Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mùa gặt

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Biển, đảo từ lâu đã trở thành điểm nóng ở nước ta. Công tác phòng thủ biển, đảo luôn được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn địch từ biển tấn công vào đất liền. Cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

Bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bài viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được nandaovadoisong.com.vn cập nhật trong bài viết này. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng hoàn thành bài thu hoạch và bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích nhất. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo   
mẫu 1

HỎI:   Cảm nhận của anh / chị sau khi học các chuyên đề về kiến ​​thức QP-AN? Đề cập đến trách nhiệm và hành động cho bản thân trong tương lai.

BÀI TẬP
Lớp học nâng cao kiến ​​thức chuyên đề quốc phòng và an ninh nhằm tiếp thu, củng cố đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về các vấn đề quốc phòng và an ninh. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay cho phép mỗi người lao động nâng cao trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chủ đề của khóa học đều rất thiết thực, phù hợp với tình hình đất nước trong tình hình mới. Trong đó tôi tâm đắc nhất những quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và củng cố nền an ninh nhân dân trong tình hình mới.
Hãy nêu ý kiến ​​của bạn về vấn đề này như sau:

A. NHẬN THỨC Gắn
bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Khi vạch ra đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành phương hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngành Công an cần tập trung thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

Có thể thấy, ý thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng được bổ sung và phát triển, có nội dung chủ yếu sau:

(1) Bảo đảm an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo vô điều kiện, trực tiếp của Đảng. và chính phủ thống nhất.

(2) Thế trận an ninh nhân dân do nhân dân, vì nhân dân, vì nhân dân được xây dựng và giữ vững theo hướng toàn dân, toàn diện, trên cơ sở hệ thống chính trị cơ bản vững chắc, ổn định, phát triển bền vững. các mặt của đời sống xã hội.

(3) Phát huy sức mạnh vật chất (sức mạnh kinh tế), sức mạnh tinh thần (sức mạnh văn hóa – xã hội), sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh tổng hợp, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài để tạo dựng và củng cố nền an ninh nhân dân.

(4) Quyền quyết định chủ yếu của cấp ủy công an các cấp về xây dựng và củng cố hệ thống an ninh nhân dân là Hội đồng, có nhiệm vụ tư vấn cho đảng và nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách và đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an toàn cho người dân. ; phối hợp với các ban, bộ, ngành giải quyết phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và triển khai các đề án, phương án, kế hoạch và hoạt động của lực lượng an ninh các cấp, các ngành, các lĩnh vực nhằm đấu tranh phòng, chống các hành động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

(5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng nhân dân, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh của nhân dân.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 chỉ rõ: “Công an là tổ chức và sự liên kết của các lực lượng an ninh. an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia ”; Nhiệm vụ tăng cường an ninh nhân dân và bảo đảm an ninh nhân dân được chỉ rõ tại Điều 16:

“đầu tiên. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân tham gia xây dựng địa phương, cơ sở, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và gắn với xây dựng đất nước. quốc phòng.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia.

Xây dựng lực lượng an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

B. LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG TRÁCH NHIỆM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO:
– Là một đảng viên, một nhà giáo, bản thân tôi xét thấy cần phải làm những việc sau đây để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

– Ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh xa những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng dụ dỗ, làm xói mòn lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

– Ủng hộ sự ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.

– Thường xuyên vận động, tuyên truyền giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện đúng các chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức và hành động thiết thực đối với công tác vận động quần chúng. Vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Xác định và lên án các hiện tượng và hành động tiêu cực gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia cũng như tình đoàn kết với người dân địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

Bài văn nghị luận
về bảo vệ chủ quyền biển, đảo mẫu 2

Câu hỏi  : Trong số các chủ đề bạn đã học, bạn quan tâm nhất đến chủ đề nào? Tại sao. Liên hệ thực tế địa bàn, đồng chí và nhiệm vụ của mình.

Trả lời:
Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diẽn biến hoà bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Xem thêm:  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

Tình hình thực hiện “Diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

– Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

– Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

Ổn định chính trị văn hoá:
– Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

– Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

– Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

– Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

– Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

– Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

– Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

– Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

– Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.
Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

– Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

Xem thêm:  Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất |Link tải GG drive

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

– Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

– Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài

. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

Above, we have shared with our readers the most impressive article on protecting the sovereignty of the sea and islands. We hope this article of ours will add to you the most useful knowledge and help you realize your responsibility for the defense of your country. Thank you for following our article!Documents – Tags: Lessons to protect the sovereignty of the sea and islands

The latest article on protecting the sovereignty of the sea and islands

Previous pageNext page

Lessons on protecting the sovereignty of the sea and islands

Post harvest.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần bám sát thực tiễn tình hình, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đồng thời tận dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương; phải có sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng và phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển 1982.

Tuyên truyền về các điều khoản và nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy định của luật pháp Việt Nam khi hoạt động hoặc tham gia giao thông trong phạm vi lãnh hải, các vùng nội thuỷ, vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về các quan điểm chủ đạo và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thực thi quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo, quần đảo và các khu vực đặc quyền kinh tế biển. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, nhất là các cấp, ngành ở địa phương ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mỗi người… Qua đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, phải gắn kết giữa lịch sử với hiện tại để người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo

Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, du lịch… Trong đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo.

Quá trình thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội biển, đảo đòi hỏi các ngành chức năng và địa phương cần phối hợp nghiên cứu, khảo sát tổng thể, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng khu vực, đánh giá đúng, đủ các yếu tố tự nhiên cũng như xu thế phát triển. Việc quy hoạch phải tính đến sự kế thừa, phát triển, tính liên kết giữa các vùng và các khu vực; phải gắn bờ, biển, đảo và quần đảo trong một không gian sinh tồn về kinh tế và quốc phòng. Vì vậy, nếu không khảo sát đầy đủ, đánh giá một cách khoa học thì kết quả sẽ thấp, thậm chí không mang lại hiệu quả mà còn phá vỡ tính cân bằng trong quá trình phát triển kinh tế biển.

Phát triển kinh tế biển phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đó như một vấn đề then chốt trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Lịch sử đã chứng minh, ở bất cứ thời đại, chế độ nào, nguyện vọng sâu xa của nhân dân vẫn là đời sống vật chất và tinh thần được đảm bảo, “khoan thư sức dân” – cách thức tốt nhất để quy tụ lòng dân, làm cơ sở, nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thời gian qua rất chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân các vùng ven biển và hải đảo, nhất là ở các vùng biển, đảo giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước.

3. Тесное сочетание ускорения цивилизационного процесса на море с построением прочной системы обороны и безопасности на море, способной защитить национальный суверенитет на море.

Văn minh biển, đảo đối với chúng ta vừa là cơ sở để phát triển có hiệu quả tài nguyên biển, vừa là tiền đề để hình thành, củng cố và tiến lên của lực lượng địa phương thực hiện chiến lược quốc phòng – an ninh vùng biển. Đảng ta khẳng định trong Chiến lược hàng hải Việt Nam đến năm 2020: “Thực hiện quá trình văn minh hóa biển và hải đảo với sự hợp tác của các tổ chức dân cư, tổ chức khai thác và khai thác biển. Có những quy định đặc biệt khuyến khích người dân định cư, làm ăn lâu dài trên biển; thí điểm xây dựng các khu kinh tế quốc phòng trên các đảo, quần đảo Trường Sa, vùng biển và quần đảo của Tổ quốc ”(3). Đây là chủ trương chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chính sách này đã được thực hiện và đang được thực hiện,

Tìm hiểu kỹ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác dân vận được đẩy mạnh trên các vùng biển, đảo, nhất là trên các vùng biển, đảo chiến lược, có tác dụng tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và tăng cường vị trí của lòng người trên biển. . Trên một số đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng như quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, công tác dân vận bước đầu được thực hiện có hiệu quả, tạo được dư luận tốt trong đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. . Cơ sở hạ tầng trên nhiều đảo Trường Sa được xây dựng ngày càng khang trang. Đời sống nhân dân dần ổn định. Người dân Trường Sa hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng.

Cùng với quá trình văn minh hóa các vùng biển, đảo, việc bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo và bảo đảm lợi ích quốc gia trên biển trong giai đoạn hiện nay cần phải gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa phát triển kinh tế – xã hội với phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. và an ninh. Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển, vùng biển và hải đảo phải phù hợp với yêu cầu quy hoạch chung cho khu vực phòng thủ của địa phương, phải có tính hệ thống, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa biển, đảo và hải đảo. đất liền; kết hợp chặt chẽ giữa thế tác chiến “tĩnh” của biển đảo với thế “động” của các lực lượng tác chiến cơ động trên biển tạo thành thế trận tác chiến liên hoàn, vững chắc.

Phương tiện kỹ thuật phục vụ mục đích kinh tế – xã hội phải phù hợp với hệ thống phương tiện kỹ thuật của quốc phòng, an ninh trong hệ thống tổ hợp lực lượng trên biển, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, báo hiệu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh phòng, chống. các hành động. xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia. Các cơ sở kinh tế – xã hội, hậu cần ven biển, trên biển và hải đảo cần sẵn sàng dự bị động viên làm nhiệm vụ quốc phòng, ưu tiên xây dựng các tiền đồn trên biển với hệ thống công sự, trang bị kiên cố, hỏa lực mạnh, có khả năng chiến đấu bền bỉ. các hoạt động. trận chiến. Quá trình thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển và hải đảo phải mang tính lưỡng dụng cao, không chỉ chống chịu được các tác động của môi trường biển,

Ngoài ra, cần thành lập lực lượng giám sát nghề cá đủ mạnh để bảo vệ hoạt động khai thác, đánh bắt của ngư dân trên biển, sẵn sàng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên biển; đồng thời xác minh, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép của nước ngoài trên vùng biển Việt Nam. Các khu định cư ven biển và các huyện đảo cần có lực lượng dân quân tự vệ vừa tham gia đánh bắt, khai thác hải sản, vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, tác chiến phòng, chống các nguy cơ trên biển. các hành vi xâm phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia.

4. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên các huyện đảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chủ quyền biển, đảo.

Hệ thống chính trị các huyện đảo, nhất là các huyện đảo xa bờ, vừa là “cầu nối” truyền tải quan điểm, chủ trương của Đảng đến quần chúng nhân dân, vừa là chủ thể trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đảng. thực hiện các chỉ thị của bên về các khu vực hàng hải và lãnh hải. Vì vậy, xây dựng hệ thống chính trị ở các huyện đảo vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay. Quá trình thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống chính trị với đầy đủ thể chế, cơ cấu hợp lý, cơ chế làm việc hiệu quả, phù hợp với điều kiện làm việc đặc thù của vùng biển và hải đảo. Trong đó, phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng; thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các vùng biển đảo xa bờ và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; coi trọng quyết định đúng đắn mối quan hệ, sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở từng huyện đảo và giữa các huyện đảo, tạo thế trận liên hoàn trên biển để nhanh chóng tập hợp và sử dụng có hiệu quả sức mạnh của lực lượng địa phương để phòng thủ, an ninh trên biển.

Biển, đảo Việt Nam là bộ phận lãnh thổ của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này, hơn bao giờ hết, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đang xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh”. chủ sở hữu, trung thực, văn minh “

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, soạn văn, soạn văn mẫu, ôn thi online, bài giảng… miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ cho Android và iOS.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive
Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, TOEIC, Java, C, C ++, Javascript, HTML, Python, Database Exam, Mobile…. mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau


Tiểu luận về bảo vệ chủ quyền biên giới nhà nước.

Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

VND425,000

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive Thông tư 09/2021 / TT-BTNM Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai do…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive Quy định 37-QĐ / TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ / TW ngày 25 tháng 10 năm 2021…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive Chính sách Miễn trừ Thực hiện Chính sách Miễn và Giảm học phí cho năm học 2021-2022 theo Nghị định số….
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive 1080 Y Học Dân Gian Cổ Truyền Tuyển tập 1080 Các Phương Pháp Dân Gian Cổ Truyền Được Chọn Làm Tài Liệu Ứng Dụng…
 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive Các lễ hội truyền thống ở Việt NamGiới thiệu các lễ hội truyền thống Việt Nam với bốn nghìn năm văn hiến, vùng đất…

xem thêm

 • Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT Mới
 • Quy tắc 37-QĐ / TW Mới
 •    Chính sách miễn học phí mới
 •    1080 Y học Dân gian Cổ truyền Mới
 • Lễ hội truyền thống ở Việt Nam Mới

Hơn

 • Giới thiệu sách, hình ảnh về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa Trường Sa.
 • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cách mạng Việt Nam
 • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược quân sự
 • Kỳ tích của con đường Hồ Chí Minh trên biển
 • Khám phá Hướng dẫn theo chủ đề năm 2019


Video Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Xem thêm:  Bản cam kết không tái phạm mới nhất |Link tải GG drive

123 Doc