Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Link tải GG Drive

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

CÁC NHÀ ĐỐI TÁC CỦA ĐỐI TÁC MODULE 1, 20, 30, 42

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Bạn có thể xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92,42 KB, 12 trang)

Phòng GD & ĐT Kim Động
Toàn Thắng M.N. Trường Nước CHXHCN
Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018 NĂM HỌC 2017-2018
Họ tên giáo viên hướng dẫn: Lí Thị Phương
Ngày sinh: 06-11-1989
Trình độ chuyên môn: TCH.
Năm học: 2011
Mục tiêu Năm học: Giáo dục và Đào tạo
PHẦN I: CƠ SỞ THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG THƯỜNG XUYÊN VỀ THÀNH CÔNG
Theo
Thông tư số 36/2011 / TT – BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Giáo viên mầm non Chương trình Giáo dục Thường xuyên.
Căn cứ Thông tư số 31/2011 / TT – BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, trung học cơ sở và trung học phổ thông. giáo dục thường xuyên
.
Căn cứ Thông tư số 26/2012 / TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông
và trung học cơ sở.
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Huyện Kim Động căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non của trường mầm non
Toàn Thắng .

năm học 2017 – 2018 Căn cứ vào kế hoạch học tập thường xuyên năm học 2017 – 2018 của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả học tập thường xuyên như sau:
PHẦN II: QUAN HỆ THƯỜNG XUYÊN NGOÀI TRỜI:

A. ĐƠN VỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT
: học 2) .
I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 1.
Thời lượng

Nội dung đào tạo

Số kỳ

Hình thức

từ

đào tạo – Hoàn thành khóa học của khoa

Giáo dục và đào tạo về DO “Phổ biến kiến ​​thức, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm”. Tháng Tham gia khóa đào tạo CNTT-TT vào tháng 8/2017.

do trường tổ chức.

10 kỳ

– Học tập có mục tiêu.

– Hoàn thành lớp tập huấn cấp khoa:
“Phương pháp giáo dục hòa nhập
trẻ khuyết tật”
– Hoàn thành lớp tập huấn
do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức về
dạy GDMN cho cán bộ quản lý và
giáo viên. Đề tài : “Hướng dẫn
thực hiện chương trình GDMN theo
Thông tư 28/2016 tháng 8/2017”
. – Học ở trường: “Hướng dẫn 5 tiết thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư 28/2016 và Thông tư 17 ″. – Chuyên đề thực hành: “Phương pháp dạy học thân thiện với trẻ” – Học tập có mục đích. Tháng

Tháng 9 năm 2017
Tháng 10
năm 2017

– Tiếp tục thực hiện chuyên đề: “
Phương pháp dạy trẻ chia làm 10 tiết

– Học tập có mục tiêu.

center”
Joining the BDTX class organized by the Department, Department of
Education and Training for

5 periods

– Concentrated learning

=> During the training period, I have grasped the following issues:
1. Objectives:
+ Teachers study and refresh regularly. to update knowledge about
politics, economy – society, foster political qualities, professional ethics,
develop teaching capacity, educational capacity and other competencies required
by professional standards teachers, requirements for the school year, grade level, love
education development needs of the province, of the locality, requirements of renovation and improvement
of education quality in the whole industry.
+ Help teachers have the best teaching method for children to develop
comprehensive language for children
+ Help teachers grasp the language development characteristics of
children at each age to have educational methods and best impact on children
.

+ Help teachers have the best methods of educating children to help
children explore creativity and interest in all activities.
+ Teachers need to understand the characteristics of needs and awareness levels of
each child to collect Engage children in activities. Thereby, children can apply
their own knowledge in their own way
+ Help preschool teachers have a general understanding of counseling on care –
preschool education, know how to advise on care – education
+ Counseling on child care care for parents in order to make
young family members improve their knowledge of child care and education,

Xem thêm:  Tải mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất |Link tải GG drive

and the skills to apply the scientific knowledge they have acquired in
practice. .
+ Counseling child education to create harmony between the school and
parents with the best child education measures to form the first personality towards
the comprehensive development of children
+ Help preschool teachers know how to respond apply active teaching methods
in the areas of early childhood development.
+ Help children develop their positivity. Children are actively creative
in all activities
+ Teachers need to understand and grasp the psychology of each child to
have the best method of educating children
+ Help teachers have the best method to influence children so that children can develop
spirit of cooperation, mutual assistance and respect. Bringing children joy
interest and interest in all activities
+ Teachers have appropriate activities to facilitate children’s self-assessment
and adjustment of their learning and children can participate in mutual evaluation
+ Help preschool teachers know how Create some teaching materials, simple DIY toys that can be used in teaching and children’s
fun activities.

+ Help teachers have skills to use and apply self-made toys
to help children develop more comprehensively + Provide and equip preschool teachers
with skills to participate in political and social activities
.
+ Help teachers to exercise and develop their abilities, to contribute their wisdom
and efforts to the common work of society. Furthermore, practice communication and behavior skills ,
being responsible to the community and society electronic writing. + Improve the quality of teaching preparation in order to promote children’s positivity and educate children’s life skills

+ Help teachers with knowledge and best teaching methods, taking children
as the center. Create opportunities for children to assert themselves
4. Lessons learned:
+ Through this training course, I have updated my knowledge about politics, economy – society
, fostered political and moral qualities. career for themselves
+ Develop teaching capacity, educational capacity and other competencies
required by professional standards of teachers. Set school year tasks
to strive for more
+ Develop children’s coherent language ability. Coordinating with
young parents to have the best child education measures
+ Through this training class, I have more confidence and experience
necessary when participating in social activities of their organizations and localities.
+ Develop self-study and self-improvement capacity. Thereby applying
the child-centered teaching method in the care and
teaching of children in order to strive to best educate children in accordance with
the goals set forth by the set of standards
II. CAREER CONTENT 2.

T Model

code

T

dule

1

MN1- D

2

MN1- C Module

name and content

Time Building a child –

centered MN school 15 Educating, developing emotional and social skills 15 Community

30

Through self-study, I have grasped the following issues:
MODULE MN1- D:

BUILDING CHILDREN CENTRED KINDLE SCHOOL
1. Objectives:
– Understand what child-centered education means to you. With teachers
in practice organizing rural development education activities for children
– Help teachers apply and approach this teaching method in the
implementation of the preschool education program effectively, ensuring quality
and development. comprehensive development suitable for each individual child, achieving the set
educational goals.
2. Content
– Child-centered education in rural
development – Designing a child-centered educational environment
– Planning from a child-centered educational perspective
– Methods to help children develop through social discovery
3. Lessons learned from practice
– We focus on goal-directed methods Goals of
child-centered education to help children in rural development
+ Help preschool teachers know how to apply
active teaching methods in the fields of preschool children’s development.
– Help children to develop their positivity. Children are actively creative
in all activities
– Teachers need to understand and grasp the psychology of each child to have
the best method of educating children
– Help teachers have the best method to influence children so that children develop Huy

spirit of cooperation, mutual support and respect. Give children fun
and excitement in all activities
– Teachers have appropriate activities to facilitate children’s self-assessment
and adjustment of their learning, and children can participate in mutual evaluation
– Identify identify the child’s abilities, interests, experiences and needs
– Identify appropriate goals for the child – Involve families and communities in children’s

learning – Children develop through all activities in everyday life, and it is fundamental for children to discover and practice experiences through play. MODULE MN MN1- C: EMOTIONAL DEVELOPMENT EDUCATION AND SOCIAL SKILLS 1: Objectives:

– Understand methods for preschool children
– Understand teaching methods to use stories and
situations in emotional education for children.
2 Content
– Feelings:
+ Feeling happy.
+ Feelings of guilt.
+ Feelings of envy
– Methods:
+ Teach children vocabulary.
+ Use puppets, toys.
+ Use games.
+ Stories.
+ Use picture pictures.
3. Lessons learned

Xem thêm:  Bản cam kết thực hiện nội quy nhà trường mới nhất |Link tải GG drive

Through the lesson, I have learned for myself because emotions
and social skills play an important role in the educational process, thanks to emotions and
social skills that people bond, love, help, and share. together
more. Yes, but behave civilly and politely. Know how to greet people politely.
Know how to feel the feelings of people around through facial expressions, gestures and
actions…. That’s why I personally researched the feelings in children to have
the best suitable method when those feelings happen to them.

+ Make educational plans to develop emotional and social skills for children
according to the educational plan: Year, month, week, day flexibly, specifically
for children
+ For timid, timid, unkind children: I’m not
surprised either. Because through this module, it helps me to grasp the children’s temperament from which there are appropriate
ways and methods of educating children.
B: OPTIONAL CONTRIBUTION BLOCK.
MODULE 10: CONSULTATION ON KINDLY CARE AND EDUCATION
After researching and self-studying, I have grasped the following basic issues
1. Objectives:
– Knowledge of counseling on early childhood care and education, roles, purposes,
contents, private methods and forms of counseling on early childhood care and education
. Help preschool teachers have a general understanding of care counseling –
early childhood education, know how to advise
parents on care – early childhood education
– Selecting and applying counseling contents, forms, methods and contents
suitable for each young parent
– Enthusiastic and persistent in counseling on care and education of children
at different ages preschool
2. Contents:
+ The role of counseling on preschool care and education;

+ Purpose of counseling on early childhood care and education;
+ Content of consultation on early childhood care and education;
+ Methods of counseling on early childhood care and education;
Forms of counseling on early childhood care and education.
3. Draw lessons from experience.

Help preschool teachers have a general understanding of counseling on care – early childhood education, know how to advise parents
on care – early childhood education + Counseling on child care care for parents to helping young family members improve their knowledge of the science of child care and education, and the skills to apply the scientific knowledge that has been acquired in practice.

– Capturing the characteristics of each family to give appropriate advice
and create cooperation from young families The best educational institutions for young children form the first personality towards the all- round development of children . Objectives: – Consolidate and improve understanding of active teaching methods, understand the nature, characteristics and meanings of active teaching methods – Applying active teaching methods in organizing educational activities preschool age children

– Affirm the need and have a sense of self-discipline, creativity and application
of active teaching methods in educational activities in preschool
2.
Contents:

– The need to innovate teaching methods;
– The concept of active teaching methods;
– Active teaching methods in preschool education
3. Lessons learned.

Help preschool teachers know how to apply
active teaching methods in the areas of early childhood development.
– Help children to develop their positivity. Children are actively creative
in all activities
– Teachers need to understand and capture the psychology of each child to
have the best method of educating children
– Help teachers have the best method to influence children so that children can develop
spirit of cooperation, mutual support and respect. Bringing children joy
interest and excitement in all activities
– Teachers have appropriate activities that facilitate children to self-assess
and adjust their learning and children can participate in mutual evaluation
– Teachers have appropriate activities create conditions for children to self-assess and adjust their own learning
and children can participate in mutual
assessment 1. Objectives:
– The tutorial module on making teaching materials and self-made toys helps preschool teachers know how to create a number of simple DIY teaching aids and toys to implement the program. Effective early childhood education program

– Make some homemade toys with different materials
and know how to use them in teaching children
2. Contents
– Position and role of teaching aids, homemade toys;
– Pedagogical requirements for teaching aids and self-made toys;

– How to make some teaching aids, homemade toys;
– Practice making some self-made teaching aids and toys.
3. Draw lessons from experience.

+ Help preschool teachers know how to create a number of simple teaching aids, self-made toys that can be applied in teaching and children’s
fun activities – Help teachers have skills in using and operating Using self-made toys to help children develop more comprehensively – Through this, it also helps me to find out myself creatively to have applications and positive teaching methods through toys to stimulate thinking. , physical fitness and social skills for children. Thereby creating excitement and

Xem thêm:  Bản kiểm điểm học sinh |Link tải GG drive

hứng thú học tập, khát vọng sáng tạo vẻ đẹp của
tuổi trẻ. : – Học phần cung cấp tên các hoạt động chính trị, xã hội của giáo viên mầm non. – Vai trò của giáo viên mầm non trong việc tham gia các hoạt động chính trị xã hội ở nhà trường và địa phương – Xây dựng nội dung và hình thức tham gia phù hợp của giáo viên vào các sự kiện chính trị xã hội cụ thể ở địa phương – Tự nguyện tích cực tham gia các sự kiện chính trị xã hội có liên quan ở cấp địa phương 2. Nội dung – vai trò của việc tham gia các hoạt động chính trị và xã hội; – Nội dung tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

– Hình thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
3. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình tự nghiên cứu học phần trên, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho
bản thân,

Giúp giáo viên thể hiện học tập và phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ
, công sức của mình vào sự nghiệp chung của xã hội. Ngoài ra, rèn luyện
kỹ năng giao tiếp, ứng xử, có trách nhiệm với xã hội và xã hội
– Học hỏi, nâng cao hiểu biết về mọi mặt, góp phần xây dựng và
củng cố các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh
– Học hỏi tình thương, quan tâm, chia sẻ và hợp tác với mọi người, có kỹ năng
hoạt động tập thể.

Cơ bản và

giáo viên thực hiện

Lee Thi Phuong

Làm ơn chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Link tải GG Drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Làm ơn chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Link tải GG Drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Quyền truy cập bị từ chối Mã lỗi 1020

Bạn không có quyền truy cập vào luathhoangphi.vn.

Chủ sở hữu trang web có thể đã đặt các hạn chế ngăn cản quyền truy cập vào trang web. Liên hệ với chủ sở hữu trang web để có quyền truy cập hoặc thử tải lại trang.


Video Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Link tải GG Drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non Link tải GG Drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts