомленности всех уровней и секторов, особенно уровней и филиалов в прибрежных районах, хорошо осознавая сложный характер задачи защиты морского и островного суверенитета в условиях открытости, международной интеграции; подтверждение и укрепление уверенности народа страны и международного сообщества в суверенитете Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша; преобразовать сознание,Тем самым способствуя силе всей партии, армии, народа и политического строя, сочетая внутренние и внешние силы, успешно выполняя задачу по защите морского суверенитета, острова Отечества.

Необходимо широко вести пропаганду внутри страны и за рубежом, связывая историю с современностью, чтобы люди могли видеть значение и важность моря и островов в деле национального строительства и развития; заставить каждого вьетнамского гражданина увидеть свои обязанности и обязательства в отношении национального суверенитета над морем и островами. С тех пор объединяйтесь и беритесь за руки в решимости освоить и защитить священные моря и острова Отечества.

2. Приоритизировать ресурсы для экономического развития морей и островов и эффективно реализовывать стратегии социально-экономического развития в прибрежных и островных регионах.

Вьетнамское море содержит большой экономический потенциал. Поэтому, чтобы эффективно эксплуатировать и использовать этот потенциал и превратить этот потенциал в ресурсы и движущие силы для продвижения дела национальной индустриализации и модернизации, партии и государству необходимо сосредоточить внимание на вложении соответствующих ресурсов в отрасли экономики. сильные стороны в прибрежных районах, на островах и архипелагах, такие как: добыча и переработка нефти и газа; портовая система и судоходные услуги; добыча, переработка морепродуктов, туризм… При этом приоритет отдается строительству сервисных центров, созданию сильных экономических групп, способных работать, сочетая экономическое развитие с освоением моря, острова; сосредоточить капитал, науку, технологии и трудовые ресурсы для эффективного использования потенциала моря; уделять приоритетное внимание развитию социально-экономической инфраструктуры и инфраструктуры обороны и безопасности на архипелаге Чыонгса и крупных прибрежных островах,создание благоприятных условий для ускорения производства людей, проживающих на островах и архипелагах.

Процесс привлечения ресурсов для социально-экономического развития морей и островов требует координации функциональных секторов и местностей в общих исследованиях и изысканиях, четко определяя потенциалы и сильные стороны каждого региона и каждого региона. области, правильно и адекватно оценивать природные факторы, а также тенденции развития. Планирование должно учитывать наследование, развитие, связь между регионами и областями; должны соединить берега, моря, острова и архипелаги в экономическом и оборонном пространстве выживания. Если не полностью завершить и оценить, следовательно, результаты будут низкими, даже неэффективными, а также нарушить баланс в процессе морского экономического развития.

Развитие морского хозяйства необходимо увязывать с правильным решением социальных проблем и улучшением материальной и духовной жизни людей, рассматривать его как ключевой вопрос в построении настроения людей на море. История доказала, что в любую эпоху и любой режим глубинные чаяния народа по-прежнему гарантируют материальную и духовную жизнь. сердца народа, как основу, фундамент построения позиции народного сердца. Поэтому наша партия и государство в последние годы уделяют большое внимание строительству инфраструктуры, улучшению материального, культурного и духовного быта жителей приморских и островных районов, особенно приморских районов. Остров играет важную роль в национальной обороне и безопасности.

3. Тесно сочетать ускорение процесса цивилизационного суверенитета на море с созданием прочной системы обороны и безопасности на море, способной защитить национальный суверенитет на море.

Цивилизация морей и островов является для нас одновременно и основой для эффективного освоения морских ресурсов, и предпосылкой для создания, консолидации и продвижения местных сил для выполнения стратегий национальной обороны. – безопасность на море. Наша партия одобрила во Вьетнамской морской стратегии до 2020 года: «Осуществлять процесс цивилизации на морях и островах в сотрудничестве с организациями населения, организациями по добыче и эксплуатации морей. Существуют специальные правила, поощряющие людей осесть и вести долгосрочный бизнес в море; пилотирование строительства оборонно-экономических зон на островах, архипелаге Спратли, море и островах Отечества»(3). Это стратегическая политика, имеющая чрезвычайно важное значение для защиты суверенитета страны над морями и островами.Эта политика реализуется и реализуется, отвечая требованиям развития морской экономики, а также демонстрируя национальную оборону, безопасность и твердо защищая суверенитет Вьетнама на море.

Тщательно усваивая установки и политику партии и государства, продвигалась цивилизационная работа на морях и островах, особенно на стратегических морях и островах, что положительно влияло на экономическое развитие – общество, создавая благоприятные условия для консолидации и формирования позиций сердец людей. в море. На ряде островов с особо важными позициями с точки зрения безопасности и обороны, таких как: архипелаги Хоангса и Чыонгса, цивилизационный процесс изначально осуществлялся эффективно, создавая хорошее общественное мнение в массах. людей дома и за границей. Инфраструктура на многих островах Чыонг Са построена все более просторно. Жизнь людей стабилизировалась. Люди Чыонг Са полностью верят в руководящие принципы и политику партии.

Наряду с процессом цивилизации на морях и островах, защита суверенитета над морями и островами и поддержание национальных интересов на море в нынешний период должны более тесно сочетаться между социально-экономическим развитием и экономическим развитием. укреплять национальную оборону – безопасность. Планирование социально-экономического развития прибрежных районов, моря и островов должно соответствовать требованиям, изложенным в генеральном плане местного оборонительного района, должно носить системный характер, обеспечивать тесную связь моря, острова и материка; тесно сочетать «статическую» боевую позицию острова и берега с «динамической» позицией подвижных боевых сил в море, чтобы создать непрерывную и прочную боевую позицию.

Технические средства социально-экономического назначения должны быть совместимы с системой технических средств национальной обороны и безопасности в системе группировки сил на море, для управления, контроля и боевого дежурства. помогать и поддерживать друг друга в борьбе с действиями, ущемляющими национальный суверенитет и интересы. Социально-экономические и материально-технические объекты на побережье, в море и объекты на островах должны быть готовы к мобилизации для решения оборонных задач, отдавая приоритет строительству морских аванпостов-островов с укрепленными укреплениями и оборудованием. сильная огневая мощь, способная к длительному бою. Процесс проектирования и строительства инфраструктуры на море и островах должен иметь в высшей степени двойное назначение, а не только устойчивый к воздействию морской среды,но и устойчивые при переходе на обслуживание целей обороны – безопасности. .

Кроме того, необходимо создать силы по надзору за рыболовством, достаточно сильные для защиты эксплуатации и рыболовства рыбаков в море, готовые выполнять спасательные операции в море; и в то же время проверять, контролировать, обнаруживать и предотвращать незаконную рыболовную деятельность иностранных государств в водах Вьетнама. Прибрежные населенные пункты и островные округа должны иметь силы ополчения и самообороны, которые не только участвуют в производстве и эксплуатации морской продукции, но и выполняют задачи по поддержанию безопасности и порядка на море, оперативному обнаружению, борьбе и предотвращению морских угроз. акты ущемления национальных интересов и суверенитета.

4. Консолидация и операционная эффективность политической системы в островных округах для удовлетворения требований защиты страны, улучшения суверенитета над морем и островами.

Политическая система в островных округах, особенно в офшорных островных округах, является одновременно «мостом» для донесения партийных установок и политики до масс, а также непосредственным предметом организации, руководства, направления и направления. осуществлять указания партии о морских и островных районах. Таким образом, создание сильной политической системы в островных округах является важным решением для укрепления позиций национальной обороны на море, чтобы соответствовать текущим требованиям защиты суверенитета страны над морем и островами. Процесс внедрения заключается в совершенствовании политической системы с адекватными институтами, разумной структурой и эффективным механизмом работы, подходящим для конкретных условий работы в морских и островных районах. В котором, продвигая роль и функции организаций в политической системе,особенно партийные организации; хорошо реализовывать социальную политику для оффшорных островных районов и ключевых областей, стратегии; придают большое значение правильному решению взаимоотношений и координации действий между организациями в политической системе в каждом островном округе и между островными округами, создавая непрерывный бой на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасность на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.

Моря и острова Вьетнама являются частью территории Отечества, занимая особенно важное место в деле национального строительства, развития и обороны, сейчас и в будущем. Защита суверенитета морей и островов — важная задача и ответственность всей партии, народа и армии. Для выполнения этой священной и благородной задачи более чем когда-либо необходимо способствовать синергии всей страны, всей политической системы под руководством партии, единого управления и администрации Коммунистической партии Вьетнама. Государство, отстаивая независимость, суверенитет, суверенные права, юрисдикцию, морскую неприкосновенность в частности и территориальную целостность Отечества в целом, строит Вьетнам из «богатых людей, сильной страны и народа». собственник, честный, цивилизованный»

У вас уже есть приложение VietJack на телефоне, решайте упражнения из учебника, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture… бесплатно. Загрузите приложение прямо сейчас на Android и iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Следите за нами бесплатно в социальных сетях facebook и youtube:

Следуйте https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/, чтобы продолжить следить за последними сериями по грамматике английского языка, TOEIC, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, экзамену по базе данных, мобильным устройствам…. наша последняя.Предыдущая страница Следующая страница

Уборка урожая

Статья о защите суверенитета морей и островов  привлекла внимание многих читателей. Море и острова уже давно являются горячей точкой нашей страны. Защита моря и островов всегда является главным приоритетом для защиты территориальной целостности и предотвращения нападения противника с моря на материк. Проследим вместе прямо сейчас!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Уроки защиты суверенитета морей и островов

Статья о защите суверенитета на море и островах будет обновлена ​​в этой статье nandaovadoisong.com.vn. Тем самым вы сможете легко завершить сбор урожая и добавить самые полезные знания. Следим вместе!

Сочинение
о защите суверенитета над морями и островами  
образец 1

ВОПРОС:  Как вы себя чувствуете после обучения по темам знаний QP-AN? Контактная ответственность, собственные действия в будущем.

УПРАЖНЕНИЯ
Класс способствует развитию тематических знаний по обороне и безопасности, чтобы полностью усвоить и укрепить точки зрения и руководящие принципы партии по национальной обороне и безопасности, а также повысить осведомленность персонала и преподавателей о задачах обороны и безопасности. Нынешняя международная, региональная и внутренняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности позволяют каждому сотруднику повысить свою ответственность и чувство национального строительства и обороны.

Темы курса очень практичные, подходящие для страны в новой ситуации. В котором меня больше всего интересуют взгляды и политика Коммунистической партии Вьетнама в отношении национальной безопасности и укрепления безопасности народа в новой ситуации.
Пожалуйста, изложите свое мнение по этому вопросу следующим образом:

А. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
Тесная связь с народом является основным принципом в организации и деятельности партии. При проведении линии защиты безопасности и порядка этот принцип конкретизируется в стратегическую направленность: построение «позиции безопасности народа». Чтобы эффективно реализовать линию и политику по обеспечению безопасности людей и обеспечения безопасности людей, полиции необходимо сосредоточиться на одновременном осуществлении многих мер.

Видно, что теоретическое сознание партии, ее идеология и взгляды на построение народной безопасности все больше дополнялись и развивались, имея в своем основном следующем содержании:

(1) Обеспечение безопасности народа, безопасности народа является важной и постоянной задачей всей партии, армии и народа под безусловным и непосредственным руководством партии. и единое управление государством.

(2) Народная позиция безопасности народа, народом, для народа строится и укрепляется в направлении всего народа, всесторонне, на основе прочной и стабильной базовой политической системы, устойчивого развития всех аспектов социальная жизнь.

(3) Содействовать материальной силе (экономический потенциал), духовной силе (социально-культурный потенциал), силе великого блока национального единства, тесно сочетать национальную силу с эпохальной силой, внутреннюю силу и международную силу, традиционные элементы с современными элементами, внутреннюю и внешние силы для создания и укрепления безопасности народа.

(4) Основной силой, консультирующей партийные комитеты и органы власти на всех уровнях по созданию и укреплению системы безопасности народа, является полиция, отвечающая за консультирование партии и государства по обнародованию руководящих принципов, руководств, политики и законов по обеспечению безопасности народа и безопасности людей. поза; согласовывать с ведомствами, министерствами, филиалами и населенными пунктами запуск движения Все люди на страже национальной безопасности; разрабатывать и реализовывать схемы, планы, планы и организовывать силовые структуры на всех уровнях, участках и полях с целью заблаговременного предупреждения и борьбы с действиями, посягающими на безопасность и порядок страны.

(5) Объединить позицию народной безопасности с позицией всенародной обороны и позицией народной любви в стратегии национальной обороны. В частности, позиция народного сердца является прочным фундаментом построения общенародной национальной обороны и безопасности народа.
Институционализируя позицию партии в отношении обеспечения безопасности народа, Закон о национальной безопасности 2004 г., статья 3, пункт 10, гласит: «Позиция безопасности народа – это организация и расположение сил охраны. национальной безопасности и необходимых ресурсов для активной защиты национальной безопасности»; Задача укрепления безопасности народа и обеспечения безопасности народа указана в статье 16:

“первый. Мобилизовать все население для участия в движении в защиту национальной безопасности, воспитывать и поощрять кадры, государственных служащих, рабочих и всех граждан к участию в создании сильных местностей, учреждений и организаций; построение великого блока национального единства; улучшение материальной и духовной жизни людей.

Формулировать и организовывать реализацию стратегий, политики и планов обеспечения национальной безопасности в связи с построением и укреплением политической системы, развитием экономики, культуры, общества, иностранных дел и в тесном сочетании с построением общенародной национальной обороны.

Укрепление социалистического законодательства, построение и совершенствование правовой системы охраны национальной безопасности; определение конкретных задач, полномочий, ответственности и обязанностей органов, организаций и лиц в области обеспечения национальной безопасности.

Создание сильных сил национальной безопасности; разрабатывать планы и организовывать и располагать необходимые силы и средства для активной защиты национальной безопасности во всех ситуациях.

B. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАННОСТЕЙ, ДЕЙСТВУЙТЕ ОТВЕТСТВЕННО В СЛЕДУЮЩЕЕ РАЗ:
– Как член партии и учитель, я считаю необходимым сделать следующие вещи, чтобы внести свой вклад в строительство и защиту Отечества:

– Прилагайте усилия, чтобы учиться и практиковаться, чтобы стать хорошими гражданами и хорошими членами партии, чтобы внести свой вклад в страну.

– Регулярно поднимать дух революционной бдительности. Избегайте материальных соблазнов, которыми контрреволюционные силы соблазняют и подрывают нашу веру в партию и революцию.

– Поддерживать политико-идеологическую устойчивость коллектива и учителей школы, способствовать сплочению коллектива.

– Постоянно учиться повышать профессиональное мастерство, иметь сильную политическую волю, быть последовательным с социалистической линией.

– Регулярная агитация и пропаганда учителей и учащихся школы строго следовать указаниям партии, политике и законам государства.

– Регулярно учиться, чтобы повысить осведомленность о марксизме-ленинизме, мысли Хо Ши Мина, отвечая на кампанию «Изучай и следуй нравственному примеру Хо Ши Мина».

– Постоянно обучаться повышению осведомленности и практическим действиям по массовой мобилизационной работе. Мобилизовать родственников и студентов, чтобы они придерживались руководящих принципов и линий партии, не участвовали в социальных пороках и не позволяли плохим парням иметь возможность манипулировать и ослаблять их способность бороться и защищать свою родину. Выявление и осуждение негативных явлений и действий, ставящих под угрозу национальную безопасность, а также солидарность с местными жителями, в которых находится агентство.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Сочинение
о защите суверенитета над морями и островами образец 2

Вопрос : Среди тем, которые вы изучали, что вас больше всего интересует? Почему. Практический контакт с местностью, товарищами и своими обязанностями.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đồng thời tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; phải có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng và phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển 1982.

Tuyên truyền về các điều khoản và nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam khi hoạt động hoặc tham gia giao thông trong phạm vi lãnh hải, các vùng nội thuỷ, vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về các quan điểm chủ đạo và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực thi quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo, quần đảo và các khu vực đặc quyền kinh tế biển. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là các cấp, ngành ở địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo

Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, du lịch… Trong đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo.

The process of attracting resources for socio-economic development of sea and islands requires functional sectors and localities to coordinate in overall research and survey, clearly identifying potentials and strengths of each region and each region. area, properly and adequately assess natural factors as well as development trends. The planning must take into account the inheritance, development, connectivity between regions and areas; must attach shores, seas, islands and archipelagos in an economic and defense survival space. Therefore, if not fully surveyed and evaluated scientifically, the results will be low, even ineffective, but also disrupt the balance in the process of marine economic development.

Developing the marine economy must be associated with solving social problems well and improving the people’s material and spiritual life, considering it as a key issue in building a posture of people’s hearts at sea. History has proven that, in any era or regime, the people’s deep aspirations are still guaranteed material and spiritual life. the hearts of the people, as the basis, the foundation for building the position of the people’s hearts. Therefore, our Party and State in recent years have paid great attention to building infrastructure, improving the material, cultural and spiritual life of the people in coastal and island regions, especially in the coastal areas. The island plays an important role in national defense and security.

3. Closely combine the speeding up of the civilization process at sea with building a strong defense and security posture at sea, capable of protecting national sovereignty at sea

The civilization of seas and islands is both a basis for us to effectively exploit marine resources and a premise for building, consolidating and promoting local forces to serve national defense strategies. – security at sea. Our Party has affirmed in the Vietnam Maritime Strategy to 2020: “Implement the process of civilisation on seas and islands in association with population organizations, marine production and exploitation organizations. There are special policies to strongly encourage people to settle down and do long-term business at sea; piloting the construction of defense-economic zones in the islands, the Spratly archipelago, the sea and the islands of the Fatherland”(3). This is a strategic policy of extremely important significance for the cause of protecting the country’s sovereignty over sea and islands. This policy has been and is being realized, meeting the requirements of marine economic development along with ensuring national defense,security and firmly protect Vietnam’s sovereignty at sea.

Thoroughly grasping the Party and State’s guidelines and policies, the civilization work on seas and islands, especially in strategic seas and islands, has been promoted, positively affecting economic development – society, creating favorable conditions for consolidating and building a position of people’s hearts at sea. In a number of islands with particularly important positions in terms of security and defense, such as: Hoang Sa and Truong Sa archipelagos, the civilization process was initially carried out effectively, creating good public opinion among the masses. people at home and abroad. Infrastructure on many islands in Truong Sa has been built more and more spaciously. People’s lives have gradually stabilized. Truong Sa people completely believe in the guidelines and policies of the Party.

Along with the process of civilization in seas and islands, the protection of sovereignty over seas and islands and maintenance of national interests at sea in the current period needs to be more closely combined between socio-economic development and economic development. strengthen national defense – security. The planning for socio-economic development in coastal areas, sea and islands must comply with the requirements set out in the master plan of the local defense area, must be systematic, ensure the close connection between the sea, the island and the mainland; closely combine the “static” battle position of the island and the shore with the “dynamic” position of the mobile combat forces at sea to create a continuous and solid battle position.

Technical equipment for socio-economic purposes must be compatible with the system of technical equipment for national defense and security in the system of force clusters at sea, to control, monitor, and alert. aid and support each other in the fight against activities that infringe upon national sovereignty and interests. The socio-economic and logistical facilities along the coast, at sea and on the islands must be ready to be mobilized for defense tasks, giving priority to the construction of offshore outpost islands with fortified fortifications and equipment. strong firepower, capable of long-term combat. The process of designing and building infrastructure on the sea and islands must be highly dual-use, not only sustainable against the impact of the marine environment, but also sustainable when switching to serve the purposes of defense – security. .

In addition, it is necessary to build a fishery surveillance force strong enough to protect the exploitation and fishing of fishermen at sea, ready to perform rescue and rescue missions at sea; and at the same time inspect, supervise, detect and prevent illegal fishing activities of foreign countries in the waters of Vietnam. Coastal localities and island districts must have militia and self-defense forces that both participate in the production and exploitation of marine products, while also performing the task of maintaining security and order at sea, and promptly detecting, fighting and preventing sea-borne threats. acts of infringing upon national interests and sovereignty.

4. Consolidate and improve the operational efficiency of the political system in the island districts to meet the requirements of protecting the country’s sovereignty over sea and islands

The political system in the island districts, especially the offshore island districts – is both a “bridge” to bring the Party’s guidelines and policies to the masses, as well as a direct subject to organizing, leading, directing and directing. implement the Party’s guidelines on the sea and island areas. Therefore, building a strong political system in the island districts is an important solution to strengthen the national defense posture at sea to meet the current requirements of protecting the country’s sovereignty over the sea and islands. The implementation process is to perfect the political system with adequate institutions, reasonable structure and effective operation mechanism, suitable to the specific operating conditions in the sea and island areas. In which, promoting the role and function of organizations in the political system, especially party organizations; well implement social policies for offshore island districts and key areas,strategy; attach great importance to properly solving the relationship and coordination of activities between organizations in the political system in each island district and between island districts, creating a continuous battle at sea so that they can quickly gather and effectively use the power of local forces for defense and security at sea.

Vietnam’s seas and islands are a part of the sacred territory of the Fatherland, holding a particularly important position in the cause of national construction, development and defense, now and in the future. Protecting the sovereignty of the sea and islands is an important task and responsibility of the entire Party, people and army. To fulfill that sacred and noble task, more than ever, it is necessary to promote the synergy of the whole country, the whole political system, under the leadership of the Party, the unified management and administration of the Communist Party of Vietnam. The State, upholding independence, sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, maritime integrity in particular and the territorial integrity of the Fatherland in general, builds a Vietnam of “rich people, strong country, and people”. owner, fair, civilized”

Already have VietJack app on the phone, solve textbook exercises, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture….for free. Download the app now on Android and iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Follow us for free on social networks facebook and youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ to continue following the latest series on English grammar, TOEIC, Java, C, C++, Javascript,HTML,Python,Database exam ,Mobile…. our latest.Previous page Next page

Harvest

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands has attracted the attention of many readers. The sea and islands have long been a hot spot of our country for a long time. The protection of the sea and islands is always a top priority to protect the territorial integrity and prevent the enemy from attacking from the sea to the mainland. Let’s follow together now!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Lessons on protecting the sovereignty of the sea and islands

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands will be updated in this article by nandaovadoisong.com.vn. Thereby you can easily complete your harvest and add the most useful knowledge. Let’s follow together!

Essay
on protecting sovereignty over sea and islands 
sample 1

QUESTION: How do you perceive after being trained on QP-AN knowledge topics? Contact responsibility, your own actions in the future.

EXERCISES
The class fosters thematic knowledge of defense and security in order to thoroughly grasp and foster the Party’s viewpoints and guidelines on National Defense and Security, and to raise awareness for staff and teachers on defense and security tasks. The current international, regional and domestic political and security situation allows each staff member to raise their responsibility and sense of national construction and defense.

The topics in the course are very practical, suitable for the country in the new situation. In which, I am most interested in the views and policies of the Communist Party of Vietnam on national security and building the people’s security posture in the new situation.
Please state your views on this issue as follows:

A. AWARENESS
Close association with the people is a fundamental principle in the organization and operation of the Party. In leading the line to protect security and order, this principle is concretized into a strategic orientation: building a “people’s security posture”. In order to effectively implement the line and policy on building people’s security and people’s security posture, the police force needs to focus on implementing many measures synchronously.

It can be seen that the Party’s theoretical awareness, ideology and views on building the people’s security posture have been supplemented and developed more and more, with the following basic contents:

(1) Building the posture of people’s security, the people’s security is an important and regular task of the entire Party, army and people, under the absolute and direct leadership of the Party. centralized and unified management of the State.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN TỚI:
– Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

– Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

– Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

– Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài thu hoạch
bảo vệ chủ quyền biển đảo mẫu 2

Câu hỏi: Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các yếu tố hoạt động của chúng tôi nhằm phá vỡ hệ thống tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; Xói Mọ Về đạO ĐứC, PHẠM CHẤM, LốI SỐNG … để DẫN Tôi GIảM LòNG TÍN VÀO ĐÓNG, VÀO CHẾ ĐỘ, MẮT PHNG HỌ VÀ Thay đổi Bản Chất Cách Mình.

TìM Mọi Cách Xuyên TạC, Bôi Nhọ Bản Chất Truyền ThốNG Tốt đẹp của Quân đội – Công An, Chia Rẽ Nội Bộ, Chia Rẽ TìNH đOÀn Kết hợp thịt Quân đội và nhân, quân đội và quân đội …

ToÀn Bộ Những Hoạt Động Của Chúng tôi PHủ Điện Sự Sự Đạo CủA ĐÚNG TA Đối với Quân đội Và Công An “Trung LậP Hóa Quân Đội Và Làm Phai Mờ Biến Bản Chất Truyền Thống Cách MạNG Của Quân Đội – Công An”, ” phi chính trị hóa ”quân đội – công an.

– Kích hoạt, phối hợp hoạt động của lực lượng phản hồi trong nước và phản hồi bên ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản hồi trong nước, nhằm tạo ra lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các tổ chức phản động bên ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản hồi trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản hồi sử dụng nhiều đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để ta chố. Chúng tôi hết sức mạnh mẽ góp ý, mở rộng quá trình “diễn biến tự động”, “tự động hóa” từ trong bộ nội dung. ĐồNG THờI VớI VIệC GÂY LÌNH HUốNG, TạO Cớ để NHân Danh Các Tổ CHứC QUốC Tế NHảY VÀO CÓ THỂ THIP VÀO CÔNG VIệC Nội Bộ CủA TA, Kể Cả CÓ THỂ THIP BằNG QUâN Sự. Chính vìA VậY CUộC đấU TRANH CHIếN LượC ĐIỄN BIếN HòNG CHIếN LượC DIỄN BIếN HòA BìNH, BạO LOạN LậT Càng Trở nên PHứC TạP, LâU DÀI, ĐÀi Hỏi Sự Kiên TRƯNG, QUYếT Tâm Cao Của Dân, To, Ton we we have the most to win will win.

Để Thực Hiện Thành Công Và Bảo Vệ Tổ QUốC VIệT NAM XÃ HộI CHủ NHữNG PHươNG TA CẦN CÓ CÁC PHươNG THứC, BIệN PHAP đấU TRANH PHòNG CHốNG DIỄN BIếN HÒA BìNH TRêN Các LĩNH VựC. Which is:

ỔNh Chính TRị Văn Hoá:
– Dựng và chỉnh sửa cắt, Làm CHỌN TẠ TRỌNG Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực LÃNH ĐẠO, Sức Chiến đấu.

– Tăng sức mạnh chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động b. Xây dựng cố định hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc chiến lược tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân và quân đội chống lại các trận chiến đấu dễ dàng.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cấp đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Dựng văn hóa nền đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. XÂY DỰNG CON NGÃI VIệT NAM Cả Về TưNG, Đới ĐứC, Tâm Hồn Và Sóng Sống, Có Nhân Cách Tốt đẹp, Có Tâm Hồn Trong Sáng, Có Tầm Cao TRí TUỆ, GIữ VữNG TưởNG XÃ Hội CHủ NGHĩA.

– Các lĩnh vực kinh tế:

– Tiến Hành Công Nghiệp Hóa, Hiện đại hóa đất nước, Phát triển Kinh tế THIỆN TRỰC TIẾP THEO DÕI XNCH, KHôNG để NềN KINH Tế TRÃI đI CHẾCH NHÓM xã hội chủ nghĩa.

– Phát Huy Nội Lực để CHỌN ĐỘNG HộI NHẬT KINH Tế QUốC Tế, Nâng Cao Vai Trò CHủ Đới Nền Kinh Tế Nhà Tiên, THựC Hiện Xóóa, Bôi Nghèo Nâng Cao đời sống Nhân Dân.

– Các tổ chức thuộc lĩnh vực:

– Thường xuyên vận hành tổ chức Đảng, các quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện ra cá nhân biểu hiện cực đoan, suy về đạo đức, nói xấu chế độ để chỉnh sửa giúp họ nhìn đúng bản chất của vấn đề, có nội dung bảo vệ thức, tổ chức xã hội chủ nghĩa bảo vệ.

– Củng cố các tổ chức quần áo của họ, các tập đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường hệ thống giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên các lĩnh vực ngoại giao:

– Open RộNG Quan Hệ đối ngoại, CHủ độNG Hội NHậP KINH Tế QUốC Tế, THựC HIệN đA PHNG HóA, đa dạng Hóa Quan Hệ QUốC Tế, đM BảO LợI íCH Dân Tộc, Lợi ích QUốC Gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động cẩn thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế động.
Các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát Huy Bản Sắc Tố Đẹp Của Dân TộN TọNG TậP Quán Tự Do TíN NGưỡNG, CHốNG MọI Hủ TụC LạC HậUN, MêN TíN Dị đOAN, MọI Hành VI LợI DụNG TôN GIÁO, Dân TộC GÂY RốI TRậT Tự, trị an tiếp tay cho đối thủ .

– Trên các lĩnh vực quốc phòng:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ an toàn lãng mạn thổ tổ quốc. Tip TụC CủNG Cố Hoàn Chỉnh Thế TRậN QUốC PHòNG TOÀN CHÓ, KếT HợP VớI THế TRậN AN NINH NHâNT CHÓ, XÂY DỰNG THế TRậN PHòNG THủ Chớp Càng Vững Chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt công việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Keep nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của cơ quan:
Sau khi học xong bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị Quốc Phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, Quốc Phòng – an ninh, truyền thống. nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; quyền chủ, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm thanh thủ đoạn chống phá các thế lực chống lại cách mạng nước ta; các văn bản luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, cũng như tự hào về việc vận chuyển hệ thống nước giữ nước của dân chúng. tộc ta từ xưa đến nay.

Không Những Điều Này Tôi CÒN LỖI Quân Sự, Các Chỉ Thị Của Và Nước Để Thực Hiện Và Chấp Nhận Toàn Bộ Với Tư Cách Là Một Công Dân Của Nước Việt Nam XÃ Hội CHủ NGHĩA.

Là một bộ quản lý, là một dân công của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công ty hiện đại hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, CBGV, tổ chức học, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu, âm thanh thâm độc của các thế lực thù địch LINH HOạT GIảI QUYếT NHANH CHóNG, Có Khoa Học, An Toàn Những Biến Cố Xảy Ra Trong Treng HọC.Hoàn Thành Tốt Và đầy đủ Nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

CHủ NGHĩA đế QUốC Và Các Thế LựC THI TĨNH CƯA CHỦ NGHĨA Xà HộI đà và đang thực hiện Âm li, đoạn diễn biến Hoà BìNH, BạO LậT đổ để CHốNG Các NướC Xà Hội Chủ NGHĩA, Chúng Tôi Luôn Cội Việt Nam Là một điểm quan trọng.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm âm thanh, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất độc hại, quyết định trong cuộc đấu tranh, đoàn kết họ đã đánh bại, đã xây dựng thành công hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

ĐảNG TA xác định:  CHốNG Chiến LượC DIỄN BIếN HOÀ BNNH, BạO LOạN LậT đổ CủA CHủ NGHĩA đế QUốC Và Các Thế LựC THI đấu đốI VớI Cách MạNG Nước Ta Là Nhiệm Vụ Cấp Bách Và Lâu dài Của ToÀn, ToÀn Quân, ToÀn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc bài văn mẫu bảo vệ chủ quyền biển đảo ấn tượng nhất. Mong rằng bài viết này của chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích nhất và giúp các bạn nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết của chúng tôi! Tài liệu – Tags: Bài học bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tiểu luận về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

425.000 VND Mua ngay

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Thông tư 09/2021 / TT-BTNM Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai do…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Quy định 37-QĐ / TW Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ / TW ngày 25/10/2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Пропаганда на морях и островах должна внимательно следить за реальностью ситуации, постоянно обновлять содержание, разнообразить формы и методы пропаганды, соответствующие уровню осведомленности каждой аудитории, эффективно использовать эффективные технические средства и сосредоточиться на расширении сферы охвата. пропаганда.

Пропаганда национального суверенитета на море требует синхронной координации всех уровней, отраслей и местностей; в содержании и методах пропаганды должно быть последовательное и четкое направление от центра к низовым. Пропагандистское содержание должно быть разнообразным и богатым в национальных и международных средствах массовой информации, тесно интегрируя иностранную, политическую, экономическую, военную и оборонную деятельность.Вьетнамский народ, а также международное сообщество понимают и твердо понимают регионы и районы, находящиеся под давним вьетнамским исторический суверенитет, а также морской суверенитет Вьетнама, установленный на основе положений Конвенции Международного морского права 1982 года.

Пропаганда условий и обязательств по соблюдению положений вьетнамского законодательства при эксплуатации или участии в судоходстве в пределах территориального моря, внутренних вод, островов, архипелагов и исключительных районов морского хозяйства Вьетнама; о доминирующих и последовательных взглядах партии и государства Вьетнам на осуществление национальной юрисдикции над морями, островами, архипелагами и морскими исключительными экономическими зонами. В частности, сосредоточить внимание на повышении осведомленности всех уровней и секторов, особенно уровней и филиалов в прибрежных районах, хорошо осознавая сложный характер задачи защиты морского и островного суверенитета в условиях открытости, международной интеграции; подтверждение и укрепление уверенности народа страны и международного сообщества в суверенитете Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша; преобразовать сознание,Тем самым способствуя силе всей партии, армии, народа и политического строя, сочетая внутренние и внешние силы, успешно выполняя задачу по защите морского суверенитета, острова Отечества.

Необходимо широко вести пропаганду внутри страны и за рубежом, связывая историю с современностью, чтобы люди могли видеть значение и важность моря и островов в деле национального строительства и развития; заставить каждого вьетнамского гражданина увидеть свои обязанности и обязательства в отношении национального суверенитета над морем и островами. С тех пор объединяйтесь и беритесь за руки в решимости освоить и защитить священные моря и острова Отечества.

2. Приоритизировать ресурсы для экономического развития морей и островов и эффективно реализовывать стратегии социально-экономического развития в прибрежных и островных регионах.

Вьетнамское море содержит большой экономический потенциал. Поэтому, чтобы эффективно эксплуатировать и использовать этот потенциал и превратить этот потенциал в ресурсы и движущие силы для продвижения дела национальной индустриализации и модернизации, партии и государству необходимо сосредоточить внимание на вложении соответствующих ресурсов в отрасли экономики. сильные стороны в прибрежных районах, на островах и архипелагах, такие как: добыча и переработка нефти и газа; портовая система и судоходные услуги; добыча, переработка морепродуктов, туризм… При этом приоритет отдается строительству сервисных центров, созданию сильных экономических групп, способных работать, сочетая экономическое развитие с освоением моря, острова; сосредоточить капитал, науку, технологии и трудовые ресурсы для эффективного использования потенциала моря; уделять приоритетное внимание развитию социально-экономической инфраструктуры и инфраструктуры обороны и безопасности на архипелаге Чыонгса и крупных прибрежных островах,создание благоприятных условий для ускорения производства людей, проживающих на островах и архипелагах.

Процесс привлечения ресурсов для социально-экономического развития морей и островов требует координации функциональных секторов и местностей в общих исследованиях и изысканиях, четко определяя потенциалы и сильные стороны каждого региона и каждого региона. области, правильно и адекватно оценивать природные факторы, а также тенденции развития. Планирование должно учитывать наследование, развитие, связь между регионами и областями; должны соединить берега, моря, острова и архипелаги в экономическом и оборонном пространстве выживания. Если не полностью завершить и оценить, следовательно, результаты будут низкими, даже неэффективными, а также нарушить баланс в процессе морского экономического развития.

Развитие морского хозяйства необходимо увязывать с правильным решением социальных проблем и улучшением материальной и духовной жизни людей, рассматривать его как ключевой вопрос в построении настроения людей на море. История доказала, что в любую эпоху и любой режим глубинные чаяния народа по-прежнему гарантируют материальную и духовную жизнь. сердца народа, как основу, фундамент построения позиции народного сердца. Поэтому наша партия и государство в последние годы уделяют большое внимание строительству инфраструктуры, улучшению материального, культурного и духовного быта жителей приморских и островных районов, особенно приморских районов. Остров играет важную роль в национальной обороне и безопасности.

3. Тесно сочетать ускорение процесса цивилизационного суверенитета на море с созданием прочной системы обороны и безопасности на море, способной защитить национальный суверенитет на море.

Цивилизация морей и островов является для нас одновременно и основой для эффективного освоения морских ресурсов, и предпосылкой для создания, консолидации и продвижения местных сил для выполнения стратегий национальной обороны. – безопасность на море. Наша партия одобрила во Вьетнамской морской стратегии до 2020 года: «Осуществлять процесс цивилизации на морях и островах в сотрудничестве с организациями населения, организациями по добыче и эксплуатации морей. Существуют специальные правила, поощряющие людей осесть и вести долгосрочный бизнес в море; пилотирование строительства оборонно-экономических зон на островах, архипелаге Спратли, море и островах Отечества»(3). Это стратегическая политика, имеющая чрезвычайно важное значение для защиты суверенитета страны над морями и островами.Эта политика реализуется и реализуется, отвечая требованиям развития морской экономики, а также демонстрируя национальную оборону, безопасность и твердо защищая суверенитет Вьетнама на море.

Тщательно усваивая установки и политику партии и государства, продвигалась цивилизационная работа на морях и островах, особенно на стратегических морях и островах, что положительно влияло на экономическое развитие – общество, создавая благоприятные условия для консолидации и формирования позиций сердец людей. в море. На ряде островов с особо важными позициями с точки зрения безопасности и обороны, таких как: архипелаги Хоангса и Чыонгса, цивилизационный процесс изначально осуществлялся эффективно, создавая хорошее общественное мнение в массах. людей дома и за границей. Инфраструктура на многих островах Чыонг Са построена все более просторно. Жизнь людей стабилизировалась. Люди Чыонг Са полностью верят в руководящие принципы и политику партии.

Наряду с процессом цивилизации на морях и островах, защита суверенитета над морями и островами и поддержание национальных интересов на море в нынешний период должны более тесно сочетаться между социально-экономическим развитием и экономическим развитием. укреплять национальную оборону – безопасность. Планирование социально-экономического развития прибрежных районов, моря и островов должно соответствовать требованиям, изложенным в генеральном плане местного оборонительного района, должно носить системный характер, обеспечивать тесную связь моря, острова и материка; тесно сочетать «статическую» боевую позицию острова и берега с «динамической» позицией подвижных боевых сил в море, чтобы создать непрерывную и прочную боевую позицию.

Технические средства социально-экономического назначения должны быть совместимы с системой технических средств национальной обороны и безопасности в системе группировки сил на море, для управления, контроля и боевого дежурства. помогать и поддерживать друг друга в борьбе с действиями, ущемляющими национальный суверенитет и интересы. Социально-экономические и материально-технические объекты на побережье, в море и объекты на островах должны быть готовы к мобилизации для решения оборонных задач, отдавая приоритет строительству морских аванпостов-островов с укрепленными укреплениями и оборудованием. сильная огневая мощь, способная к длительному бою. Процесс проектирования и строительства инфраструктуры на море и островах должен иметь в высшей степени двойное назначение, а не только устойчивый к воздействию морской среды,но и устойчивые при переходе на обслуживание целей обороны – безопасности. .

Кроме того, необходимо создать силы по надзору за рыболовством, достаточно сильные для защиты эксплуатации и рыболовства рыбаков в море, готовые выполнять спасательные операции в море; и в то же время проверять, контролировать, обнаруживать и предотвращать незаконную рыболовную деятельность иностранных государств в водах Вьетнама. Прибрежные населенные пункты и островные округа должны иметь силы ополчения и самообороны, которые не только участвуют в производстве и эксплуатации морской продукции, но и выполняют задачи по поддержанию безопасности и порядка на море, оперативному обнаружению, борьбе и предотвращению морских угроз. акты ущемления национальных интересов и суверенитета.

4. Консолидация и операционная эффективность политической системы в островных округах для удовлетворения требований защиты страны, улучшения суверенитета над морем и островами.

Политическая система в островных округах, особенно в офшорных островных округах, является одновременно «мостом» для донесения партийных установок и политики до масс, а также непосредственным предметом организации, руководства, направления и направления. осуществлять указания партии о морских и островных районах. Таким образом, создание сильной политической системы в островных округах является важным решением для укрепления позиций национальной обороны на море, чтобы соответствовать текущим требованиям защиты суверенитета страны над морем и островами. Процесс внедрения заключается в совершенствовании политической системы с адекватными институтами, разумной структурой и эффективным механизмом работы, подходящим для конкретных условий работы в морских и островных районах. В котором, продвигая роль и функции организаций в политической системе,особенно партийные организации; хорошо реализовывать социальную политику для оффшорных островных районов и ключевых областей, стратегии; придают большое значение правильному решению взаимоотношений и координации действий между организациями в политической системе в каждом островном округе и между островными округами, создавая непрерывный бой на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасность на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.

Моря и острова Вьетнама являются частью территории Отечества, занимая особенно важное место в деле национального строительства, развития и обороны, сейчас и в будущем. Защита суверенитета морей и островов — важная задача и ответственность всей партии, народа и армии. Для выполнения этой священной и благородной задачи более чем когда-либо необходимо способствовать синергии всей страны, всей политической системы под руководством партии, единого управления и администрации Коммунистической партии Вьетнама. Государство, отстаивая независимость, суверенитет, суверенные права, юрисдикцию, морскую неприкосновенность в частности и территориальную целостность Отечества в целом, строит Вьетнам из «богатых людей, сильной страны и народа». собственник, честный, цивилизованный»

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng … miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ cho Android và iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, TOEIC, Java, C, C ++, Javascript, HTML, Python, Database Exam, Mobile…. mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau

Mùa gặt

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Biển, đảo từ lâu đã trở thành điểm nóng ở nước ta. Công tác phòng thủ biển, đảo luôn được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn địch từ biển tấn công vào đất liền. Cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được nandaovadoisong.com.vn cập nhật trong bài viết này. Làm như vậy, bạn có thể dễ dàng hoàn thành bài thu hoạch và bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích nhất. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   
mẫu 1

HỎI:   Cảm nhận của anh / chị sau khi học các chuyên đề về kiến ​​thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong tương lai.

BÀI TẬP
Lớp học nâng cao kiến ​​thức chuyên đề quốc phòng và an ninh nhằm tiếp thu, củng cố đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về quốc phòng và an ninh. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay cho phép mỗi người lao động nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chủ đề của khóa học đều rất thiết thực, phù hợp với tình hình đất nước trong tình hình mới. Trong đó tôi tâm đắc nhất những quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và củng cố nền an ninh nhân dân trong tình hình mới.
Hãy nêu ý kiến ​​của bạn về vấn đề này như sau:

A. NHẬN THỨC Gắn
bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của đảng. Khi vạch ra đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành phương hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngành Công an cần tập trung thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

Có thể thấy, ý thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng được bổ sung và phát triển, có nội dung chủ yếu sau:

(1) Bảo đảm an ninh nhân dân, an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo vô điều kiện, trực tiếp của Đảng. và chính phủ thống nhất.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng và củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, dựa trên hệ thống chính trị cơ bản vững chắc, ổn định, các mặt của đời sống xã hội phát triển bền vững. .

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (sức mạnh kinh tế), sức mạnh tinh thần (sức mạnh văn hóa – xã hội), sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh tổng hợp, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài để tạo dựng và củng cố nền an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng chủ yếu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống an ninh nhân dân là công an, có nhiệm vụ tham mưu cho đảng, nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật bảo đảm an ninh nhân dân. và an ninh của người dân. tư thế; phối hợp với các ban, bộ, ngành giải quyết phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch và tổ chức thực thi pháp luật các cấp, các ngành, các lĩnh vực nhằm cảnh báo sớm, đấu tranh với các hành động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng nhân dân, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh của nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của đảng đối với an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, khoản 3, khoản 10, quy định: “Bảo vệ an ninh nhân dân là tổ chức và bố trí lực lượng bảo vệ. an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia ”; Nhiệm vụ tăng cường an ninh nhân dân và bảo đảm an ninh nhân dân được chỉ rõ tại Điều 16:

“đầu tiên. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân tham gia xây dựng địa phương, cơ sở, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và gắn với xây dựng đất nước. quốc phòng.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

B. NGHĨA VỤ, HÀNH ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO:
– Là một đảng viên, giáo viên, tôi thấy cần phải làm những việc sau đây để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

– Ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng dụ dỗ, làm xói mòn lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

– Hỗ trợ cho sự ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

– Thường xuyên vận động, tuyên truyền giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện đúng các chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức và hành động thiết thực đối với công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Xác định và lên án các hiện tượng và hành động tiêu cực gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia cũng như tình đoàn kết với người dân địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo mẫu 2

Câu hỏi  : Trong số các chủ đề bạn đã học, bạn quan tâm nhất đến chủ đề nào? Tại sao. Liên hệ thực tế địa bàn, đồng chí và nhiệm vụ của mình.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đồng thời tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; phải có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng và phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển 1982.

Tuyên truyền về các điều khoản và nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam khi hoạt động hoặc tham gia giao thông trong phạm vi lãnh hải, các vùng nội thuỷ, vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về các quan điểm chủ đạo và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực thi quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo, quần đảo và các khu vực đặc quyền kinh tế biển. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là các cấp, ngành ở địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo

Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, du lịch… Trong đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo.

The process of attracting resources for socio-economic development of sea and islands requires functional sectors and localities to coordinate in overall research and survey, clearly identifying potentials and strengths of each region and each region. area, properly and adequately assess natural factors as well as development trends. The planning must take into account the inheritance, development, connectivity between regions and areas; must attach shores, seas, islands and archipelagos in an economic and defense survival space. Therefore, if not fully surveyed and evaluated scientifically, the results will be low, even ineffective, but also disrupt the balance in the process of marine economic development.

Developing the marine economy must be associated with solving social problems well and improving the people’s material and spiritual life, considering it as a key issue in building a posture of people’s hearts at sea. History has proven that, in any era or regime, the people’s deep aspirations are still guaranteed material and spiritual life. the hearts of the people, as the basis, the foundation for building the position of the people’s hearts. Therefore, our Party and State in recent years have paid great attention to building infrastructure, improving the material, cultural and spiritual life of the people in coastal and island regions, especially in the coastal areas. The island plays an important role in national defense and security.

3. Closely combine the speeding up of the civilization process at sea with building a strong defense and security posture at sea, capable of protecting national sovereignty at sea

The civilization of seas and islands is both a basis for us to effectively exploit marine resources and a premise for building, consolidating and promoting local forces to serve national defense strategies. – security at sea. Our Party has affirmed in the Vietnam Maritime Strategy to 2020: “Implement the process of civilisation on seas and islands in association with population organizations, marine production and exploitation organizations. There are special policies to strongly encourage people to settle down and do long-term business at sea; piloting the construction of defense-economic zones in the islands, the Spratly archipelago, the sea and the islands of the Fatherland”(3). This is a strategic policy of extremely important significance for the cause of protecting the country’s sovereignty over sea and islands. This policy has been and is being realized, meeting the requirements of marine economic development along with ensuring national defense,security and firmly protect Vietnam’s sovereignty at sea.

Thoroughly grasping the Party and State’s guidelines and policies, the civilization work on seas and islands, especially in strategic seas and islands, has been promoted, positively affecting economic development – society, creating favorable conditions for consolidating and building a position of people’s hearts at sea. In a number of islands with particularly important positions in terms of security and defense, such as: Hoang Sa and Truong Sa archipelagos, the civilization process was initially carried out effectively, creating good public opinion among the masses. people at home and abroad. Infrastructure on many islands in Truong Sa has been built more and more spaciously. People’s lives have gradually stabilized. Truong Sa people completely believe in the guidelines and policies of the Party.

Along with the process of civilization in seas and islands, the protection of sovereignty over seas and islands and maintenance of national interests at sea in the current period needs to be more closely combined between socio-economic development and economic development. strengthen national defense – security. The planning for socio-economic development in coastal areas, sea and islands must comply with the requirements set out in the master plan of the local defense area, must be systematic, ensure the close connection between the sea, the island and the mainland; closely combine the “static” battle position of the island and the shore with the “dynamic” position of the mobile combat forces at sea to create a continuous and solid battle position.

Technical equipment for socio-economic purposes must be compatible with the system of technical equipment for national defense and security in the system of force clusters at sea, to control, monitor, and alert. aid and support each other in the fight against activities that infringe upon national sovereignty and interests. The socio-economic and logistical facilities along the coast, at sea and on the islands must be ready to be mobilized for defense tasks, giving priority to the construction of offshore outpost islands with fortified fortifications and equipment. strong firepower, capable of long-term combat. The process of designing and building infrastructure on the sea and islands must be highly dual-use, not only sustainable against the impact of the marine environment, but also sustainable when switching to serve the purposes of defense – security. .

In addition, it is necessary to build a fishery surveillance force strong enough to protect the exploitation and fishing of fishermen at sea, ready to perform rescue and rescue missions at sea; and at the same time inspect, supervise, detect and prevent illegal fishing activities of foreign countries in the waters of Vietnam. Coastal localities and island districts must have militia and self-defense forces that both participate in the production and exploitation of marine products, while also performing the task of maintaining security and order at sea, and promptly detecting, fighting and preventing sea-borne threats. acts of infringing upon national interests and sovereignty.

4. Consolidate and improve the operational efficiency of the political system in the island districts to meet the requirements of protecting the country’s sovereignty over sea and islands

The political system in the island districts, especially the offshore island districts – is both a “bridge” to bring the Party’s guidelines and policies to the masses, as well as a direct subject to organizing, leading, directing and directing. implement the Party’s guidelines on the sea and island areas. Therefore, building a strong political system in the island districts is an important solution to strengthen the national defense posture at sea to meet the current requirements of protecting the country’s sovereignty over the sea and islands. The implementation process is to perfect the political system with adequate institutions, reasonable structure and effective operation mechanism, suitable to the specific operating conditions in the sea and island areas. In which, promoting the role and function of organizations in the political system, especially party organizations; well implement social policies for offshore island districts and key areas,strategy; attach great importance to properly solving the relationship and coordination of activities between organizations in the political system in each island district and between island districts, creating a continuous battle at sea so that they can quickly gather and effectively use the power of local forces for defense and security at sea.

Vietnam’s seas and islands are a part of the sacred territory of the Fatherland, holding a particularly important position in the cause of national construction, development and defense, now and in the future. Protecting the sovereignty of the sea and islands is an important task and responsibility of the entire Party, people and army. To fulfill that sacred and noble task, more than ever, it is necessary to promote the synergy of the whole country, the whole political system, under the leadership of the Party, the unified management and administration of the Communist Party of Vietnam. The State, upholding independence, sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, maritime integrity in particular and the territorial integrity of the Fatherland in general, builds a Vietnam of “rich people, strong country, and people”. owner, fair, civilized”

Already have VietJack app on the phone, solve textbook exercises, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture….for free. Download the app now on Android and iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Follow us for free on social networks facebook and youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ to continue following the latest series on English grammar, TOEIC, Java, C, C++, Javascript,HTML,Python,Database exam ,Mobile…. our latest.Previous page Next page

Harvest

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands has attracted the attention of many readers. The sea and islands have long been a hot spot of our country for a long time. The protection of the sea and islands is always a top priority to protect the territorial integrity and prevent the enemy from attacking from the sea to the mainland. Let’s follow together now!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Lessons on protecting the sovereignty of the sea and islands

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands will be updated in this article by nandaovadoisong.com.vn. Thereby you can easily complete your harvest and add the most useful knowledge. Let’s follow together!

Essay
on protecting sovereignty over sea and islands 
sample 1

QUESTION: How do you perceive after being trained on QP-AN knowledge topics? Contact responsibility, your own actions in the future.

EXERCISES
The class fosters thematic knowledge of defense and security in order to thoroughly grasp and foster the Party’s viewpoints and guidelines on National Defense and Security, and to raise awareness for staff and teachers on defense and security tasks. The current international, regional and domestic political and security situation allows each staff member to raise their responsibility and sense of national construction and defense.

The topics in the course are very practical, suitable for the country in the new situation. In which, I am most interested in the views and policies of the Communist Party of Vietnam on national security and building the people’s security posture in the new situation.
Please state your views on this issue as follows:

A. AWARENESS
Close association with the people is a fundamental principle in the organization and operation of the Party. In leading the line to protect security and order, this principle is concretized into a strategic orientation: building a “people’s security posture”. In order to effectively implement the line and policy on building people’s security and people’s security posture, the police force needs to focus on implementing many measures synchronously.

It can be seen that the Party’s theoretical awareness, ideology and views on building the people’s security posture have been supplemented and developed more and more, with the following basic contents:

(1) Building the posture of people’s security, the people’s security is an important and regular task of the entire Party, army and people, under the absolute and direct leadership of the Party. centralized and unified management of the State.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN TỚI:
– Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

– Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

– Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

– Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài thu hoạch
bảo vệ chủ quyền biển đảo mẫu 2

Câu hỏi: Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Пропаганда на морях и островах должна внимательно следить за реальностью ситуации, постоянно обновлять содержание, разнообразить формы и методы пропаганды, соответствующие уровню осведомленности каждой аудитории, эффективно использовать эффективные технические средства и сосредоточиться на расширении сферы охвата. пропаганда.

Пропаганда национального суверенитета на море требует синхронной координации всех уровней, отраслей и местностей; в содержании и методах пропаганды должно быть последовательное и четкое направление от центра к низовым. Пропагандистское содержание должно быть разнообразным и богатым в национальных и международных средствах массовой информации, тесно интегрируя иностранную, политическую, экономическую, военную и оборонную деятельность.Вьетнамский народ, а также международное сообщество понимают и твердо понимают регионы и районы, находящиеся под давним вьетнамским исторический суверенитет, а также морской суверенитет Вьетнама, установленный на основе положений Конвенции Международного морского права 1982 года.

Пропаганда условий и обязательств по соблюдению положений вьетнамского законодательства при эксплуатации или участии в судоходстве в пределах территориального моря, внутренних вод, островов, архипелагов и исключительных районов морского хозяйства Вьетнама; о доминирующих и последовательных взглядах партии и государства Вьетнам на осуществление национальной юрисдикции над морями, островами, архипелагами и морскими исключительными экономическими зонами. В частности, сосредоточить внимание на повышении осведомленности всех уровней и секторов, особенно уровней и филиалов в прибрежных районах, хорошо осознавая сложный характер задачи защиты морского и островного суверенитета в условиях открытости, международной интеграции; подтверждение и укрепление уверенности народа страны и международного сообщества в суверенитете Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша; преобразовать сознание,Тем самым способствуя силе всей партии, армии, народа и политического строя, сочетая внутренние и внешние силы, успешно выполняя задачу по защите морского суверенитета, острова Отечества.

Необходимо широко вести пропаганду внутри страны и за рубежом, связывая историю с современностью, чтобы люди могли видеть значение и важность моря и островов в деле национального строительства и развития; заставить каждого вьетнамского гражданина увидеть свои обязанности и обязательства в отношении национального суверенитета над морем и островами. С тех пор объединяйтесь и беритесь за руки в решимости освоить и защитить священные моря и острова Отечества.

2. Приоритизировать ресурсы для экономического развития морей и островов и эффективно реализовывать стратегии социально-экономического развития в прибрежных и островных регионах.

Вьетнамское море содержит большой экономический потенциал. Поэтому, чтобы эффективно эксплуатировать и использовать этот потенциал и превратить этот потенциал в ресурсы и движущие силы для продвижения дела национальной индустриализации и модернизации, партии и государству необходимо сосредоточить внимание на вложении соответствующих ресурсов в отрасли экономики. сильные стороны в прибрежных районах, на островах и архипелагах, такие как: добыча и переработка нефти и газа; портовая система и судоходные услуги; добыча, переработка морепродуктов, туризм… При этом приоритет отдается строительству сервисных центров, созданию сильных экономических групп, способных работать, сочетая экономическое развитие с освоением моря, острова; сосредоточить капитал, науку, технологии и трудовые ресурсы для эффективного использования потенциала моря; уделять приоритетное внимание развитию социально-экономической инфраструктуры и инфраструктуры обороны и безопасности на архипелаге Чыонгса и крупных прибрежных островах,создание благоприятных условий для ускорения производства людей, проживающих на островах и архипелагах.

Процесс привлечения ресурсов для социально-экономического развития морей и островов требует координации функциональных секторов и местностей в общих исследованиях и изысканиях, четко определяя потенциалы и сильные стороны каждого региона и каждого региона. области, правильно и адекватно оценивать природные факторы, а также тенденции развития. Планирование должно учитывать наследование, развитие, связь между регионами и областями; должны соединить берега, моря, острова и архипелаги в экономическом и оборонном пространстве выживания. Если не полностью завершить и оценить, следовательно, результаты будут низкими, даже неэффективными, а также нарушить баланс в процессе морского экономического развития.

Развитие морского хозяйства необходимо увязывать с правильным решением социальных проблем и улучшением материальной и духовной жизни людей, рассматривать его как ключевой вопрос в построении настроения людей на море. История доказала, что в любую эпоху и любой режим глубинные чаяния народа по-прежнему гарантируют материальную и духовную жизнь. сердца народа, как основу, фундамент построения позиции народного сердца. Поэтому наша партия и государство в последние годы уделяют большое внимание строительству инфраструктуры, улучшению материального, культурного и духовного быта жителей приморских и островных районов, особенно приморских районов. Остров играет важную роль в национальной обороне и безопасности.

3. Тесно сочетать ускорение процесса цивилизационного суверенитета на море с созданием прочной системы обороны и безопасности на море, способной защитить национальный суверенитет на море.

Цивилизация морей и островов является для нас одновременно и основой для эффективного освоения морских ресурсов, и предпосылкой для создания, консолидации и продвижения местных сил для выполнения стратегий национальной обороны. – безопасность на море. Наша партия одобрила во Вьетнамской морской стратегии до 2020 года: «Осуществлять процесс цивилизации на морях и островах в сотрудничестве с организациями населения, организациями по добыче и эксплуатации морей. Существуют специальные правила, поощряющие людей осесть и вести долгосрочный бизнес в море; пилотирование строительства оборонно-экономических зон на островах, архипелаге Спратли, море и островах Отечества»(3). Это стратегическая политика, имеющая чрезвычайно важное значение для защиты суверенитета страны над морями и островами.Эта политика реализуется и реализуется, отвечая требованиям развития морской экономики, а также демонстрируя национальную оборону, безопасность и твердо защищая суверенитет Вьетнама на море.

Тщательно усваивая установки и политику партии и государства, продвигалась цивилизационная работа на морях и островах, особенно на стратегических морях и островах, что положительно влияло на экономическое развитие – общество, создавая благоприятные условия для консолидации и формирования позиций сердец людей. в море. На ряде островов с особо важными позициями с точки зрения безопасности и обороны, таких как: архипелаги Хоангса и Чыонгса, цивилизационный процесс изначально осуществлялся эффективно, создавая хорошее общественное мнение в массах. людей дома и за границей. Инфраструктура на многих островах Чыонг Са построена все более просторно. Жизнь людей стабилизировалась. Люди Чыонг Са полностью верят в руководящие принципы и политику партии.

Наряду с процессом цивилизации на морях и островах, защита суверенитета над морями и островами и поддержание национальных интересов на море в нынешний период должны более тесно сочетаться между социально-экономическим развитием и экономическим развитием. укреплять национальную оборону – безопасность. Планирование социально-экономического развития прибрежных районов, моря и островов должно соответствовать требованиям, изложенным в генеральном плане местного оборонительного района, должно носить системный характер, обеспечивать тесную связь моря, острова и материка; тесно сочетать «статическую» боевую позицию острова и берега с «динамической» позицией подвижных боевых сил в море, чтобы создать непрерывную и прочную боевую позицию.

Технические средства социально-экономического назначения должны быть совместимы с системой технических средств национальной обороны и безопасности в системе группировки сил на море, для управления, контроля и боевого дежурства. помогать и поддерживать друг друга в борьбе с действиями, ущемляющими национальный суверенитет и интересы. Социально-экономические и материально-технические объекты на побережье, в море и объекты на островах должны быть готовы к мобилизации для решения оборонных задач, отдавая приоритет строительству морских аванпостов-островов с укрепленными укреплениями и оборудованием. сильная огневая мощь, способная к длительному бою. Процесс проектирования и строительства инфраструктуры на море и островах должен иметь в высшей степени двойное назначение, а не только устойчивый к воздействию морской среды,но и устойчивые при переходе на обслуживание целей обороны – безопасности. .

Кроме того, необходимо создать силы по надзору за рыболовством, достаточно сильные для защиты эксплуатации и рыболовства рыбаков в море, готовые выполнять спасательные операции в море; и в то же время проверять, контролировать, обнаруживать и предотвращать незаконную рыболовную деятельность иностранных государств в водах Вьетнама. Прибрежные населенные пункты и островные округа должны иметь силы ополчения и самообороны, которые не только участвуют в производстве и эксплуатации морской продукции, но и выполняют задачи по поддержанию безопасности и порядка на море, оперативному обнаружению, борьбе и предотвращению морских угроз. акты ущемления национальных интересов и суверенитета.

4. Консолидация и операционная эффективность политической системы в островных округах для удовлетворения требований защиты страны, улучшения суверенитета над морем и островами.

Политическая система в островных округах, особенно в офшорных островных округах, является одновременно «мостом» для донесения партийных установок и политики до масс, а также непосредственным предметом организации, руководства, направления и направления. осуществлять указания партии о морских и островных районах. Таким образом, создание сильной политической системы в островных округах является важным решением для укрепления позиций национальной обороны на море, чтобы соответствовать текущим требованиям защиты суверенитета страны над морем и островами. Процесс внедрения заключается в совершенствовании политической системы с адекватными институтами, разумной структурой и эффективным механизмом работы, подходящим для конкретных условий работы в морских и островных районах. В котором, продвигая роль и функции организаций в политической системе,особенно партийные организации; хорошо реализовывать социальную политику для оффшорных островных районов и ключевых областей, стратегии; придают большое значение правильному решению взаимоотношений и координации действий между организациями в политической системе в каждом островном округе и между островными округами, создавая непрерывный бой на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасность на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.

Моря и острова Вьетнама являются частью территории Отечества, занимая особенно важное место в деле национального строительства, развития и обороны, сейчас и в будущем. Защита суверенитета морей и островов — важная задача и ответственность всей партии, народа и армии. Для выполнения этой священной и благородной задачи более чем когда-либо необходимо способствовать синергии всей страны, всей политической системы под руководством партии, единого управления и администрации Коммунистической партии Вьетнама. Государство, отстаивая независимость, суверенитет, суверенные права, юрисдикцию, морскую неприкосновенность в частности и территориальную целостность Отечества в целом, строит Вьетнам из «богатых людей, сильной страны и народа». собственник, честный, цивилизованный»

У вас уже есть приложение VietJack на телефоне, решайте упражнения из учебника, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture… бесплатно. Загрузите приложение прямо сейчас на Android и iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Следите за нами бесплатно в социальных сетях facebook и youtube:

Следуйте https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/, чтобы продолжить следить за последними сериями по грамматике английского языка, TOEIC, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, экзамену по базе данных, мобильным устройствам…. наша последняя.Предыдущая страница Следующая страница

Уборка урожая

Статья о защите суверенитета морей и островов  привлекла внимание многих читателей. Море и острова уже давно являются горячей точкой нашей страны. Защита моря и островов всегда является главным приоритетом для защиты территориальной целостности и предотвращения нападения противника с моря на материк. Проследим вместе прямо сейчас!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Уроки защиты суверенитета морей и островов

Статья о защите суверенитета на море и островах будет обновлена ​​в этой статье nandaovadoisong.com.vn. Тем самым вы сможете легко завершить сбор урожая и добавить самые полезные знания. Следим вместе!

Сочинение
о защите суверенитета над морями и островами  
образец 1

ВОПРОС:  Как вы себя чувствуете после обучения по темам знаний QP-AN? Контактная ответственность, собственные действия в будущем.

УПРАЖНЕНИЯ
Класс способствует развитию тематических знаний по обороне и безопасности, чтобы полностью усвоить и укрепить точки зрения и руководящие принципы партии по национальной обороне и безопасности, а также повысить осведомленность персонала и преподавателей о задачах обороны и безопасности. Нынешняя международная, региональная и внутренняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности позволяют каждому сотруднику повысить свою ответственность и чувство национального строительства и обороны.

Темы курса очень практичные, подходящие для страны в новой ситуации. В котором меня больше всего интересуют взгляды и политика Коммунистической партии Вьетнама в отношении национальной безопасности и укрепления безопасности народа в новой ситуации.
Пожалуйста, изложите свое мнение по этому вопросу следующим образом:

А. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
Тесная связь с народом является основным принципом в организации и деятельности партии. При проведении линии защиты безопасности и порядка этот принцип конкретизируется в стратегическую направленность: построение «позиции безопасности народа». Чтобы эффективно реализовать линию и политику по обеспечению безопасности людей и обеспечения безопасности людей, полиции необходимо сосредоточиться на одновременном осуществлении многих мер.

Видно, что теоретическое сознание партии, ее идеология и взгляды на построение народной безопасности все больше дополнялись и развивались, имея в своем основном следующем содержании:

(1) Обеспечение безопасности народа, безопасности народа является важной и постоянной задачей всей партии, армии и народа под безусловным и непосредственным руководством партии. и единое управление государством.

(2) Народная позиция безопасности народа, народом, для народа строится и укрепляется в направлении всего народа, всесторонне, на основе прочной и стабильной базовой политической системы, устойчивого развития всех аспектов социальная жизнь.

(3) Содействовать материальной силе (экономический потенциал), духовной силе (социально-культурный потенциал), силе великого блока национального единства, тесно сочетать национальную силу с эпохальной силой, внутреннюю силу и международную силу, традиционные элементы с современными элементами, внутреннюю и внешние силы для создания и укрепления безопасности народа.

(4) Основной силой, консультирующей партийные комитеты и органы власти на всех уровнях по созданию и укреплению системы безопасности народа, является полиция, отвечающая за консультирование партии и государства по обнародованию руководящих принципов, руководств, политики и законов по обеспечению безопасности народа и безопасности людей. поза; согласовывать с ведомствами, министерствами, филиалами и населенными пунктами запуск движения Все люди на страже национальной безопасности; разрабатывать и реализовывать схемы, планы, планы и организовывать силовые структуры на всех уровнях, участках и полях с целью заблаговременного предупреждения и борьбы с действиями, посягающими на безопасность и порядок страны.

(5) Объединить позицию народной безопасности с позицией всенародной обороны и позицией народной любви в стратегии национальной обороны. В частности, позиция народного сердца является прочным фундаментом построения общенародной национальной обороны и безопасности народа.
Институционализируя позицию партии в отношении обеспечения безопасности народа, Закон о национальной безопасности 2004 г., статья 3, пункт 10, гласит: «Позиция безопасности народа – это организация и расположение сил охраны. национальной безопасности и необходимых ресурсов для активной защиты национальной безопасности»; Задача укрепления безопасности народа и обеспечения безопасности народа указана в статье 16:

“первый. Мобилизовать все население для участия в движении в защиту национальной безопасности, воспитывать и поощрять кадры, государственных служащих, рабочих и всех граждан к участию в создании сильных местностей, учреждений и организаций; построение великого блока национального единства; улучшение материальной и духовной жизни людей.

Формулировать и организовывать реализацию стратегий, политики и планов обеспечения национальной безопасности в связи с построением и укреплением политической системы, развитием экономики, культуры, общества, иностранных дел и в тесном сочетании с построением общенародной национальной обороны.

Укрепление социалистического законодательства, построение и совершенствование правовой системы охраны национальной безопасности; определение конкретных задач, полномочий, ответственности и обязанностей органов, организаций и лиц в области обеспечения национальной безопасности.

Создание сильных сил национальной безопасности; разрабатывать планы и организовывать и располагать необходимые силы и средства для активной защиты национальной безопасности во всех ситуациях.

B. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАННОСТЕЙ, ДЕЙСТВУЙТЕ ОТВЕТСТВЕННО В СЛЕДУЮЩЕЕ РАЗ:
– Как член партии и учитель, я считаю необходимым сделать следующие вещи, чтобы внести свой вклад в строительство и защиту Отечества:

– Прилагайте усилия, чтобы учиться и практиковаться, чтобы стать хорошими гражданами и хорошими членами партии, чтобы внести свой вклад в страну.

– Регулярно поднимать дух революционной бдительности. Избегайте материальных соблазнов, которыми контрреволюционные силы соблазняют и подрывают нашу веру в партию и революцию.

– Поддерживать политико-идеологическую устойчивость коллектива и учителей школы, способствовать сплочению коллектива.

– Постоянно учиться повышать профессиональное мастерство, иметь сильную политическую волю, быть последовательным с социалистической линией.

– Регулярная агитация и пропаганда учителей и учащихся школы строго следовать указаниям партии, политике и законам государства.

– Регулярно учиться, чтобы повысить осведомленность о марксизме-ленинизме, мысли Хо Ши Мина, отвечая на кампанию «Изучай и следуй нравственному примеру Хо Ши Мина».

– Постоянно обучаться повышению осведомленности и практическим действиям по массовой мобилизационной работе. Мобилизовать родственников и студентов, чтобы они придерживались руководящих принципов и линий партии, не участвовали в социальных пороках и не позволяли плохим парням иметь возможность манипулировать и ослаблять их способность бороться и защищать свою родину. Выявление и осуждение негативных явлений и действий, ставящих под угрозу национальную безопасность, а также солидарность с местными жителями, в которых находится агентство.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Сочинение
о защите суверенитета над морями и островами образец 2

Вопрос : Среди тем, которые вы изучали, что вас больше всего интересует? Почему. Практический контакт с местностью, товарищами и своими обязанностями.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

Essay on protecting national border sovereignty

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive International and Vietnamese law on the protection of the homeland’s sovereignty over seas and islands

VND 425,000Buy nowLaw Book

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Circular 09/2021/TT-BTNMTCircular 09/2021/TT-BTNMT amending the Circular providing guidance on the Land Law issued by…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Regulation 37-QD/TWOn October 25, 2021, General Secretary Nguyen Phu Trong signed and promulgated Regulation 37-QD/TW on October 25, 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đồng thời tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; phải có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng và phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển 1982.

Tuyên truyền về các điều khoản và nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam khi hoạt động hoặc tham gia giao thông trong phạm vi lãnh hải, các vùng nội thuỷ, vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về các quan điểm chủ đạo và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực thi quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo, quần đảo và các khu vực đặc quyền kinh tế biển. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là các cấp, ngành ở địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo

Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, du lịch… Trong đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo.

The process of attracting resources for socio-economic development of sea and islands requires functional sectors and localities to coordinate in overall research and survey, clearly identifying potentials and strengths of each region and each region. area, properly and adequately assess natural factors as well as development trends. The planning must take into account the inheritance, development, connectivity between regions and areas; must attach shores, seas, islands and archipelagos in an economic and defense survival space. Therefore, if not fully surveyed and evaluated scientifically, the results will be low, even ineffective, but also disrupt the balance in the process of marine economic development.

Developing the marine economy must be associated with solving social problems well and improving the people’s material and spiritual life, considering it as a key issue in building a posture of people’s hearts at sea. History has proven that, in any era or regime, the people’s deep aspirations are still guaranteed material and spiritual life. the hearts of the people, as the basis, the foundation for building the position of the people’s hearts. Therefore, our Party and State in recent years have paid great attention to building infrastructure, improving the material, cultural and spiritual life of the people in coastal and island regions, especially in the coastal areas. The island plays an important role in national defense and security.

3. Closely combine the speeding up of the civilization process at sea with building a strong defense and security posture at sea, capable of protecting national sovereignty at sea

The civilization of seas and islands is both a basis for us to effectively exploit marine resources and a premise for building, consolidating and promoting local forces to serve national defense strategies. – security at sea. Our Party has affirmed in the Vietnam Maritime Strategy to 2020: “Implement the process of civilisation on seas and islands in association with population organizations, marine production and exploitation organizations. There are special policies to strongly encourage people to settle down and do long-term business at sea; piloting the construction of defense-economic zones in the islands, the Spratly archipelago, the sea and the islands of the Fatherland”(3). This is a strategic policy of extremely important significance for the cause of protecting the country’s sovereignty over sea and islands. This policy has been and is being realized, meeting the requirements of marine economic development along with ensuring national defense,security and firmly protect Vietnam’s sovereignty at sea.

Thoroughly grasping the Party and State’s guidelines and policies, the civilization work on seas and islands, especially in strategic seas and islands, has been promoted, positively affecting economic development – society, creating favorable conditions for consolidating and building a position of people’s hearts at sea. In a number of islands with particularly important positions in terms of security and defense, such as: Hoang Sa and Truong Sa archipelagos, the civilization process was initially carried out effectively, creating good public opinion among the masses. people at home and abroad. Infrastructure on many islands in Truong Sa has been built more and more spaciously. People’s lives have gradually stabilized. Truong Sa people completely believe in the guidelines and policies of the Party.

Along with the process of civilization in seas and islands, the protection of sovereignty over seas and islands and maintenance of national interests at sea in the current period needs to be more closely combined between socio-economic development and economic development. strengthen national defense – security. The planning for socio-economic development in coastal areas, sea and islands must comply with the requirements set out in the master plan of the local defense area, must be systematic, ensure the close connection between the sea, the island and the mainland; closely combine the “static” battle position of the island and the shore with the “dynamic” position of the mobile combat forces at sea to create a continuous and solid battle position.

Technical equipment for socio-economic purposes must be compatible with the system of technical equipment for national defense and security in the system of force clusters at sea, to control, monitor, and alert. aid and support each other in the fight against activities that infringe upon national sovereignty and interests. The socio-economic and logistical facilities along the coast, at sea and on the islands must be ready to be mobilized for defense tasks, giving priority to the construction of offshore outpost islands with fortified fortifications and equipment. strong firepower, capable of long-term combat. The process of designing and building infrastructure on the sea and islands must be highly dual-use, not only sustainable against the impact of the marine environment, but also sustainable when switching to serve the purposes of defense – security. .

In addition, it is necessary to build a fishery surveillance force strong enough to protect the exploitation and fishing of fishermen at sea, ready to perform rescue and rescue missions at sea; and at the same time inspect, supervise, detect and prevent illegal fishing activities of foreign countries in the waters of Vietnam. Coastal localities and island districts must have militia and self-defense forces that both participate in the production and exploitation of marine products, while also performing the task of maintaining security and order at sea, and promptly detecting, fighting and preventing sea-borne threats. acts of infringing upon national interests and sovereignty.

4. Consolidate and improve the operational efficiency of the political system in the island districts to meet the requirements of protecting the country’s sovereignty over sea and islands

The political system in the island districts, especially the offshore island districts – is both a “bridge” to bring the Party’s guidelines and policies to the masses, as well as a direct subject to organizing, leading, directing and directing. implement the Party’s guidelines on the sea and island areas. Therefore, building a strong political system in the island districts is an important solution to strengthen the national defense posture at sea to meet the current requirements of protecting the country’s sovereignty over the sea and islands. The implementation process is to perfect the political system with adequate institutions, reasonable structure and effective operation mechanism, suitable to the specific operating conditions in the sea and island areas. In which, promoting the role and function of organizations in the political system, especially party organizations; well implement social policies for offshore island districts and key areas,strategy; attach great importance to properly solving the relationship and coordination of activities between organizations in the political system in each island district and between island districts, creating a continuous battle at sea so that they can quickly gather and effectively use the power of local forces for defense and security at sea.

Vietnam’s seas and islands are a part of the sacred territory of the Fatherland, holding a particularly important position in the cause of national construction, development and defense, now and in the future. Protecting the sovereignty of the sea and islands is an important task and responsibility of the entire Party, people and army. To fulfill that sacred and noble task, more than ever, it is necessary to promote the synergy of the whole country, the whole political system, under the leadership of the Party, the unified management and administration of the Communist Party of Vietnam. The State, upholding independence, sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, maritime integrity in particular and the territorial integrity of the Fatherland in general, builds a Vietnam of “rich people, strong country, and people”. owner, fair, civilized”

Already have VietJack app on the phone, solve textbook exercises, SBT Compose, Sample Literature, Online Exam, Lecture….for free. Download the app now on Android and iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Follow us for free on social networks facebook and youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ to continue following the latest series on English grammar, TOEIC, Java, C, C++, Javascript,HTML,Python,Database exam ,Mobile…. our latest.Previous page Next page

Harvest

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands has attracted the attention of many readers. The sea and islands have long been a hot spot of our country for a long time. The protection of the sea and islands is always a top priority to protect the territorial integrity and prevent the enemy from attacking from the sea to the mainland. Let’s follow together now!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Lessons on protecting the sovereignty of the sea and islands

The article on protecting the sovereignty of the sea and islands will be updated in this article by nandaovadoisong.com.vn. Thereby you can easily complete your harvest and add the most useful knowledge. Let’s follow together!

Essay
on protecting sovereignty over sea and islands 
sample 1

QUESTION: How do you perceive after being trained on QP-AN knowledge topics? Contact responsibility, your own actions in the future.

EXERCISES
The class fosters thematic knowledge of defense and security in order to thoroughly grasp and foster the Party’s viewpoints and guidelines on National Defense and Security, and to raise awareness for staff and teachers on defense and security tasks. The current international, regional and domestic political and security situation allows each staff member to raise their responsibility and sense of national construction and defense.

The topics in the course are very practical, suitable for the country in the new situation. In which, I am most interested in the views and policies of the Communist Party of Vietnam on national security and building the people’s security posture in the new situation.
Please state your views on this issue as follows:

A. AWARENESS
Close association with the people is a fundamental principle in the organization and operation of the Party. In leading the line to protect security and order, this principle is concretized into a strategic orientation: building a “people’s security posture”. In order to effectively implement the line and policy on building people’s security and people’s security posture, the police force needs to focus on implementing many measures synchronously.

It can be seen that the Party’s theoretical awareness, ideology and views on building the people’s security posture have been supplemented and developed more and more, with the following basic contents:

(1) Building the posture of people’s security, the people’s security is an important and regular task of the entire Party, army and people, under the absolute and direct leadership of the Party. centralized and unified management of the State.

(2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

(4) Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG BẢN THẨN TRONG THỜI GIAN TỚI:
– Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

– Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

– Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

– Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Bài thu hoạch
bảo vệ chủ quyền biển đảo mẫu 2

Câu hỏi: Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các yếu tố hoạt động của chúng tôi nhằm phá vỡ hệ thống tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; Xói Mọ Về đạO ĐứC, PHẠM CHẤM, LốI SỐNG … để DẫN Tôi GIảM LòNG TÍN VÀO ĐÓNG, VÀO CHẾ ĐỘ, MẮT PHNG HỌ VÀ Thay đổi Bản Chất Cách Mình.

TìM Mọi Cách Xuyên TạC, Bôi Nhọ Bản Chất Truyền ThốNG Tốt đẹp của Quân đội – Công An, Chia Rẽ Nội Bộ, Chia Rẽ TìNH đOÀn Kết hợp thịt Quân đội và nhân, quân đội và quân đội …

ToÀn Bộ Những Hoạt Động Của Chúng tôi PHủ Điện Sự Sự Đạo CủA ĐÚNG TA Đối với Quân đội Và Công An “Trung LậP Hóa Quân Đội Và Làm Phai Mờ Biến Bản Chất Truyền Thống Cách MạNG Của Quân Đội – Công An”, ” phi chính trị hóa ”quân đội – công an.

– Kích hoạt, phối hợp hoạt động của lực lượng phản hồi trong nước và phản hồi bên ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản hồi trong nước, nhằm tạo ra lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các tổ chức phản động bên ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản hồi trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản hồi sử dụng nhiều đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để ta chố. Chúng tôi hết sức mạnh mẽ góp ý, mở rộng quá trình “diễn biến tự động”, “tự động hóa” từ trong bộ nội dung. ĐồNG THờI VớI VIệC GÂY LÌNH HUốNG, TạO Cớ để NHân Danh Các Tổ CHứC QUốC Tế NHảY VÀO CÓ THỂ THIP VÀO CÔNG VIệC Nội Bộ CủA TA, Kể Cả CÓ THỂ THIP BằNG QUâN Sự. Chính vìA VậY CUộC đấU TRANH CHIếN LượC ĐIỄN BIếN HòNG CHIếN LượC DIỄN BIếN HòA BìNH, BạO LOạN LậT Càng Trở nên PHứC TạP, LâU DÀI, ĐÀi Hỏi Sự Kiên TRƯNG, QUYếT Tâm Cao Của Dân, To, Ton we we have the most to win will win.

Để Thực Hiện Thành Công Và Bảo Vệ Tổ QUốC VIệT NAM XÃ HộI CHủ NHữNG PHươNG TA CẦN CÓ CÁC PHươNG THứC, BIệN PHAP đấU TRANH PHòNG CHốNG DIỄN BIếN HÒA BìNH TRêN Các LĩNH VựC. Which is:

ỔNh Chính TRị Văn Hoá:
– Dựng và chỉnh sửa cắt, Làm CHỌN TẠ TRỌNG Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực LÃNH ĐẠO, Sức Chiến đấu.

– Tăng sức mạnh chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động b. Xây dựng cố định hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc chiến lược tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân và quân đội chống lại các trận chiến đấu dễ dàng.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cấp đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Dựng văn hóa nền đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. XÂY DỰNG CON NGÃI VIệT NAM Cả Về TưNG, Đới ĐứC, Tâm Hồn Và Sóng Sống, Có Nhân Cách Tốt đẹp, Có Tâm Hồn Trong Sáng, Có Tầm Cao TRí TUỆ, GIữ VữNG TưởNG XÃ Hội CHủ NGHĩA.

– Các lĩnh vực kinh tế:

– Tiến Hành Công Nghiệp Hóa, Hiện đại hóa đất nước, Phát triển Kinh tế THIỆN TRỰC TIẾP THEO DÕI XNCH, KHôNG để NềN KINH Tế TRÃI đI CHẾCH NHÓM xã hội chủ nghĩa.

– Phát Huy Nội Lực để CHỌN ĐỘNG HộI NHẬT KINH Tế QUốC Tế, Nâng Cao Vai Trò CHủ Đới Nền Kinh Tế Nhà Tiên, THựC Hiện Xóóa, Bôi Nghèo Nâng Cao đời sống Nhân Dân.

– Các tổ chức thuộc lĩnh vực:

– Thường xuyên vận hành tổ chức Đảng, các quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện ra cá nhân biểu hiện cực đoan, suy về đạo đức, nói xấu chế độ để chỉnh sửa giúp họ nhìn đúng bản chất của vấn đề, có nội dung bảo vệ thức, tổ chức xã hội chủ nghĩa bảo vệ.

– Củng cố các tổ chức quần áo của họ, các tập đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường hệ thống giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên các lĩnh vực ngoại giao:

– Open RộNG Quan Hệ đối ngoại, CHủ độNG Hội NHậP KINH Tế QUốC Tế, THựC HIệN đA PHNG HóA, đa dạng Hóa Quan Hệ QUốC Tế, đM BảO LợI íCH Dân Tộc, Lợi ích QUốC Gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động cẩn thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế động.
Các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát Huy Bản Sắc Tố Đẹp Của Dân TộN TọNG TậP Quán Tự Do TíN NGưỡNG, CHốNG MọI Hủ TụC LạC HậUN, MêN TíN Dị đOAN, MọI Hành VI LợI DụNG TôN GIÁO, Dân TộC GÂY RốI TRậT Tự, trị an tiếp tay cho đối thủ .

– Trên các lĩnh vực quốc phòng:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ an toàn lãng mạn thổ tổ quốc. Tip TụC CủNG Cố Hoàn Chỉnh Thế TRậN QUốC PHòNG TOÀN CHÓ, KếT HợP VớI THế TRậN AN NINH NHâNT CHÓ, XÂY DỰNG THế TRậN PHòNG THủ Chớp Càng Vững Chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt công việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Keep nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của cơ quan:
Sau khi học xong bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị Quốc Phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, Quốc Phòng – an ninh, truyền thống. nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; quyền chủ, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm thanh thủ đoạn chống phá các thế lực chống lại cách mạng nước ta; các văn bản luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, cũng như tự hào về việc vận chuyển hệ thống nước giữ nước của dân chúng. tộc ta từ xưa đến nay.

Không Những Điều Này Tôi CÒN LỖI Quân Sự, Các Chỉ Thị Của Và Nước Để Thực Hiện Và Chấp Nhận Toàn Bộ Với Tư Cách Là Một Công Dân Của Nước Việt Nam XÃ Hội CHủ NGHĩA.

Là một bộ quản lý, là một dân công của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công ty hiện đại hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, CBGV, tổ chức học, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu, âm thanh thâm độc của các thế lực thù địch LINH HOạT GIảI QUYếT NHANH CHóNG, Có Khoa Học, An Toàn Những Biến Cố Xảy Ra Trong Treng HọC.Hoàn Thành Tốt Và đầy đủ Nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

CHủ NGHĩA đế QUốC Và Các Thế LựC THI TĨNH CƯA CHỦ NGHĨA Xà HộI đà và đang thực hiện Âm li, đoạn diễn biến Hoà BìNH, BạO LậT đổ để CHốNG Các NướC Xà Hội Chủ NGHĩA, Chúng Tôi Luôn Cội Việt Nam Là một điểm quan trọng.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm âm thanh, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất độc hại, quyết định trong cuộc đấu tranh, đoàn kết họ đã đánh bại, đã xây dựng thành công hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

ĐảNG TA xác định:  CHốNG Chiến LượC DIỄN BIếN HOÀ BNNH, BạO LOạN LậT đổ CủA CHủ NGHĩA đế QUốC Và Các Thế LựC THI đấu đốI VớI Cách MạNG Nước Ta Là Nhiệm Vụ Cấp Bách Và Lâu dài Của ToÀn, ToÀn Quân, ToÀn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc bài văn mẫu bảo vệ chủ quyền biển đảo ấn tượng nhất. Mong rằng bài viết này của chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích nhất và giúp các bạn nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết của chúng tôi! Tài liệu – Tags: Bài học bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tiểu luận về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

425.000 VND Mua ngay

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Thông tư 09/2021 / TT-BTNM Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai do…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Quy định 37-QĐ / TW Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ / TW ngày 25/10/2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Tuition waiver policyGiới thiệu Chính sách miễn giảm học phí Năm Học 2021 – 2022 theo Nghị định số…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân GianBộ sách tuyển tập 1080 bài thuốc cổ truyền dân gian chọn lọc làm tài liệu áp…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở việt namGiới thiệu các lễ hội truyền thống việt nam với bốn ngàn năm văn hiến, đất…

Xem thêmBài viết mới

 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT   New
 • Quy định 37-QĐ/TW   New
 • Chính sách miễn giảm học phí   New
 • 1080 Bài Thuốc Cổ Truyền Dân Gian   New
 • Các lễ hội truyền thống ở việt nam   New

Bài đọc nhiều

 • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
 • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất

Trang trướcTrang sau

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bài thu hoạch.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Пропаганда на морях и островах должна внимательно следить за реальностью ситуации, постоянно обновлять содержание, разнообразить формы и методы пропаганды, соответствующие уровню осведомленности каждой аудитории, эффективно использовать эффективные технические средства и сосредоточиться на расширении сферы охвата. пропаганда.

Пропаганда национального суверенитета на море требует синхронной координации всех уровней, отраслей и местностей; в содержании и методах пропаганды должно быть последовательное и четкое направление от центра к низовым. Пропагандистское содержание должно быть разнообразным и богатым в национальных и международных средствах массовой информации, тесно интегрируя иностранную, политическую, экономическую, военную и оборонную деятельность.Вьетнамский народ, а также международное сообщество понимают и твердо понимают регионы и районы, находящиеся под давним вьетнамским исторический суверенитет, а также морской суверенитет Вьетнама, установленный на основе положений Конвенции Международного морского права 1982 года.

Пропаганда условий и обязательств по соблюдению положений вьетнамского законодательства при эксплуатации или участии в судоходстве в пределах территориального моря, внутренних вод, островов, архипелагов и исключительных районов морского хозяйства Вьетнама; о доминирующих и последовательных взглядах партии и государства Вьетнам на осуществление национальной юрисдикции над морями, островами, архипелагами и морскими исключительными экономическими зонами. В частности, сосредоточить внимание на повышении осведомленности всех уровней и секторов, особенно уровней и филиалов в прибрежных районах, хорошо осознавая сложный характер задачи защиты морского и островного суверенитета в условиях открытости, международной интеграции; подтверждение и укрепление уверенности народа страны и международного сообщества в суверенитете Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша; преобразовать сознание,Тем самым способствуя силе всей партии, армии, народа и политического строя, сочетая внутренние и внешние силы, успешно выполняя задачу по защите морского суверенитета, острова Отечества.

Необходимо широко вести пропаганду внутри страны и за рубежом, связывая историю с современностью, чтобы люди могли видеть значение и важность моря и островов в деле национального строительства и развития; заставить каждого вьетнамского гражданина увидеть свои обязанности и обязательства в отношении национального суверенитета над морем и островами. С тех пор объединяйтесь и беритесь за руки в решимости освоить и защитить священные моря и острова Отечества.

2. Приоритизировать ресурсы для экономического развития морей и островов и эффективно реализовывать стратегии социально-экономического развития в прибрежных и островных регионах.

Вьетнамское море содержит большой экономический потенциал. Поэтому, чтобы эффективно эксплуатировать и использовать этот потенциал и превратить этот потенциал в ресурсы и движущие силы для продвижения дела национальной индустриализации и модернизации, партии и государству необходимо сосредоточить внимание на вложении соответствующих ресурсов в отрасли экономики. сильные стороны в прибрежных районах, на островах и архипелагах, такие как: добыча и переработка нефти и газа; портовая система и судоходные услуги; добыча, переработка морепродуктов, туризм… При этом приоритет отдается строительству сервисных центров, созданию сильных экономических групп, способных работать, сочетая экономическое развитие с освоением моря, острова; сосредоточить капитал, науку, технологии и трудовые ресурсы для эффективного использования потенциала моря; уделять приоритетное внимание развитию социально-экономической инфраструктуры и инфраструктуры обороны и безопасности на архипелаге Чыонгса и крупных прибрежных островах,создание благоприятных условий для ускорения производства людей, проживающих на островах и архипелагах.

Процесс привлечения ресурсов для социально-экономического развития морей и островов требует координации функциональных секторов и местностей в общих исследованиях и изысканиях, четко определяя потенциалы и сильные стороны каждого региона и каждого региона. области, правильно и адекватно оценивать природные факторы, а также тенденции развития. Планирование должно учитывать наследование, развитие, связь между регионами и областями; должны соединить берега, моря, острова и архипелаги в экономическом и оборонном пространстве выживания. Если не полностью завершить и оценить, следовательно, результаты будут низкими, даже неэффективными, а также нарушить баланс в процессе морского экономического развития.

Развитие морского хозяйства необходимо увязывать с правильным решением социальных проблем и улучшением материальной и духовной жизни людей, рассматривать его как ключевой вопрос в построении настроения людей на море. История доказала, что в любую эпоху и любой режим глубинные чаяния народа по-прежнему гарантируют материальную и духовную жизнь. сердца народа, как основу, фундамент построения позиции народного сердца. Поэтому наша партия и государство в последние годы уделяют большое внимание строительству инфраструктуры, улучшению материального, культурного и духовного быта жителей приморских и островных районов, особенно приморских районов. Остров играет важную роль в национальной обороне и безопасности.

3. Тесно сочетать ускорение процесса цивилизационного суверенитета на море с созданием прочной системы обороны и безопасности на море, способной защитить национальный суверенитет на море.

Цивилизация морей и островов является для нас одновременно и основой для эффективного освоения морских ресурсов, и предпосылкой для создания, консолидации и продвижения местных сил для выполнения стратегий национальной обороны. – безопасность на море. Наша партия одобрила во Вьетнамской морской стратегии до 2020 года: «Осуществлять процесс цивилизации на морях и островах в сотрудничестве с организациями населения, организациями по добыче и эксплуатации морей. Существуют специальные правила, поощряющие людей осесть и вести долгосрочный бизнес в море; пилотирование строительства оборонно-экономических зон на островах, архипелаге Спратли, море и островах Отечества»(3). Это стратегическая политика, имеющая чрезвычайно важное значение для защиты суверенитета страны над морями и островами.Эта политика реализуется и реализуется, отвечая требованиям развития морской экономики, а также демонстрируя национальную оборону, безопасность и твердо защищая суверенитет Вьетнама на море.

Тщательно усваивая установки и политику партии и государства, продвигалась цивилизационная работа на морях и островах, особенно на стратегических морях и островах, что положительно влияло на экономическое развитие – общество, создавая благоприятные условия для консолидации и формирования позиций сердец людей. в море. На ряде островов с особо важными позициями с точки зрения безопасности и обороны, таких как: архипелаги Хоангса и Чыонгса, цивилизационный процесс изначально осуществлялся эффективно, создавая хорошее общественное мнение в массах. людей дома и за границей. Инфраструктура на многих островах Чыонг Са построена все более просторно. Жизнь людей стабилизировалась. Люди Чыонг Са полностью верят в руководящие принципы и политику партии.

Наряду с процессом цивилизации на морях и островах, защита суверенитета над морями и островами и поддержание национальных интересов на море в нынешний период должны более тесно сочетаться между социально-экономическим развитием и экономическим развитием. укреплять национальную оборону – безопасность. Планирование социально-экономического развития прибрежных районов, моря и островов должно соответствовать требованиям, изложенным в генеральном плане местного оборонительного района, должно носить системный характер, обеспечивать тесную связь моря, острова и материка; тесно сочетать «статическую» боевую позицию острова и берега с «динамической» позицией подвижных боевых сил в море, чтобы создать непрерывную и прочную боевую позицию.

Технические средства социально-экономического назначения должны быть совместимы с системой технических средств национальной обороны и безопасности в системе группировки сил на море, для управления, контроля и боевого дежурства. помогать и поддерживать друг друга в борьбе с действиями, ущемляющими национальный суверенитет и интересы. Социально-экономические и материально-технические объекты на побережье, в море и объекты на островах должны быть готовы к мобилизации для решения оборонных задач, отдавая приоритет строительству морских аванпостов-островов с укрепленными укреплениями и оборудованием. сильная огневая мощь, способная к длительному бою. Процесс проектирования и строительства инфраструктуры на море и островах должен иметь в высшей степени двойное назначение, а не только устойчивый к воздействию морской среды,но и устойчивые при переходе на обслуживание целей обороны – безопасности. .

Кроме того, необходимо создать силы по надзору за рыболовством, достаточно сильные для защиты эксплуатации и рыболовства рыбаков в море, готовые выполнять спасательные операции в море; и в то же время проверять, контролировать, обнаруживать и предотвращать незаконную рыболовную деятельность иностранных государств в водах Вьетнама. Прибрежные населенные пункты и островные округа должны иметь силы ополчения и самообороны, которые не только участвуют в производстве и эксплуатации морской продукции, но и выполняют задачи по поддержанию безопасности и порядка на море, оперативному обнаружению, борьбе и предотвращению морских угроз. акты ущемления национальных интересов и суверенитета.

4. Консолидация и операционная эффективность политической системы в островных округах для удовлетворения требований защиты страны, улучшения суверенитета над морем и островами.

Политическая система в островных округах, особенно в офшорных островных округах, является одновременно «мостом» для донесения партийных установок и политики до масс, а также непосредственным предметом организации, руководства, направления и направления. осуществлять указания партии о морских и островных районах. Таким образом, создание сильной политической системы в островных округах является важным решением для укрепления позиций национальной обороны на море, чтобы соответствовать текущим требованиям защиты суверенитета страны над морем и островами. Процесс внедрения заключается в совершенствовании политической системы с адекватными институтами, разумной структурой и эффективным механизмом работы, подходящим для конкретных условий работы в морских и островных районах. В котором, продвигая роль и функции организаций в политической системе,особенно партийные организации; хорошо реализовывать социальную политику для оффшорных островных районов и ключевых областей, стратегии; придают большое значение правильному решению взаимоотношений и координации действий между организациями в политической системе в каждом островном округе и между островными округами, создавая непрерывный бой на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасность на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.создание непрерывного боя на море, чтобы они могли быстро собрать и эффективно использовать мощь местных сил для обороны и безопасности на море.

Моря и острова Вьетнама являются частью территории Отечества, занимая особенно важное место в деле национального строительства, развития и обороны, сейчас и в будущем. Защита суверенитета морей и островов — важная задача и ответственность всей партии, народа и армии. Для выполнения этой священной и благородной задачи более чем когда-либо необходимо способствовать синергии всей страны, всей политической системы под руководством партии, единого управления и администрации Коммунистической партии Вьетнама. Государство, отстаивая независимость, суверенитет, суверенные права, юрисдикцию, морскую неприкосновенность в частности и территориальную целостность Отечества в целом, строит Вьетнам из «богатых людей, сильной страны и народа». собственник, честный, цивилизованный»

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng … miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ cho Android và iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, TOEIC, Java, C, C ++, Javascript, HTML, Python, Database Exam, Mobile…. mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sauVideo Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Xem thêm:  Văn bản cam kết mới nhất |Link tải GG drive

123 Doc