Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Làm ơn chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn … vndoc.com

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi kiểm tra trình duyệt của bạn …

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Bài học kinh nghiệm từ Khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo cấp Sở

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Bạn có thể xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60,82 KB, 12 trang)

BỘ
ĐÀO TẠO TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ THÔNG TƯ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH LÃNH ĐẠO
QUẢN TRỊ LỚP SÁCH GIÁO DỤC

Họ và tên: ………………………………………………
Chức vụ: ……………… …………… …… ………
Đơn vị đo: ………………………… .. ………………………………………….

, tháng .. .năm …… ..

Hỏi: Nội dung chủ yếu của công tác tham mưu
của trưởng bộ phận là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tư vấn
trong lĩnh vực công việc đã thực hiện? Những khó khăn
, vướng mắc thường gặp phải khi thực hiện chức năng tham mưu cho
thủ trưởng các bộ phận và đề xuất giải pháp?
Nội dung thu hoạch
I. NỘI DUNG CHÍNH
CÔNG TÁC THAM VẤN CỦA LÃNH ĐẠO CẤP SỞ
Sở là một cấp trong bộ máy quản lý hành chính nhà nước. Chức năng chung của
phòng là truyền đạt, tổ chức thực hiện các quyết định của
cấp trên trực tiếp và phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất
của công chức, viên chức của đơn vị với cán bộ quản lý cấp trên. Trong quan hệ với
các chủ trương, chính sách của nhà nước, phòng là cấp có
chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện. Về chức vụ, Phong đại diện cho tổ chức chuyên môn, kỹ thuật
, nghiệp vụ của một cơ quan, bộ phận. Các phòng ban được cấu trúc trong
các tổ chức ngang Bộ, tổng cục, cục, ban, ngành ở cấp huyện và
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương.

Nội dung công việc của bộ phận bao gồm các lĩnh vực
mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Do vị trí và cấp phòng khác nhau nên
nhiệm vụ cụ thể của phòng ở mỗi cấp cũng khác nhau. Nhiệm vụ,
quyền hạn của trưởng phòng chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực: (i) chỉ đạo
thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết định quản lý của cấp trên; (ii)
Công tác tham mưu cho lãnh đạo.
Phòng được giao chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng các cơ sở, ban ngành trong việc
tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực
2
2

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền quy định.
Theo TS Trần Đình Huyn: “Hội đồng là khi một tổ chức,
cá nhân tham gia (tham gia) đề xuất xây dựng
kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện (thực hiện) kế hoạch,
chương trình của một cơ quan lãnh đạo, quản lý nào đó. . “.
Tư vấn không chỉ là việc tham gia, đề xuất chính sách với các cấp lãnh đạo
, quản lý mà còn là
lãnh đạo, quản lý, cơ quan tư vấn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực mình phụ trách
. tầng lớp hạ lưu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, người đứng đầu
quy định cụ thể nội dung xin ý kiến ​​các cơ quan chức năng, bao gồm: (i) Tư vấn
sáng tạo, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách và
quy trình quản lý; (ii) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạch công tác dân vận của sở; iii) tham mưu kế hoạch, biện pháp kiểm tra, giám sát
việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động và nguồn lực;
(iv) Tham mưu và phối hợp thực hiện các dự án, kế hoạch chung
.
Xét về cả chức năng tham gia và chức
năng lãnh đạo thực hiện, cơ quan và cơ quan tham mưu đều có thuộc tính của lãnh đạo.

lãnh đạo, quản lý, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với lãnh đạo
, quản lý về lĩnh vực mình tham mưu. Bạn không cần phải hiểu rằng tư vấn
chỉ là một sự trợ giúp, gợi ý về cách thực hiện. Các ủy viên hội đồng phải chịu trách nhiệm
và đồng thời họ cũng phải có quyền hạn.
Một người lãnh đạo phòng tư vấn phải có lòng can đảm,
sự hiểu biết và một bộ tiêu chuẩn nhất định. Một số yêu cầu cụ thể đối với
công tác tư vấn của các trưởng bộ phận bao gồm: (i) Tư vấn phải
đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu
3
3

positions; (i) Be honest and accurate with a serious attitude in
work; (iii) Advice must be timely, highly principled, but
consider solving specific problems with an objective and dialectical attitude;
(iv) Advice must be complete and comprehensive, but not prejudiced, narrow-minded, and non
-conservative. The consultant must contribute to the formation, consolidation and
development of the organization’s culture, improve the working process and promote the
potential of all members, contribute to the success of
the department in particular and the agency in general; (v) Counseling must also contribute
to improving the efficiency of coordination between departments and individuals
in the organization, as well as improving the efficiency of work coordination
between units inside and outside the industry. …
Therefore, the leader of the consulting department must have
ability to deeply cultivate, to be knowledgeable in the field they are in charge of, with
high professionalism. The talent and responsibility of a consultant is the
in-depth ability to come up with informed plans, plans, programs,
options, and forecasts about the effectiveness and consequences
of each program, method, or program. judgment. In addition, in order to perform well the consulting work
, the leader of the department needs to have the following skills: (i) The skill to detect

and problem selection; (ii) Skills to prepare information, grounds and arguments;
(iii) The skill of choosing time and place; (iv) Skill in
method selection and expected results; (v) Presentation and persuasion skills.
In consulting work, department leaders need to adhere to the
following principles: (i) Counseling must be based on functions, tasks and
powers assigned by competent authorities; (ii) Counseling must be aimed
at realizing the objectives of the unit and the department. Absolutely
do not let the mind of self-interest, favoritism, mixed with personal motives;
4
4

(iii) Advisers must comply with the law; (iv) Must be based on
scientific and objective grounds; (v) Loyalty to the interests of the people, of the
the nation, striving for the present and the good future of the country.
In short, advising is an important task of departmental leaders
, consulting work is a deep and highly
professional profession. Department leaders must have the knowledge, skills and capacity to
perform well the consulting task according to certain requirements and principles
.
II. FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY
OF CONSULTATION IN THE WORK AREAS
In order to carry out the consulting work well, the department leaders need
to collect and process accurate information to clearly grasp the issues to be consulted
. , have skills in drafting and managing scientific documents and
presentation and persuasion skills to be able to participate in proposing policies for
leaders and managers at their own level, and at the same time guide and direct the
implementation of the fields they are responsible for for leaders and managers and
subordinate advisory bodies. In addition to the subjective factors on the part
of the leader, in reality there are also factors affecting the work of the leader.

Counseling is the time to handle the work too quickly or there are many problems
that must be handled at the same time, affecting the effectiveness of the consulting work.
1. Information collection and processing
a) Information collection
When performing official duties, it is important to obtain
appropriate and necessary information and data for your own work
and that of others. agencies and units, thereby contributing to the accomplishment of
5
common

goals. However, due to the fact that the information of things and phenomena that need
statistics often change according to the time of statistics, in order to have
accurate information, it is necessary to study documents, field surveys, reality checks,
interviews, use questionnaire… Each method has its advantages
have their own advantages and disadvantages, so it is necessary to combine methods
appropriately to get accurate, reliable, fast and
economical information.
b) Information processing
Information after being collected, although ensuring accuracy,
cannot be given immediate advice, but needs to be aggregated and classified
according to fields and management objectives to reach conclusions. about
the actual situation and the problem situation to be consulted. At this time, information has become
data, that is, from small units to
larger units of analysis (for example, information from school sites, schools becomes
information about grades) that needs to be saved. stored in a form suitable for
analysis. It is important to organize the data in a systematic and
general way. To do this, it is necessary to have appropriately designed tables
or report templates that cover all possible
information to ensure quick synthesis.

In collecting quantitative information (data), it will be very useful when
applying IT with tables designed on software and
basic units only need to enter information according to available forms. For
information in qualitative form, after being collected through
reports, surveys should be synthesized and analyzed according
to scientific methods to avoid subjective assessment. The final information synthesis
is systematized in an overview report and
6
6 department

leaders must check the accuracy and science of
the information in this final report before giving advice.
2. Drafting and managing documents
a) Drafting documents
The result of the consulting work is usually a document that builds
, supplements, completes, directs, administers… mechanisms, policies,
management processes, or documents plans, guides, and organizations. implementing
, checking, monitoring… the implementation of projects and plans. If
writing skills are not good, it will delay time in
consulting, prolonging time in administrative procedures; The documents are
not properly formatted, confusing content also affects the
management efficiency of superiors and directly affects the function of directing and
guiding in the advice of departmental leaders.
Therefore, in the process of consulting, the department’s leaders need to do
master drafting skills, regulations on presentation of administrative
documents (according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19, 2011 of the Ministry of Home
Affairs, guiding the format and technique of presenting documents) administration); regulations
on presentation of legal documents (according to Decree
34/2016/ND-CP dated July 1, 2016 of the Government guiding the implementation of legal documents).

Law on Promulgation of Legal Documents 2015); on the presentation
of specialized documents in the field of finance and accounting, the field of
construction according to the regulations of the Ministry of Finance and the Ministry of Construction.
b) Document management
In the consulting work, it is necessary to base on regulatory documents,
executive directive documents of superiors, documents providing
information
and

data of subordinates, in documents saved…; In each
specific job, there are many documents involved and over time
the documents that need to be kept become more and more complex in both quantity and
type. Therefore, in order to have a basis for consulting work, it is necessary to manage
Manage outgoing and incoming documents well and build documents in a
scientific and reasonable manner.
3. Presentation and persuasion In order to
carry out the consulting work, the leaders of the department usually
have to report, present, propose and recommend to their immediate superiors, or
management officials of agencies and units. relate to. Therefore, when
presenting orally, sometimes there are some small difficulties when the leader does not have
much time to listen to the presentation or impose the leader’s opinion.
Sitting out, while discussing work with subordinates, if presented clearly
and convincingly, it will increase efficiency in management.
However, this is not the key issue, ask the employee
need to improve more on persuasion and presentation skills
.
In the presentation, attention should be paid to the rank and position of the audience
. When presenting to superiors, should clarify points, main ideas,

exchange accurately and pay attention to listen/record comments and opinions
of superiors. When talking to subordinates, always explain
the issues in detail and consult the subordinates to see how they think and respond
on the issue.
4. There are many issues that need to be handled at the same time.
During the consultation process, there are many tasks in the plan that are due to be
consulted and many unexpected tasks need to be resolved, thus affecting the effectiveness, quality and progress of the consultation process. 5. Time to deal with problems Sometimes the content that requires consultation has a short processing time

that will affect the quality of the advisory text. The
time spent on collecting and updating information is little, leading to
insufficient data and evidence.
III. FREQUENTLY
DIFFERENT DIFFERENCE IN IMPLEMENTATION OF THE CONSULTING FUNCTION OF THE
PREVENTION LEVEL AND PROPOSING SOLUTIONS
1. Difficulties and obstacles in performing the advisory function
There are many difficulties and obstacles from many factions when implementing performing the
advisory function of departmental leaders, however, there are some
main difficulties and obstacles as follows:
a) Subjective reasons
The departmental leaders doing advisory work do not have sufficient
knowledge and skills (weaknesses) dream) so the recipient
Leaders and managers of the department who do not have good qualifications will not be
able to coordinate professionally with members of the department. Hay

In other words, a leader without discipline will not have the
factors to influence others, will not convince others,
will not attract others.
The leaders of the department do not have enough political qualifications, set up
unstable
ideological

schools, advise against the guidelines and lines
of the Party, do not comply with the provisions of the law, so the advice is
not standard.
Managerial level leaders are not experienced enough.
Leadership capacity of leaders, departmental managers is
developed through practical experience, through friction and challenges with
daily work. From the theoretical foundations combined with the practice of
himself, the leader has the right decisions to handle
situations that occur in the operation of the department. If
this experience is lacking, departmental leaders will face difficulties such as
not knowing how to express themselves in writing, not being able to persuade or
persuading at the wrong time and place.
If the leader of the department is a narrow-minded person who only puts
personal interests first without thinking of the common good, the consultation
will not be effective.
b) Objective reasons
From the side of the person being consulted: The superior manager who is consulted
if he is an authoritarian, obstinate, conservative, bureaucratic… will not accept it.
Listening to advice from subordinates, therefore, will not promote
the creativity and experience of subordinates. In addition, the limited
capacity of staff in the department or at the grassroots level also
affects the consulting work, leading to the delay in the consultation process.

inaccurate or unsatisfactory performance.
Regarding the management mechanism, departmental leaders do not have direct authority
in recruiting, training, rewarding, transferring, firing, etc.
employees in their fields of management, leading to irregularities. The problem in the team is not completely resolved. In addition, there are obstacles from other factors such as: the dominant economic and political context, the inadequacy in the executive directive documents, the delay in administrative procedures, etc. consultation is not possible. 2. Solutions to overcome a) On the side of the advisors To strengthen the spirit and point of view when advising, to think about the benefits

common interest. Strengthening in-depth knowledge of professional skills to
advise effectively. A leader with a good level of discipline will
be an example for other members to follow, have the ability to coordinate
expertise with other members, use expertise as a
factor to influence others, attractive others follow him, is
the one holding the balance.
Firmly grasp the politics, guidelines and guidelines of the Party and decisions
of the State to advise properly.
Strengthening skills to serve the consulting work
such as: drafting documents, presentation skills, persuasion…
b) On the side of the counselee:
It is necessary to have a dialectical view, avoid prejudice because of this create
negative consequences, on the one hand it makes the subordinates
against the leader at a direct or indirect level. Other way

it reduces the participation of members when dealing with the
work
of

the unit.
The person being consulted needs to have good listening skills, must be able to listen
, and know how to choose the consulted ideas to make the
most effective decisions.
Employees of the department must improve their spirit of initiative at
work, self-study and self-improve professional skills to meet the requirements
of the job position.
To perfect and synchronize the mechanism of organization, recruitment, arrangement and use of
cadres, to develop a specific mechanism for qualified officials and experts
in the advisory apparatus in the direction of encouraging
high-quality personnel, flexibility in appointment and recruitment.

12
12

Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhat

File đính kèm:Ky nang lanh dao cap phong.rar (25kb )12 17,153 270Thêm vào bộ sưu tập

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG DriveBỘ NỘI V ỤTRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨCBÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNGĐề tài: Kỷ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòngHọ và tên: Huỳnh Văn D…..Chức vụ: T rư ởng PhòngĐơn vị: Phòng Lao động – TBXH huyện Cù L ao DungS ó c T r ă n g , t h á n g 8 n ă m 2 0 1 8
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive2I- PHẦN MỞ ĐẦUTham mưu l à hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa r a các ý tưởng, đề xuấ t cácphương p háp, giải pháp sáng t ạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phươngán tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơquan cấ p trên, cho thủ t rưởng cơ quan, đơn vị t rong việc xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạ t kết quả caonhất. Hiểu theo cách khác, tham mưu là khi một t ổ chức h oặc một cá n hân thamgia đề xu ấ t , t hiế t kế mộ t kế ho ạ ch , mộ t ch ươ n g t rì n h, mộ t ho ạ t độ ng v à tổ ch ứct hự c hi ệ n c á c k ế ho ạ c h , c hư ơn g trì n h, hoạ t đ ộ n g củ a m ộ t c hủ thể q u yề n l ự c lã n hđạ o , q u ả n l ý n hất đ ị n h.Công tác tham mưu không chỉ là tham dự, đề xuất ch ủ trương, chính sáchcho cơ quan lãnh đạo cấp t rên, cho lãnh đạo, quản lý cấp mình mà còn hướngdẫn và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho lãnh đạo, quản lý và cơ quancấp dưới. Mặt khác, tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ t rương mà còn phảiđưa ra được các giải pháp, cách thức t ổ chức triển khai thực hiện ph ù hợ p, kh o ahọ c , h i ệ u q u ả g i F p l ãn h đạ o qu ả n l ý , c hỉ đ ạ o , đ i ề u h à n h c ôn g v iệ c .Phòng Lao đ ộ ng – Thương binh và Xã hội Cù Lao Dung là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, có chức năng thammưu, giFp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực:lao động; việc làm; dạ y nghề; tiền lương; tiền công; b ảo h i ểm xã hội, bảo hiểmthất nghiệp ; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chămsóc trẻ em; phòng, chống t ệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi c hung các lĩn h vựctrên là lao động, người có công và xã hội); thực hiện một s ố nhiệm vụ, quyềnhạn t heo sự ủ y quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy đ ị nh của phápluật. Do đó đòi hỏi lãnh đạo Phòng phải có kỹ năng tham mưu để trực tiếp lãnhđạo cơ quan tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện t ốt các nhiệm vụ nêutrên.Qua lớp học, bản thân em được quí thầy cô truyền đạt những kỹ năng vàkiến cơ bản cho lãnh đạo cấp phòng. Em xin chọn Đề án “Kỷ năng tham mưucủa lãnh đạo cấp phò ng” để làm bài thu hoạch cho khoá học. Do kiến thức củabản thân vẫn còn hạn chế nên đề án không tránh khỏi sơ xuất, m ong quí thầy , côthổng cảm và có ý kiến đóng góp để Đề án được hoàn thiện. Em xin cảm ơn!2
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive3II. N Ộ I DU NG CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC TH AM MƯU CỦALÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG:1- Hệ thống kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp p hòngPhần I Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung củ a cấp phòng1Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạocấp phòng2 Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác3 Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng4Kỹ năng lập và t ổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạocấp phòng5 Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng6 Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòngPhần II Kiến thức và kỹ năng quản lý theo lĩnh vựcKiến thức và kỹ năng quản lý theo lĩnh vực Nội chính1 Phân tích và phát triển tổ chức2 Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng3Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xâydựng và phát triển tổ chức bộ máy trong quá trình cải cách hànhchính ở nước taKiến thức và kỹ năng quản lý thep ĩnh vực kinh tế- tài chính1Kỹ năng, công cụ, mô hìn h t rong phân tích và dự báo kinh tế – tàichính3

Xem thêm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuốngThành viên thường xem thêm

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 12
  • 17
  • 270
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 2 – linh vuc thanh tra Đỗ Băng Tuyền
  • 20
  • 176
  • 2
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 4 – Linh vuc giao duc hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 12
  • 117
  • 1
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 5 – Linh vuc khen thuong hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 11
  • 76
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 6 – Linh vuc giai quyet khieu nai hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 11
  • 119
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 7 – Linh vuc giai quyet phan anh hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 13
  • 81
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 3 – Linh vuc can bo hay nhat Đỗ Băng Tuyền
  • 20
  • 180
  • 6
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive Bài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Nguyễn Tiến Đạt
  • 9
  • 2
  • 79

Tài liệu liên quan

 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhat
  • 12
  • 17,152
  • 270
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 2 – linh vuc thanh traBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 2 – linh vuc thanh tra
  • 20
  • 176
  • 2
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 4 – Linh vuc giao duc hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 4 – Linh vuc giao duc hay nhat
  • 12
  • 117
  • 1
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 5 – Linh vuc khen thuong hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 5 – Linh vuc khen thuong hay nhat
  • 11
  • 76
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 6 – Linh vuc giai quyet khieu nai hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 6 – Linh vuc giai quyet khieu nai hay nhat
  • 11
  • 119
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 7 – Linh vuc giai quyet phan anh hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 7 – Linh vuc giai quyet phan anh hay nhat
  • 13
  • 81
 • Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 3 – Linh vuc can bo hay nhatBai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong 3 – Linh vuc can bo hay nhat
  • 20
  • 180
  • 6
 • Bài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòngBài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng
  • 9
  • 2,734
  • 79
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý nội dung chủ yếu trong công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòngBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý nội dung chủ yếu trong công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng
  • 9
  • 125
  • 3
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng câu hỏi quản lý sự thay đổiBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng câu hỏi quản lý sự thay đổi
  • 14
  • 135
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòngBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng
  • 12
  • 1,001
  • 3
 • Tải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng 2021 – Bài thu hoạch kỹ năng lãnh đạo cấp phòngTải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng 2021 – Bài thu hoạch kỹ năng lãnh đạo cấp phòng
  • 18
  • 290
  • 4
 • Tải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý trường tiểu học – Bài thu hoạch kỹ năng lãnh đạoTải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý trường tiểu học – Bài thu hoạch kỹ năng lãnh đạo
  • 6
  • 34
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng mẫu 2Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng mẫu 2
  • 14
  • 38
 • bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao quan ly cap phongbai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao quan ly cap phong
  • 9
  • 8,015
  • 132
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòngBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng
  • 10
  • 5,222
  • 38
 • Bài Tiểu luận lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng và tương đươngBài Tiểu luận lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng và tương đương
  • 21
  • 53
  • 1
 • Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạoLớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo
  • 1
  • 834
  • 5
 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về ĐảngBài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng
  • 21
  • 22,686
  • 89
 • BÀI THU HOẠCH LOP BOI DUONG CHUC DANH CHUAN NGHE NGHIEP HANG IIBÀI THU HOẠCH LOP BOI DUONG CHUC DANH CHUAN NGHE NGHIEP HANG II
  • 27
  • 909
Xem thêm:  Bản cam kết viết tay học sinh |Link tải GG drive

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 08:30IPHẦN MỞ ĐẦUTham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả cao nhất. Hiểu theo cách khác, tham mưu là khi một tổ chức hoặc một cá nhân tham gia đề xuất, thiết kế một kế hoạch, một chương trình, một hoạt động và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, hoạt động của một chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý nhất định. Công tác tham mưu không chỉ là tham dự, đề xuất chủ trương, chính sách cho cơ quan lãnh đạo cấp trên, cho lãnh đạo, quản lý cấp mình mà còn hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho lãnh đạo, quản lý và cơ quan cấp dưới. Mặt khác, tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, hiệu quả giúp lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cù Lao Dung là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung các lĩnh vực trên là lao động, người có công và xã hội); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. Do đó đòi hỏi lãnh đạo Phòng phải có kỹ năng tham mưu để trực tiếp lãnh đạo cơ quan tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.Qua lớp học, bản thân em được quí thầy cô truyền đạt những kỹ năng và kiến cơ bản cho lãnh đạo cấp phòng. Em xin chọn Đề án “Kỷ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng” để làm bài thu hoạch cho khoá học. Do kiến thức của bản thân vẫn còn hạn chế nên đề án không tránh khỏi sơ xuất, mong quí thầy, cô thổng cảm và có ý kiến đóng góp để Đề án được hoàn thiện. Em xin cảm ơn BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒIDƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC BÀITHUHOẠCHLỚPBỒIDƯỠNGKỸNĂNGLÃNHĐẠO QUẢN LÝ CẤPPHÒNG Đề tài: Kỷ tham mưu lãnhđạocấpphòng Họ tên: Huỳnh Văn D… Chức vụ: Trưởng Phòng Đơn vị: Phòng Lao động – TBXH huyện Cù Lao Dung Sóc Trăng, tháng năm 2018 I- PHẦN MỞ ĐẦU Tham mưu hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ý tưởng, đề xuất phương pháp, giải pháp sáng tạo có sở khoa học, sáng kiến, phương án tối ưu, dự báo chiến lược, sách lược giải pháp hữu hiệu cho quan cấp trên, cho thủ trưởng quan, đơn vị việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch cơng tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết cao Hiểu theo cách khác, tham mưu tổ chức cá nhân tham gia đề xuất, thiết kế kế hoạch, chương trình, hoạt động tổ chức thực kế hoạch, chương trình, hoạt động chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý định Công tác tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương, sách cho quan lãnhđạocấp trên, cho lãnh đạo, quản lý cấp mà hướng dẫn đạo thực nhiệm vụ chuyên môn cho lãnh đạo, quản lý quan cấp Mặt khác, tham mưu không đề xuất chủ trương mà phải đưa giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực phù hợp, khoa học, hiệu giúp lãnhđạo quản lý, đạo, điều hành cơng việc Phòng Lao động – Thương binh Xã hội Cù Lao Dung quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an tồn lao động; người có cơng; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung lĩnh vực lao động, người có cơng xã hội); thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật Do đòi hỏi lãnhđạoPhòng phải có kỹ tham mưu để trực tiếp lãnhđạo quan tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực tốt nhiệm vụ nêu Qua lớp học, thân em q thầy truyền đạt kỹ kiến cho lãnhđạocấpphòng Em xin chọn Đề án “Kỷ tham mưu lãnhđạocấp phòng” để làm thuhoạch cho khố học Do kiến thức thân hạn chế nên đề án khơng tránh khỏi sơ xuất, mong q thầy, thổng cảm có ý kiến đóng góp để Đề án hoàn thiện Em xin cảm ơn! 2 II NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA LÃNHĐẠOCẤP PHÒNG: 1- Hệ thống kiến thức, kỹlãnhđạocấpphòng Phần I Kiến thức, kỹ quản lý lãnhđạo chung cấpphòngLãnhđạocấpphòng vận dụng kiến thức, kỹlãnhđạocấpphòngKỹcậpnhật áp dụng pháp luật công tác Kiến thức, kỹ quản lý lãnhđạocấpphòngKỹ lập tổ chức thực kế hoạch công tác lãnhđạocấpphòngKỹ tham mưu lãnhđạocấpphòngKỹ quản lý phát triển nhân lãnhđạocấpphòng Phần II Kiến thức kỹ quản lý theo lĩnh vực Kiến thức kỹ quản lý theo lĩnh vực Nội Phân tích phát triển tổ chức Kiểm tra, giám sát hoạt động cấpphòng Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt việc xây dựng phát triển tổ chức máy trình cải cách hành nước ta Kiến thức kỹ quản lý thep ĩnh vực kinh tế- tài Kỹ năng, cơng cụ, mơ hình phân tích dự báo kinh tế – tài 3 Phân cấp quản lý lĩnh vực kinh tế – tài Kiến thức kỹ quản lý theo lĩnh vực văn hoá – xã hội Quản lý cung ứng dịch vụ cơng văn hóa – xã hội Phân cấp quản lý lĩnh vực văn hóa – xã hội Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn cơng tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa – xã hội năm qua học kinh nghiệm 2- Kiến thức kỹ tham mưu lãnhđạocấp phòng: Trong máy quản lý nhà nước, phòngcấp Chức chung cấpphòng chuyển tải tổ chức thực định cấp trực tiếp phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất công chức đơn vị với lãnhđạocấp Trong quan hệ với chủ trương sách Nhà nước, phòngcấp có chức tư vấn triển khai Về vị trí, Phòng tổ chức chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ quan, đơn vị Phòng cấu tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước Trung ương Nội dung cơng việc phòng lĩnh vực có tính chun mơn, kỹ thuật nghiệp vụ Do vị trí, cấp độ phòng khác nên nhiệm vụ cụ thể phòngcấp khác Nhiệm vụ, quyền hạn lãnhđạophòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: Chỉ đạo thực chủ trương, sách, định quản lý cấp trên; Tham mưu cơng tác cho lãnhđạoPhòng có chức tham mưu, giúp thủ trưởng quan, đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao 4 Xét chức tham gia lẫn chức hướng dẫn tổ chức thực quan cơng chức tham mưu có thuộc tính lãnh đạo, quản lý đồng thời phải chịu trách nhiệm với người lãnh đạo, quản lý lĩnh vực tham mưu Không nên hiểu đơn tham mưu giúp việc, bảo làm Tham mưu có trách nhiệm đồng thời phải có quyền hạn Người lãnhđạophòng làm cơng tác tham mưu cần có lĩnh, hiểu biết hệ tiêu chuẩn cụ thể Một số yêu cầu cụ thể công tác tham mưu lãnhđạophòng bao gồm: Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức; Trung thực xác với thái độ nghiêm túc cơng việc; Tham mưu phải kịp thời, có tính ngun tẳc cao, xem xét giải công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; Tham mưu phải đầy đủ, tồn diện, song khơng định kiến, hẹp hòi, khơng bảo thủ Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố phát triển văn hóa tổ chức, hồn thiện quy trình cơng tác phát huy tiềm thành viên, đóng góp vào thành cơng phòng nói riêng quan nói chung; (v)Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu phối hợp cơng tác phòng, cá nhân tổ chức, đơn vị, nâng cao hiệu qưả phối hợp công tác đơn vị ngồi ngành Do vậy, người lãnhđạophòng làm cơng tác tham mưu phải có lực chun mơn sâu, tinh thơng lĩnh vực đảm trách, với tính chuyên nghiệp cao Tài trách nhiệm tham mưu khả chuyên sâu để đưa phương án, kế hoạch, chương trình, phương án tính tốn dự báo có tính hiệu hệ chương trình, phương án Ngồi ra, để thực tốt cơng tác tham mưu, lãnhđạophòng cần có kỹ năng: Kỹ phát lựa chọn vấn đề; Kỹ chuẩn bị thông tin, cứ, lỹ lẽ; (Kỹ lựa chọn thời gian địa điểm; Kỹ lựa chọn phương pháp dự kiến kết quả; Kỹ trình bày thuyết phục Trong cơng tác tham mưu, lãnhđạophòng cần tuân thủ nguyên tắc sau: Tham mưu phải vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp có 5 thẩm quyền giao; Tham mưu phải nhằm thực cho mục tiêu đơn vị cấpphòng Tuyệt đối khơng để đầu óc vụ lợi, thiên vị, xen lẫn động cá nhân; (iii)Tham mưu phải tuân thủ theo đúng pháp luật; Phải dựa sở khoa học, khách quan; Trung thành với lợi ích nhân dân, dân tộc, phấn đấu hơm tương lai tốt đẹp đất nước Tóm tại, tham mưu nhiệm vụ quan trọng lãnhđạo phòng, cơng tác tham mưu nghề chun sâu, có tính chun nghiệp cao Lãnhđạophòng phải có hiểu biết, kỹ năng, lực để thực tốt nhiệm vụ tham mưu theo yêu cầu nguyên tắc định Để thực tốt công tác tham mưu, người lãnhđạophòng cần phải thu thập xử lý thơng tin xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ soạn thảo quản lý văn khoa học kỹ trình bày, thuyết phục để tham gia đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấplãnhđạo quản lý quan tham mưu cấp Ngồi nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế có yếu tố tác động tới công tác tham mưu thời gian xử lý cơng việc q gấp có nhiều vấn đề đồng thời phải xử lý ảnh hưởng tới hiệu công tác tham mưu – Thu thập xử lý thông tin + Thu thập thông tin Khi thực thi hoạt động cơng vụ, điều quan trọng có thông tin liệu phù hợp, cần thiết phục vụ cho công việc thân quan, đơn vị, qua đóng góp cho việc hồn thành mục tiêu chung Tuy nhiên thơng tin vật, tượng cần thống kê thường thay đổi theo thời điểm thống kê, để có thơng tin xác cần nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế, vấn, dùng phiếu điều tra Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, cần phối hợp phương pháp cách phù hợp để có thơng tin xác, tin cậy, nhanh chóng, tiết kiệm + Xử lý thông tin 6 Thông tin sau thu thập dù đảm bảo tính xác chưa thể tham mưu mà cần tổng hợp, phân loại thông tin theo lĩnh vực, theo mục tiêu quản lý để có kết luận thực trạng, tình hình vấn đề cần tham mưu Lúc thông tin trở thành liệu, tức từ đơn vị nhỏ trở thành đơn vị phân tích lớn (ví dụ thơng tin từ điểm trường, trường trở thành thông tin cấp học) cần lưu trữ dạng phù hợp để phân tích Điều quan trọng xếp liệu dạng hệ thống mang tính tổng quát Để làm điều cần có bảng biểu mẫu báo cáo thiết kế phù hợp, bao qt thơng tin có để đảm bảo việc tổng hợp nhanh chóng Trong thu thập thơng tin định lượng (số liệu) hữu ích ứng dụng CNTT với bảng biểu thiết kế phần mềm đơn vị sở cần nhập thơng tin theo biểu mẫu có sẵn Đối với thơng tin dạng định tính, sau thu thập qua báo cáo, phiếu khảo sát cần tổng hợp phân tích theo phương pháp khoa học để tránh việc đánh giá chủ quan Việc tổng hợp thông tin cuối hệ thống báo cáo tổng quan lãnhđạophòng phải kiểm sốt tính xác, khoa học thông tin báo cáo cuối trước tham mưu – Soạn thảo quản lý văn + Soạn thảo văn Kết công tác tham mưu thường văn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đạo, điều hành chế sách, quy trình quản lý văn kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực đề án, kế hoạch Nếu kỹ soạn thảo văn không tốt làm chậm trễ thời gian tham mưu, kéo dài thời gian thủ tục hành chính; văn khơng đúng thể thức, nội dung khó hiểu làm ảnh hưởng tới hiệu quản lý cấp ảnh hưởng trực tiếp tới chức đạo, hướng dẫn tham mưu lãnhđạocấpphòng Do q trình tham mưu lãnhđạophòng cần phải làm chủ kỹ 7 soạn thảo, quy định trình bày văn hành (theo Thơng tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ, hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính); quy định trình bày văn quy phạm pháp luật (theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015); trình bày văn chuyên ngành lĩnh vực tài kế tốn, lĩnh vực xây dựng theo quy định Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng + Quản lý văn Trong công tác tham mưu cần vào văn quy định, văn đạo điều hành cấp trên, văn cung cấp thông tin số liệu cấp dưới, văn lưu giữ ; cơng việc cụ thể có nhiều văn liên quan theo thời gian văn cần lưu giữ phức tạp số lượng lẫn chủng loại Do để có thực công tác tham mưu cần phải quản lý tốt văn đi, văn đến xây dựng hồ sơ văn cách khoa học, hợp lý – Trình bày thuyết phục Đê thực công tác tham mưu, lãnhđạophòng thường xun phải báo cáo, trình bày, đề xuất kiến nghị với cấp trực tiếp, công chức quản lý quan, đơn vị liên quan Do vậy, trình bày lời nói đơi có số khó khăn nhỏ lãnhđạo khơng có nhiều thời gian để nghe trình bày áp đặt ý kiến lãnhđạo Ngồi ra, trao đổi cơng việc với cấp dưới, trình bày rõ ràng thuyết phục tăng hiệu công tác điều hành Tuy nhiên khơng phải vấn đề then chốt, đòi hỏi người nhân viên cần trau dồi kỹ thuyết phục trình bày nội dung tham mưu Trong trình bày cần lưu ý yếu tố cấp bậc, chức vụ đối tượng lắng nghe Khi trình bày với cấp trên, nên làm rõ điểm, ý chính, trao đổi xác chú ý lắng nghe/ghi chép nhận xét, ý kiến cấp Khi nói chuyện với cấp dưới, ln ln giải thích chi tiết vấn đề lấy ý kiến nhân viên cấp xem họ suy nghĩ phản hồi vấn đề 8 – Có nhiều vấn đề lúc cần phải xử lý Trong q trình tham mưu có nhiều cơng việc kế hoạch đến hạn phải tham mưu nhiều công việc đột xuất xảy phải giải quyết, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng, tiến độ q trình tham mưu – Thời gian giải cơng việc Đôi nội dung yêu cầu tham mưu có thời hạn xử lý ngắn điều ảnh hưởng đến chất lượng văn tham mưu Thời gian dành cho việc thu thập, cậpnhật thông tin dẫn đến số liệu, dẫn chứng chưa đủ sức thuyết phục 3- Những hạn chế, khó khăn thực chức tham mưu lãnhđạocấpphòng giải pháp khắc phục 3.1 Khó khăn trở ngại thực chức tham mưu Những khó khăn, vướn ngại thực chức tham mưu lãnhđạocấpphòng xay cần phải quan tâm khắc phục: Người lãnhđạocấpphòng làm cơng tác tham mưu lúc hạn chế trình độ kiến thức chun mơn (yếu chun mơn) người lãnh đạo, quản lý cấpphòng khơng có trình độ chun mơn tốt khơng có khả phối hợp chuyên môn với thành viên phòngHay nói cách khác, người lãnhđạo khơng có chun mơn khơng có yếu tố để ảnh hưởng đến người khác, không thuyết phục người khác, khơng lơi người khác Người lãnhđạocấpphòng khơng đủ phẩm chất trị, lập trường tư tưởng không vững vàng, tham mưu trái chủ trương, đường lối Đảng, khơng đúng quy định pháp luật tham mưu khơng chuẩn Người lãnhđạocấpphòng không đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnhđạo nhà lãnh đạo, quản lý cấpphòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng lý thuyết kết hợp với thực tiễn thân, người lãnhđạo có định đúng đắn xử lý tình xảy hoạt động phòng Nếu thiếu kinh nghiệm người lãnhđạocấpphòng gặp khó khăn 9 diễn đạt văn bản, thuyết phục không thuyết phục không đúng lúc, đúng chỗ Nếu người lãnhđạocấpphòng người hẹp hòi, ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên hết mà khơng nghĩ đến lợi ích chung việc tham mưu khơng đạt hiệu Từ phía người tham mưu: Quản lý cấp tham mưu người độc đoán, cố chấp, bảo thủ, quan liêu… không chịu nghe ý kiến tham mưu từ cấp khơng phát huy tính sáng tạo kinh nghiệm cấp Bên cạnh đó, lực nhân viên phòngcấp sở hạn chế ảnh hưởng tới cơng tác tham mưu, dẫn đến q trình tham mưu chậm trễ, thiếu xác thực không đạt yêu cầu Về chế quản lý, lãnhđạocấpphòng khơng có quyền hạn trực tiếp việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, điều chuyển, sa thải nhân viên thuộc lĩnh vực quản lý dẫn tới bất cập đội ngũ khơng giải triệt để Ngồi có cản trở từ yếu tố khác như: bối cảnh kinh tế, trị chi phối, bất cập văn đạo điều hành, chậm trễ thủ tục hành khiến nội dung tham mưu thực 3.2 Đề xuất Giải pháp khắc phục a) Về phía người tham mưu Ln vững tinh thần quan điểm tham mưu phải nghĩ đến lợi ích chung Tăng cường hiểu biết sâu chun mơn, nghiệp vụ để tham mưu có hiệu Người lãnhđạo có trình độ chun mơn tốt gương cho thành viên khác noi theo, có khả phối hợp chun mơn với thành viên khác, sử dụng chuyên môn yếu tố ảnh hưởng đến người khác, lôi người khác theo mình, người cầm cân nảy mực Nắm vững trị, đường lối, chủ trương Đảng, định Nhà nước để tham mưu cho đúng 10 10 Tăng cường kỹ để phục vụ cho công tác tham mưu như: soạn thảo văn bản, kỹ thuyết trình, thuyết phục… b) Về phía người tham mưu: Cần có nhìn biện chứng, tránh định kiến điều tạo nên hậu khơng tốt, mặt làm cho người quyền chống lại người lãnhđạo mức độ trực tiếp gián tiếp Mặt khác làm giảm bớt tham gia thành viên giải công việc đơn vị Người tham mưu cần có kỹ nghe thật tốt, phải biết lắng nghe, biết chọn lựa ý kiến tham mưu để đưa định hiệu Nhân viên phòng phải nâng cao tinh thần chủ động cơng việc, tự học tự bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng u cầu vị trí việc làm Hồn thiện đồng chế tổ chức, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng chế đặc thù riêng cho cán bộ, chuyên viên có lực máy tham mưu theo hướng khuyến khích nhân chất lượng cao, linh hoạt bổ nhiệm, tuyển dụng 11 11 III – Kết luận Như TS Trần Đình Huỳnh: “Tham mưu tổ chức cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế kế hoạch, chương trình tổ chức thực (thi cơng) kế hoạch, chương trình chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý định” Tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, mà hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấplãnhđạo quản lý quan tham mưu cấp Trên sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnhđạophòng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp gồm: Tham mưu xây dựng, bổ sung, hồn thiện chế, sách quy trình quản lý; Tham mưu xây dựng tổ chức thực kế hoạch cơng tác phòng; Tham mưu kế hoạch biện pháp kiểm tra, giám sát thực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động nguồn lực; Tham mưu phối hợp triển khai thực đề án, kế hoạch chung Vì Đề tài giúp ích cho thân có sức ảnh hưởng rộng, tác động lớn đến người làm công tác tham mưu lãnhđạocấp phòng, truyền đạt phần nhỏ kiến thức, kỹ công tác tham mưu lãnhđạocấpphòng cho thời gian tới 12 12 … tham mưu, người lãnh đạo phòng cần phải thu thập xử lý thơng tin xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ soạn thảo quản lý văn khoa học kỹ trình bày, thuyết phục để tham gia đề xuất chủ trương… việc gấp có nhiều vấn đề đồng thời phải xử lý ảnh hưởng tới hiệu công tác tham mưu – Thu thập xử lý thông tin + Thu thập thông tin Khi thực thi hoạt động công vụ, điều quan trọng có thơng tin liệu… Trong thu thập thơng tin định lượng (số liệu) hữu ích ứng dụng CNTT với bảng biểu thiết kế phần mềm đơn vị sở cần nhập thông tin theo biểu mẫu có sẵn Đối với thơng tin dạng định tính, sau thu thập- Xem thêm –

Xem thêm: Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhat, Bai thu hoach lop boi duong ky nang lanh dao cap phong hay nhatTừ khóa liên quan

 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về đảng
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2012
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 2012
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 2013
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 2011
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hiệu trưởng
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng đảng viên mới 2011
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2013
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2011
 • làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
 • bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè
 • bai thu hoach lop boi duong dang vien moi 2013
 • xác định các mục tiêu của chương trình
 • khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn
 • khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản
 • khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể
 • nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ
 • đặc tuyến hiệu suất h fi p2
 • đặc tuyến mômen quay m fi p2
 • đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2
 • sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy
 • phần 3 giới thiệu nguyên liệu
Xem thêm:  Bản cam kết mẫu học sinh |Link tải GG drive

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng 2021 Cách viết + 2 mẫu bài thu hoạch kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

Giới thiệu Tải về

Sau khi học xong lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021, các học viên phải viết bài thu hoạch cuối khóa học.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng nhằm đưa ra nội dung, phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực đang đảm nhiệm. Đồng thời cũng nêu ra những khó khăn đang gặp phải, cũng như đề xuất, giải pháp cho năm tiếp theo. Vậy dưới đây là gợi ý cách viết và 2 mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng mời các bạn cùng tham khảo.Cấu trúc bài tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Một bài tiểu luận tình huống tiểu luận tình huống lãnh đạo cấp phòng hoàn chỉnh cần hoàn thiện đúng theo cấu trúc quy định có sẵn, cấu trúc cơ bản của một bài tiểu luận như sau:

1, BÌA NGOÀI (bìa màu)

2, BÌA TRONG (bìa trắng)

3, Lời cảm ơn

4, Mục lục

5, PHẦN I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

….………………………………………………………………………………..

6, Phần II. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

Nguyên nhân và hậu quả

Xác định mục tiêu giải quyết tình huống

Xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết

7, Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………………………………

8, TÀI LIỆU THAM KHẢO ( nếu có )

9, DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ( nếu có )

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ( nếu có )

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ ( nếu có )Hướng dẫn viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

1. Mục đích

a) Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo, bồi dưỡng 4 tuần cho lãnh đạo cấp phòng.

b) Giúp đánh giá mức độ kết quả học viên đã đạt được qua chương trình (kiến thức, kỹ năng và hành vi thái độ).

c) Chỉ ra được khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của lãnh đạo phòng.

2. Yêu cầu

a) Học viên cần viết bản đề án/thu hoạch hoàn chỉnh, trong đó nêu những kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào thực tiễn tại vị trí công tác của lãnh đạo phòng.

b) Các yêu cầu sẽ được thông báo tới học viên khi bắt đầu khóa học.

3. Hướng dẫn

a) Độ dài: Không quá 12 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Time New Roman, khổ chữ 14, cách dòng 1,5.

b) Cấu trúc: Do học viên thiết kế và biên soạn.

c) Văn phong, cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.

4. Các bước viết bài tiểu luận

Để triển khai và viết tốt được một bài tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng bạn cần phải nắm rõ được nội dung, đề tài mà mình triển khai, lên rõ dàn ý để có một bài viết tốt nhất:

Bước 1: Chọn đề tài

Chọn một đề tài trong lĩnh vực công tác của mình hoặc trong lĩnh vực khác trong bộ máy quản lý nhà nước.

Bước 2: Lập dàn ý

Một bài tiểu luận tình huống sẽ có 3 phần:

 • Phần mở bài: Lời mở đầu, mô tả về tình huống đưa ra
 • Phần thân bài: Triển khai phân tích và giải quyết tình huống
 • Phần kết bài: Đưa ra kết luận, và đề xuất ý kiến, giải pháp

Bước 3: Tiến hành viết nội dung tiểu luận

Dựa vào dàn ý bạn đã lập trước đó, hãy tìm các tài liệu tham khảo có nội dung liên quan đến những luận cứ bạn cần viết, nhằm xây dựng một hệ thống cơ sở lý luận vững chắc cho bài tiểu luận.

Bước 4: Lập danh sách tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo là phần không thể thiếu vì tài liệu tham khảo sẽ giúp bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của bạn mang giá trị cao hơn.

Bước 5: Làm phụ lục tiểu luận

Nếu tiểu luận của bạn có bao gồm các hình ảnh, sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, bảng dữ liệu, bảng câu hỏi khảo sát thì bạn cần thể hiện chúng vào trong phần phụ lục.

Bước 6: Làm mục lục tiểu luận

Sau khi hoàn tất tất cả phần nội dung và phụ lục tiểu luận tình huống, bạn sẽ đánh số trang và làm phần mục lục tiểu luận nhằm giúp người xem dễ dàng tìm được phần mà họ muốn xem.

Bước 7: Kiểm tra toàn bộ tiểu luận

Rà soát lại toàn bộ bài tiểu luận về các mục, các phần. Kiểm tra lỗi chính tả, kiểm tra nội dung xem đã phù hợp chưa. Đã ổn thì sẽ tiến hành in bài tiểu luận.

5. Một số đề tài tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng

Một số đề tài tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng để các bạn tham khảo như sau:

1, Tiểu luận tình huống lãnh đạo quản lý cấp phòng về giải quyết những vấn đề trong giáo dục.

2, Bài tiểu luận tình huống lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng về hải quan

3, Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng giải quyết các vấn đề trong bệnh viện

4, Tiểu luận về bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng về mảng văn hóa

5, Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng về đất đai

6, Tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng vi phạm hành chính tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

7, Bài kiểm tra lớp lãnh đạo cấp phòng về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước.

8, Bài tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng về bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa tại…

9, Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng xử lý việc xây dựng trái phép và lấn chiếm đất công tại thị xã…

10, Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng về vi phạm hành chính đối hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu

6. Đánh giá

a) Chấm điểm theo thang 10 điểm: Điểm đạt là từ 5 trở lên.

b) Xếp loại:

– Giỏi: 9 – 10 điểm;

– Khá: 7 – 8 điểm;

– Trung bình: 5 – 6 điểm;

– Không đạt: Dưới 5 điểm.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng – Mẫu 1

I/ NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

1/ Ý nghĩa:

Lãnh đạo sự thay đổi là một tiến trình xây dựng cầu nối giữa tầm nhìn và hành động, các nhà quản lý thường cố gắng thực hiện sự thay đổi mà chưa chú ý đến chiến lược của sự thay đổi. Trong nhiều tình huống mọi người không đón nhận sự thay đổi mà thay vào đó họ thường có thái độ phản kháng.Chuyên đề sẽ giúp ta nắm được cách thức và hướng giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện sự thay đổi.

Ở Việt Nam, lãnh đạo và quản lý sự thay đổi là một vấn đề khá mới mẻ nhưng cũng đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Trong cuốn “Quản lý sự thay đổi”, sách bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của dự án đào tạo giáo viên THCS, PGS.TS Đặng Xuân Hải đã nghiên cứu và cụ thể hóa các bước của quá trình quản lý sự thay đổi như sau:

Bước 1: Nhận diện sự thay đổi;

Bước 2: Chuẩn bị cho sự thay đổi;

Bước 3: Thu thập số liệu, dữ liệu;

Bước 4: Tìm các yếu tố khích lệ, hỗ trợ sự thay đổi;

Bước 5: Xác định mục tiêu cụ thể cho các bước chỉ đạo sự thay đổi;

Bước 6: Xác định trọng tâm của các mục tiêu;

Bước 7: Xem xét các giải pháp;

Bước 8: Lựa chọn giải pháp;

Bước 9: Lập kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện;

Bước 10: Đánh giá sự thay đổi;

Bước 11: Đảm bảo tiếp tục đổi mới

2/ Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi:

2.1/ Thay đổi là gì: Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật hiện tượng nào. Hay nói cách khác đơn giản hơn thay đổi là “Làm cho khác đi hay trở nên khác đi”

Những tác nhân gây ra sự thay đổi:

− Thay đổi về xã hội: chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách…

− Thay đổi về kinh tế: nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ, đổi mới phương tiện, công cụ, thay đổi công nghệ…

− Thay đổi về khoa học – công nghệ: vi tính, công nghệ thông tin…

− Thay đổi về giáo dục: chương trình, sách giáo khoa, phương pháp, phương tiện, cơ sở vật chất trường học…

2.2/ Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu

− Số lượng người học tăng lên hay giảm đi.

− Chất lượng giáo dục so với chuẩn là cao hay thấp.

− Cơ cấu đủ hay thừa, thiếu.

− Cơ sở vật chất, phương tiện thay đổi.

− Tài chính tăng hay giảm.

− Giáo viên, cán bộ, nhân viên thay đổi.

2.3/ Thay đổi được hiểu ở các mức độ khác nhau

− Cải tiến là tăng lên hay giảm đi những yếu tố nào đó của sự vật để cho phù hợp hơn; không phải là sự thay đổi về bản chất.

− Đổi mới là thay cái cũ bằng cái mới; làm nảy sinh sự vật mới; còn được hiểu là cách tân; là sự thay đổi về bản chất của sự vật.

− Cải cách là loại bỏ cái cũ, bất hợp lý của sự vật thành cái mới có thể phù hợp với tình hình khách quan; là sự thay đổi về bản chất nhưng toàn diện và triệt để hơn so với đổi mới.

− Cách mạng là sự thay đổi trọng đại, biến đổi tận gốc; là sự thay đổi căn bản.

2.4/ Thay đổi một cách bị động

− Không có sự chuẩn bị trước, bị ảnh hưởng một cách tự nhiên, bột phát.

– Unexpected consequences.

Don’t know if it’s necessary or not.

2.5/ Actively change

– Expected results.

– Know the need.

– Prepare in advance, predict the future.

2.6/ Desire to change

– Learning is more effective and relevant to individuals and communities.

– Expectations of the family and the community for learning, for the school.

– More diverse and richer learning needs.

2.7/ Embrace change

– Identify and find people who want to change;

– Be open to them and become their allies!

– Realize the effect of change

– Identify whether the change has a positive or negative effect

– The opportunity to change is also the challenge of change

– Necessary and sufficient conditions for change may not be clear

– Those who agree to change may be too few

– Change can bring benefits, but also disadvantages

Change is a natural process

– People always live with change: From infancy to adulthood and old age. The cultural and professional qualifications of each person also change over time.

– Education and schools in Vietnam have also changed over time. Change is inevitable. Like it or not, schools change. If you know how to lead and manage change, you will be more effective and positive. Embrace change proactively and positively! Need to change – must change – should change – can change.

2.8/ Resistance to change

– There may be many people who disagree with the change for many different reasons.

– Opponents often find objective and subjective reasons to delay change.

– Resistance will decrease when the change has some positive effect.

– Need to persuade, manipulate and demonstrate change.

2.9/ Causes of school change

– Schools have a dialectical relationship with many internal and external factors, such as:

– Social, economic, scientific and technological causes.

– Reasons from the student’s side.

– Cause from the teacher’s side.

– Causes from educational and school management levels.

– Caused by state and local management levels.

– Need to respond to changing learning needs.

– It is necessary to adapt and create new conditions and circumstances.

– Many new problems are posed for the school to solve.

* Change from within

– The number of students increases or decreases.

– The quality of teaching is high or low compared to requirements and expectations.

– Changes in facilities and means due to deterioration or new investment.

– The new school year is different from the previous school year.

– There is a change in the staff, teachers and employees.

– From that dialectical relationship, it is possible to find theoretical and practical issues of educational change and school management.

– Science – technology has developed like a “storm” has clearly shown in the following factors:

+ “Explosion” of information and the rapid obsolescence of information.

+ The use of electronic computers and modern technological means in production and daily life is increasing rapidly.

+ Science – technology becomes a direct productive force; The application of new achievements of science and technology in production and life are both opportunities and challenges for developing countries and for their people.

+ Sự phát triển của khoa học – công nghệ với đặc điểm nói trên đòi hỏi nhà trường phải có khả năng thích ứng với thông tin – công nghệ và phương tiện hiện đại.

− Nhà trường cần thay đổi để tạo điều kiện và phát huy khả năng tự học của HS, để họ có thể học suốt đời; đó là yêu cầu tất yếu đối với con người trong thời đại ngày nay.

* Thay đổi từ bên ngoài

– Tuyển sinh thay đổi.

– Yêu cầu đầu ra (tốt nghiệp) thay đổi.

– Tình hình kinh tế – xã hội biến đổi.

– Yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp, phương tiện giáo dục.

– Môi trường địa phương có sự biến đổi.

3/ Sự cần thiết phải thay đổi

Thay đổi là một quá trình tự nhiên. Con người luôn sống với sự thay đổi từ trẻ sơ sinh đến trưởng thành và tuổi già; trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi người thay đổi theo thời gian; nền giáo dục và trường học cũng thay đổi qua các thời kỳ…Thay đổi là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với cuộc đời của bất cứ ai, của bất cứ tổ chức nào.

Xã hội mà chúng ta đang sống đã và đang không ngừng thay đổi để tiến tới một xã hội thông tin và tri thức, nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải xây dựng được lực lượng lao động “tư duy”. Để tồn tại và phát triển trong thời đại ngày nay, đối với mỗi người khả năng tự học và học suốt đời đã trở thành yêu cầu tất yếu và cần được rèn luyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Với bối cảnh của việc dạy học đã thay đổi, khi giáo dục nhận được sự quan tâm lớn cũng như yêu cầu cao từ phía cộng đồng, các nhà trường phổ thông cần không ngừng đổi mới trong tư duy và thực tiễn điều hành, tổ chức lại hoạt động, thể hiện ở sự thay đổi trong cơ cấu điều hành, trong việc dạy và học, trong việc xác định rõ chuẩn về nội dung và kết quả giáo dục.

Trong nhà trường, sự thay đổi có thể có một trong hai loại chủ yếu như: Do yêu cầu của xã hội đặt ra cho nhà trường, đòi hỏi nhà trường phải thay đổi, phải đáp ứng hoặc do tự thân nhà trường thấy không thay đổi thì khó lòng đáp ứng được yêu cầu tồn tại và phát triển. Để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục trong trường phổ thông phải thay đổi theo hướng lấy người học làm trung tâm, tạo môi trường an toàn cho người học học tập, rèn luyện và phát triển; khắc phục những trở ngại của sự thay đổi hiện nay đó là tư duy theo lối mòn, ngại thay đổi của giáo viên và một số cán bộ quản lý giáo dục. Thay đổi có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có cả bất lợi. Vì vậy, cần nhận thức rõ tác dụng tích cực hoặc tiêu cực của sự thay đổi để từ đó có biện pháp phát huy tác dụng tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó.

Thay đổi là tất yếu. Muốn hay không muốn thì trường học vẫn thay đổi. Nếu biết lãnh đạo và quản lý sự thay đổi thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, tích cực hơn. Vì thế, mỗi cán bộ, giáo viên trong trường hãy đón nhận sự thay đổi một cách chủ động và tích cực. Biết chấp nhận sự thay đổi, chủ động dự đoán và tiếp cận sự thay đổi nhanh chóng là cách làm tốt nhất cho tương lai của nhà trường. Thực tế cho thấy có nhiều người không đồng tình với sự thay đổi với nhiều lý do khác nhau. Họ thường tìm các lý do khách quan và chủ quan để trì hoãn sự thay đổi. Vì vậy, cán bộ quản lý cần có biện pháp thuyết phục, động viên kịp thời, chứng minh cho sự cần thiết và tính tất yếu phải thay đổi để mọi người nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự thay đổi, từ đó có biện pháp thay đổi phù hợp. Nghiên cứu sự thay đổi, công tác lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở các trường phổ thông hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp lãnh đạo và quản lý sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một việc làm quan trọng và cần thiết.

II/ NỘI DUNG CỤ THỂ

1/ Mục tiêu

Nghiên cứu thực trạng lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trong chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học …………….

2/ Nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. Cụ thể là:

– Nghiên cứu lý thuyết về lãnh đạo và quản lý, Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về sự thay đổi trường học; lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường học trong bài giảng của thầy .

3/ PP nghiên cứu

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

– Phân tích, tổng hợp những tư liệu, tài liệu lý luận về lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở các trường phổ thông trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

– Phương pháp điều tra: Điều tra khảo sát, lấy ý kiến của các nhà quản lý, các nhà giáo dục, giáo viên

– Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong trường nhằm đánh giá thực trạng sự thay đổi ở trường

– Phương pháp đàm thoại: Phỏng vấn sâu các nhà quản lý, các nhà giáo dục, các thầy cô giáo tại ở trường

– Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Thu thập, lấy ý kiến của các chuyên gia, các cán bộ quản lý có kinh nghiệm để định hướng cho việc xây dựng cơ sở lý luận của đề tài trong chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học ……………….

– Phương pháp khảo nghiệm: Tổ chức khảo nghiệm về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp lãnh đạo và quản lý sự thay đổi

Nhóm phương pháp xử lý số liệu

– Sử dụng một số phương pháp toán học như: Toán thống kê, tính trung bình cộng, tính tỷ lệ phần trăm…để xử lý số liệu thu được nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính khách quan

4/ Nội dung giải pháp thực hiện:

+ Bước 1: Nhận diện sự thay đổi

Tìm hiểu số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học; trạng thái của nhà trường và thói quen, sức ỳ của giáo viên đối với việc đổi mới phương pháp dạy học; xác định những thuận lợi, khó khăn khi triển khai chủ trương đổi mới phương pháp dạy học.

+ Bước 2: Chuẩn bị sự thay đổi

– Bắt đầu bằng việc quán triệt chủ trương đánh giá chất lượng ở trường trong giai đoạn hiện nay cho Ban Giám hiệu ở trường , lãnh đạo các Phòng Giáo dục quận, huyện trong thành phố. Cán bộ quản lý ở trường cần tìm hiểu kỹ việc đánh giá chất lượng giáo dục ở trường, tác dụng của việc đánh giá chất lượng giáo dục ở trường ; quy trình chỉ đạo để bản thân có đủ kiến thức để chỉ đạo vấn đề này trong thực tiễn nhà trường .

+ Bước 3: Thu thập số liệu, dữ liệu

Ở bước này người cán bộ quản lý cần nắm được tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường; ý thức chuyên môn và tinh thần đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; tình hình thiết bị và điều kiện dạy học của nhà trường, v.v…

+ Bước 4: Tìm các yếu tố khích lệ, hỗ trợ sự thay đổi

Tìm điển hình nhiệt tình tham gia đổi mới phương pháp dạy học trong trường để khích lệ phong trào; tạo điều kiện cho giáo viên có thành tích tốt, hay tâm huyết với việc tìm hiểu việc đổi mới phương pháp dạy học đi tham quan học tập tại một số trường điểm; cử giáo viên đi tập huấn theo chương trình của dự án; đáp ứng tối đa yêu cầu trong điều kiện có thể của giáo viên xung phong đi đầu trong việc đổi mới phương pháp; tạo cơ chế hỗ trợ các nguồn lực và khích lệ việc đổi mới phương pháp, v.v…

+ Bước 5: Xác định mục tiêu cụ thể cho các bước chỉ đạo sự thay đổi

Xác định mục tiêu ở bước thí điểm là xem xét khả năng vận dụng tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học cho một vài tiết của một vài giáo viên nêu trên. Bước tiếp theo sẽ được tiếp tục sau khi phân tích thành công, thất bại của bước thí điểm và lựa chọn bước đi tiếp theo.

Xem thêm:  Bản cam kết an toàn giao thông 2021 |Link tải GG drive

Xem xét tiến độ triển khai thích hợp với từng giai đoạn nhưng kiên trì với mục đích cuối cùng là đưa việc đổi mới phương pháp dạy học vào chương trình hành động hàng năm và duy trì lâu dài.

+ Bước 6: Xác định trọng tâm của các mục tiêu

Trọng tâm của mục tiêu là đổi mới cách thức triển khai và phát huy hiệu quả của các phương pháp dạy học quen thuộc, đồng thời áp dụng từng bước các phương pháp dạy học hiện đại.

+ Bước 7: Xem xét các giải pháp

Thông thường, để chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học người quản lý có thể sử dụng một số giải pháp thúc đẩy như: Động viên, khuyến khích tinh thần, vật chất hay kết hợp cả hai; hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, yêu cầu cụ thể đối với từng giáo viên tham gia vào việc đổi mới phương pháp dạy học ở những bộ môn cụ thể, từng giờ học cụ thể; cung cấp, hỗ trợ các điều kiện nguồn lực; đánh giá kịp thời, khách quan mức độ thực hiện các nội dung và chỉ tiêu đề ra cho từng hoạt động, từng giai đoạn; khen – chê, thưởng – phạt kịp thời, công minh.

+ Bước 8: Lựa chọn giải pháp

Việc lựa chọn giải pháp thích hợp được hiệu trưởng xác định là nó phải phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.

+ Bước 9: Lập kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện

Quán triệt chủ trương, phổ biến các văn bản chỉ đạo; thảo luận khả năng và biện pháp triển khai chủ trương đổi mới phương pháp của trường; tạo điều kiện cho giáo viên triển khai; tổ chức dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm theo tiêu chí cụ thể của đổi mới phương pháp.

+ Bước 10: Đánh giá sự thay đổi

Đánh giá sự thay đổi nhận thức về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học; thay đổi cách soạn bài theo hướng đổi mới phương pháp dạy học; thay đổi cách tổ chức giờ dạy theo hướng sư phạm tích cực; thay đổi cách đánh giá kết quả lĩnh hội của học sinh, v.v…

+ Bước 11: Đảm bảo tiếp tục đổi mới

Việc đổi mới phương pháp dạy học được đưa vào kế hoạch hành động của giáo viên, các tổ bộ môn và của nhà trường.

5/ Kết luận

Luật giáo dục đã chỉ rõ: “Mục tiêu giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí thệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Thay đổi là tất yếu. Muốn hay không muốn thì trường học vẫn thay đổi. Nếu biết lãnh đạo và quản lý sự thay đổi thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, tích cực hơn. Vì thế, mỗi cán bộ, giáo viên trong trường hãy đón nhận sự thay đổi một cách chủ động và tích cực. Biết chấp nhận sự thay đổi, chủ động dự đoán và tiếp cận sự thay đổi nhanh chóng là cách làm tốt nhất cho tương lai của nhà trường. Thực tế cho thấy có nhiều người không đồng tình với sự thay đổi với nhiều lý do khác nhau. Họ thường tìm các lý do khách quan và chủ quan để trì hoãn sự thay đổi. Vì vậy, cán bộ quản lý cần có biện pháp thuyết phục, động viên kịp thời, chứng minh cho sự cần thiết và tính tất yếu phải thay đổi để mọi người nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự thay đổi, từ đó có biện pháp thay đổi phù hợp. Nghiên cứu sự thay đổi, công tác lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở các trường phổ thông hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp lãnh đạo và quản lý sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một việc làm quan trọng và cần thiết.

Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài: “Quản lý sự thay đổi trong chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường………….” để nghiên cứu, ứng dụng trong quá trình được học bộ môn lãnh đạo và quản lý sự thay đổi áp dụng vào thực tiễn hoạt động và công tác tại trường. Đặc biệt và trân trọng cảm ơn thầy.

Người viếtBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng – Mẫu 2

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG …

Câu hỏiNội dung chủ yếu trong công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng? Phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm? Những khó khăn trở ngại thường gặp phải khi thực hiện chức năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng và đề xuất giải pháp khắc phục?

Nội dung thu hoạch

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Trong bộ máy quản lý nhà nước, phòng là một cấp. Chức năng chung của cấp phòng là chuyển tải và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên trực tiếp và phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên. Trong quan hệ với các chủ trương chính sách của Nhà nước, phòng là một cấp có chức năng tư vấn triển khai. Về vị trí, Phòng là tổ chức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của một cơ quan, đơn vị. Phòng được cơ cấu trong tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện và trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước ở Trung ương.

Nội dung công việc của phòng là các lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ. Do vị trí, cấp độ phòng khác nhau nên nhiệm vụ cụ thể của phòng ở mỗi cấp khác nhau. Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo phòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: (i) Chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, quyết định quản lý của cấp trên; (ii) Tham mưu công tác cho lãnh đạo.

Phòng có chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Theo TS. Trần Đình Huỳnh: “Tham mưu là khi một tổ chức hoặc một cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế một kế hoạch, một chương trình và tổ chức thực hiện (thi công) các kế hoạch, chương trình của một chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý nhất định”. Tham mưu không chỉ là tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, mà còn là hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực mình đảm trách cho cấp lãnh đạo và quản lý và cơ quan tham mưu cấp dưới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnh đạo phòng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp trên gồm: (i) Tham mưu trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình quản lý; (ii) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của phòng; (iii) Tham mưu kế hoạch và biện pháp kiểm tra, giám sát thực hiện để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động và nguồn lực; (iv) Tham mưu phối hợp trong triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch chung.

Xét cả về chức năng tham gia lẫn chức năng hướng dẫn tổ chức thực hiện thì cơ quan và công chức tham mưu đều có thuộc tính lãnh đạo, quản lý và đồng thời phải cùng chịu trách nhiệm với người lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực mình tham mưu. Không nên hiểu đơn thuần tham mưu chỉ là giúp việc, là bảo sao làm vậy. Tham mưu có trách nhiệm thì đồng thời phải có quyền hạn.

Người lãnh đạo phòng làm công tác tham mưu cần có bản lĩnh, hiểu biết và một hệ tiêu chuẩn cụ thể. Một số yêu cầu cụ thể đối với công tác tham mưu của lãnh đạo phòng bao gồm: (i)Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức; (i)Trung thực và chính xác với thái độ nghiêm túc trong công việc; (iii)Tham mưu phải kịp thời, có tính nguyên tắc cao, nhưng xem xét giải quyết công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; (iv)Tham mưu phải đầy đủ, toàn diện, song không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ. Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố và phát triển văn hóa của tổ chức, hoàn thiện quy trình công tác và phát huy tiềm năng của mọi thành viên, đóng góp vào thành công của phòng nói riêng và cơ quan nói chung; (v)Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các phòng, các cá nhân trong tổ chức, đơn vị, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành…

Do vậy, người lãnh đạo phòng làm công tác tham mưu phải có năng lực chuyên môn sâu, tinh thông về lĩnh vực mình đảm trách, với tính chuyên nghiệp cao. Tài năng và trách nhiệm của tham mưu là khả năng chuyên sâu để đưa ra các phương án, kế hoạch, chương trình, các phương án và tính toán dự báo có căn cứ về tính hiệu quả và hệ quả của từng chương trình, phương án. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần có các kỹ năng: (i)Kỹ năng phát hiện và lựa chọn vấn đề; (ii)Kỹ năng chuẩn bị thông tin, căn cứ, lỹ lẽ; (iii)Kỹ năng lựa chọn thời gian và địa điểm; (iv)Kỹ năng lựa chọn phương pháp và dự kiến kết quả; (v)Kỹ năng trình bày và thuyết phục.

Trong công tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần tuân thủ các nguyên tắc sau: (i) Tham mưu phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao; (ii)Tham mưu phải nhằm thực hiện cho được các mục tiêu của đơn vị và của cấp phòng. Tuyệt đối không để đầu óc vụ lợi, thiên vị, xen lẫn động cơ cá nhân; (iii)Tham mưu phải tuân thủ theo đúng pháp luật; (iv)Phải dựa trên cơ sở khoa học, khách quan; (v)Trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, phấn đấu vì hôm nay và tương lai tốt đẹp của đất nước.

Tóm tại, tham mưu là một nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo phòng, công tác tham mưu là một nghề chuyên sâu, có tính chuyên nghiệp cao. Lãnh đạo phòng phải có hiểu biết, kỹ năng, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu theo những yêu cầu và nguyên tắc nhất định.

II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Để thực hiện tốt công tác tham mưu, người lãnh đạo phòng cần phải thu thập và xử lý thông tin chính xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản khoa học và kỹ năng trình bày, thuyết phục để có thể tham gia đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực mình đảm trách cho cấp lãnh đạo và quản lý và cơ quan tham mưu cấp dưới. Ngoài các nhân tố chủ quan về phía người lãnh đạo, trong thực tế còn có các yếu tố tác động tới công tác tham mưu là thời gian xử lý công việc quá gấp hoặc có nhiều vấn đề đồng thời phải xử lý ảnh hưởng tới hiệu quả công tác tham mưu.

1. Thu thập và xử lý thông tin

a) Thu thập thông tin

Khi thực thi hoạt động công vụ, điều quan trọng là có được các thông tin và dữ liệu phù hợp, cần thiết phục vụ cho công việc của bản thân và của cơ quan, đơn vị, qua đó đóng góp cho việc hoàn thành mục tiêu chung. Tuy nhiên do các thông tin của sự vật, hiện tượng cần thống kê thường thay đổi theo thời điểm thống kê, để có thông tin chính xác cần nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế, phỏng vấn, dùng phiếu điều tra… Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, do đó cần phối hợp các phương pháp một cách phù hợp để có được thông tin chính xác, tin cậy, nhanh chóng, tiết kiệm.

b) Xử lý thông tin

Thông tin sau khi thu thập dù đảm bảo tính chính xác nhưng chưa thể tham mưu ngay được mà cần được tổng hợp, phân loại thông tin theo các lĩnh vực, theo mục tiêu quản lý để có được kết luận về thực trạng, tình hình vấn đề cần tham mưu. Lúc này thông tin đã trở thành dữ liệu, tức là từ những đơn vị nhỏ trở thành những đơn vị phân tích lớn hơn (ví dụ các thông tin từ các điểm trường, các trường trở thành thông tin các cấp học) cần được lưu trữ dưới dạng phù hợp để phân tích. Điều quan trọng là sắp xếp dữ liệu dưới dạng hệ thống và mang tính tổng quát. Để làm được điều này cần có những bảng biểu hoặc mẫu báo cáo được thiết kế phù hợp, bao quát được những thông tin có thể có để đảm bảo việc tổng hợp được nhanh chóng.

Trong thu thập thông tin định lượng (số liệu) sẽ rất hữu ích khi ứng dụng CNTT với các bảng biểu được thiết kế trên phần mềm và các đơn vị cơ sở chỉ cần nhập thông tin theo biểu mẫu có sẵn. Đối với những thông tin ở dạng định tính, sau khi được thu thập qua các báo cáo, các phiếu khảo sát cần được tổng hợp và phân tích theo những phương pháp khoa học để tránh việc đánh giá chủ quan. Việc tổng hợp thông tin cuối cùng được hệ thống trong một báo cáo tổng quan và lãnh đạo phòng phải kiểm soát được tính chính xác, khoa học của thông tin ở báo cáo cuối cùng này trước khi tham mưu.

2. Soạn thảo và quản lý văn bản

a) Soạn thảo văn bản

Kết quả của công tác tham mưu thường là một văn bản xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, chỉ đạo, điều hành…các cơ chế chính sách, quy trình quản lý hoặc văn bản kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát…việc thực hiện các đề án, kế hoạch. Nếu kỹ năng soạn thảo văn bản không tốt sẽ làm chậm trễ thời gian trong tham mưu, kéo dài thời gian trong các thủ tục hành chính; các văn bản không đúng thể thức, nội dung khó hiểu còn làm ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý của cấp trên và ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng chỉ đạo, hướng dẫn trong tham mưu của lãnh đạo cấp phòng.

Để đđ trong Quánh tham mưu lãnh đạo cần phải làm chủ các kỹ năng soạn thảo, các quy định về bàn văn bản điều hành (theo thông tin 01 / tt-ban hành (theo ngy11 / tt-sập hành) tt-bản hànhnh (theo ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-ngy-vụ, hướng dẫn thể thức và trình chiếu kỹ thuật bản hành chính); Quy Dinh Ve Trinh BAY Văn Ban Quy Phạm pháp Luật 2015); về trình bày các văn bản chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính kế toán, lĩnh vực xây dựng theo các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính, Bộ tài chính, Bộ tài chính, Bộ tài chính, Bộ

b) Văn bản quản lý

Chong công Tac tham MÜÜ can băng phiến Ĉu Vao CaC văn Ban Kui Dinh, CaC văn Ban CHI Đạo điều Hengh của Trung cấp Tren, văn Ban Cung Trung cấp Thống tin Šo LIEU của Trung cấp dưới, Chong CaC văn Ban ủa … Trong Mỗi CÔNG VIệC Cụ THể Có rất nhiều văn bản liên quan và thời gian những văn bản cần lưu giữ càng ít tập hợp. Chứng thư có thể thực hiện việc điều chỉnh tham mưu cần phản hồi để thay đổi văn bản đi, văn bản và tôi xây dựng một khoa học, hợp lý.

3. Trin bai wa tuyet fok

Đ.c hiện tác động tham mưu, lãnh đạo thường xuyên phải báo cáo, bản thân trình, đề xuất và kiến ​​nghị với cấc tiếp, hoặc v − ơng. DO, KHI TRINH DO BUNG LIZ N. HI YOYI HI KONG SU CHOHU HHAN GIAN GINA. Ngoài ra, khi trao đổi công việc với cấp dưới, nếu trình bày rõ ràng và thuyết phục tăng hiệu ứng quốhốt tông. Tuy NHIIQ đ KH HYLNG PHảI Là vấn đề về chốt, hỏi người nhân viên cần tăng cường hơn nữa năng lực tuyết phục và nội dung thham tiếc.

Trong trình chiếu cần lưu lại bậc yếu tố, chức năng của người nghe đối tượng. Khi trình chiếu với cấp trên, nên biết rõ các điểm, ý chính, chuyển chính xac và chú thích nghe / ghi chép những người nhận xét, cẩn thận Khi nói Chuyện với Cấp dưới, Luôn luôn giải thích chi tiết các vấn đề và lấy nhân viên cấp dưới xem họ suy tính hồi phục nà v về thời điểm này.

4. Có nhiều vấn đề cùng lúc cần phải xử lý

Trong Quánh tham mưu có nhiều công việc trong kế hoạch hạn chế phải tham gia và nhiều công việc xuất hiện phải giải quyết.

5. Thi Jian Gi Kuyet Kong Vik

Đôi khi các nội dung yêu cầu tham khảo có thời hạn xử lý ngắn điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của văn bản Thời gian dành cho công việc thu thập, cập nhật thông tin nó dẫn đến số liệu, chứng chỉ không đủ sức thuyết phục Phục.

III. .

1. Kho khan tru ngai trong thok hien chok nang tham mu

Có nhiều khó khăn trở ngại từ nhiều phái khi thực hiện chức năng tham mưu của lãnh đạo phòng tuy nhiên có một số thời trang:

a) Nguyen nhan chu kuan

Người Lãnh đạo Phòng Trung cấp Lâm công Tác tham MÜÜ không có Dju Trinh Djo Kiên thực hiện chuyên MON (YEU chuyên MON) VĮ Vay người Lãnh đạo, Phòng Trung cấp Quân Lý không có Trinh Djo. no KHA NANG phối HOP chuyên MON với các thành viên trong phòng. Hay Nói Cathkhac, người lãnh đạo có chuyên môn sẽ kó yếu tố ảnh hưởng đến người khác, không thuyết khphục ưc.

Người Lãnh đạo Mức độ trung bình PHòng KHYNG DU FAM Chất Chính Trí, Lập Trường Tử Tường Kháng Wung Wang, tham müüüj chyong, đường lãng phí, cảm giác chiến đấu của thaat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat luat. luat luat luat luat luat luat luat luat luat

Ngời lãnh đạo cấp phòng không đủ về kỹ năng kinh nghiệm. Năng lực lãnh đạo của nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng ược phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua những thức ăn thử, thử cng hới Từ nền tảng lý thuyết kết hợp với thạn của chính bản thân, người lãnh đạo có những điều quyết định đ ắ t ắ ắ ắ ắ ắ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả tích sang tích. ắ ắ ắ ắ t nếu thiếu kinh nghiệm người lh ạo cấp như hhôt diễn ạn vă thuyết phục đc đc đc. đc đc đ

Nếu người lãnh đạo cấp phòng là người hùn hạp, thì chỉ có lợi nhuận thôi mà không có ý định lợi nhuận mà thôi. .

b) Nguyen nhan khach kuan

Từ người quản lý tham mưu: quản lý cấp trên tham mưu là người quản lý, quản lý, bảo quản, quản lý … sẽ không chịu nghe kỹ năng của mình. BEN CANH DJO, Nang LUC của Nyang VIEN Chong Phòng ¯hoac Trung gian CO HAN Che Šo tsung An Huong Toi công Tac tham MÜÜ, DAN Jen qua Trin tham MÜÜ Cham TRE, Thieu Chinh XAC ¯hoac thực Khien không Jami YEU Cau.

Ve CO Che Quan L.Ya., Lãnh đạo Cấp trung gian Phòng không có Quyền HÂN Trực Tiếp Chồng việc Tuyền xả đào Tao, Khen Thương, Điều chuyển sa THAI… Nyan VIEN thuộc Linh WUK Quan Lý của Nhung Chung bat Chong đội Ngu không được giải quyết để.

Ngoi Ra Cón Trở nên Từ Các yếu tố khác như: tiền cảnh kinh tế, chính trị chi phối, sự việc cập nhật trong các văn bản chỉ ạ đ không thể thực hiện được.

2. Khắc phục giải pháp

a) Về phía người tham gia

Luon wong tinh than wa kuan jiam khee tham mu phui ngi don loi ich chung. Tăng cường hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ để tham khảo có hiệu quả. Người Lãnh đạo có Trinh Djo chuyên MON TOT C.E. Là Tam Gương Cho Các Thành Viên Khak Noi Theo, Có khả năng phối hợp chuyên môn với các thành viên khak, giai đoạn Chuyape như một yêu cầu người khác, cảm xúc của người min Min Min Min Min, mực.

Nắm vững chính trị, đường ngắn, chủ trương của Đảng, các quyết định của Nhà nước để tham gia giải quyết.

Tăng cường các kỹ năng để phục vụ cho công tác tham mưu như: biên tập văn bản, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục…

b) Về phía người được tham gia:

Cần có cái nhìn chứng minh, tránh định kiến ​​vì điều này tạo ra những kết quả tốt đẹp, một mặt nó làm cho người nhìn thấy mình. ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng trong ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng – Mặt kh ng lam giảm bớt sự tham gia của các thành viên khi gi i. quyết định các công việc con của đơn vị.

Người tham khảo cần có năng lực nghe thật, phải biết lắng nghe, biết lựa chọn các ý kiến ​​để tham khảo ý kiến ​​của mình.

Nhân viên của phòng phải nâng cao tinh thần trong công việc, tự học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đ ứng dụng khó khăn

Hoàn thiện đồng bộ cơ chế tổ chức, tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, xây dựng cơ chế đặc thù đối với cán bộ, chuyên viên có năng lực của bộ máy tham mưu, tham mưu theo hướng khuyến khích cán bộ chất lượng cao, linh hoạt trong bổ nhiệm, lựa chọn cán bộ.


Video Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng Link tải GG Drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc