Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive

bài thu hoạch lớp đảng viên mới đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Một bài học cho một đảng viên mới 5 bài học cho một đảng viên mới

Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, các đồng chí phải vượt qua bài kiểm tra tập hợp lớp đảng viên mới, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đây là tài liệu cần thiết để kiểm tra đảng viên chính thức.

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên mới viết bài thu hoạch về quá trình học tập của mình, xem trong quá trình học tập mình rút ra được những gì. Vì vậy, chúng tôi gợi ý bạn nên lật lại 5 mẫu cây trồng này để nhanh chóng hoàn thành bài học. Bài học về Đảng viên mới – Mẫu 1

Qua lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, các đồng chí đã gắn tình hình thực tiễn của chi bộ với đời thường và bản thân thực hiện những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã gây phẫn nộ cho toàn xã hội, làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với Đảng, ngày càng thay đổi nhanh chóng. trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với sự tồn vong của đảng và cơ chế. Ngay từ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ta đã chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh những biểu hiện suy thoái, biến chất nêu trên. Và, nhận thấy tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng về đạo đức trong điều kiện mới, tại Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đề cập đến xây dựng đảng về đạo đức trong Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi tiệc; trong đó nhiệm vụ đạo đức của công tác xây dựng đảng được đề cập cụ thể.

Trước khi bắt tay vào hoàn thành những nhiệm vụ đó trước bản thân và trước chi bộ, cần làm rõ những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng đạo đức đảng viên ở giai đoạn hiện nay. Những trách nhiệm này bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chi bộ, tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. .

“Vấn đề học tập và làm theo Bác đã quyết định từ lâu trong lịch sử Đảng ta. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

– Ngày 15/5/2016, thực hiện Nghị định Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị. Khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT / TW “Về tăng cường dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định đây là nội dung cốt yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần tạo nên một đảng bộ lành mạnh, trưởng thành về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố hàng ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và hoàn thành nhiệm vụ. ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Như vậy, việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 05-ST / TV ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là quyết định quan trọng hàng đầu đối với việc xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Thứ hai, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn băng đảng, tham nhũng, lãng phí, tư hữu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “không đi đôi với làm”.

– Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đại hội XII đề ra, trước hết phải “đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực ngăn chặn, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch ”.

– Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải “kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với đề cao là chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiêm khắc trấn áp các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, kích động thực hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí ”.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện nội quy phù hợp để phát huy vai trò nêu gương trong học tập phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách, tác phong, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên. Thủ trưởng các ngành, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành

– Nêu gương là phương thức chủ yếu trong giáo dục đạo đức, lối sống. Thực hiện Pháp lệnh số 101-QĐ / TW về nghĩa vụ nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác dân vận trong các ngành, quán triệt nội dung gương mẫu, gồm 7 lĩnh vực: tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ công chúng; về nhiệm vụ trong công việc; về tinh thần tổ chức, kỷ luật và đoàn kết nội bộ

Bốn là, thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Chiến trường Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân đối với phẩm chất đạo đức. đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Thực hiện các quy định chung về giám sát, giám sát của đảng, cũng như việc thực hiện vai trò kiểm soát – phản biện của Chiến trường Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng đối với phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm: phát huy tính tích cực. thời điểm, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nắm bắt, giúp đỡ cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần, kịp thời cam kết giáo dục, rèn luyện đạo đức. Giáo dục, phòng ngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định.

* Liên hệ thực tế với bản thân và với chi bộ về những nhiệm vụ cơ bản của công tác xây dựng đảng về đạo đức ở giai đoạn hiện nay.

– Đối với Chi nhánh tự hoạt động:

Trước tiên, tôi hiểu rằng chi bộ … nơi tôi sinh sống rất chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, chi bộ đã quán triệt 100% cán bộ, đảng viên được tham quan, học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng như Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (học kỳ VIII). về văn hóa; Nghị quyết Trung ương 6, Hội nghị lần thứ 2 (khóa VIII); Nghị định của Ban Chấp hành Trung ương khóa V (khóa IX); Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 5, 6 (khóa X); nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng đảng, trong đó nhấn mạnh vấn đề quan trọng, xuyên suốt và cấp bách nhất là: kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phản ánh tình trạng suy thoái về chính trị. tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Thứ 2, Chi bộ xoạch đổi mới bên ngoài vẻ ngoài, cách thức giáo dục, đoàn thể đạo đức cho phép điều khiển

Và bản thân tôi sinh ra hoạt động trong chi bộ cũng nhận thấy rằng công việc mới này đã được trả lại hiệu quả cao hơn trước nhiớn.

Chi bộ rất quan trọng việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đ đ đ đ i đ i đ iểm Ch ng, hệ thống th ậ p tấm gương m ặ t l ượ ng. tiet kiem, chống tư vấn, phạm vi… bằng các mục tiêu, chuẩn mực của đạo đức chi tiết. Đảng bộ phường cung cấp tổ chức rất thành công Hội thị Tuyên truyền về thực tế Chỉ thị 05-CT / TW gắn với Nghị quyết Trung 4.Khot Trung 4.Khot Trung.

Đăng bộ Phương Thanh Bình HAI QUAT vÀ Chi bộ … Noi Rieng Jha Phat đồng CaC Thi Phong TPAO đua, Xay Dung CaC Mau Hinh THERE trong Cong dong, Tu Hinh Chong Nhan Điễn đoàn luyện, DƯƠNG Đạo Đức IPOs. Tạo đích thực chuyển đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, cuộc sống của bộ phận, viên chức trong Chi bộ tổng hợp

Thứ 3, chi bộ phát huy ý chí tự học, tự rèn luyện sức mạnh của nhân vật, sức mạnh của sự kiện, sự tự nguyện.

Chi tiết, Chi ủy nhiệm vụ tôi đang sinh hoạt đ … o môi trường tiện lợi, chú trọng truyên cử cử tri, giao nhiệm vụ cho bộ, quản lý violen điều kiện, đoàn luyện, th. Và Chi ủy quán đã phê duyệt ý kiến: Nếu lười học nhất là lười học lý luận, lười nghĩ, không thường xuyên tiếp thu, cập nhật những thông tin mới, những kiến ​​thức mới cũng là 1 biểu thị suy nghĩ về đạo đức .

Thứ tư, Chi bộ nhưng mà tôi sinh hoạt đã rất nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình.

Thứ 5, Chi bộ luôn chú trọng tăng mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh, về tự học, tự rèn tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Và thực tiễn, tôi nhận thấy rằng việc rà soát, giám sát công đoạn đoàn luyện, tu dưỡng nỗ lực, về tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Thêm vào đấy, Đảng bộ phường Thanh Bình khái quát và Chi bộ… nói riêng đã tích xây dựng môi trường công việc của cơ quan, đơn vị, trong lành, hăng hái khiến cho cán bộ, đảng viên có nếp sống lành mạnh, có đạo đức trong trắng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho nhân dân, nói và làm đi đôi với nhau.

Thứ 6 là, Chi bộ …đã làm rất khả quan công việc thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt. Có cơ chế, chế độ thoả đáng với những người có thành quả tốt; cương quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng luật pháp đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu thị suy thoái về đạo đức, lối sống.

– Đối với bản thân:

Tôi nhận thức rất rõ rằng, để tiến hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức thì trước nhất người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mệnh, phải trong trắng, thật thà, bổn phận. Và làm được điều này sẽ góp phần xây dựng Đảng ta trong lành, đạo đức và tân tiến.

Chính thành ra, bản thân tôi luôn tinh thần tự giác đoàn luyện, học tập, tu dưỡng để tăng lên khả năng chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Quốc gia và quần chúng, lấy no ấm, tự do, hạnh phúc của quần chúng làm lý tưởng hành động.

Kế bên đấy, bản thân tôi luôn chú trọng tới công việc tự phê bình và phê bình. Tôi luôn tiện hiện bổn phận của bản thân trong công việc này, ko làm sơ sài, làm phép.

Trong sinh hoạt đảng cũng như trong mọi hoạt động ở cơ quan tôi luôn tiện hiện thái đích thực cầu thị, biết lắng tai quan điểm phê bình của người khác để sau mỗi lần phê bình và tự phê bình trưởng thành hơn về nhận thức, tư tưởng, có ý thức kết đoàn, tinh thần hăng hái trong tranh đấu chống những biểu thị của chủ nghĩa tư nhân.

Bản thân tôi luôn nghiêm chỉnh tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Và tôi quan niệm rằng ko học và tuân theo Bác từ những điều bình dị nhất để hoàn thiện bản thân trong cuộc sống hằng ngày, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, trong giao tiếp với quần chúng và trong tiến hành nhiệm vụ nhưng mà cơ quan uỷ thác.

Ngoài ra, tiến hành ý thức Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, bản thân tôi tự soi mình vào 27 biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu thị tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ nhưng mà Nghị quyết đã chỉ ra để tự vấn mình, tự sửa mình.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 2

Họ và tên:……………………………………………………

5 tháng 5 sinh:………………………………….

Quê quán:……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Ngày vào Đảng:……………………………………….

Nơi vào Đảng:…………………………………………….

Trả lời

Sau công đoạn tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau:

I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội được phê duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng 5 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và quần chúng ta nỗ lực xây dựng quốc gia Việt Nam theo tuyến đường xã hội chủ nghĩa trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống ý kiến toàn diện và sâu sắcvề những vấn đề căn bản của cách mệnh Việt Nam, là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta, kế thừa và tăng trưởng các trị giá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa văn hoá loài người. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc tranh đấu của quần chúng ta giành chiến thắng, là của nả ý thức béo to của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự áp dụng và tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện chi tiết của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại hiện tại có lắm chủ nghĩa nhưng mà chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, vững chắc nhất, cách mệnh nhất, là cơ sở toàn cầu quan và cách thức luận đích thực cách mệnh và khoa học.

Dưới ánh sángcủa chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mệnh toàn cầu và thực tế tình hình quốc gia, Người đã sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng mực cho cách mệnh Việt Nam. Trong suốt công đoạn chỉ huy cách mệnh Việt Nam, Người đã áp dụng thuần thục chủ nghĩa Mác – Lênin, khắc phục thành công những vấn đề căn bản của cách mệnhViệt Nam, đưa cách mệnh Việt Nam đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, qua đấy tăng trưởng thông minh, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mệnh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa quốc gia tăng trưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ lỡ cơ chế tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là 1 minh chứng chân thực về sự áp dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta.

Việc áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tế nước ta hiện tại đang là vấn đề được Đảng ta vô cùng ân cần,coi đấy là 1 trong những nhiệm vụ bậc nhất. Áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và tăng trưởng dựa trênnhững vấn đề nhưng mà thực tế đặt ra. Phcửa ải chuyên chú phát hiện, tổng kết thực tế để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít, dùng nó như 1 kim chỉ nam dẫn đường chứ không hề kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủnhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tranh đấu có hiệu quả, cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với tình cảnh lịch sử và đề xuất chi tiết cần khắc phục. Cùng lúc, phải tiếp diễn tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những tư tưởng, ý kiến đóvào thực tiễn cuộc sống, đem đến hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá chiến thắng những đặc biệt căn bản của cách mệnh xã hội, hiện thực hoá chiến thắng tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tân tiến”. Đấy là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phcửa ải cương quyết tranh đấu chống tư tưởng thời cơ, xét lại và thủ cựu, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên lý số 1 đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có tức là nắm vững thực chất cách mệnh, khoa học và nhân đạo, áp dụng 1 cách đúng mực, phù hợp vào điều kiện nước ta, góp phần tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 1 cách thông minh, cương quyết tranh đấu chống những luận điệu và mưu mô công kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thần thế cừu địch và những kẻ thời cơ.Trong tình hình hiện tại, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, áp dụng thông minh, bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân quần chúng.

Thực tiễn cách mệnh nước ta bắt đầu từ có Đảng Cộng sản chỉ huy đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự chọn lọc độc nhất vô nhị đúng mực. Hơn 7 mươi 5 qua, Đảng ta xoành xoạch bền chí, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã chỉ huy quần chúng giành được những chiến thắng lớn lao.

Bài học chính yếu, quan trọng bậc nhất của 15 5 thực hiện công cuộc đổimới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên định tiêu chí độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội những 5 trước đấy, Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm lãnh đạo trong việc xác định hướng đi lên chủnghĩa xã hội ở nước ta:1 là, trong toàn thể hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng“lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ cộng đồng của nhân dânlao động.Hai là, Đảng phải xoành xoạch xuất hành từ thực tiễn, tôn trọng và hành độngtheo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật kháchquan là điều kiện đảm bảo sự chỉ huy đúng mực của Đảng.Ba là, phải biết liên kết sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đạitrong điều kiện mới.4 là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của mộtĐảng cầm quyền chỉ huy quần chúng thực hiện cuộc cách mệnh xã hội chủ nghĩa.Từ đấy, Đảng ta nhấn mạnh rằng, để xác định đúng mực phương hướng đilên chủ nghĩa xã hội, phải áp dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn bình chọn sự áp dụng đúng mực các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhândân từng bước bất biến và tăng lên, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày cànghình thành rõ rệt, xã hội càng ngày càng lành mạnh, cơ chế xã hội chủ nghĩa đượccủng cố.Đại hội VI đã đặt vấn đề chế độ xã hội 1 cách căn bản. Lần đầu tiênchính sách xã hội được phê chuẩn 1 cách tổng thế và toàn diện gắn liền vớichính sách kinh tế, khắc phục thích hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những ý kiến căn bản và dài lâu về chế độ xã hội. Điềunày trình bày được thực chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi tới mẫu hình chủnghĩa xã hội của nước ta càng ngày càng toàn diện hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (5 1991) với chủtrương: tiếp diễn sự nghiệp đổi mới, tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, tân tiến, vững bước đi lênchủ nghĩa xã hội, đã phê duyệt Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cùng lúc phê duyệt Chiến lược bất biến và phát triểnkinh tế – xã hội tới 5 2000 (1991-2000). Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn tiêu chí của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đại hội IX với việc bổ sung, tăng trưởng quan niệm tiêu chí và phươnghướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Tóm lại, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tiêu chí, lýtưởng của Đảng ta, dân tộc ta. Con đường này thích hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tế kiểm nghiệm hơn 7 mươi 5 qua là hoàn toànđúng đắn. Giữ vững định hướng xã hội chủ tức là 1 nguyên lý của đổi mớimà bản chất là sự bền chí tiêu chí, lý tưởng của Đảng, bền chí tuyến đường“độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” nhưng mà dân tộc Việt Nam đã lựachọn.

II. Về vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.Vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt NamSự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mệnhViệt Nam là 1 thế tất lịch sử và là thế tất khách quan. Đảng ta luôn là lựclượng chính trị độc nhất vô nhị chỉ huy cách mệnh, chỉ huy Nhà nước và là yếu tố đảm bảo mọi chiến thắng của cách mệnh nước ta trong mọi công đoạn lịch sử. Sựlãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hộiđược nhìn nhận như 1 quy luật có tính thế tất.Vai trò chỉ huy của các tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phươngluôn giữ thuộc tính quyết định và bao quát phần đông các lĩnh vực của đời sống xãhội.Xây dựng Nhà nước pháp quyền là 1 chủ trương to có thuộc tính quyếtđịnh chiến thắng công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

. Sự chỉ huy của Đảng đối với Nhà nước được trình bày trên những nộidung hiểm yếu sau đây:- Chỉ đạo các cơ quan nhà nước thiết chế hoá đường lối, chủ trương,chế độ của Đảng thành luật pháp, chủ trương, chế độ của Nhà nước và tổchức tiến hành phê duyệt bộ máy nhà nước, bảo đảm cho đường lối, chủtrương, chế độ của Đảng biến thành hiện thực sinh động trong đời sống toànxã hội.- Đảng chỉ huy chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ công chức phục vụ yêucầu càng ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa của dân, do dân, vì dân.-. Đảng phải chỉ huy công việc rà soát, thanh tra, giám sát hoạt động củacác cơ quan nhà nước. Nhìn tổng quát, nội dung Đảng chỉ huy xây dựng Nhà nước pháp quyềnxã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộnhững vấn đề cốt lõi về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.2. 1 số biện pháp chính yếu xây dựng ĐảngChủ trương của Đảng ta là phải xây dựng 1 chiến lược bảo vệ Tổ quốcđồng bộ, trên tất cả các mặt trân, có sự tham dự của tất cả các lực lượng xã hội,nhưng mà 1 số biện pháp chính yếu chi tiết là:1 là, về xây dựng, chấn chỉnh Đảng:

Tiếp tục đi sâu, tiến hành tốt cuộc chuyển động xây dựng, chấn chỉnh Đảngtheo ý thức Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghịTrung ương 10 khoá IX, nhất là tăng cường cuộc tranh đấu chống sự suy thoái vềchính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu;củng cố sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.- Đưa tự phê bình và phê bình vào nề nếp sinh hoạt Đảng.- Đẩy mạnh công việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ- Tăng cường việc tiến hành chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quyhoạch huấn luyện để sẵn sàng tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các ngành và Đại hộilần thứ X của Đảng.

– Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tính năng, nhiệm vụ của các tổ chức trongĐảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, Trận mạc và các đoàn thểnhân dân, góp phần tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ huy của Đảng.Hai là, về tư tưởng – văn hoá:- Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận – thực tế của Đảngtrong thời đoạn đổi mới; tăng cường tổng kết thực tế sự nghiệp bảo về Tổ quốctrong tình hình mới.- Đổi mới công việc chính trị – tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhândân, hướng mạnh về cơ sở, đặc thù ân cần tới thanh niên, sinh viên, họcsinh; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm kiêu hãnh, ý thức tự cườngdân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước.- Xây dựng nền văn hoá hiện đại, đặm đà bản sắc dân tộc, chống sự xâmnhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.- Đẩy mạnh tính chủ động, ý thức tranh đấu chống các luận điệuchống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, dân tộc.- Đẩy mạnh chỉ huy, điều hành công việc thông tin, tạp chí, xuất bản, vănhoá, văn nghệ; kịp thời ngăn chăn những ý kiến sai lệch, thương nghiệp hoá, xarời tôn chỉ mục tiêu, lộ kín đáo đất nước, gây rối nội bộ, gây gian nan cho sảnxuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại…Ba là, về kinh tế – xã hội:- Gắn phát triển kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướngxã hội chủ nghĩa; đảm bảo vai trò chính yếu đích thực của kinh tế nhà nước.- Duy trì cho được sự bất biến kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh về tài chính- tiền tệ, năng lượng, lương thực, thông tin; ko để xảy ra những rối loạn; xáođộng to.- Thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07, ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX), nỗ lực sớmgia nhập Tổ chức Thương mại toàn cầu (WTO), đảm bảo công đoạn hội nhập kinhtế quốc tế ko gây đảo lộn kinh tế – xã hội.

– Xây dựng có lựa chọn 1 số công trình, 1 số ngành, lĩnh vực kinh tếquan trọng, có hiệu quả đảm bảo cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trongmọi cảnh huống.- Gicửa ải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, nhất là việc làm, xoá đói giảmnghèo; giảm thiểu bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.- Xây dựng chế độ để tiến hành có hiệu quả việc liên kết chặt chẽ giữakinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; gắn việcthực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với hoạt động đối ngoại.- Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo có hiệu quả việc tiến hành chiếnlược tăng trưởng kinh tế – xã hội ở các vùng trọng tâm.- Chú trọng tăng trưởng khoa học – công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổquốc.4 là, điều hành nhà nước về an ninh – quốc phòng – đối ngoại:- Thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chế độ về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo vệ Quốc gia,trước nhất hoàn chỉnh luật pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xâydựng quy chế hợp nhất điều hành đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng, anninh, đối ngoại.- Đẩy mạnh thanh tra, rà soát việc khai triển tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của các ngành, các đơn vị quản lý, các điạ phương, các đơn vị lực lượng vũtrang.- Đẩy mạnh công việc bảo vệ kín đáo đất nước, đảm bảo an ninh thông tin.- Mở mang dân chủ trong Đảng và quần chúng trên cơ sở Cương lĩnh, đườnglối của Đảng, luật pháp của Nhà nước; cùng lúc chủ động tranh đấu bằng nhiềuhình thức chống các luận điểm sai lầm của các thần thế cừu địch về dân chủ, nhânquyền, dân tộc, tín ngưỡng.- Đẩy mạnh mức đầu cơ ngân sách cân đối cho các nhiệm vụ bảo đảmquốc phòng, an ninh, đối ngoại, kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tưtưởng, thông tin, đối ngoại quần chúng. 5 là, về quốc phòng, an ninh:

– Tiếp tục hoàn thiện chế độ chỉ huy của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang quần chúng ở các ngành, các đơn vị quản lý.+ Đẩy mạnh tính năng tư vấn của Đảng uỷ Quân sự Trung ương vàĐảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh+ Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh đất nước ngangtầm với nhiệm vụ. Chú trọng huấn luyện, xếp đặt cân đối hàng ngũ cán bộ cấp chiếnlược.+ Tập hợp xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội quần chúng, Công annhân dân đích thực trong lành, lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.- Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng và thế trậnquốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh quần chúng trên từng địa bàn tỉnh,thành thị, đặc thù là trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu vực phòngthủ cứng cáp.- Tập hợp xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có khả năng chính trịvững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Quốc gia và quần chúng, với tổchức, biên chế, mức tăng đầu cơ ngân sách cân đối, đủ sức kết thúc nhiệm vụtrực tiếp bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới.6 là, về đối ngoại:- Tiếp tục dành đầu tiên bậc nhất cho việc củng cố quan hệ với các nước lánggiềng.- Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm to trên nguyên lý bìnhđẳng, cùng hữu dụng, ko can thiệp công tác nội bộ của nhau, tạo thế đan xenlợi ích giữa các nước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đan xen ích lợi giữa cácnước với nước ta; tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay dựa dẫm.- Mở mang quan hệ với các nước độc lập dân tộc, các nước đang tăng trưởng, phong trào ko kết hợp, các tổ chức quốc tế và khu vực, các Đảng Cộng sản,người lao động, cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, các phong tràocạch mạng, văn minh….; hăng hái góp phần vào cuộc tranh đấu của quần chúng thếgiới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

– Dành dành đầu tiên cao cho việc mở mang quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộngvà nhiều chủng loại hoá thị phần, tranh thủ thêm vốn, công nghệ cho sự nghiệp côngnghiệp hoá, đương đại hoá, tạo dựng ích lợi đan xen với các bên.- Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giaocủa Nhà nước và quần chúng. Đẩy mạnh công việc chuyển động tập thể ngườiViệt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và tăng trưởng quốc gia, cùng lúc bảovệ lợi quyền hợp lí của họ.Củng cố và tăng mạnh quan hệ kết đoàn và hiệp tác với các Đảng Cộngsản và người lao động, với các đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lậpdân tộc, với các phong trào cách mệnh và văn minh trên toàn cầu

III. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độclập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Để bảo đảm cho hội nhập kinh tế quốc tế chiến thắng, đích thực phục vụ yêucầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cầnthấu suốt và quán triệt các nguyên lý và phương châm sau:- Nguyên tắc căn bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảmgiữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cứng cáp anninh đất nước, giữ giàng bản sắc văn hoá dân tộc. Giữ vững độc lập tự chủ trongquá trình hội nhập được trình bày trước nhất trong quyết sách hội nhập nhằm khaithác tối đa các lợi thế, cùng lúc ứng phó chiến thắng với các thử thách trong quátrình hội nhập. Sự chủ động cần được trình bày trong việc tuyển lựa các tổ chứctham gia, các bên ta có quan hệ và thời khắc tham dự. Tính chủ động cònđược trình bày qua việc chủ động xây dựng lịch trình hội nhập cân đối trong khuônkhổ quy định chung; chủ động điều chỉnh luật pháp, chế độ cho thích hợp;chủ động tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong nước nhằm nâng caokhông dừng bản lĩnh cạnh tranh ko chỉ trong thị phần nội địa và trên thịtrường quốc tế, chủ động phương thức tiến hành các cam kết.- Phương châm căn bản để tiến hành hội nhập là đảm bảo nguyên lý cùngcó lợi trong quan hệ song phương và đa phương nhưng mà ta tham dự. Theo nguyên10

tắc này 1 mặt chẳng thể để thiệt hại tới ích lợi cần có và cân đối nhưng mà ta đượchưởng; Mặt khác, phải bằng lòng 1 sự san sớt ích lợi cho các bên thì theomức đóng góp của các đối tác hiệp tác. Trong hiệp tác kết hợp, cần giữ vững nguyêntắc vừa hiệp tác vừa tranh đấu, vừa cương quyết, vừa mềm mỏng, để đạt đến tiêu chí bảo vệ ích lợi chính đáng của ta.

IV. Phương hướng và nhiệm vụ trong công việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng chỉ mất khoảng đến

Toàn Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sựchuyển biến rõ rệt, tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ.Thực hiện những biện pháp đồng bộ, nhất là xây dựng chế độ đế phát huyquyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên.Xây dựng và tiến hành quy chế dân chủ trong Đảng.- Sớm xây dựng và đưa vào tiến hành các quy định mới về vai trò, chứcnăng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai trò hạt nhânlãnh đạo chính trị ở cơ sở.- Tổ chức tiến hành các chế độ và công việc huấn luyện, bồi dưỡng cán bộcơ sở, đặc thù là ở những khu vực có địa điểm quan trọng và mẫn cảm về kinh tế,chính trị, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ chỉ huy chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu bổn phận liên đái nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

V. Không dừng nỗ lực và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệungười Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

1. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên

a) Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giaicấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Hàng ngũ đảng viên là những người có bổn phận góp phần xây dựngđường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; cùng lúc có bổn phận tổ chứcthực hiện mọi đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng.c) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ huy, vừa là người chuyên dụng cho nhân dân.Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành, qua nhiều lầnsửa đổi, bổ sung, nhưng mà chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và làmột trong những Chương quan trọng nhất. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩđảng viên, điều kiện những người vào Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.15

d) Đảng viên là người bền chí bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủtrương của Đảng.

2. Đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên

Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần tiến hành tốt tiêu chuẩn đảng viênquy định trong Điều lệ Đảng.a) Tiêu chuẩn đảng viênTiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của ngườiđảng viên, là mục tiêu phân ra giữa đảng viên và nhân dân; là cơ sở để đánh giáchất lượng đảng viên; là căn cứ để thực hiện mọi mặt công việc đảng viên. Mọiđảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để đoàn luyện, nỗ lực.Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, bền chí lậptrường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời nỗ lực cho tiêu chí, lýtưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vữngvàng, ko dao động trước bất cứ gian nan, thách thức nào. Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có, phục vụ nhữngđòi hỏi của công cuộc đổi mới khi này bao gồm cả động cơ, tình cảm, ý chí vànhững hành động đạo đức.Có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trêncơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý dânchủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình..Có quan hệ khăng khít với nhân dân.Liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động. b) Mỗi đảng viên tự nỗ lực, đoàn luyện xứng đáng với danh hiệu ngườicộng sản trong tình cảnh mớiKhái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mangdanh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng cụ thểvà của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu caoquý của mình lúc làm tròn phận sự trên cả 2 nhân cách đấy, nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.Về mặt tư nhân, trước nhất mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theonhững đức tính của con người Việt Nam nhưng mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIIIđã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX 1 lần nữa khẳng định, như sau:16

+ Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, nỗ lực vì độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa quốc gia thoát khỏi nghèo đói lỗi thời,kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hòa bình, độc lậpdân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.+ Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, nỗ lực vì ích lợi chung.+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống tân tiến, cần kiệm, thật thà, nhânnghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của tập thể; có tinh thần bảo vệvà cải thiện môi trường thọ thái.+ Lao động chuyên cần với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh,năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.+ Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trìnhđộ thẩm mỹ và thể lực.Được kết nạp vào Đảng, rồi biến thành đảng viên chính thức là khởi đầumột công đoạn nỗ lực, đoàn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảngviên. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên phải:- Hăng hái học tập và tăng lên trình độ tri thức về mọi mặt, nhất là vềlý luận chính trị, đường lối của Đảng, chế độ và luật pháp của Nhà nước, vềvăn hóa, khoa học – kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.- Luôn phát huy ý thức năng động, thông minh, đóng góp quan điểm có giá trịtham gia vào sự chỉ huy chung của tổ chức và kết thúc tuyệt vời mọi nhiệmvụ được giao.- Tự giác kiểu mẫu giữ giàng phẩm giá cộng sản, đạo đức của người cáchmạng, tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư- Giữ nghiêm kỷ luật đảng, tiến hành đúng các nguyên lý tổ chức, sinhhoạt đảng và chăm lo củng cố sự kết đoàn đồng tình của Đảng- Liên hệ mật thiêt với nhân dân; tôn trọng tất cả mọi người; lắng nghetâm tư, ước muốn của nhân dân;- Luôn trau dồi phẩm giá đạo đức của người đảng viên cộng sản, phấnđấu cho sự nghiệp cách mệnh của Đảng và quần chúng uỷ thác.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 3

Câu hỏi 1: Phân tích các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng

Trả lời

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý căn bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục tiêu, hệ tư tưởng, các nguyên lý về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định bổn phận, phận sự, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các ngành. Điều lệ Đảng nhằm hình thành sự hợp nhất trong toàn Đảng.

Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đấy chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên.
Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau.

Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Sự trung thành này trình bày ở việc chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tin cậy và tuân theo đường lối, chế độ của Đảng đề ra.Kế bên đấy, đảng viên phải kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

Đảng viên cần ko dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, phẩm giá chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “ko 1 khoảnh khắc nào được xa vắng lý tưởng nỗ lực” và “ko bao giờ thả lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa tư nhân – “đối phương còn ẩn núp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc chiến thắng, để ngách đầu dậy…” Lời Bác dạy tới hiện tại vẫn còn nguyên trị giá. Vậy, đảng viên phải tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các biểu thị bị động khác. Đặc trưng trong tình cảnh hiện tại, đảng viên càng cần phải tiến hành cho tốt nhiệm vụ này.

Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mệnh là hoà mình với nhân dân thành 1 khối, tin nhân dân, hiểu nhân dân, lắng tai quan điểm của nhân dân. Do lời nói và việc làm, đảng viên, sum vầy và cán bộ khiến cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng, hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở. Đấy chính là bí quyết hiệu quả nhất để thân cận và hiểu quần chúng. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền chuyển động gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chế độ, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng. Mỗi đảng viên là nhân dân ưu tú được chọn lọc, được bồi dưỡng, được tin tưởng và uỷ thác bổn phận cao cả đấy. Bởi thế, đảng viên phải phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng. Từng đảng viên cũng làm công việc tăng trưởng đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Để có thể tiến hành tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung căn bản sau:

Đảng viên cần bền chí những vấn đề về ý kiến có tính nguyên lý của Đảng. Đấy là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nền móng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình, Đảng là lực lực lượng chỉ huy cách mệnh Việt Nam, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân – trình bày khối đại kết đoàn toàn dân, nguyên lý căn bản là dân chủ, và liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong trắng.

Đảng viên cần thông suốt thời cơ tăng trưởng quốc gia, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng. Nhiệm vụ trước mắt là nỗ lực để nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp vào 5 2020. Hiện nay, quốc gia ta đang gặp phải những thử thách to, những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mệnh của quần chúng ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước giải quyết những gian nan và nguy cơ đấy. Mỗi đảng viên phải ra công đoàn luyện phẩm giá đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc trưng, đảng viên phải cảnh giác và cương quyết chống mọi mưu mô và mưu mô “ diễn biến hoá bình ”, gây bạo loạn lật đổ của các lứa tuổi cừu địch, trước nhất là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ chi tiết của mỗi người.

Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện tại là xây dựng tăng trưởng kinh tế. Non sông đã chuyển sang thời đoạn tăng trưởng mới, yêu cầu mỗi đảng viên cần tăng lên tri thức và năng lực, cũng như phẩm giá chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người đi đầu, kiểu mẫu cho nhân dân noi theo.Thí dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện tại đang có xu thế tăng trưởng nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm giá rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày 1 nhiều trong đội ngũ đảng viên. Vì thế, nhiệm vụ học tập càng phát triển thành đặc thù quan trọng. Đây là phận sự buộc phải đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và tình cảnh chi tiết nhưng mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, cách thức, vẻ ngoài học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, tri thức và năng lực thực tế.

Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân quần chúng, người đảng viên cần có mối quan hệ khăng khít với nhân dân. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người chỉ huy, lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc tranh đấu của quần chúng giành chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến, nhờ có Đảng nhưng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích bầy tớ. Và trái lại, Đảng cần được quần chúng ủng hộ, hăng hái tiến hành đường lối chế độ của Đảng. Điều này trình bày rõ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng quốc gia, Đảng càng cần sự ủng hộ của quần chúng để “ xây dựng quốc gia ta tử tế hơn, béo đẹp hơn ”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa vắng quần chúng – đây là 1 nguy cơ to đối với tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, lắng tai tâm sự ước muốn của quần chúng đề đạt với Đảng, hăng hái tuyên truyền chuyển động quần chúng và gia đình mình tiến hành đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước.
Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, chế độ nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đảng viên cần nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình, bảo đảm kết đoàn nội bộ, khiến cho Đảng thêm trong lành, lớn mạnh, cùng lúc hăng hái làm công việc tăng trưởng Đảng viên mới.

Với những phận sự như trên, người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng.

Đảng viên được quyền thông tin và bàn bạc các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối chế độ của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công tác của Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền, đây thật sự là vinh hạnh và cũng là trọng trách to lao đối với mỗi đảng viên.

Đảng viên được ứng cử, đề cử và bẩu cử cơ quan chỉ huy các ngành của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương.

Đảng viên được quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có bổn phận và đề xuất được giải đáp. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm tạo điều kiện cho Đảng càng ngày càng trong lành lớn mạnh.

Đảng viên được thể hiện quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

(Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ huy của Đảng )

Vậy, các quyền trên đây của đảng viên nhằm bảo đảm cho đảng viên tiến hành đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng tiến hành đầy đủ nguyên lý dân chủ.

Tóm lại, việc mày mò, phân tách và nắm rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên kết thúc tốt vai trò của bản thân, đóng góp góp sức vô cùng mình cho Đảng, cho quốc gia.

Câu 2: Trình bày hướng nỗ lực của bản thân để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp người lao động, quần chúng lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có ước muốn được đứng trong đội ngũ của Đảng, sau lúc được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng nỗ lực nỗ lực để biến thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ huy quần chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong đội ngũ của Đảng là được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được chuyên dụng cho cách mệnh, được chuyên dụng cho quần chúng, được quần chúng tin tưởng và yêu quý. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn cống hiến mình xây dựng quốc gia ta càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

Để biến thành 1 đảng viên, tôi xác định bản thân phải đoàn luyện khả năng chính trị, phẩm giá đạo đức cách mệnh. Tôi quyết bền chí tiêu chí, lý tưởng đã chọn, trong bất kỳ cảnh huống gian nan nào cũng ko giao động, suy giảm niềm tin và ý chí tranh đấu. Cùng lúc, tôi đoàn luyện cho mình ý thức độc lập, thông minh. Bản thân tôi đã quyết tâm học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Tôi tự đoàn luyện mình qua thực tiễn hoạt động chính trị, xã hội. Kế bên đấy tôi trau dồi đạo đức cách mệnh, đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân. Đạo đức cách mệnh cần phải tu dưỡng đoàn luyện suốt đời, bởi thế tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm giá đạo đức cách mệnh trong trắng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh hiện tại, đạo đức cách mệnh là ý chí, nỗ lực và cống hiến đưa quốc gia thoát khỏi trạng thái kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tân tiến, quần chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc. Tôi nỗ lực đi theo đường lối của Đảng: liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ.

Để nỗ lực biến thành 1 người đảng viên, tôi ko quên tăng lên năng lực, kết thúc tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với 1 sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng điểm là việc học. Tôi nỗ lực học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và kết thúc tốt những nhiệm vụ được giao. Kế bên đấy tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đấy là việc tham dự đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với quần chúng. Để nỗ lực được đứng trong đội ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với cộng đồng, với quần chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội. Đối với tôi, đấy chính là cộng đồng lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham dự những hoạt động đoàn thể và công việc xã hội, như những buổi ngoại khoá, tự nguyện…

Người nỗ lực vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình, cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham dự xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động, thông minh, quyết tâm nỗ lực cao nhất. Góp phần hăng hái đưa những chủ trương, nhiệm vụ đấy vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, những tư tưởng của nhân dân, kịp thời đề đạt yêu cầu với tổ chức Đảng. Hăng hái dạn dĩ tham dự góp quan điểm đối với chỉ huy của tổ chức Đảng và hàng ngũ đảng viên. Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bất biến chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.

Trên đây là những nhận thức và nghĩ suy của bản thân tôi về hướng nỗ lực để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều giảm thiểu nhưng mà tôi sẽ phấn đấu vô cùng mình để sớm được đứng trong đội ngũ của Đảng. Để làm được điều đấy, tôi xin hẹn sẽ ko dừng học tập và đoàn luyện, cống hiến mình để xây dựng quốc gia ta càng ngày càng giàu mạnh.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 4

Phần I. Địa điểm, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Địa điểm, vai trò của người đảng viên:

– Đảng viên là chiến sỹ cách mệnh trong đội quân đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Hàng ngũ đảng viên là những người có bổn phận góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; cùng lúc có bổn phận tổ chức tiến hành mọi đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng.

– Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người chỉ huy, vừa là người chuyên dụng cho nhân dân.

– Đảng viên là người bền chí bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

2. Nhiệm vụ của người đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; kết thúc tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, phẩm giá chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các biểu thị bị động khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của quần chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển động gia đình và quần chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không dừng nỗ lực và đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng :

1 là, về lập trường giai cấp, khả năng chính trị.

– Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, bền chí lập trường cách mệnh của giai cấp người lao động, suốt đời nỗ lực cho tiêu chí, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, ko dao động trước bất cứ gian nan, thách thức nào. Có tiêu chí, lý tưởng là mục tiêu phân biệt giữa đảng viên và nhân dân.

– Tiêu chí, nhiệm vụ chính trị chi tiết của người đảng viên Việt Nam hiện tại là nỗ lực tiến hành chiến thắng công cuộc đổi mới, tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá quốc gia, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng, tiến hành thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ cứng cáp Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham dự hăng hái tiến hành đường lối đổi mới là thước đo phẩm giá, năng lực, vai trò đi đầu, kiểu mẫu của mỗi đảng viên.

Hai là, về nhận thức, tri thức, năng lực toàn diện tiến hành công cuộc đổi mới quốc gia.

– Lênin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có niềm nở và lòng can đảm ko thôi thì chẳng thể thắng lợi được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, dù rằng niềm nở cách mệnh và lòng can đảm là nhân tố vô cùng quan trọng. Để thắng lợi chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản còn phải có tri thức, có trình độ văn hoá cao, có trí sáng dạ và năng lực làm việc. Muốn thế, phải ko dừng học tập, học tập 1 cách kiên định và nghiêm chỉnh; ko chấp thuận với những kinh nghiệm của mình; kiêu căng cộng sản là báo hiệu 1 sự tụt hậu…

– Đổi mới ở nước ta hiện tại là cuộc chuyển động cách mệnh toàn diện và thâm thúy, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mệnh khoa học và công nghệ tăng trưởng như vũ bão, kinh tế kiến thức và công đoạn thế giới hoá đang tạo ra cơ hội và thử thách với tất cả các nước, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình đấy, đảng viên phải ko dừng bồi dưỡng những tri thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, điều hành kinh tế – xã hội, luật pháp… để có đủ năng lực tiến hành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, về phẩm giá đạo đức, lối sống, cá tính.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dặn dò cán bộ, đảng viên phải tăng lên đạo đức cách mệnh, quét sạch chủ nghĩa tư nhân, nhưng mà nội dung then chốt của đạo đức cách mệnh là trung với nước, hiếu với dân; mến thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, không lo nghĩ; có ý thức quốc tế trong trắng, luôn xứng đáng với người chỉ huy và người tôi tớ trung thành của quần chúng… Những lời dạy đấy của Người cho đến nay vẫn giữ vẹn nguyên trị giá và có ý nghĩa béo to trong thời đoạn đổi mới.

– Những chuẩn mực đạo đức nhưng mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước thâm thúy, tôn trọng và hết dạ phục quần chúng, bền chí tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ hăng hái ủng hộ xu hướng đổi mới, tham dự vào công cuộc đổi mới do Đảng thủ xướng; hợp nhất giữa lời nói và việc làm.

– Đạo đức, lối sống mới đề xuất can đảm bóc trần, phê phán những biểu thị thời cơ, tư nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu hướng và tình cảnh đổi mới để kiếm tìm ích lợi riêng cho bản thân mình.

– Tư tưởng và tinh thần đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công tác, trong quan hệ với con người, trong tranh đấu giải quyết mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã hội.

4 là, có tinh thần tổ chức kỷ luật, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất của Đảng trên cơ sở tiến hành đúng các nguyên lý của Đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

– Kết đoàn trong đảng là đề xuất tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản chẳng thể còn đó nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường và ích lợi không giống nhau. Kết đoàn đã biến thành 1 truyền thống quý báu của Đảng ta nhưng mà tất cả các tổ chức đảng và đảng viên phải ra công giữ giàng, vun vén như giữ giàng con ngươi của mắt mình. Nền móng của sự kết đoàn trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên lý tổ chức Đảng.

– Sức mạnh của Đảng là ở tính hợp nhất: hợp nhất ý kiến, hợp nhất ý chí, hợp nhất hành động. Tập hợp dân chủ là nguyên lý đảm bảo sự hợp nhất của Đảng. Vì thế, mọi cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên lý dân chủ.

– Đảng viên có bổn phận hăng hái tham dự bàn bạc các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, ranh cãi 1 cách ngay thẳng; cùng lúc chú tâm lắng tai và tôn trọng quan điểm của người khác. Khi đã thành quyết định của cộng đồng thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, ko được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những quan điểm, ý kiến riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.

5 là, có quan hệ khăng khít với nhân dân.

– Sức mạnh quán quân của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân quần chúng. Phát huy dân chủ, vừa là tiêu chí, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì thế, mỗi đảng viên, trước nhất là đảng viên giữ cương vị chỉ huy, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, mày mò ước muốn và lắng tai quan điểm dân, hỗ trợ dân lúc gặp trắc trở, cương quyết tranh đấu chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, hà hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là 1 vấn đề vô cùng quan trọng, 1 đề xuất rất nhu yếu đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng chỉ huy chính quyền.

– Sự gắn bó với nhân dân, mối liên hệ khăng khít với nhân dân ko chỉ là 1 tiêu chuẩn của tư cách đảng viên, nhưng mà còn là sự thách thức đặc thù trình bày năng lực hoạt động chính trị – thực tế, cách thức và cá tính làm việc của mỗi đảng viên

6 là, liên kết chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp người lao động.

– Trong suốt công đoạn chỉ huy cách mệnh Việt Nam, Đảng ta xoành xoạch liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những chiến thắng của cách mệnh Việt Nam cũng có nguyên do từ đường lối quốc tế đúng mực của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải tiến hành đúng mực đường lối đấy của Đảng.

– Bước vào công đoạn mới, vấn đề kết đoàn quốc tế của cách mệnh Việt Nam mang nội dung mới. Đấy là, liên kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong trắng, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt phận sự quốc tế trong tình cảnh mới.

2. Không dừng tự nỗ lực, đoàn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản:

Khái niệm “đảng viên” bao hàm 2 mặt: tư nhân 1 con người mang danh hiệu đảng viên và 1 thành viên của Đảng (của 1 tổ chức đảng chi tiết và của toàn Đảng khái quát). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình lúc làm tròn phận sự trên cả 2 nhân cách đấy, nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.

Về mặt tư nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải đoàn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đấy là:

– Có ý thức yêu nước, tự cường dân tộc, nỗ lực vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa quốc gia thoát khỏi nghèo đói lỗi thời, kết đoàn với quần chúng toàn cầu trong sự nghiệp tranh đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

– Có tinh thần cộng đồng, kết đoàn, nỗ lực vì ích lợi chung.

– Có lối sống lành mạnh, nếp sống tân tiến, cần kiệm, thật thà, nhơn nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của tập thể; có tinh thần bảo vệ và cải thiện môi trường thọ thái.

– Lao động chuyên cần với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh, năng suất cao vì ích lợi của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

– Thường xuyên học tập, tăng lên hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Về nhân cách đảng viên thành viên của tổ chức đảng:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt nhân dân, không hề ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” nhưng mà ta được họ yêu quý. Quần chúng chúng chỉ quý mến những người có nhân cách, đạo đức…, làm khuôn phép cho người ta bắt chước”. Đối với Đảng, “Chúng ta vào Đảng là để hết dạ vô cùng chuyên dụng cho giai cấp, chuyên dụng cho quần chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”

– Đề xuất của sự nỗ lực là giữ vững, tự khẳng định nhân cách người cộng sản của mình và ko dừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên…”, coi đấy là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.

– Trong nhiệm vụ năng cao năng lực chỉ huy và tăng lên sức tranh đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: từng cán bộ, đảng viên…phải có ý chí nỗ lực vươn lên, kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao; thường xuyên đoàn luyện phẩm giá đạo đức, ko nề hà, tránh né; cương quyết tranh đấu với những hiện tượng bị động, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng, cơ quan nơi mình sinh hoạt, công việc, ở trong Đảng và trong xã hội; can đảm tranh đấu chống các tư tưởng, ý kiến sai lầm, cừu địch.

Về vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân:

– Vấn đề đảng viên làm kinh tế cá nhân ở nước ta đã hiện ra từ lâu trong công đoạn thực hiện công cuộc đổi mới. Trên cơ sở tổng kết thực tế, Đại hội X đã bàn bạc, biểu quyết và phê duyệt chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế cá nhân phải kiểu mẫu chấp hành luật pháp, chế độ của Nhà nước, nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

– Cơ sở để Đại hội phê duyệt chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trình độ tăng trưởng kém cỏi của lực lượng sản xuất. Nhiệm vụ trung tâm hiện tại là tăng trưởng kinh tế, giải phóng mạnh bạo các tiềm năng tăng trưởng trong xã hội, trong đấy có trên 3 triệu đảng viên. Đấy là tiến hành lời dạy của V.I. Lênin, phải qua “ những bước trung gian”, “ bắc những nhịp cầu bé” từ sản xuất bé lên chủ nghĩa xã hội.

– Trong nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tế cùng tăng trưởng đồng đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế; kinh tế cá nhân ko đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế cá nhân cũng là để tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Tuy nhiên, kinh tế cá nhân, do chịu ảnh hưởng của các quy luật thị phần có thể có những những ảnh hưởng bị động tới tiêu chuẩn của người đảng viên. Để giảm thiểu những ảnh hưởng bị động đấy, Nghị quyết Đại hội X đề xuất đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấp hành đầy đủ chế độ, luật pháp của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quy định trong Đảng, để làm kinh tế cá nhân nhưng mà vẫn bảo đảm tiêu chuẩn và giữ đúng nhân cách đảng viên.

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã phê duyệt những quy định đối với đảng viên làm kinh tế cá nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên lúc làm kinh tế cá nhân là phải tiến hành tốt những quy định này.

Phần III. Công việc chuyển động quần chúng của người đảng viên

1. Quan điểm lãnh đạo công việc chuyển động quần chúng trong công cuộc đổi mới :

1 là, cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì quần chúng.

– Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với những nội dung mới.

– Đại hội X của Đảng đã nêu 5 bài học chính yếu rút ra sau 20 5 đổi mới, trong đấy có bài học: “đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới” .

Xem thêm:  Bản cam kết mẫu |Link tải GG drive

Hai là, động lực xúc tiến phong trào nhân dân là phục vụ ích lợi thiết thực của quần chúng, liên kết hài hoà các ích lợi, hợp nhất ích lợi và phận sự công dân.

– Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho quốc gia, Đảng đã vạch ra được đường lối, chủ trương đúng mực, phục vụ ích lợi, ước muốn của mọi phân khúc quần chúng, đấy là tranh đấu cho quyền dân sinh, dân chủ và ích lợi cao nhất là độc lập, tự do của quốc gia. Nhờ đấy đã được các phân khúc quần chúng đi theo Đảng làm cách mệnh.

– Trong điều kiện tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, việc khắc phục quan hệ ích lợi theo nguyên lý: ích lợi tư nhân, ích lợi cộng đồng và ích lợi toàn xã hội gắn chặt và hợp nhất với nhau, trong đấy ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Liên kết hài hoà ích lợi trước mắt và ích lợi dài lâu, ích lợi địa phương và ích lợi cả nước. Coi trọng ích lợi tư nhân nhưng mà ko tuyệt đối hoá, không thừa nhận chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ dẫn tới tranh chấp xã hội gay gắt, làm tổn hại tới ích lợi chung của tập thể. Nhờ đấy, qua 20 5 đổi mới, chúng ta đã đạt được những chiến thắng béo to và có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội X của Đảng khẳng định “liên kết hài hoà các ích lợi tư nhân, cộng đồng và xã hội…” là 1 động lực chính yếu để tăng trưởng quốc gia. Quán triệt ý kiến này mới tạo ra được phong trào hành động cách mệnh phổ quát của các phân khúc quần chúng.

Ba là, các vẻ ngoài quần chúng phải nhiều chủng loại.

– Trong công đoạn mới của cách mệnh phải nhiều chủng loại hoá các vẻ ngoài quần chúng, vì cơ cấu xã hội – giai cấp, xã hội – dân cư, xã hội – nghề nghiệp… có sự tăng trưởng mới cộng với sự tăng trưởng kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, khiến cho nhu cầu ích lợi của xã hội, của tổ chức và mỗi tư nhân vô cùng nhiều chủng loại, phong phú. Mặt khác, trình độ của các phân khúc quần chúng ko tương đồng, do đấy phải có cấp độ không giống nhau về vẻ ngoài . Nhiều chủng loại hoá các vẻ ngoài quần chúng là hợp với quy luật tăng trưởng của xã hội trong nền kinh tế thị phần với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.

– Cộng với vẻ ngoài quần chúng, Đảng cũng nhấn mạnh tới phương thức và khẩu hiệu chuyển động quần chúng sao cho thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng, coi trọng việc chuyển động bằng các tiêu biểu hiện đại.

– Theo ý thức Đại hội X của Đảng, để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội yêu cầu phải tăng trưởng nhiều vẻ ngoài trong sinh hoạt xã hội. Vì thế, kế bên việc củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội truyền thống, cần khuyến khích tăng trưởng những tổ chức mang tính xã hội, nghề nghiệp, nhân đạo, hữu hảo…, quyến rũ đa phần quần chúng tiến hành đường lối đổi mới của Đảng.

4 là, công việc chuyển động quần chúng là bổn phận của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng.

– Đảng phải chỉ huy toàn thể hệ thống chính trị làm công việc dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, coi trọng công việc rà soát việc tiến hành các chủ trương về dân vận, nhất là đối với hệ thống chính quyền.

– Các ngành chính quyền phải chăm lo công việc nhân dân, vì Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cần giải quyết trạng thái nhiều cấp chính quyền còn có những biểu thị coi nhẹ công việc dân vận và coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức nhân dân.

– Các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp… cần phải coi trọng công việc chuyển động sum vầy, hội viên, phải tiếp diễn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho thích hợp với tình hình mới.

– Mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, nhân viên nhà nước đều phải làm tốt công việc dân vận theo chức trách của mình.

2. Nhiệm vụ chính yếu công việc chuyển động quần chúng của người đảng viên trong công đoạn mới :

1 là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có bổn phận với dân.

– “Trọng dân” là điểm trước hết, điểm gốc, xuất hành từ ý kiến “cách mệnh là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân” và Đảng “phải xứng đáng là người chỉ huy, là người tôi tớ trung thành của quần chúng”.

– “Gần dân”, yêu cầu người cán bộ phải có cách tiếp cận tốt với quần chúng, từ thái độ, tác phong, lối sống của mình.

– “Hiểu dân” nghĩa là phải thông suốt tâm sự, ước muốn, những đề xuất và những giận dữ của dân, cả những điều dân nói ra và còn để trong lòng. Đây là vấn đề rất hệ trọng.

– “Học dân” vì trí não và vì sức mạnh của dân là bất tận. Bác Hồ thường dạy cán bộ phải “học quần chúng” để “tăng lên quần chúng”.

– “Có bổn phận với dân” chính là ý kiến vì dân. Bác Hồ dạy cán bộ không hề là “quan cách mệnh” nhưng mà là “người đày tớ thật trung thành của quần chúng”.

Hai là, tuyên truyền, chuyển động quần chúng, đưa mọi người tham dự vào các tổ chức phù hợp để hoạt động.

– Để làm tốt công việc dân vận phải đặc thù ân cần tới việc chuyển động nhân dân tham dự các tổ chức chính trị – xã hội. Ngay lúc về nước, Bác Hồ đã thành lập Trận mạc Việt Minh, tất cả các giai cấp, phân khúc vào tổ chức Việt Minh chuyển động “ko trừ 1 người nào”, nhờ đấy đã tạo ra cao trào Cách mệnh Tháng 8, giành được chính quyền trong điều kiện rất gian nan, phức tạp.

– Trong công việc chuyển động quần chúng phải lấy thuyết phục làm chính, đấy là vấn đề có tính nguyên lý. Phcửa ải kiên định giáo dục, thuyết phục nhân dân, khiến cho nhân dân thông suốt chủ trương, chế độ để mọi người tự giác chấp hành. Việc tổ chức cổ vũ nhân dân cần gắn với việc tiến hành các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo ích lợi thiết thực của quần chúng, cùng lúc tăng lên tỉnh ngộ chính trị cho nhân dân trong các tổ chức Trận mạc, đoàn thể, các hội nhân dân, đưa nhân dân vào các hoạt động trong phong trào cách mệnh, thích hợp với trình độ từng nhân vật quần chúng.

Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu và sử dụng nhân dân hiện đại.

– Phương châm công việc chuyển động nhân dân là lấy nhân dân chuyển động nhân dân. Người cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào những người hiện đại, biết nhân rộng, để cổ vũ, xúc tiến mọi người tuân theo.

– Việc bồi dưỡng và nhân rộng tiêu biểu hiện đại cần phối hợp và phê duyệt các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức hội nhân dân. Trong lúc sử dụng nhân dân hiện đại thì tránh việc bỏ rơi nhân dân chậm tiến, cần nhẫn nại giáo dục, cổ vũ, động viên họ tham dự phong trào chung, ko nên lạm dụng tổ chức để công kích, chê trách, dẫn nhân dân dần tới chỗ bất mãn và có lúc biến thành những người chống đối, ngăn cản phong trào.

4 là, nêu gương cho nhân dân noi theo.

– Đảng chỉ huy nhân dân ko chỉ bằng đường lối, chế độ nhưng mà còn phê duyệt vai trò kiểu mẫu đi đầu trong nhận thức, trong hành động và trong đạo đức, lối sống, tác phong của từng đảng viên.

-Nhiệm vụ người đảng viên là phải kiểu mẫu ở nơi làm việc; tuyên truyền chuyển động gia đình mình tiến hành đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mỗi đảng viên đều phải kiểu mẫu thu hút mọi người tiến hành phận sự công dân ở nơi trú ngụ. Đảng viên tham dự các đoàn thể chính trị – xã hội phải kiểu mẫu để các hội viên khác noi theo. Đảng viên phải tiến hành lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước đi sau”. Có tương tự, mới củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới – Mẫu 5

Câu 1: Đồng đội hãy thể hiện 5 bài học to của cách mệnh Việt nam được nêu trong Cương lĩnh 5 1991. Phân tích bài học nhưng mà đồng đội thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công tác của đồng đội ?

Câu 2 : Thực chất giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chính yếu nào trong Điều lệ Đảng?

Câu 3 : Đồng đội hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc tiến hành cuộc chuyển động ở cơ quan, đơn vị đồng đội?

Trả lời

Câu 1 :

Trcửa ải dài theo dòng lịch sử của giang san chúng ta có thể dễ dãi nhận thấy 1 điều rằng cách mệnh Việt Nam đã đi hết từ chiến thắng này cho đến chiến thắng khác, dưới sự chỉ huy của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối soi sáng chỉ đường, tạo ra những trận đấu lịch sử lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu, tạo ra cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc cho toàn bộ dân tộc ta và được trường tồn đến hiện tại và mãi mãi

Nước đã đang bước vào công đoạn hồi nhập nhập thế giới, cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng mạnh bạo, công đoạn công nghiệp hóa đương đại hóa càng ngày càng lên cao, trước những xu hướng mới yêu cầu Đảng ta phải có được cương lĩnh rõ ràng để chỉ lối cho những bờ bến hạnh phúc cho quần chúng, cho loài người, và cương lĩnh 5 1991 đã cho chúng ta thấy rõ được những đề xuất mang tính nhu yếu nhưng mà chúng ta phải tiến hành được để tô thêm những trang sử vàng cho sự thành công trong tuyến đường hội nhập của quốc gia.

Vậy 5 bài học to của cách mệnh Việt Nam được nêu trong cương lĩnh 1991 được trình bày như thế nào? chúng ta cùng nhau đi mày mò:

Tổng kết thực tế hơn 60 5 của nước ta, trong đấy có 5 5 tiến hành đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra được 5 bài học to của cách mệnh Việt Nam:

1 là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là bài học xuyên suốt công đoạn cách mệnh nước ta, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo cứng cáp cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra công mạnh béo to của dân tộc trong tranh đấu cách mệnh, giành chiến thắng.

Hai là, Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ huy và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của quần chúng.

Ba là, ko dừng củng cố, tăng mạnh kết đoàn, kết đoàn toàn Đảng, kết đoàn toàn dân, kết đoàn dân tộc, kết đoàn quốc tế. Kết đoàn là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử to, dài lâu của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng thành công, hình thành nguồn sức mạnh béo to để giành chiến thắng.

4 là, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế trước nhất là sức mạnh của quy luật và xu hướng tăng trưởng chẳng thể đảo ngược của lịch sử loài người.

5 là, sự chỉ huy đúng mực của Đảng là yếu tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cách mệnh Việt Nam. Giữ vững và tăng mạnh sự chỉ huy của Đảng là yếu tố quyết định bậc nhất đảm bảo chiến thắng của sự nghiệp cách mệnh nước ta. Để làm được điều đấy, phải xây dựng Đảng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ huy của Đảng phục vụ đề xuất của tình hình thực tiễn, đủ sức khắc phục các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Thực chất thì bản thân tôi hoàn toàn tâm đắc tất cả các bài học ở trên, trong tôi qua mỗi bài học tự rút ra được cho mình những bài học quý báu, những tri thức cần và đủ để có thể biến thành 1 đảng viên tốt, kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Đảng, Nhà nước.

Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất tôi cũng đưa ra được cho mình Bài học tâm đắc nhất đấy là ở bài học to thứ 2 :

“Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng”

Có thể khẳng định 1 điều rằng: Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của quần chúng, sự chỉ huy và toàn thể hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của quần chúng

8 mươi mốt 5 qua, dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, dân tộc ta đã vượt qua muôn ngàn gian nan, thách thức, lập nên những kỳ tích lớn lao trong cách mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng, tăng trưởng quốc gia, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 đã đưa quần chúng thoát khỏi cảnh bầy tớ lầm than, giành độc lập cho quốc gia, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và trở nên quả Cách mệnh Tháng 8 1945, giải phóng miền Bắc, xong xuôi giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên quốc gia ta, đưa cách mệnh nước ta bước sang công đoạn mới, công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp diễn thực hiện cách mệnh giải phóng ở miền Nam.

Trcửa ải qua 21 5 tranh đấu, quần chúng ta đã đánh thắng trận đánh tranh xâm lăng kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt vang dội 30 5 chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Quốc gia, xong xuôi vĩnh viễn giai cấp thống trị kéo dài hơn 1 thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên quốc gia ta, kết thúc về căn bản cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trên cả nước, đất nước thu về 1 mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến thắng lớn lao nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy, ghi lại bước đột phá quyết định cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỉ nguyên mới- kỉ nguyên độc lập, hợp nhất và chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 5 chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là 1 trận đánh đấu “đồ sộ” để loại trừ những gì cũ kỹ lỗi thời, tạo ra những trị giá “mới mẻ, tươi tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.

Trong buổi đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong thời đoạn đổi mới, dân tộc ta phải đối diện với bao thử thách, gian nan gay gắt cả trong nước và quốc tế. Đặc trưng vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp và tình hình quốc gia gặp muôn ngàn gian nan, các thần thế cừu địch ko dừng chống phá, nhưng mà với khả năng kiên trì của 1 chính đảng cách mệnh và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bền chí tiêu chí nhưng mà Đảng, quần chúng đã chọn lọc, giữ vững vai trò chỉ huy, chống chèo con thuyền cách mệnh vượt qua sóng gió, tiếp diễn tiến lên, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tích quan trọng. Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mệnh 1 cách đúng mực, thông minh, bước đầu tạo nên 1 hệ thống các ý kiến và nguyên lý lãnh đạo công cuộc đổi mới, khai khẩn tuyến đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích hợp với thực tiễn nước ta, kế thừa và phát huy trị giá văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của 1 công đoạn trằn trọc, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng mực hơn về thực tế cách mệnh Việt Nam. Đảng càng ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm chỉ huy nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia trong tình cảnh mới.

Xuyên suốt chặng đường hoạt động cách mệnh 80 5 qua, trong các Cương lĩnh (từ Cương lĩnh trước hết 5 1930 tới Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 1991), hay trong mọi chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng đều trình bày rất rõ, Đảng ta ko có mục tiêu nào khác là tranh đấu cho tự do độc lập dân tộc và hạnh phúc của quần chúng. Quần chúng quần chúng là người làm nên lịch sử. “Sự nghiệp cách mệnh là của quần chúng, do quần chúng, và vì quần chúng. Chính quần chúng là người làm nên chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của quần chúng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó khăng khít với quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa vắng quần chúng sẽ đưa tới những tổn thất ko lường được đối với vận mệnh của quốc gia”.

6 đặc biệt của xã hội xã hội chủ nghĩa nhưng mà quần chúng ta xây dựng cũng như những phương hướng căn bản trong công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia nhưng mà Cương lĩnh 1991 của Đảng xác định đều toát lên địa điểm, vai trò của quần chúng; đều nhằm giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, hướng đến xây dựng cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc, mỗi tư nhân đều có điều kiện tăng trưởng toàn diện; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng, lấy liên minh giai cấp người lao động với giai cấp dân cày và phân khúc trí thức làm nền móng, do Đảng Cộng sản chỉ huy. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của quần chúng, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm ích lợi của Quốc gia và của quần chúng

Triển khai đường lối đổi mới, tăng cường công nghiệp hóa, đương đại hóa của Đảng, nhằm tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tân tiến, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ đảm bảo và ko dừng tăng lên đời sống vật chất, ý thức của quần chúng; quyền dân chủ chính trị của quần chúng được khơi dậy, tôn trọng và càng ngày càng đề cao. Chính sách xã hội thời đoạn đổi mới hướng vào phát huy yếu tố con người trên cơ sở bảo đảm công bình, đồng đẳng về lợi quyền và phận sự công dân; liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn minh xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống ý thức; giữa phục vụ các nhu cầu trước mắt với chăm lo ích lợi dài lâu; giữa tư nhân với cộng đồng và tập thể xã hội. Đặc trưng, đã tạo được những thành tích to trong tiến hành chiến lược đất nước xóa đói giảm nghèo và khắc phục việc làm, được toàn cầu ghi nhận và bình chọn cao. Cùng lúc, đã liên kết tốt các nguồn lực của Nhà nước và quần chúng, xây dựng nhiều công trình kết cấu cơ sở vật chất kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng, miền. Chính trị- xã hội bất biến; quốc phòng an ninh được tăng mạnh, quan hệ đối ngoại có những bước tăng trưởng mới, đã tạo thêm môi trường thuận tiện để Đảng và Nhà nước ta chỉ huy tổ chức tiến hành tốt hơn các chương trình, tiêu chí tăng trưởng quốc gia.

Qua gần 25 5 đổi mới, quốc gia đã vượt qua thách thức hiểm nghèo, phá thế bủa vây cấm vận của các thần thế cừu địch, tăng trưởng kinh tế, văn hoá, xã hội, mở mang quan hệ quốc tế, tạo tiền đề cứng cáp để tiếp diễn tăng cường toàn diện công cuộc đổi mới, tăng cường công nghiệp hoá, đương đại hoá vì tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tân tiến.

Tất cả thực tế phong phú, tấp nập, hào hùng của dân tộc ta trong 80 5 qua càng ngày càng khẳng định rõ hơn thẩm định của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Đảng vừa tròn 30 tuổi:

“Đảng ta lớn lao như biển rộng, như núi cao

Ba mươi 5 nỗ lực và chiến thắng biết bao lăm tình.

Đảng ta là đạo đức, là tân tiến,

Là hợp nhất, độc lập, là hòa bình no ấm”

Đảng ta thật là lớn lao là bởi vì ”ngoài ích lợi của giai cấp, của quần chúng, của dân tộc Đảng ta ko hữu dụng ích gì khác”

Đảng ta lớn lao, trước nhất chính vì Đảng điển hình cho sức mạnh trí não của giai cấp người lao động đương đại, cho tiềm lực ý thức truyền thống của dân tộc và tiếp nhận được những tinh hoa của văn hoá loài người. Ngay bắt đầu từ thành lập, sức mạnh của Đảng nằm ngay trong 3 nhân tố hợp thành của Đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào người lao động và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu, là tổ chức của những chiến sĩ ưu tú nhất của giai cấp người lao động và của toàn bộ dân tộc.

Bắt đầu từ có mặt trên thị trường cho tới hiện tại, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, ý kiến của giai cấp người lao động, tuyệt đối trung thành với ích lợi của quần chúng, của dân tộc, coi đấy là điểm xuất hành của mọi đường lối, chủ trương của Đảng. Ngay Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng đề đạt đúng quy luật khách quan, thích hợp với ước muốn của quần chúng, phục vụ đúng đề xuất của thực tế, vạch ra được tiêu chí, phương hướng và biện pháp căn bản của cách mệnh. Từ đấy thực hiện , tổ chức, cổ vũ toàn bộ quần chúng biến đường lối của Đảng thành hành động cách mệnh của nhân dân. Tinh thần căn bản của bản Cương lĩnh đấy được tăng trưởng, chi tiết hoá phục vụ những nhiệm vụ cách mệnh trong từng công đoạn lịch sử, kết thúc cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ và từng bước xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, hợp nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau lúc giành được chính quyền cách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nước độc lập nhưng mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì”. Tiêu chí của Đảng là khiến cho mọi người dân người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành, được sống no ấm và phấn kích; đem lại quyền làm chủ về kinh tế, xã hội cũng là thước đo trình độ giải phóng xã hội, sự tăng trưởng của xã hội.

Lịch sử 8 mươi mốt 5 xây dựng và tăng trưởng của Đảng đã chứng tỏ, khởi thủy sức mạnh của Đảng ko chỉ trình bày ở chỗ mọi hoạt động của Đảng đều xuất hành vì ích lợi của quần chúng nhưng mà còn trình bày Đảng xoành xoạch gắn bó chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin cậy, ủng hộ và chở che. Liên hệ khăng khít với quần chúng đã biến thành 1 truyền thống tốt đẹp của Đảng và cũng là khởi thủy sức mạnh của Đảng trong 81 5 qua. Chính từ thực tế cách mệnh, Đảng đã nhận thức thâm thúy: “Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân, chứ không hề là sự nghiệp của tư nhân người hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy được lực lượng cách mệnh bất tận của quần chúng”

Là 1 Đảng cách mệnh vì quần chúng, trước nhất, đường lối chính trị của Đảng phải xuất hành từ ích lợi của quần chúng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh coi việc hoạch định đường lối chế độ của Đảng ko chỉ là công tác của bản thân Đảng nhưng mà còn phải biết phát huy trí não của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng: “Tin vào quần chúng. Đưa mọi vấn đề cho quần chúng bàn bạc và tìm cách khắc phục”. “Nghị quyết gì nhưng mà quần chúng cho là ko hợp thì để họ yêu cầu tu sửa. Dựa vào quan điểm của quần chúng nhưng mà tu sửa cán bộ và tổ chức của ta. Đảng ko chỉ có đường lối chính trị xuất hành từ ích lợi chính đáng của quảng đại gần như quần chúng, nhưng mà còn trình bày ở trong tổ chức của Đảng. Trong công đoạn chỉ huy cách mệnh, Đảng luôn đặt ích lợi của quần chúng, của dân tộc lên trên hết, đấy cũng chính là nguyên do sâu xa làm nên sức mạnh kết đoàn rất đáng kiêu hãnh của Đảng ta, đã hình thành uy tín chỉ huy của Đảng đối với toàn dân tộc; khiến cho Đảng được dân tin, dân phục, dân yêu quý, dân hỗ trợ, ủng hộ và bảo vệ.

Sức mạnh và uy tín của Đảng ko chỉ ở đường lối chính trị với mục vì dân nhưng mà còn trình bày ở đức hy sinh, chuẩn bị dấn thân vì ích lợi của quần chúng, của dân tộc của hàng triệu các lứa tuổi đảng viên trong sự nghiệp cách mệnh, đặc thù trong tranh đấu giành chính quyền cách mệnh và trong tranh đấu giải phóng dân tộc.

Nhìn lại chặng đường tranh đấu đầy gian nan, thách thức nhưng mà cực kỳ oanh liệt của Đảng ta trong 1 thập kỷ qua, chúng ta càng thấm thía bài học “lấy dân làm gốc”, trân trọng dĩ vãng, nâng niu giữ giàng những thành tựu cách mệnh của cách mệnh, càng thấm thía và hàm ơn vô biên công huân béo to của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lứa tuổi đảng viên đấy dấn thân vì nền độc lập, hợp nhất của quốc gia, càng thêm kiêu hãnh về Đảng ta, quần chúng và dân tộc ta.

Khi tổng kết những kinh nghiệm quý sau 20 5 đổi mới, 1 trong những bài học quan trọng bậc nhất được Đại hội X của Đảng đúc kết là bài học “lấy dân làm gốc”: “Đổi mới phải vì ích lợi của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy vai trò chủ động, thông minh của quần chúng, xuất hành từ thực tế, nhạy bén với cái mới. Cách mệnh là sự nghiệp của quần chúng, vì quần chúng và do quần chúng. Những quan điểm, ước muốn và sáng kiến của quần chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên đường lối đổi mới của Đảng. Dựa vào quần chúng, xuất hành từ thực tế và thường xuyên tổng kết thực tế, phát hiện yếu tố mới, từng bước tìm ra quy luật tăng trưởng, đấy là chìa khóa của thành công”

Ý nghĩa đối với bản thân :

Là 1 sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường bản thân tôi cũng tự nhận thấy những tri thức về Đường lối cách mệnh Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay chủ nghĩa Mác –Lênin, là cái then chốt đưa cho tôi đến được với những ý kiến logic những ý nghĩa cực kỳ béo to về cách mệnh, về sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và tôi biết sự nghiệp cách mệnh là của dân tộc, là của quần chúng và vì quần chúng

Tôi đã từng nghe:

“Dân biết , dân bàn, dân làm, dân rà soát”

“Vì nước quên thân, vì dân chuyên dụng cho”

Những câu nói bất hủ đấy nhưng mà làm tôi luôn hướng về quần chúng, tôi cũng có 1 nghĩ suy, 1 thèm muốn là làm sao sau này mình sẽ có 1 phần đóng góp cho sự tăng trưởng chung xã hội,cho sự tăng lên dân trí của người dân

Chuyên ngành tôi nghiên cứu là Giáo Dục Học và tôi ưa chuộng nó, tôi cũng có ý nghĩ là tôi sẽ vận dụng nó vào công đoạn làm việc của mình sau này đặc thù là tham dự vào việc giáo dục những lý tưởng sống, những nhiệm vụ học tập nhu yếu, những đề xuất từ thực tế, chống lại những sự hủ lậu lỗi thời. Sẽ đến từng nhà, rà từng nhân vật, bản thân giáo dục là quốc sách bậc nhất là việc quan trọng hàng đầu để đưa sự tăng trưởng của quốc gia đi lên, dân trí có nâng cao thì đới sống, cũng như nghĩ suy của quần chúng mới hăng hái

Bản thân tôi cũng đang nỗ lực học tốt, để đem kiến thức của bản thân để chuyên dụng cho toàn dân, vì ích lợi mười 5 trồng cây và vì ích lợi trăm 5 trồng người,tôi hi vọng trên con đò của tôi trở sẽ được thành công như những tư tưởng to của người đem theo hành trang của 1 Đảng viên trẻ tôi sẽ phấn đấu tâm huyết đồng hành quần chúng, san sớt, hàn ôn và bàn bạc những nỗi niềm của họ, vì 1 quốc gia phồn vinh và hạnh phúc.

Câu 2:

Giai cấp người lao động là 1 tập đoàn xã hội bất biến, tạo nên và tăng trưởng cộng với công đoạn tăng trưởng của nền công nghiệp đương đại với nhịp điệu tăng trưởng của lực lượng sản xuất có thuộc tính xã hội hóa càng ngày càng cao; là lực lượng lao động căn bản hiện đại trong các thứ tự công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào công đoạn sản xuất, tái sản xuất ra tài sản vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất hiện đại trong thời đại hiện tại.

Là giai cấp của những công nhân sản xuất vật chất là chính yếu (với trình độ trí não càng ngày càng cao, cùng lúc cũng càng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được phần mềm ngay trong sản xuất). Thành ra, giai cấp người lao động có vai trò quyết định nhất sự còn đó và tăng trưởng xã hội.

Vậy ở trong Điều lệ Đảng thực chất của giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chính yếu:

Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định thực chất giai cấp người lao động của mình.

Trong “Chương trình tóm lược” được phê duyệt tại Hội nghị thành lập Đảng khẳng định: “Đảng là đội đi đầu chỉ huy của đội quân vô sản gồm 1 số to giai cấp người lao động và khiến cho họ có đủ năng lực chỉ huy nhân dân”.

Sách lược vắn tắt viết: “Đảng là đội đi đầu của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải khiến cho giai cấp mình chỉ huy được nhân dân”.

Đại hội X đã phê duyệt sự diễn tả về Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu của giai cấp người lao động, cùng lúc là đội đi đầu của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc”.

Sự diễn tả như trên trình bày ở 2 nội dung sau:

+ Đảng là đội tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam và cùng lúc là đội tiên phong của quần chúng lao động và của cả dân tộc.

+ Đảng là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động.

+ Sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là phạm trù căn bản nhất của CNXHKH. Phát xuất hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động là 1 trong những góp sức lớn lao nhất của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Để thông suốt sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động, trước nhất cần làm rõ định nghĩa giai cấp người lao động.

+ Khái niệm giai cấp người lao động (theo Nghị quyết TW 6 khoá X).

– Giai cấp người lao động Việt Nam là 1 lực lượng xã hội béo to, đang tăng trưởng, bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ, làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.

+ Là 1 lực lượng béo to, quan trọng trong xã hội, chưa định hình rõ nét, còn có sự chuyển đổi, tăng trưởng.

+ Thành phần: bao gồm những công nhân tay chân và trí tuệ.

+ Đặc điểm: làm mướn hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có thuộc tính công nghiệp.

(Tính tới đầu 5 2007, tổng số người lao động nước ta khoảng 9,5 triệu người, chiếm tỉ lệ 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội, trong đấy số lượng người lao động làm việc trong các công ty của các thành phần kinh tế khoảng 6,75 triệu người).

Nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp người lao động:

+ Trước hết phải chỉ huy thực hiện cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân phê duyệt đội đi đầu của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, tranh đấu giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ sở hữu dân.

+ Trong công đoạn cách mệnh XHCN, giai cấp người lao động từng bước chỉ huy quần chúng lao động xây dựng thành công CNXH, ko có người bóc lột người, giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công.

=> Hai nội dung trên quan hệ chặt chẽ với nhau trong công đoạn tiến hành. Thể hiện sự nghiệp lớn lao của giai cấp người lao động là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo đói lỗi thời, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa tân tiến.

+ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung cơ bản, trình bày chi tiết của sứ mạng lịch sử giai cấp người lao động Việt Nam trong công đoạn mới là: Ích lợi giai cấp người lao động hợp nhất với ích lợi của toàn dân tộc trong tiêu chí chung là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tân tiến”.

– ở nước ta, giai cấp người lao động tuy số lượng còn ít, nhưng mà giai cấp người lao động Việt Nam và chính Đảng của mình luôn đứng trên lập trường cách mệnh, giữ vững thực chất giai cấp, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ngay bắt đầu từ có mặt trên thị trường đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, trình bày mối quan hệ gắn bó giữa giai cấp và dân tộc… Thắng lợi của cách mệnh Việt Nam qua các thời đoạn đều bắt nguồn từ việc khắc phục đúng mực mối quan hệ khăng khít giữa giai cấp và dân tộc.

+ Trong điều kiện của nước ta, lợi quyền của giai cấp người lao động, của quần chúng lao động và của dân tộc là hợp nhất.

+ Sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với giai cấp và dân tộc đã được trình bày ngay từ xuất xứ có mặt trên thị trường của Đảng ta. Đảng có mặt trên thị trường ko chỉ là sự liên kết chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào người lao động nhưng mà còn với phong trào yêu nước.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng: Đảng ta ko chỉ là Đảng của giai cấp người lao động nhưng mà còn là Đảng của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (tháng 2 – 1951), Bác chỉ rõ: “Đảng Lao động Việt Nam phải là người chỉ huy minh mẫn, cương quyết, trung thành của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, của quần chúng Việt Nam… Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp người lao động và quần chúng lao động, do vậy nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.(Trích Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị đất nước, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 37 – 38).

– Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội đi đầu chỉ huy quần chúng. Về vấn đề ích lợi, Đảng ko hữu dụng ích nào khác ngoài mục tiêu chuyên dụng cho quần chúng, chuyên dụng cho dân tộc. Chi tiết:

+ Trên thực tiễn, Đảng ta có mặt trên thị trường, còn đó và tăng trưởng là vì ích lợi ko chỉ của giai cấp người lao động nhưng mà còn vì ích lợi của quần chúng lao động, của toàn dân tộc.

+ Trong cách mệnh dân tộc dân chủ, Đảng ta nêu khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”.

+ Trong công đoạn hiện tại, Đảng ta đề ra tiêu chí: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tân tiến.

* Để giữ vững và tăng mạnh thực chất giai cấp người lao động của Đảng trong tình hình mới, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng là:

+ Kiên định tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

+ Kiên định và áp dụng thông minh, góp phần tăng trưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tế lịch sử của nước ta đề ra đường lối, chủ trương và các chế độ đúng mực; cùng lúc bằng hành động cách mệnh biến đường lối, chủ trương đấy thành hiện thực sinh động trên mọi mặt của đời sống xã hội.

+ Tranh đấu cương quyết, kịp thời chống lại mọi biểu thị thời cơ, hữu khuynh, giáo điều, thủ cựu; phê phán những luận điệu và mưu mô của các thần thế cừu địch phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp nhận tinh hoa văn hoá, kiến thức của thời đại để làm giàu tri thức, khắc phục thành công những vấn đề lý luận và thực tế của cách mệnh nước ta, góp phần vào sự nghiệp tăng trưởng chung của toàn cầu.

+ Giữ vững nguyên lý dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, cộng đồng chỉ huy, tư nhân đảm trách. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ giàng sự kết đoàn hợp nhất trong Đảng.

+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, ý kiến, tinh thần tổ chức của giai cấp người lao động; xây dựng hàng ngũ cán bộ và đảng viên theo ý kiến của giai cấp người lao động.

+ Củng cố mối quan hệ gắn bó khăng khít với quần chúng, tăng mạnh khối đại kết đoàn toàn dân, chăm lo đời sống và đích thực phát huy quyền làm chủ của quần chúng.

+ Liên kết chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong trắng của giai cấp người lao động. Liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, hình thành sức mạnh tổng hợp của cách mệnh.

Có ích ích giai cấp đối lập với ích lợi căn bản của giai cấp tư sản (giai cấp người lao động: xóa bỏ cơ chế tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản ko bao giờ tự rời bỏ những vấn đề căn bản đấy). Do vậy, giai cấp người lao động có ý thức cách mệnh triệt để.

Bất cứ giai cấp người lao động nước nào, lúc đã có đảng đi đầu của nó, đều có những đặc điểm căn bản, chung nhất đấy. Do vậy, giai cấp người lao động mỗi nước đều là 1 bộ phận chẳng thể tách rời giai cấp người lao động trên toàn toàn cầu. Vì thế chủ nghĩa Mác-Lênin mới có ý kiến đúng mực về sứ mạng lịch sử toàn toàn cầu của giai cấp người lao động.

Có quan điểm đã cho rằng : Giai cấp người lao động Việt Nam số người còn ít, ko chỉ huy được cách mệnh.

Nói vậy ko đúng. Chỉ đạo được hay là ko, là do đặc tính cách mệnh, chứ không hề do số người ít nhiều của giai cấp. Giai cấp người lao động có chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên nền móng tranh đấu, họ xây dựng nên Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đề ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mệnh, thu hút giai cấp dân cày và tiểu tư sản vào tranh đấu, bồi dưỡng họ thành những phần tử hiện đại. Lại có những phần tử trí thức tham dự cách mệnh và vô sản hoá. Thành thử hàng ngũ chính trị của giai cấp người lao động càng ngày càng tăng trưởng. Mai sau, công nghệ của ta càng ngày càng tăng trưởng, thì số người lao động càng ngày càng tǎng thêm

Trong thời đại hiện tại, thực chất giai cấp của Đảng Cộng sản vẫn chỉ có thể là thực chất giai cấp của giai cấp người lao động; cơ sở chính trị – xã hội chính yếu của Đảng Cộng sản phải là giai cấp người lao động trong công đoạn tăng trưởng từ tân tiến công nghiệp sang tân tiến trí não; tư duy mới về giai cấp người lao động phải gắn liền với tư duy mới về chủ nghĩa xã hội đương đại. Có thể nói, 1 trong những nguyên do chính dẫn tới sự lỗi thời, bất cập trước đây của Đảng Cộng sản ở 1 số nước tư bản tăng trưởng là do ko nhận thức được điều này. Bởi thế, ở đấy, Đảng Cộng sản dần dần mất cơ sở chính trị – xã hội cần có của mình, gắn liền với những cương lĩnh càng ngày càng xa vắng cuộc sống. Giai cấp người lao động đương đại, quần chúng lao động ko thấy được tuyến đường đi đến 1 xã hội tốt đẹp hơn, nhưng mà thỉnh thoảng mất phương hướng và nghe đâu hy vọng vào 1 ngày mai nào đấy trong lòng chủ nghĩa tư bản đương đại, lúc ở đấy hiện ra và tăng trưởng dần 1 số nhân tố của xã hội mới, nhưng mà đội đi đầu của giai cấp người lao động đương đại đã ko nhìn thấy để làm sinh sôi nảy nở.

Đảng Cộng sản Việt Nam mang thực chất giai cấp người lao động Việt Nam, là Đảng của giai cấp người lao động và của dân tộc Việt Nam. Bởi nhiều lẽ: Đảng là con đẻ của 2 phong trào: phong trào người lao động và phong trào yêu nước (chứ ko chỉ là con đẻ của phong trào người lao động như ở những nước tư bản). Trong công đoạn chỉ huy cách mệnh, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong đấy đặt nhiệm vụ dân tộc lên trên và lên trước, coi nhiệm vụ dân tộc là tiền đề, điều kiện tiên quyết và là cơ sở để kết thúc nhiệm vụ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ đạo cách mệnh xã hội chủ nghĩa, Đảng cổ vũ sức mạnh toàn dân tộc dưới sự chỉ huy của giai cấp người lao động, coi cách mệnh xã hội chủ nghĩa ko chỉ là nhiệm vụ giai cấp nhưng mà còn là nhiệm vụ dân tộc, định hướng cho nhiệm vụ dân tộc, đảm bảo độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc bỏ lỡ thời đại dân tộc tư sản, tiến vào thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa.

Là Đảng của giai cấp người lao động, trước nhất Đảng phải hiểu giai cấp người lao động và dựa vào giai cấp người lao động. Giai cấp người lao động Việt Nam hiện tại đã chỉnh sửa rất nhiều (như trên đã phân tách), đang tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng, tăng trưởng trong sự phân hóa thường xuyên – 1 sự phân hóa hăng hái. Đấy là sự phân hóa trong cơ cấu ngành nghề kinh tế – kỹ thuật, tăng trưởng lực lượng sản xuất; trong cơ cấu thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất thích hợp với lực lượng sản xuất; trong cắt cử lao động xã hội

Thực chất giai cấp người lao động của Đảng đã được trình bày rõ ở trong Điều lệ Đảng hiện lên như 1 bức tranh toàn cảnh về cái xinh xắn và cao cả nhất, hiện thân cho ý thức tranh đấu kiên trì quật cường của ông cha ta từ thời kháng chiến, ý thức đấy vẫn trường tồn đến hiện tại như bản người hùng ca mãnh liệt cho chúng ta noi theo.

Câu 3:

Sinh ra và to lên tại vùng quê yên bình và giản dị, tôi được được hưởng cuộc sống hòa bình trong thế kỷ XXI, được chứng kiến sự thay đổi của quốc gia, như 1 bức tranh muôn màu sắc, tôi được học tập được tu dưỡng, trau dồi tri thức và được xúc tiếp với nhiều bài học quý báu từ lời dạy của thầy từ câu nói của cô. Tất cả những bài học đấy luôn đọng trong tâm não tôi như trang sách luôn sát cánh bên tôi vậy !

Tôi đặc thù thích câu nói lúc học Lịch sử lớp 12:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải khoan nhượng. Nhưng chúng ta càng khoan nhượng, thực dân Pháp càng lấn đến, vì chúng nỗ lực cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất mực ko chịu mất nước, nhất mực ko chịu làm bầy tớ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất cứ con trai, nữ giới, bất cứ người già, người trẻ, ko phân chia tín ngưỡng, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Quốc gia. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, ko có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra công chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em đấu sĩ, tự vệ, dân binh!

Giờ cứu nước đã tới. Ta phải hy sinh tới giọt máu rốt cục, để giữ giàng quốc gia.

Dù phải gian khó kháng chiến, nhưng mà với 1 lòng cương quyết hy sinh, chiến thắng nhất mực về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và hợp nhất muôn 5! Kháng thắng lợi lợi muôn 5!”

Câu nói đấy xoành xoạch hiện ra trong tâm chí tôi như 1 tuyên ngôn cho tôi vậy. lúc nhắc đến cấu nói tôi lại cảm thấy cái gì đấy thôi thúc tôi càng phải nỗ lực và đoàn luyện nhiều hơn nữa.

Các bạn biết câu nói đấy của người nào ko ?

Lãnh tụ, danh nhân Hồ Chí Minh đó các bạn ạ. Được viết vào 19/12/1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Đấy chỉ là 1 câu nói trong rất nhiều câu nói nhưng mà tôi thích của Người, tất cả những gì thuộc về người tôi cũng đêu thích và suy tôn như những ý nghĩa cao cả nhất.

Đã qua hơn 10 5 sống trong thế kỷ XXI nhưng mà tấm gương Hồ Chí Minh lớn lao luôn được mỗi người dân Việt hướng đến.

Sau gần 5 5 khai triển và tiến hành, Cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo tác động thâm thúy tới nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, tinh thần tiết kiệm và ý thức tương thân, tương ái… đã tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, học trò, sinh viên, toàn dân trong tất cả các đơn vị có những chuyển biến về tinh thần tu dưỡng, đoàn luyện và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như vậy chúng ta có thể thấy được sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong công cuộc tăng trưởng của quốc gia trên tất cả mọi lĩnh vực. Được trình bày chi tiết như sau:

Trong thời đoạn đổi mới với bao gian nan và thách thức từ chức vụ kinh tế – xã hội, an ninh và quốc phòng. Thực tiễn kinh tế – xã hội và những cảnh huống chiến lược cũng như những nhiệm vụ chi tiết nhiều lúc chúng ta tỏ ra thất vọng chỉ vì việc học. Tuyệt vọng không hề chúng ta ko chú tâm tới việc học tập đối với nền giáo dục quốc dân và đối với bộ máy nhân công của Chính phủ chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc.

Nếu ko, làm sao chúng ta đứng vững cho tới hiện tại với 1 nhà nước độc lập tự chủ, kinh tế tăng trưởng đều đặn, đời sống quần chúng ko dừng được cải thiện. Vì thế, xin được miễn nói những gì là thành tích. Chỉ xin nói thêm về những thực trạng cần có đổi mới trong việc học tập cho cán bộ và công chức từ giáo huấn Hồ Chí Minh:

Chưa có chương trình chi tiết để gắn việc học với điều kiện của thực tế. Làm cái gì thì học cái đấy trước, cái đấy nhiều, cái đấy suốt đời. Đưa người đã học vào bộ máy công chức là chính, lấy người chưa học là phụ (tránh trạng thái hiện tại: sinh viên thất nghiệp, công chức đi học đương thứ!).

Đưa thực tế vào tất cả các khâu: phân bổ thời kì; xếp đặt con người “dạy thực tế” (như dạy sinh viên hành chính là trưởng phó phòng, chủ tịch, phó chủ tịch, dạy tiếp dân…).

Tiếp cận bí quyết huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước với toàn cầu để tránh trạng thái bất cập có thể có: 1 bên là Việt Nam và 1 bên là toàn cầu còn lại!

Thiết nghĩ 1 trong những điều nhưng mà giáo huấn Hồ Chí Minh biến thành tư tưởng Hồ Chí Minh chính là trị giá “đồng hành thời đại” của những giáo huấn đấy

1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là 1 hình thái của tinh thần xã hội, bao gồm những nguyên lý, chuẩn mực và thang bậc trị giá được xã hội thừa nhận

Đạo đức có chức năng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người sao cho thích hợp với ích lợi của toàn xã hội

Đối với mỗi tư nhân, tinh thần và hành vi đạo đức mang tính “phận sự” diễn ra 1 cách tự giác, chính yếu xuất hành từ nhu cầu ý thức bên trong. Đạo đức của mỗi tư nhân chịu sự ảnh hưởng của dư luận xã hội, cũng như sự tự rà soát bởi chính mình

Đạo đức có tính năng điều chỉnh hành vi, tính năng giáo dục và tính năng đề đạt.

Chức năng điều chỉnh hành vi

– Đạo đức là 1 phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh hành vi làm tư nhân và xã hội cùng còn đó và tăng trưởng, đảm bảo quan hệ ích lợi tư nhân và tập thể.

Loài người thông minh ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi, trong đấy có chính trị, pháp quyền và đạo đức…

– Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, các dân tộc, tất cả quốc gia bằng các giải pháp đặc biệt như ngoại giao, kinh tế, hành chính, bạo lực…

– Pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi trong quan hệ giữa các tư nhân với tập thể bằng các giải pháp đặc biệt là luật pháp và dư luận xã hội, lương tâm. Sự điều chỉnh này, có thể thuận chiều, có thể ngược chiều.

– Điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền không giống nhau ở chừng độ yêu cầu và phương thức điều chỉnh.

Pháp quyền thể xuất hiện ở luật pháp, là ý chí của ách thống trị buộc mọi người phải làm theo. Những chuẩn mực của luật pháp được tiến hành bằng nghiêm cấm và hãm hiếp (quyền lực công cộng cộng với đội vũ trang đặc thù, quân đội, cảnh sát, toà án, nhà đá…). Pháp quyền là đạo đức tối thiểu của mỗi tư nhân sống trong tập thể.

Đạo đức yêu cầu từ tối thiểu tới tối đa đối với các hành vi tư nhân. Phương thức điều chỉnh là bằng dư luận xã hội và lương tâm. Những chuẩn mực đạo đức bao gồm cả chuẩn mực nghiêm cấm và cả chuẩn mực khuyến khích.

Chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức bằng dư luận xã hội và lương tâm yêu cầu từ tối thiểu đến tối đa hành vi con người đã biến thành đặc biệt riêng để phân biệt đạo đức với các hình thái tinh thần khác, các hiện tượng xã hội khác và làm thành cái chẳng thể thay thế của đạo đức.

– Mục tiêu điều chỉnh: đảm bảo sự còn đó và tăng trưởng xã hội bằng hình thành quan hệ ích lợi tập thể và tư nhân theo nguyên lý hài hòa ích lợi tập thể và tư nhân (và lúc cần phải dành đầu tiên ích lợi tập thể).

– Nhân vật điều chỉnh: Hành vi tư nhân (trực tiếp) qua đấy điều chỉnh quan hệ tư nhân với tập thể (gián tiếp).

– Phương pháp điều chỉnh được biểu thị: Tuyển lựa trị giá đạo đức; xác định chương trình của hành vi bởi lý tưởng đạo đức; xác định phương án cho hành vi bưỏi chuẩn mực đạo đức; hình thành động cơ của hành vi bởi niềm tin, lý tưởng, tình cảm của đạo đức, kiểm soát uốn nắn hành vi bởi dư luận xã hội.

Chức năng điều chỉnh hành vi được tiến hành bởi 2 vẻ ngoài chính yếu.

– Xã hội và cộng đồng tạo dư luận để khen ngợi khuyến khích cái thiện, phê phán mạnh bạo cái ác.

– Bản thân chủ thể đạo đức tự giác điều chỉnh hành vi cơ sở những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Chức năng giáo dục

Con người vươn lên “chân – thiện – mỹ”. Con người là thành phầm của lịch sử, cùng lúc là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra tình cảnh tới mức nào thì tình cảnh cũng tạo ra con người tới mức đấy.

Con người sinh ra bắt gặp hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống đấy ảnh hưởng tới con người và con người ảnh hưởng lại hệ thống. Hệ thống đạo đức do con người tạo ra, nhưng mà sau lúc có mặt trên thị trường hệ thống đạo đức còn đó như là cái khách quan hoá ảnh hưởng, chi phối con người.

Xã hội có giai cấp tạo nên và còn đó nhiều hệ thống đạo đức nhưng mà các tư nhân chịu sự ảnh hưởng. Ở đây, môi trường đạo đức: ảnh hưởng tới đạo đức tư nhân bằng nhận thức đạo đức và thực tế đạo đức. Nhận thức đạo đức để chuyển hoá đạo đức xã hội thành tinh thần đạo đức tư nhân. Thực tiễn đạo đức là hiện thực hoá nội dung giáo dục bằng hành vi đạo đức. Các hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và tư nhân làm cả đạo đức tư nhân và xã hội được củng cố, trở nên lề thói, truyền thống, tập quán đạo đức.

Hiệu quả giáo dục đạo đức lệ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, bí quyết tổ chức, giáo dục chừng độ tự giác của chủ thể và nhân vật giáo dục trong công đoạn giáo dục.

– Giáo dục đạo đức gắn với văn minh đạo đức:

Nhân đạo hóa các quan hệ xã hội và chừng độ bình thường nhân đạo hóa các quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và chừng độ bình thường của nó…sẽ giúp chủ thể chọn lọc, bình chọn đúng các hiện tượng xã hội, bình chọn đúng nhân cách của người khác hay của tập thể cũng như tự bình chọn đúng phê duyệt mục tiêu, đề xuất, nhiệm vụ, nội dung, phương thức, vẻ ngoài và các bước đi của công đoạn giáo dục sẽ giúp mỗi tư nhân và cả tập thể tạo ra các hành vi và thực tế đạo đức đúng.

Như vậy, tính năng giáo dục của đạo đức cần được hiểu 1 mặt “giáo dục lẫn nhau trong tập thể”, giữa tư nhân và tư nhân, giữa tư nhân và tập thể;mặt khác, là sự “ tự giáo dục” ở các ngành độ tư nhân lẫn cấp độ tư nhân lẫn cấp độ tập thể.

Chức năng đề đạt

Với nhân cách là 1 hình thái tinh thần xã hội, đạo đức có tính năng nhận thức phê duyệt sự đề đạt còn đó xã hội.

Sự đề đạt của đạo đức với hiện thực có đặc điểm riêng khác với các hình thái tinh thần khác.

Đạo đức là phương thức đặc thù của sự chiếm lĩnh toàn cầu con người. Nếu xét dưới giác độ bản thể luận, đạo đức là hệ thống ý thức, được quy định bởi còn đó xã hội. Nhưng xét dưới giác độ xã hội học thì hệ thống ý thức (nhận thức đạo đức) ko tách rời thực tế – hành động của con người. Do vậy, đạo đức là hiện tượng xã hội vừa mang tính ý thức vừa mang tính hành động hiện thực.

Sự nhận thức của đạo đức có đặc điểm:

– Hành động đạo đức thông liền sau nhận thức trị giá đạo đức. Và gần như trường hợp có sự hòa quyện tinh thần đạo đức với hành động đạo đức. (Khác những khoa học và phần mềm nghiên cứu thành tích khoa học có khoảng cách về ko gian và thời kì).

– Nhận thức của đạo đức là công đoạn vừa hướng ngoại (hướng ra ngoài) và hướng nội (tự nhận thức – hương vào chính mình, chính chủ thể).

Nhận thức hướng ngoại lấy chuẩn mức, trị giá, đời sống đạo đức của xã hội làm nhân vật. Đấy là hệ thống trị giá thiện và ác, bổn phận và phận sự, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống…, những “bí quyết và công cụ” tạo ra các trị giá đạo đức. Nhờ sự nhận thức này nhưng mà chủ thể nhận thức đã chuyển hóa đạo đức của xã hội như là cái chung thành tinh thần đạo đức của tư nhân như là cái riêng.

Nhận thức hướng nội (tự nhận thức), lấy bản thân mình – chủ thể đạo đức – làm nhân vật nhận thức. Đây là công đoạn tự bình chọn, tự nhận định, tự đối chiếu những nhận thức, hành vi, đạo đức của mình với những chuẩn mực trị giá chung của tập thể. Từ cách nhận thức này nhưng mà chủ thể tạo nên trở nên các ý kiến và nguyên lý sống: thông minh hay chủ động, hy sinh hay tận hưởng, vị tha hay vị kỷ, hướng thiện hay sa vào cái ác…

Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận xã hội và lương tâm là béo to. Dư luận xã hội là sự bình phẩm, bình chọn từ phía xã hội đối với chủ thể, còn lương tâm là sự phê bình. Cả 2 đều giúp chủ thể tái hiện lại trị giá đạo đức của mình – trị giá nhưng mà xã hội mong muốn.

Từ nhận thức giúp chủ thể tinh thần được bổn phận của mình và chuẩn bị để ho thành bổn phận đấy. Trong cuộc sống có vô khối những bổn phận tương tự. Nó luôn đặt ra trong quan hệ phong phú giữa chủ thể đạo đức với xã hội, gia đình, bạn hữu, đồng đội, đồng chí, cộng đồng, dân tộc, gia cấp, quốc gia.

Nhận thức đạo đức (đạo đức đề đạt hiện thực) ở 2 trình độ : trình độ thông thường và trình độ lý luận.

– Nhận thức đạo đức ở trình độ thông thường là tinh thần thông thường, những trị giá riêng biệt. Nó phục vụ nhu cầu đạo đức thông thường đủ để chủ thể xử lý kịp thời trong cuộc sống và sự tăng trưởng phổ biến của xã hội. Mọi tư nhân đều có thể và cần phải ảnh ánh đạo đức ở trình độ này.

– Nhận thức đạo đức ở trình độ lý luận là những nhận thức có tính nguyên lý được lãnh đạo bởi những trị giá đạo đức có tính tổng quát. Trình độ này đáng ứng những yêu cầu của sự tăng trưởng đạo đức và văn minh xã hội. Đây là nhân tố chẳng thể thiếu được trong hệ tư tưởng và hành vi của các gia cấp cầm quyền.

– Nhận thức đạo đức đưa lại kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức. Các tư nhân, nhờ kiến thức đạo đức, tinh thần đạo đức xã hội đã nhận thức (biến thành đạo đức tư nhân). Tư nhân hiểu và tin ở các chuẩn mực, lý tưởng trị giá đạo đức xã hội biến thành cơ sở để tư nhân điều chỉnh hành vi, tiến hành đạo đức (hiện thực hóa đạo đức).

2. Về sự suy thoái đạo đức, lỗi sống trong xã hội hiện tại

Quan 20 5 đỗi mới, quốc gia ta đã đạt được những thành tự béo to và có ý nghĩa lịch sử. Việc tiến hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của quần chúng có văn minh… Hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò đi đầu, kiểu mẫu năng động, thông minh trong công việc, đoàn luyện phẩm giá, năng lực, nhập vai trò cốt cán trong công cuộc đổi mới

Trong đảng và trong xã hội ta hiện tại hiện ra trạng thái suy thoái về đạo đức, lối sống. Đấy là nguy cơ to liên can đến sự sống còn của Đảng của cơ chế.

Sự suy thoái về đạo đức,lối sống được biểu thị ở các dạng chính yếu sau đây:

Thứ nhất là: chủ nghĩa tư nhân, lối sống vị kỷ, chuộc lợi, buông thả tận hưởng, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí nỗ lực hiện ra trong tất cá các phân khúc xã hội.

Thứ 2 là: tệ tham nhũng, đút lót, bòn rút của công, phí phạm diễn ra ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực đang biến thành “quốc nạn” gây giận dữ cho quần chúng

Thứ 3 là: hành động thời cơ “chạy chọt” vì ích lợi tư nhân khá bình thường

Thứ tư là: lời nói ko đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều làm ít; phát ngôn tủy tiện, vô nguyên lý

Thứ 5 là: tệ quan liêu, xa dân, chỉ huy vô cảm trước những gian nan giận dữ và đề xuất, yêu cầu chính đáng của quần chúng

Thứ 6 là : trạng thái suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình với quan hệ giữa tư nhân và xã hội, như gia trưởng vũ phu bất hiếu

Thứ 7 là: đạo đức nghề nghiệp sa sút ngay cả trong lĩnh vực được xã hội suy tôn, hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng tác động xấu đến thuần phong mĩ tục và thứ tự an toàn xã hôi.

Nguyên nhân của trạng thái trên có cả khách quan và chủ quan

Về khách quan: trước nhất do ảnh hưởng bị động của chế độ kinh tế thị phần đặc thù là bản lĩnh kích thích lối sống thực dụng chủ nghĩa của chế độ này. Sự ảnh hưởng của đạo đưc, lối sống tư sản tận hưởng phương tây vào nước ta trong điều kiện thế giới hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và bùng nổ mạng thông tin thế giới. các thần thế cừu địch phản động đã chủ động khuyến khích lối sống ích kỷ, tận hưởng, thực dụng chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chỉ huy và gia đình họ coi đấy là 1 trong những giải pháp tiến hành “ diễn biến hòa bình”:

Về nguyên do chủ quan: do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ thâm thúy vai trò nền móng của đạo đức trong bất biến, tăng trưởng xã hội và ảnh hưởng của chế độ kinh tế thị phần đến đạo đức xã hội trên thực tiễn chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chứ, phối hợp cảu các đơn vị quản lý các ngành. 1 bộ phận cán bộ chỉ huy, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức và lối sống

Hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có ảnh hưởng to tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia hiện tại. Nó đang làm chỉnh sửa sai lệch những chuẩn mực thang bậc trị giá truyền thống trị giá tốt đẹp của dân tộc và cách mệnh, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự tăng trưởng của quốc gia, sự suy thoái về đạo đức của 1 số bộ phận cán bộ, đảng viên khiến cho quần chúng lo âu, bất bình, tác động xấu đến uy tín và vai trò chỉ huy cuả tổ chức đảng, tới việc tổ chức tiến hành đường lối chủ trương của đảng, chế độ luật pháp của nhà nước thực trạng đấy tiềm tàng nhiều nguy cơ, cộng với các nguy cơ khác dẫn đến bất bất biến chính trị xã hội, liên can tới “sự sống còn của đảng, của cơ chế”

Để năng cao năng lực và sức tranh đấu của Đảng chặn lại và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong đảng và trong xã hội, hội nghị trung ương III khóa X của đảng đã ban hành nghị quyết “Đẩy mạnh sự chỉ huy của Đảng trong cuộc tranh đấu chống tham nhũng, phí phạm” Ngày 7/11/2006 Bộ Chính Trị Ban Chấp hành TW Đảng ra chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng và xã hội. tiến hành tốt cuộc chuyển động này sẽ góp phấn quan trọng vào cuộc tranh đấu và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hội

Sự nhu yếu phải học tập, đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại.

– Hiện nay quốc gia đang trên đà tăng cường sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa – đương đại hóa trên tất cả các chiến trường, hăng hái và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối cách mệnh của người càng ngày càng phát triển thành quan trọng hơn bao giờ hết, nhập vai trò chính yếu trong nghĩ suy và hành động của các ngành chỉ huy và toàn dân.

– Như chúng ta đã biết, khi sinh tiền Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mệnh. Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và hăng hái của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi thế, học tập, đoàn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ trong công đoạn hiện tại là điều rất nhu yếu và quan trọng.

– Là 1 cán bộ nhân viên, bản thân nhận thức được rằng việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống tư túi, phí phạm, quan liêu là 1 bổn phận đối với bản thân để từng bước hoàn thiện mình. Trong cuộc sống đời tư cũng như trong công tác, bản thân luôn xác định rằng: “Việc gì hữu dụng dù bé cũng làm, việc gì có hại dù bé cũng tránh” và tuyệt đối tránh phí phạm cả về tiền nong và thời kì, luôn phát huy tinh thần bảo vệ của công, thân cận, sâu sát với nhân dân quần chúng, lấy tiêu chuẩn người cán bộ cách mệnh để làm tiêu chí nỗ lực.

Những phẩm giá đạo đức cách mệnh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

+ Những phẩm giá đạo đức cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Trung với nước hiếu với dân là phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng với quần chúng”.

– Tinh thần dân chủ, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng nhân dân quần chúng, xoành xoạch ân cần tới mọi người, gắn bó với quần chúng. Mến thương con người, sống có nghĩa, có tình là tạo điều kiện cho mỗi người càng ngày càng văn minh tốt đẹp hơn, phải tiến hành phê bình, tự phê bình thành tâm, giúp nhau tu sửa thiếu sót, phát huy điểm tốt.

– Cần kiệm là phẩm giá của mọi công nhân trong đời sống, trong công việc: biết lao động chịu khó, chuyên cần và biết tiết kiệm sức lao động, ngày giờ, tiền tài quần chúng của quốc gia và của bản thân.

– Liêm chính là phẩm giá của người cán bộ lúc thi hành công vụ phải thẳng thắn, ko tà, trong lành, “luôn chí công không lo nghĩ” là hết mực công bình, ko có lòng riêng, thiên vị, thiên tư. Đem lòng chí công không lo nghĩ đối với người, đối với việc.

+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

– Trọn đời nỗ lực, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và loài người.

– Kiên định mục tiêu lý tưởng, bảo vệ chân lý, giữ vững ý kiến, khí phách vượt qua gian nan thách thức.

– Kính trọng quần chúng, hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho quần chúng, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người tôi tớ thật trung thành của quần chúng”.

– Nhái ân, vị tha, độ lượng, nhân đức, rất đỗi vì con người, “dành tình thương mến cho tất cả, san sớt với mỗi người nỗi đau”.

– Coi khinh sự sa hoa, sống thật sự cần kiệm giản dị, sống trong lành, ko gợn chút riêng tây.

Đấy chỉ là vấn đề lý thuyết còn thực tiễn thì sao? Gần 5 5 tiến hành cuộc vấn động nước ta đã đạt được những thành tích gì, các chế độ về đạo đức có được chỉnh sửa các trạng thái quan tư túi liệu có còn, đấy là những cấu hỏi nhưng mà ko chỉ riêng tôi đưa ra nhưng mà nó là trạng thái chung của tất cả chúng ta

Lâu nay nay chúng ta chỉ thấy được trên lý thuyết còn phần tiến hành hay ko đích thực rất khó, yêu cầu mỗi địa phương có cái nhìn nói chung và toàn diện nhất chứ nhất mực khổng thể nhìn nhận bằng những con số trên giấy má nhưng mà thực tế ko đề đạt đúng.

Là người dân Việt, là những đảng viên trẻ ngày mai chúng ta hãy cần có sự gắn kết giữa lý luận và thực tế sao cho thích hợp học tập theo bác như 1 chuẩn mực 1 tiền đề cho chúng ta tiến bước đi lên, nỗ lực quyết tâm vì sự tăng trưởng vững bền của quốc gia, hãy tạm gác lại ích lợi tư nhân, hãy bỏ lỡ những xiềng xích xưa nay nhưng mà vì quốc gia, vì ích lợi của quần chúng nhưng mà chuyên dụng cho. hãy trình bày hành động đầu tiên, các nhà chỉ huy hãy trình bày bằng tất cả những gì nhưng mà họ có đi, đừng lời nói rồi bắt người khác phải làm, đừng chỉ là chuyến tham quan dễ ợt nhưng mà làm tốn kém bao lăm tài sản của địa phương, hãy bỏ lỡ bớt thủ tục để có sự dễ ợt, sự thân thiện giữa “quan” và “dân” hãy trình bày mình là người bình dị và mến khách.

Liên hệ:

Tôi hiện là sinh viên 5 thứ 3 chuyên ngành Giáo dục học – Học Viện Quản Lý Giáo Dục bản thân tôi cũng rất hăng hái tham dự vào các hoạt động của trường đặc thù là lĩnh vực tự nguyện. trong công đoạn học tập tại trường, Bên phòng công việc – chính trị luôn phát động các cuộc thi liên can đến Người, về tư tưởng tấm gương và đạo đức Hồ Chí Mình.

Xem thêm:  Bản cam kết vi phạm |Link tải GG drive

Đặc trưng là cuộc thi văn nghệ “ Tiếng hát toàn Học viện với nội dung về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 2009 quyến rũ được hấu hết tất cả sinh viên toàn trường tham dự

Là 1 trường mới được thành lập lên các phong trào đưa ra chưa được toàn diện nhưng mà đã quyến rũ được cộng đồng tham dự, các chủ đề luôn được đưa ra về ca tụng Đảng, Bác Hồ mến yêu

Các cuộc thi ko chỉ liên can đến phòng chính trị dưới sự lãnh đạo của Chi Bộ Đảng nhà trường, còn có sự tham dự hăng hái của Đoàn thanh niên Học Viện với các cuộc thi với chủ đề học tấp và tuân theo tấm gương đạo đức của Người, gắn kết trong phong trào toàn diện về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao

Gắn kết trong phòng trào học tập, chống bị động trong thi cử, thi đua học tập tốt theo gương Bác

Bản thân là bí thơ lớp tôi cũng thường xuyên đưa ra những buổi bàn bạc ở tại lớp về Tấm gương đạo đức hồ chí mình, đặc thù là cuộc thi kể chuyện về Bác đã được tất cả thành viên trong chi đoàn tham dự, qua các bài hùng biện về Người chúng tôi càng hiểu thêm về Bác về công huân béo to, về tư tưởng bất hủ của Người và với ước muốn là lứa tuổi đi sau chúng tôi sẽ phấn đấu phát huy tất cả những sở trưởng ưu thế của mình sao cho hợp với chuẩn mực của đạo đức của tư tưởng của người đã để lại. Tất cả thành viên trong lớp đều học tập đạt kết quả cáo 100% học lực Khá trở lên và phấn đấu nỗ lực để biến thành những Sum họp tốt để đạt được vào mục tiêu học thiện cảm Đảng của trường…

Thực hiện đường lối tiết kiệm trong các cuộc thi, các hoạt động, đưa sinh viên thăm quan Lăng Chủ Tich để hiểu thêm về lãnh tụ của quốc gia….

Bắt đầu từ Đảng phát động phong trào “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn bộ sinh viên Học Viện luôn có tinh thần nỗ lực trong công việc học tập, tu dưỡng và đoàn luyện bản thân, và đã đạt được nhiều thành quả cao trong công việc của trường, lớp. luôn lấy tư tưởng của người làm ánh sáng soi đường cho chúng ta, tiến bước đi lên như hành trang để tiến đến thành công.

Để thay cho lời kết của mình tôi xin đưa ra 2 câu nói bất hủ của Người:

« Nước Việt Nam là 1. Dân tộc Việt Nam là 1. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà chân lý đấy ko bao giờ chỉnh sửa.”

“Cô giáo, thầy giáo trong cơ chế ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phcửa ải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu, hậu lạc”, tức là gian nan thì chịu trước người đời, phấn kích thì hưởng sau người đời. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vang dội nhất. Dù tiếng tăm ko đăng lên báo, ko được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những người hùng vô danh….”

Tôi, bạn và bạn nữa…cùng chung tay cống hiến vì 1 Việt Nam bừng sáng trên trường quốc tế, cùng học tập thi đua, quyết tâm tất cả, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đi lên, chúng ta phải hẹn với lòng mình là sẽ thành công. Cùng kết đoàn gắn bó, hợp sức vì ở đấy ta mới thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn

“Kết đoàn, kết đoàn, đại kết đoàn
Thành công, thành công, đại thành công”


Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới phải qua bài kiểm tra kết nạp lớp đảng viên mới, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đây là tài liệu bắt buộc để làm quen với các đảng viên chính thức của đảng. Hướng dẫn dành cho thành viên mới (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). Push ({}) Một bài viết từ Tuyển tập thành viên mới về quá trình học tập. nhìn vào những gì bạn đã học được trong quá trình học. Vì vậy, mời các em cùng tham khảo 5 bài văn mẫu này để nhanh chóng hoàn thành bài học. Bài thu hoạch đảng viên mới Bài thu hoạch đảng viên mới – Mẫu 1 Bài thu hoạch đảng viên mới – Mẫu 2 Bài thu hoạch Đảng viên mới – Mẫu 3 Bài thu hoạch đảng viên mới – Hình 4 Bộ sưu tập đảng viên mới – Hình 5 Bộ sưu tập lớp đảng viên mới – Hình 1 Qua OOOT lớp kết nạp đảng viên mới cho đồng đội gắn tình hình thực tế của chi bộ trong sinh hoạt và bản thân với việc thực hiện nội dung cốt lõi của đạo đức xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay. Câu trả lời bây giờ là sự sa sút của đạo đức và phong cách. Đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây phẫn nộ cho toàn xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với đảng và biến thành hiểm họa hiện hữu đe dọa sự tồn tại của đảng. . đảng và cơ chế. Ngay từ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ta đã chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, biến chất nêu trên. Và, nhận thấy tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng về đạo đức trong điều kiện mới, tại Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đề cập đến xây dựng đảng về đạo đức trong Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi tiệc; trong đó đề cập chi tiết đến các nhiệm vụ xây dựng đảng về đạo đức. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({}) Các nhiệm vụ này bao gồm: 1. Tiếp tục tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các chi bộ chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa bàn, cơ sở, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Vấn đề học tập và làm theo Bác đã quyết định từ lâu trong lịch sử Đảng ta. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta vận dụng tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. – Ngày 15/5/2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị. Khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT / TW “Về tăng cường dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định đây là nội dung cốt yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh xây dựng đảng lành mạnh, trưởng thành về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố hàng ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có năng lực, xứng đáng và phù hợp với nhiệm vụ của mình. ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). đẩy ({}) Như vậy, việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 05-ST / TV ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị là quyết định quan trọng nhất để xây dựng Đảng ngày càng phát triển hiện nay. Thứ hai, dự thảo xác định đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tư lợi, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “không đi đôi với làm”. trước hết là “đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đánh nhau, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực ngăn chặn, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của kẻ thù ”. Để phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần “kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó đề ra chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiêm khắc trấn áp các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, kích động thực hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí ”. Thứ ba, xây dựng và phát triển Thực hiện tốt nội quy, nêu gương trong tập thể rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chi bộ. Thủ trưởng các cơ quan, bộ phận. Đi đầu bằng gương là cách chính để nuôi dưỡng đạo đức và lối sống. Thực hiện Nghị định số 101-QĐ / TW về nghĩa vụ nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các ngành, các ngành đã quán triệt nội dung nêu gương, gồm 7 lĩnh vực: tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ công chúng; về nhiệm vụ trong công việc; trên tinh thần tổ chức, kỷ luật và đoàn kết nội bộ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). đẩy ({}) 4 là tuân thủ nghiêm túc chế độ kiểm điểm, giám sát, kiểm tra của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện các quy định chung về rà soát, giám sát. Giám sát và phản biện của Đảng. các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm: nêu gương cán bộ, đảng viên điển hình tiên tiến trong giáo dục, rèn luyện đạo đức để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. kịp thời. Nắm bắt, giúp đỡ cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần, kịp thời cam kết giáo dục, rèn luyện đạo đức. Giáo dục, phòng ngừa vi phạm đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức theo quy định của điều lệ *. Liên hệ thực tế với bản thân và với chi bộ công tác về những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng đảng về đạo đức ở giai đoạn hiện nay. Đối với chi bộ hiện tôi đang công tác: Thứ nhất, tôi hiểu rằng chi bộ … nơi tôi sinh sống rất chú trọng đến việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đọc thêm, chi bộ đã quán triệt 100 % cán bộ, đảng viên được tham quan, học tập các nghị quyết của Đảng về giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng như Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết Trung ương 6, Hội nghị lần thứ 2 (khóa VIII); Nghị định của Ban Chấp hành Trung ương khóa V (khóa IX); Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 5, 6 (khóa X); nhất là Nghị định của Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng đảng, trong đó nhấn mạnh vấn đề quan trọng, xuyên suốt và cấp bách nhất là kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phản ánh tình trạng suy thoái về chính trị. tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng. Thứ hai, chi bộ luôn đổi mới hình thức, nếp sinh hoạt. nuôi dạy đạo đức cách mạng, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong chi bộ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({}) Và bản thân tôi, sinh hoạt trong chi bộ cũng nhận thấy rằng bản cập nhật này mang lại nhiều hiệu ứng nhiệt tình gấp nhiều lần so với trước đây. Chi bộ coi trọng việc tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đã thực sự làm cho cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống móc túi, lãng phí … với mục tiêu, chuẩn mực đạo đức. . Chi tiết của Đức. Huyện ủy cũng đã tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT / TW gắn với Nghị định Trung ương 4 khóa XII. Đảng bộ huyện Thanh Bình nói chung và chi bộ … nói riêng đã khởi xướng. các phong trào noi gương, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong xã hội, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tạo chuyển biến thực sự về tư duy chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cả trong chi bộ và toàn đảng bộ. Thứ ba, chi bộ luôn trau dồi ý thức tự giác học tập, rèn luyện kỷ luật. cách mạng của cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi để tự giáo dục, tự giáo dục của cán bộ, đảng viên. Chi bộ, Đảng bộ nơi tôi sinh sống đã tạo môi trường thoải mái bằng việc chú trọng đến việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, Đảng viên. có điều kiện cọ xát, rèn luyện và thử thách. Và cấp ủy hoàn toàn thống nhất ý kiến: nếu lười học, lười logic, lười suy nghĩ, không tiếp thu và không thường xuyên cập nhật thông tin mới, kiến ​​thức mới cũng là biểu hiện của suy thoái đạo đức. Thứ tư, chi bộ nơi tôi sinh hoạt rất nghiêm túc trong công tác phê bình và tự phê bình. Thứ năm, chi bộ luôn quan tâm đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giáo dục đạo đức tập thể. để tự giáo dục, tự rèn, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Và qua thực tiễn, tôi thấy việc kiểm tra, giám sát quá trình rèn luyện, rèn luyện, tự rèn luyện, tự giáo dục của cán bộ, đảng viên đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ có tác dụng thường xuyên. trách nhiệm tốt. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Thanh Bân nói chung và các chi bộ … nói riêng đã tạo ra môi trường làm việc của các cơ sở, chi bộ. tươi mới, nhiệt huyết buộc đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng; sếp nêu gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho dân, nói đi đôi với làm. Ở vị trí thứ sáu, chi bộ… thực hiện tốt việc noi gương, biểu dương, nêu gương ngay. Người tốt, việc tốt. Có cơ chế, chế độ thỏa mãn những người cho kết quả tốt; xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái về đạo đức, lối sống. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []) đạo đức cách mạng, liêm khiết, trung thực, ngoan ngoãn. Và điều này sẽ góp phần xây dựng một đảng trong sáng, đạo đức và hiện đại. Nhờ vậy, bản thân tôi luôn có tinh thần tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức. có đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Tổ quốc và quần chúng nhân dân, lấy ấm no, tự do, hạnh phúc của quần chúng nhân dân làm lý tưởng hành động. Ngoài ra, bản thân tôi cũng luôn chú trọng đến công tác kiểm điểm bản thân. phê bình và chỉ trích. Lúc nào cũng thuận lợi làm tròn nhiệm vụ trong công việc này, đừng làm việc mưu mô, làm việc thần thông. Trong sinh hoạt đảng cũng như mọi hoạt động trong cơ quan, tôi luôn đại diện cho sự thật sự cầu thị, biết lắng nghe những ý kiến ​​phản biện của người khác, để sau mỗi lần phê bình và tự phê bình, tôi trưởng thành hơn trong nhận thức. , thế giới quan, ý thức đoàn kết, hăng hái đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cộng sản. Bản thân luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT / TW về việc nâng cao học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Và tôi tin rằng nếu không học tập và làm theo các chú – bác từ những điều đơn giản nhất để hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống hàng ngày thì trong quan hệ với đồng nghiệp, trong giao tiếp với quần chúng và thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra, thực hiện theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII, bản thân tôi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. , thể hiện sự tự diễn biến, tự chuyển hóa của bản thân trong nội bộ, nhưng như Nghị quyết đã nêu là tự sửa mình. Bản tường trình đảng viên mới – Mẫu 2 Họ và tên: ……………………. Sinh nhật 5/5: …………………………………. Nơi ở: …………………… .. Nơi thường trú: …………………… Ngày tham gia tiệc :… ……… ………………………………………… .Nơi vào Đảng: ………………………………………………………. Trả lờiSau khi hoàn thành khoá đào tạo nâng cao Là đảng viên mới, bản thân tôi đã sưu tầm được những bài học sau: I. Về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chương trình của xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được phê duyệt. tán thành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Tôi xin khẳng định: Đảng và quần chúng nhân dân ra sức xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề chủ yếu của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng suốt chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. đất nước ta, kế thừa và vun đắp những giá trị truyền thống tuyệt vời của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh giành thắng lợi của nhân dân ta là ý thức lớn của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển thông minh chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thời đại ngày nay có nhiều lý luận, nhưng chủ nghĩa Mác – Lê-nin là lý tưởng chân chính nhất, vững chắc nhất, cách mạng nhất, là cơ sở của quan điểm và phương pháp luận toàn cầu thực sự cách mạng, khoa học” (adsbygoogle = cửa sổ). .adsbygoogle || []). push ({}) Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đúc kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã sẵn sàng về mặt chính trị và tư tưởng. tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự hiện diện trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng chương trình chính trị vắn tắt, sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng thành thạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, khắc phục thành công những vấn đề chính của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. cái khác, thông qua đó tăng trưởng trí tuệ làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lê-nin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, bỏ cơ chế tư bản chủ nghĩa. 1 bằng chứng xác thực về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở nước ta. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của nước ta hiện nay là việc làm của Đảng ta. cực kỳ khéo léo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi đôi với việc bổ sung và trưởng thành trên cơ sở những thách thức mà thực tiễn đặt ra. Chuyên khám phá và khái quát thực tế, tìm hiểu những điều mới của lý luận, bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác, lấy đó làm kim chỉ nam chứ không phải kinh thánh, sa vào giáo điều. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu, luận điệu công kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đấu tranh có hiệu quả, cần phải đi sâu tìm hiểu một cách có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với hoàn cảnh lịch sử và đề xuất biện pháp khắc phục một cách chi tiết. Đồng thời, phải tiếp tục trưởng thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những sáng kiến, tư tưởng đó vào thực tiễn, đạt kết quả thiết thực, thực hiện và đánh bại những nét chủ yếu của cách mạng xã hội, thực hiện thắng lợi tiêu chí “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ”. ” Đây là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Hồ Chí Minh tin tưởng. Các cửa khẩu biên cương đấu tranh kiên quyết chống những chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và những tư tưởng bảo thủ, giáo điều. Đi theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tối quan trọng của Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là phải nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn, vận dụng đúng đắn, phù hợp vào điều kiện nước ta, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tư tưởng Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh sáng suốt, kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn tấn công, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của kẻ thù và những kẻ cơ hội. Trong điều kiện hiện nay, học và học để nắm vững, vận dụng hợp lý, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng. quan trọng nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực tiễn cuộc cách mạng nước ta bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn và duy nhất. 75 năm qua, Đảng ta luôn đứng vững, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, đảng đã ra lệnh cho quần chúng giành được những thắng lợi to lớn. Bài học chính và quan trọng nhất của công tác sửa chữa được Đại hội IX xác định là phải tuân thủ tiêu chí độc lập. chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 5 năm trước đây, Đại hội VI đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo trên lĩnh vực chủ nghĩa xã hội. Phương hướng xác định của chủ nghĩa xã hội ở nước ta: 1 là Đảng trong mọi hoạt động phải tiếp thu sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và giữ vững quyền làm chủ xã hội của nhân dân lao động. Thứ hai, đảng phải luôn đi lệch hướng thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. . Năng lực nhận thức và hành động phù hợp với quy luật khách quan là điều kiện để bảo đảm sự chỉ huy đúng đắn của đảng. Ba là, biết gắn sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới4. Phải xây dựng đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đảng cầm quyền là chỉ huy quần chúng thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, bên ta nhấn mạnh rằng để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải vận dụng nghiêm chỉnh các quy luật khách quan. Tiêu chí để lựa chọn áp dụng đúng pháp luật là đời sống vật chất, văn hóa của người dân dần dần không thay đổi và ngày càng tăng lên. Con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ nét, xã hội ngày càng lành mạnh, cơ chế xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đại hội VI đã nêu lên một cách triệt để vấn đề của hệ thống xã hội. Lần đầu tiên, chính sách xã hội được phê duyệt đồng bộ, toàn diện gắn với chính sách kinh tế, nhằm có những điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về hệ thống xã hội. Đây là thực chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội ngày càng toàn diện ở nước ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 5/1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, hiện đại. kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, phê duyệt Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời phê duyệt Chiến lược phát triển và ổn định kinh tế – xã hội đến tháng 5 năm 2000 (1991-2000). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII với sự xác định rõ hơn các tiêu chí đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội IX với sự bổ sung và lớn mạnh quan niệm về tiêu chí và phương hướng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tóm lại, thể chế quốc gia độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tiêu chí, lý tưởng của đảng và dân tộc ta. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đã được thực tiễn 75 năm qua kiểm nghiệm về tính đúng đắn hoàn toàn của nó. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc của sự nghiệp đổi mới, mà thực chất của nó nằm ở chỗ kiên định tiêu chí, lý tưởng của Đảng, kiên trì con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({}) II. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là hòa bình tuyệt đối. lịch sử, và tất cả đều là khách quan. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất chỉ huy cách mạng, quản lý nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng yêu nước ở mọi giai đoạn lịch sử. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với nhà nước và mọi mặt của đời sống quần chúng được thừa nhận như một quy luật tất yếu. Vai trò chỉ huy của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn có ý nghĩa quyết định và quan trọng hàng đầu. Bao gồm hầu hết các lĩnh vực của đời sống công cộng. Xây dựng nhà nước pháp quyền là chủ trương quan trọng, có tính chất quyết định đến thắng lợi của công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự thống trị của Đảng đối với nhà nước được thể hiện ở những nội dung nguy hiểm sau: – Chỉ định của các cơ quan nhà nước về việc thể chế hóa quan điểm, thái độ, chế độ của đảng thành luật pháp, biện pháp và chế độ. nhà nước và các tổ chức thành lập bộ máy nhà nước, bảo đảm cho đường lối, chính sách, chế độ của Đảng trở thành hiện thực trong đời sống toàn xã hội. cán bộ công chức, phục vụ ngày càng cao nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. -. Đảng phải chỉ đạo công tác kiểm tra, xác minh và kiểm soát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nhìn chung, nội dung đảng chỉ huy xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất sâu rộng và bao hàm tất cả những vấn đề chủ yếu của tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. .2. Một số biện pháp chủ yếu để xây dựng đảng Chủ trương của Đảng ta là xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc toàn diện trên mọi mặt trận với sự tham gia của mọi lực lượng xã hội, nhưng cụ thể một số biện pháp cơ bản như sau: 1, Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng: tiếp tục làm sâu sắc và tiến hành tốt phong trào xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa IX, đặc biệt tăng cường. cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống tham ô, lãng phí, quan liêu; – Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng – Đưa tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt đảng – Đẩy mạnh công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính sách đối nội – Tăng cường thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với công tác cán bộ kế hoạch đào tạo. đào tạo tốt đội ngũ cán bộ cho đại hội đảng bộ các ngành và đại hội đảng bộ lần thứ X. – Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong đảng và giữa tổ chức đảng với tổ chức nhà nước, dân quân và các tổ chức quần chúng, góp phần không ngừng đổi mới phương thức chỉ huy của đảng. Thứ hai, xét từ góc độ hệ tư tưởng. – Về văn hóa: – Thực hiện tốt việc học theo hướng tổng kết lý luận và hoạt động thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới; tăng cường xem xét thực tế nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. – Khôi phục công tác chính trị, tư tưởng hòa hợp với mọi tầng lớp nhân dân, hướng mạnh vào tầng lớp dưới, đặc biệt chú ý đến thanh niên, học sinh. , sinh viên; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, ý thức độc lập dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước – Hình thành nền văn hóa hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đội lốt dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng và dân tộc. – Tăng cường quản lý thông tin, tạp chí, xuất bản, công tác văn hóa, văn nghệ; ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, thương mại hóa, đi chệch tôn chỉ, mục đích, làm lộ bí mật của đất nước, gây bất ổn nội bộ, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đối ngoại … Thứ ba, về kế hoạch kinh tế, xã hội: các mối quan hệ; bảo đảm thực sự vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. – Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, năng lượng, lương thực và an ninh thông tin; không để xảy ra vi phạm; – Thực hiện tốt các phương hướng và biện pháp hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07 ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị. (Cuộc họp lần thứ IX), nỗ lực để sớm gia nhập WTO. yêu cầu (WTO), bảo đảm giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế không gây ra những chấn động về kinh tế – xã hội, để nền kinh tế giữ vững độc lập tự chủ trong mọi tình huống. – Những cánh cửa tốt hơn để giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là việc làm, xóa đói, giảm nghèo; giảm thiểu có hiệu quả các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. – Xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh với quốc phòng và kinh tế có hiệu quả; gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với đối ngoại – Kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện và quản lý có hiệu quả việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội các vùng trọng điểm. – Định hướng tăng trưởng khoa học và công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.4 là sự quản lý của nhà nước. về an ninh – quốc phòng – quan hệ quốc tế: – Thể chế hóa kịp thời các nguyên tắc, chế độ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, trước hết hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng quy định về tăng cường và quản lý hoạt động đối ngoại và quy định về phối hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại. chính quyền, địa phương và các bộ phận của lực lượng vũ trang. – Tăng cường công tác bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện bí mật, đảm bảo ANTT. – Mở rộng dân chủ trong đảng bộ và quần chúng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực đấu tranh bằng nhiều hình thức chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tín ngưỡng. , an ninh và đối ngoại, bao gồm cả đối với các hoạt động an ninh trong lĩnh vực tư tưởng, thông tin và ngoại giao công chúng. 5 – về quốc phòng, an ninh: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). đẩy ({}) – Tiếp tục hoàn thiện phương thức chỉ huy của Đảng vì lợi ích quốc phòng, an ninh và quân đội. lực lượng vũ trang quần chúng ở các đơn vị, khối chính quyền. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Bảo mật ngang tầm với nhiệm vụ. tập trung đào tạo, sắp xếp, cân đối đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. + Tập hợp, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội quần chúng và Công an nhân dân thực sự trong sáng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. quốc phòng, an ninh quần chúng và nền quốc phòng toàn dân, kết hợp với an ninh quần chúng ở mọi tỉnh, thành phố, nhất là trên các địa bàn chiến lược; tạo ra các khu vực phòng thủ vững chắc. – Tập hợp, xây dựng lực lượng quân đội, công an nhân dân cấp chiến lược, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, với Tổ quốc và quần chúng, có tổ chức, tiền lương và tốc độ phát triển. bố trí ngân sách cân đối đủ để thực hiện nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 6 Điều này, về đối ngoại: – Tiếp tục chi chủ yếu cho việc tăng cường quan hệ với các nước láng giềng. – Phát triển quan hệ với các nước và các trung tâm lớn theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tạo tiềm năng đan xen lợi ích giữa nước ta và nước ta; không đi vào thế đan xen lợi ích giữa nước ta và nước ta; Tránh đối đầu, cô lập hoặc phụ thuộc. Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc, các nước đang phát triển, các phong trào không liên kết, các tổ chức, đảng phái quốc tế và khu vực. Những người cộng sản, công nhân, cánh tả, phong trào giải phóng dân tộc, độc lập, phong trào cách mạng, dân sinh…; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội – Tận tụy với việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng, giành thị phần, sử dụng nhiều vốn và công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự đan xen lợi ích giữa các bên. Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của đảng với hoạt động ngoại giao của nhà nước và quần chúng. Tăng cường phong trào tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ. Tăng cường và bằng mọi cách có thể tăng cường đoàn kết, hợp tác với các đảng cộng sản và công nhân, với các đảng cánh tả, với phong trào giải phóng dân tộc và độc lập, với các phong trào cách mạng và văn minh trên thế giới. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập, dân chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thắng lợi hội nhập kinh tế quốc tế, thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, cần quán triệt và đồng hóa các nguyên tắc, phương châm sau: – Nguyên tắc chủ yếu, toàn diện là chủ động hội nhập trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo toàn độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện chủ yếu ở quyết định hội nhập, tối đa hóa lợi ích, đồng thời ứng phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. Sự chủ động phải được thể hiện trong việc lựa chọn các tổ chức tham gia, các bên mà chúng ta có quan hệ và thời gian tham gia. Tính chủ động còn được thể hiện bằng việc chủ động xây dựng một lịch trình tích hợp cân bằng trong khuôn khổ quy định chung; điều chỉnh trước các luật và chế độ cho phù hợp; tích cực tổ chức sản xuất và quản lý nền kinh tế trong nước nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ trên thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. chủ động thực hiện nghĩa vụ. Phương châm hội nhập chính là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong các quan hệ song phương và đa phương mà chúng ta tham gia. Theo nguyên tắc này, một mặt, chúng ta không thể để những lợi ích cần thiết và cân bằng mà chúng ta được hưởng trở thành bất lợi; Mặt khác, cần hài lòng với việc phân chia lợi ích cho các bên, phù hợp với sự đóng góp của các đối tác hợp tác. Trong hợp tác liên kết cần đề cao nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng để đạt được tiêu chí bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng lấy toàn Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở, tạo bước đột phá rõ nét, nâng cao tiềm lực chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng. tổ chức đảng ở cơ sở, gắn việc xây dựng tổ chức đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhất là xây dựng chế độ phát huy quyền thống trị và giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên. xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong đảng. Sắp tới, xây dựng và có hiệu lực thi hành các quy định mới về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị là chủ yếu. – Tổ chức thực hiện các chế độ, nhiệm vụ đối với công tác đào tạo, giáo dục cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về kinh tế, chính trị, vùng sâu, vùng xa. xa. Trường hợp tổ chức đảng cấp cơ sở yếu kém, liên chi bộ do người chỉ huy có trách nhiệm và cấp ủy cấp trên trực tiếp xử lý. Với nỗ lực và luyện tập không ngừng, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đảng viên a) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, của quần chúng lao động và của nhân dân Việt Nam. b) Hàng ngũ đảng viên là những người có nghĩa vụ giúp đỡ xây dựng chủ trương, chính sách, chế độ của đảng; đồng thời có nghĩa vụ tổ chức thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách, chế độ của Đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người chỉ huy, vừa là người tận tụy. được các kỳ đại hội đảng bộ ban hành, với vô số thay đổi, bổ sung, nhưng chưa bao giờ Chương I luôn được các đảng viên đứng đầu và là một trong những chương quan trọng nhất. Điều lệ quy định rõ tiêu chuẩn đảng viên, điều kiện vào đảng, nhiệm vụ của đảng viên. 15d) Đảng viên là người kiên trì bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên phải thực hiện các tiêu chuẩn của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. thành viên, đó là mục tiêu chung giữa đảng viên và nhân dân; là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên; Đây là cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác Đảng. Mọi đảng viên đều phải dựa vào tiêu chuẩn của người đảng viên để rèn luyện, nỗ lực. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định giữ vững lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu để đạt được tiêu chí, lý tưởng. các đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có, hiện đang phục vụ nhu cầu cải cách, bao gồm động cơ, tình cảm, ý chí và đạo đức hành động. Có tổ chức kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của đảng trên cơ sở có tác phong đúng đắn. Các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc dân chủ, thường xuyên tự phê bình và tự phê bình … có sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Sự gắn bó giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. b) Mỗi ​​đảng viên tự phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong môi trường mới Khái niệm “đảng viên” bao gồm hai đảng: một cá nhân, một đảng viên và một đảng viên. Đảng (từ 1 người). tổ chức đảng cụ thể và toàn đảng bộ nói chung). Một thành viên của đảng chỉ xứng đáng với thứ hạng cao quý của mình khi anh ta thực hiện nhiệm vụ của mình trên cả hai tính cách này, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức đảng. Về mặt tư nhân, có tinh thần bảo vệ và nâng cao tuổi thọ của môi trường. + Làm việc tận tụy với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, thông minh, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội. + Thường xuyên học tập, nâng cao kiến ​​thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thẩm mỹ và thể chất. Sự chấp nhận vào đảng, và sau đó chuyển đổi. Đảng viên chính thức là bước khởi đầu của giai đoạn phấn đấu, học tập để giữ vững và nâng cao vai trò của người đảng viên. Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cần: – Ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, đường lối của đảng, chế độ và pháp luật. tiểu bang, về văn hóa, khoa học và công nghệ, – Luôn khuyến khích tinh thần năng động và trí tuệ, đóng góp ý kiến ​​quý báu, tham gia vào đội ngũ chung của tổ chức và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. – Tự giác, nêu gương giữ vững phẩm giá, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư – Giữ nghiêm kỷ luật đảng, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chăm lo củng cố đoàn kết, hòa thuận của đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; tôn trọng mọi người; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; – Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của quần chúng cả tin. một: Phân tích nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên theo Điều lệ Đảng Đáp án Điều lệ đảng là văn bản pháp lý chủ yếu của đảng, quy định tôn chỉ, mục đích, tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng. , cơ cấu của bộ máy đảng; xác định chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và tổ chức đảng các ngành. Điều lệ đảng nhằm hình thành khối đoàn kết toàn đảng. Điều lệ đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đó, chương I “Đảng viên” có 8 điều, một chương rất quan trọng. Điều 2 và 3 chương này đã xác định nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Điều 2 Điều lệ Đảng gồm 4 khoản quy định nhiệm vụ của người đảng viên như sau. Thứ nhất, đảng viên phải tuyệt đối trung thành. với lý tưởng cách mạng của đảng. Sự trung thành đó được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đã trở thành đảng viên thì phải tin tưởng và tuân theo các chủ trương, chế độ do đảng đề ra. Ngoài ra, đảng viên phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn toàn phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Sự trung thành đó được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đã trở thành đảng viên thì phải tin tưởng và tuân theo các chủ trương, chế độ do đảng đề ra. Ngoài ra, đảng viên phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn toàn phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Sự trung thành đó thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã trở thành đảng viên thì phải tin tưởng và tuân theo các chủ trương, chế độ do đảng đề ra. Ngoài ra, đảng viên phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn toàn phục tùng sự lãnh đạo của đảng. Đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy “Chúng ta đừng vì một phút giây nào mà chệch hướng lý tưởng mà nỗ lực phấn đấu” và “Đừng bao giờ buông bỏ tư tưởng chiến đấu – kẻ thù vẫn luôn rình rập trong mỗi chúng ta. Người đang chờ thời cơ, hoặc bại, hoặc thắng để đứng dậy… ”Câu nói của Bác Hồ cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa tư hữu, cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện thụ động khác. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, người đảng viên càng phải làm tốt nhiệm vụ này. Điều lệ đảng cũng quy định rằng đảng viên phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền kinh doanh. bậc thầy của quần chúng Bác Hồ đã từng nói sắc bén về đạo đức đối với người đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hòa với dân trong một khối, tin dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến ​​của dân. Bằng lời nói và việc làm của đảng viên, hội họp, cán bộ làm cho nhân dân tin yêu, phục tùng, quý mến. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, biết bảo vệ lợi ích hợp pháp của quần chúng, hăng hái tham gia công tác dân vận, công vụ ở cơ quan và ở gia đình. Đây là cách hiệu quả nhất để tiếp cận quần chúng và hiểu họ. Ngoài ra, các đảng viên được tin tưởng giao nhiệm vụ tuyên giáo, động viên gia đình và quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chế độ của đảng và pháp luật nhà nước. Mỗi đảng viên là hạt nhân tuyên truyền chế độ, đồng thời là sợi dây liên kết giữa đảng và nhân dân. Cuối cùng, nhiệm vụ của người đảng viên là tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của đảng. Buổi tiệc. Mọi đảng viên đều là những người ưu tú, được lựa chọn, rèn luyện, tin tưởng và giao cho nhiệm vụ cao cả. Vì vậy, đảng viên phải chấp hành kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với đảng. Mỗi đảng viên còn thực hiện tốt công tác tu dưỡng đảng viên, tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng điều lệ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Mọi đảng viên phải học những nội dung cơ bản sau đây: Đảng viên phải kiên trì chất vấn những quan điểm cơ bản của Đảng. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng là lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, nhà nước thuộc về nhân dân. , do nhân dân, vì nhân dân – đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, lấy nguyên tắc cơ bản là dân chủ, gắn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng viên phải hiểu rõ những khả năng để phát triển đất nước và đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu đến tháng 5 năm 2020 cơ bản đưa nước ta trở thành công nghiệp. Hiện nay, đất nước ta phải đối mặt với những thách thức và đe dọa lớn, uy hiếp sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng viên cần ý thức rằng họ đang tự nguyện đóng góp vào việc phản ánh, từng bước giải quyết những khó khăn và rủi ro này. Mỗi đảng viên hãy vào đoàn thể để thể hiện phẩm cách đạo đức và bỏ những thói hư tật xấu. Đặc biệt, cán bộ đảng viên phải cảnh giác, kiên quyết chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” gây nổi dậy, lật đổ của các thế lực thù địch, trên hết là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ cụ thể. từng người. Nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Cuộc sông bước sang một thời kỳ trưởng thành mới, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nâng cao kiến ​​thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức. Đảng viên cần đi đầu, làm gương. Ví dụ, đảng viên cần nhanh chóng nắm vững các lĩnh vực đang phát triển nhanh và mạnh hiện nay là công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ. … Giáo dục nhân phẩm là rất quan trọng để tránh tình trạng tham nhũng đang ngày càng gia tăng trong đội ngũ đảng viên. Vì vậy, nhiệm vụ của giáo dục càng trở nên quan trọng. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, phương pháp và diện mạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến ​​thức và khả năng hoạt động thực tiễn. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, đảng viên phải có quan hệ mật thiết với nhân dân. Nhân dân lao động cần Đảng với tư cách là người lãnh đạo chính trị, lãnh đạo quân sự để bảo đảm cho cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân thắng lợi. Lịch sử đã chứng minh Biết bao cuộc kháng chiến, nhờ có Đảng đã giúp nhân dân ta vùng lên thành công, phá bỏ xiềng xích nô lệ. Ngược lại, đảng cần sự ủng hộ của quần chúng và hăng hái theo đuổi đường lối, chính sách của đảng. Điều đó được thể hiện rõ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng rất cần sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân để “xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp”. Trong điều kiện đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa rời quần chúng – đây là nguy cơ lớn cho sự tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mọi đảng viên cần tôn trọng và động viên vai trò thống trị của quần chúng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng để chuyển tải vào đảng, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng và gia đình thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật. Luật pháp tiểu bang. Cuối cùng, đảng viên cần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, bảo vệ chủ trương, chính sách, chế độ, quyết định của đảng và nhà nước. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và tự phê bình, bảo đảm đoàn kết nội bộ, làm cho chi bộ ngày càng vững mạnh, đồng thời hăng hái tham gia vào công tác tu dưỡng của đảng viên mới. với các trách nhiệm trên. Đảng viên còn có các quyền quy định tại Điều 3 của Điều lệ Đảng. Đảng viên có quyền thông báo và thảo luận những vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chế độ của Đảng. Đảng viên có thể biểu quyết công việc của chi bộ. Đối với đất nước ta, trong đó chỉ có một đảng cầm quyền, đây thực sự là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi đảng viên. Đảng viên có thể ứng cử, đề cử và bầu cơ quan chủ quản của các chi bộ. Đảng viên theo chức vụ của Ban Chấp hành Trung ương Toàn Nga. Đảng viên có quyền phê bình và chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên các cấp trong tổ chức, báo cáo và kiến ​​nghị với cơ quan có thẩm quyền. và phản hồi cho các đề nghị. Tạo điều kiện cho Đảng ngày càng phát triển là quyền của mọi đảng viên. Đảng viên được phát biểu ý kiến ​​khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định về công tác, xử lý kỷ luật đối với mình. bầu cử, ứng cử và bầu cơ quan chủ quản của đảng). Vì vậy, các quyền nêu trên của đảng viên nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ chính trị trong tổ chức và sinh hoạt đảng, giúp đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ các nguyên tắc dân chủ. Mặt khác, việc làm, phân tích và hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên thực hiện tốt vai trò của mình, đóng góp tối đa cho Đảng, cho đất nước. Câu 2: Giới thiệu bày tỏ nỗ lực phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ lãnh đạo của giai cấp công nhân, của quần chúng lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Em có nguyện vọng được vào đội ngũ đảng viên, sau lớp nhận thức về Đảng em sẽ hiểu thêm về Đảng cộng sản và nỗ lực hơn nữa, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta. Tôi xác định động cơ gia nhập Đảng của mình: Đảng là một tổ chức mạng lưới có sứ mệnh cao cả là đoàn kết và quản lý quần chúng đấu tranh vì độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng nghĩa là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chí hướng, đấu tranh xây dựng xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào đảng thì trung thành với cách mạng, trung thành với quần chúng thì mới được quần chúng tín nhiệm, yêu mến. Động lực tham gia đảng của tôi là muốn cống hiến sức mình nhiều hơn nữa để xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Để trở thành đảng viên, tôi quyết định phải phát huy hết khả năng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết tâm tuân thủ các tiêu chí, lý tưởng đã chọn, trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng không được chần chừ, không được mất niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời rèn luyện tính tự lập, thông minh. Bản thân quyết tâm học tập, nắm vững lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở tư tưởng của Đảng. Tôi học được thông qua các hoạt động chính trị và xã hội thực tế. Ngoài ra, tôi còn tu dưỡng đạo đức cách mạng đi đôi với chống tư hữu. Đạo đức cách mạng cần được bồi dưỡng học tập suốt đời, nên em sẽ củng cố mỗi ngày để có phẩm cách đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức rằng, trong điều kiện hiện nay, đạo đức cách mạng là ý chí, nỗ lực, cống hiến để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, trở thành nước giàu, mạnh, tiên tiến, nơi quần chúng làm chủ xã hội. xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi phấn đấu theo đường lối của Đảng: phối hợp ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích xã hội và lợi ích tư nhân, kiên quyết chống tư hữu và ích kỷ. Để phấn đấu trở thành đảng viên, em nhớ nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi, đang còn đi học, nhiệm vụ chính là học. Em cố gắng học tập thật tốt, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tôi cũng rất coi trọng việc học chính trị. Đó là, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị của học sinh, sinh viên, công dân, các tầng lớp trong việc giáo dục ý thức nghệ thuật … Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu. thịt với khối lượng. Tôi hiểu rằng để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì phải hòa mình vào xã hội, quần chúng, hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. Đối với tôi, đây là lớp học của tôi, trường đại học của tôi. Tôi cũng tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội như hoạt động ngoại khóa, tình nguyện … Những người nỗ lực kết nạp đảng cần nhiệt tình tham gia xây dựng đảng. Tôi hiểu rằng với sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, việc trình xin ý kiến ​​với chi bộ, trước cấp ủy là cần thiết. Bên cạnh đó, cần tham gia xây dựng đảng ở địa phương bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ do cấp ủy và chi bộ đề ra, chủ động, sáng suốt, quyết tâm cao. . Tích cực đóng góp vào việc thực hiện các chính sách và mục tiêu này. Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức Đảng. Chủ động, mạnh dạn tham gia truyền đạt ý kiến ​​với các đồng chí lãnh đạo tổ chức đảng, cấp ủy. Với lòng nhiệt tình và ý chí quyết tâm đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị xã hội ở cơ sở và trong khối. Trên đây là nhận thức và suy nghĩ của bản thân về phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều hạn chế, tôi sẽ cố gắng hết sức để tham gia bữa tiệc sớm nhất có thể. Muốn vậy, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình để đưa đất nước ngày càng giàu mạnh. Lớp Đảng viên mới – Mẫu 4 Phần I. Vị trí, Vai trò và Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam1. Vị trí, vai trò của đảng viên: – Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam. – Hàng ngũ đảng viên là những người có nghĩa vụ góp phần hình thành đường lối, chính sách, chế độ của đảng; đồng thời có nghĩa vụ tổ chức thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách, chế độ của Đảng. Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người chỉ huy, vừa là người tận tụy. – Đảng viên là người kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng. Trách nhiệm của Đảng viên: 1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng và lý tưởng của Đảng, tuân thủ nghiêm túc cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Luật pháp tiểu bang; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn toàn phục tùng sự bầu cử và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa tư hữu, cơ hội, thiên vị, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện thụ động khác. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy kỹ năng của quần chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân; tích cực tham gia các công việc dân vận, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chế độ của đảng, pháp luật của nhà nước. 4. Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chế độ, tổ chức của đảng; tuân theo kỷ luật giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với đảng; thực hiện công tác tu dưỡng đảng viên; Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng nội quy. Phần II. Không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân xứng đáng với danh hiệu người đảng viên1. Thực hiện tốt các tiêu chuẩn của người đảng viên được Điều lệ Đảng quy định: 1, về cương lĩnh giai cấp, năng lực chính trị. – Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, giữ vững lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời giữ vững tiêu chí, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Có những tiêu chí và lý tưởng để phân biệt đảng viên với quần chúng. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi lạc hậu, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tích cực tham gia thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm giá, năng lực, vai trò đầu tàu, gương mẫu của mỗi đảng viên. Thứ hai, về nhận thức, kiến ​​thức, năng lực toàn diện để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Lê-nin đã nhiều lần nói với những người cộng sản Nga rằng nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm thì không thể đánh bại chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng thành công, mặc dù lòng nhiệt thành và lòng dũng cảm cách mạng là nhân tố vô cùng quan trọng. Để đánh đổ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, người cộng sản còn phải có tri thức, văn hóa cao, trí tuệ sáng suốt và năng lực làm việc. Để làm được điều này, bạn không được ngừng học hỏi, học tập nhất quán và nghiêm túc; không chấp nhận kinh nghiệm của tôi; Sự kiêu ngạo của chủ nghĩa cộng sản là biểu hiện của sự tụt hậu … – Công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu rộng, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống quần chúng. Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bão, nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa tạo ra cơ hội và thách thức cho mọi quốc gia, mọi dân tộc. Rõ ràng là trước tình hình đó, người đảng viên không ngừng phát huy văn hóa, tri thức khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế – xã hội, pháp luật … để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thứ ba, về phẩm cách đạo đức, lối sống và nhân cách. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cách mạng, xóa bỏ tư tưởng, mà nội dung chủ yếu của đạo đức cách mạng là lòng trung với nước, hiếu với dân; thương người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý nghĩa quốc tế trong sáng, luôn là người chỉ huy xứng đáng, người đầy tớ trung thành của quần chúng nhân dân … Lời dạy của Người đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa trong thời đại đổi thay. Mới. Những chuẩn mực đạo đức mà đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và phục tùng quần chúng, kiên định tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ nhiệt tình ủng hộ. phương hướng đổi mới, tham gia vào công việc sửa chữa do đảng khởi xướng; sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. – Đạo đức, lối sống mới bao hàm sự dũng cảm vạch trần và phê phán những biểu hiện cơ hội, tư lợi, cố gắng dựa vào các xu hướng và hoàn cảnh đổi mới, kiếm tiền, tự tìm lợi thế cho mình.- Tư tưởng và tinh thần đạo đức phải đi đôi với việc làm, trong công việc, trong công việc, trong quan hệ với mọi người, đấu tranh để giải quyết mọi khó khăn và làm điều thiện. 4 có, có tinh thần tổ chức và kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, gắn bó của đảng trên cơ sở tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc dân chủ, thường xuyên tự phê bình và tự phê bình. – Đoàn kết thống nhất trong đảng là vị trí tối quan trọng của Đảng cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể có nhiều phe phái, nhiều phe nhóm với những lập trường và lợi ích khác nhau. Đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu của Đảng ta, mà mọi tổ chức đảng và đảng viên cần ra sức giữ gìn và phát huy. Cơ sở thống nhất của đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, những điều khoản và nguyên tắc chủ yếu của tổ chức đảng. Sức mạnh của đảng là ở sự thống nhất: đoàn kết. ý kiến, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Tập hợp dân chủ là nguyên tắc đảm bảo sự đoàn kết nhất trí của đảng. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ. – Đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận những vấn đề có liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, có quyền thành thật đặt câu hỏi và tranh luận; đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Sự cho phép của cộng đồng đã được thông qua thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, không được biểu đạt tùy tiện, không được truyền bá quan điểm, ý kiến ​​của mình ra ngoài hội nghị đảng, 5 nghĩa là phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Mọi người. Sức mạnh vô địch của Đảng nằm ở mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân và quần chúng. Phát huy dân chủ vừa là tiêu chí vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì vậy, mỗi đảng viên, hơn hết là đảng viên giữ cương vị chỉ huy, có chức, có quyền, phải coi trọng, động viên dân vận, chăm lo đời sống của nhân dân, can thiệp vào tâm tư nguyện vọng của họ và lắng nghe. tiếp thu ý kiến ​​của nhân dân, ủng hộ nhân dân lúc khó khăn, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, cửa quyền, đặc quyền, đặc lợi, đàn áp nhân dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Đây là một vấn đề rất quan trọng, một đề xuất rất có ý nghĩa đối với các đảng viên, với điều kiện đảng phải chỉ huy chính quyền. gắn bó mật thiết với nhân dân không chỉ là tiêu chí của người đảng viên, mà còn là thách thức độc nhất của hoạt động chính trị – thực tế, con đường và nhân cách. Thứ sáu, gắn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Trong các thời kỳ của Cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn gắn chặt chủ nghĩa dân tộc. chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là do đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đường lối này của Đảng. Bước sang một giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới. Nghĩa là gắn chặt chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nội lực và ngoại lực, thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế trong tình hình mới. .2. Không ngừng phấn đấu và chuẩn bị xứng đáng với danh hiệu đảng viên: Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai đảng: người có danh hiệu đảng viên và đảng viên (từ 1 người). chi tiết tổ chức của Đảng và toàn Đảng). Người đảng viên chỉ xứng đáng với đẳng cấp cao quý của mình khi thực hiện nhiệm vụ của mình trên cả hai tư cách. nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức đảng. Về mặt tư tưởng: trước hết mỗi đảng viên phải tự giáo dục mình những đức tính tốt của dân tộc Việt Nam, đó là: – Ý thức yêu nước, tự tin dân tộc, khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ý chí vươn lên. . đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với quần chúng nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh. vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.- Thể hiện tinh thần cộng đồng, đoàn kết, nỗ lực vì lợi ích chung. – Dẫn đầu một lối sống lành mạnh, một lối sống hiện đại, thanh đạm, đích thực. đúng hơn, nhân từ, tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực của đất nước và các quy ước của đội; có tinh thần bảo vệ và cải thiện môi trường trường tồn. – Thường xuyên học tập, nâng cao kiến ​​thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng khiếu thẩm mỹ và thể chất. Về nhân cách của người đảng viên, đảng viên trong tổ chức đảng: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt mọi người, không phải lúc nào mình cũng ghi chữ ‘cộng sản’ lên trán, nhưng họ thương mình. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức … và họ làm gương. Đối với đảng: “Chúng ta vào đảng là hết sức mình phục vụ giai cấp, phục vụ quần chúng, làm tròn bổn phận của một người đảng viên” – ý kiến ​​ra sức giữ gìn và khẳng định mình. nhân cách cộng sản và không ngừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tất cả đảng viên, cán bộ, chi bộ cần thường xuyên kiểm điểm, tự lập tự liên hệ và nêu cao tiêu chuẩn của người đảng viên…”, coi đây là cách làm tốt nhất cho xứng đáng. xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. – Trong nhiệm vụ tăng tiềm lực chỉ huy và tăng khả năng chiến đấu của đảng bộ, Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: mỗi cán bộ, đảng viên … phải có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. . giao hàng; thường xuyên rèn luyện phẩm cách đạo đức, không e dè, né tránh; kiên quyết chống những hiện tượng thụ động, tham nhũng, suy thoái trong bản thân mỗi Đảng viên, trong mỗi tổ chức, cơ sở Đảng nơi đồng chí sinh sống, công tác, trong Đảng và trong xã hội; dũng cảm đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái và kẻ thù, tiến hành sửa chữa. Trên cơ sở kết quả thực tế, Đại hội X đã thảo luận, biểu quyết và thông qua chủ trương: “Đảng viên làm việc riêng phải tuân thủ chế độ, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương”. Cơ sở để Đại hội tán thành chủ trương trên là do nước ta đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất còn yếu kém. trung tâm hiện tại Cơ sở để Đại hội tán thành chủ trương trên là do nước ta đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất còn yếu kém. trung tâm hiện tại Cơ sở để Đại hội tán thành chủ trương trên là do nước ta đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất còn yếu kém. trung tâm hiện tạimục tiêu là tăng trưởng nền kinh tế và giải phóng tiềm năng phát triển trong xã hội. trong đó có hơn 3 triệu đảng viên. Nghĩa là thực hiện lời dạy của V.I. Lê-nin, hãy trải qua những “bước trung gian”, “xây cầu” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. tốc độ như nhau và đều là thành phần hữu cơ của nền kinh tế; Kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế cá nhân cũng cần góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, kinh tế cá thể chịu ảnh hưởng của quy luật thị phần có thể gây ra một số hậu quả tiêu cực đối với tiêu chuẩn đảng viên. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực này, Nghị quyết Đại hội X đề xuất rằng cần phân biệt đảng viên với các công dân khác bằng cách: ngoài việc chấp hành đầy đủ chế độ, pháp luật của nhà nước còn phải chấp hành điều lệ đảng, điều lệ đảng để tiến hành công việc cá nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, giữ vững bản sắc của người đảng viên đúng đắn. với đảng viên giải quyết việc riêng. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên trong công việc cá nhân là phải thực hiện tốt những quy tắc này. Phần 3. Công tác vận động quần chúng kết nạp đảng viên1. Quan điểm của lãnh đạo về công tác vận động quần chúng trong công cuộc đổi mới: 1 là, cách mạng là công việc của dân, do dân, vì quần chúng. – Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu. thừa, được nâng lên tầm cao mới, với nội dung mới. Đại hội Đảng lần thứ X đã nêu 5 bài học kinh nghiệm chủ yếu sau 20 5 lần sửa chữa, trong đó có bài học: “Đổi mới phải có lợi cho quần chúng. dựa vào quần chúng phát huy vai trò chủ động, sáng suốt của quần chúng nhân dân, đi từ thực tế, nhạy bén với cái mới ”. Thứ hai, động lực của phong trào bình dân là phục vụ lợi ích sống còn. thực tế của quần chúng, hài hoà lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ của công dân. Nhân danh sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do dân tộc, Đảng đã vạch ra những chủ trương, nguyên tắc. phục vụ đúng đắn lợi ích, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, nghĩa là đấu tranh vì quyền sống, quyền dân chủ và lợi ích cao hơn là độc lập, tự do của dân tộc. Nhờ đó, một bộ phận quần chúng đã đi theo Đảng để làm cách mạng. Trong điều kiện tăng trưởng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục sự liên kết lợi ích theo nguyên tắc: lợi ích riêng, lợi ích của cộng đồng và lợi ích của toàn xã hội gắn bó chặt chẽ và tổng hợp, trong đó lợi ích tư nhân là động lực trước mắt. Gắn kết hài hòa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, lợi ích cục bộ và lợi ích quốc gia. Coi trọng lợi ích tư nhân nhưng không tuyệt đối hóa chúng, không nhìn nhận tính cá biệt, ích kỷ dẫn đến tranh chấp xã hội gay gắt, làm tổn hại lợi ích tập thể. Nhờ đó, nhờ 20 5 đổi mới, chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội Đảng lần thứ X khẳng định “sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích tư nhân, công cộng và lợi ích công cộng …” là động lực chủ yếu của tăng trưởng đất nước. Việc nắm vững tư tưởng này sẽ tạo nên hành động cách mạng toàn dân của các tầng lớp nhân dân. Thứ ba, các cuộc biểu tình của quần chúng cần phải đa dạng. Ở giai đoạn mới của cuộc cách mạng nên có nhiều hạng mục. sự xuất hiện của quần chúng, bởi vì cấu trúc của xã hội là một giai cấp, xã hội là một quần thể, xã hội là một nghề… có bước phát triển mới cộng với sự lớn mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho nhu cầu và lợi ích của xã hội, tổ chức, cá nhân hết sức phong phú và đa dạng. Mặt khác, trình độ của các tầng lớp dân cư không giống nhau nên phải có sự xuất hiện ở mức độ khác nhau. Sự đa dạng của các cuộc biểu tình quần chúng tương ứng với quy luật phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần của nền kinh tế nước ta. Ngoài các cuộc biểu tình quần chúng, đảng còn nhấn mạnh đến phương pháp. và khẩu hiệu của phong trào quần chúng sao cho phù hợp với trình độ của từng nhân vật quần chúng, coi trọng phong trào có tư tưởng hiện đại – Theo Đại hội Đảng lần thứ X, để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội thì phải cần thiết để phát triển nhiều quan điểm trong hoạt động xã hội. Cho nên, Bên cạnh việc củng cố và đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội truyền thống, cần khuyến khích sự phát triển của các tổ chức công lập, chuyên nghiệp, nhân đạo và thân thiện. Để cám dỗ quần chúng thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 4 công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể. quần chúng coi trọng công tác kiểm điểm thực hiện. một chính sách vận động quần chúng, đặc biệt là đối với hệ thống nhà nước. – Các nhánh quyền lực cần lo việc của dân, vì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân tạo ra, vì dân. Cần chấn chỉnh tình trạng còn có biểu hiện coi nhẹ công tác vận động quần chúng, xây dựng tổ chức nhân dân của chính quyền nhiều cấp. – các tổ chức đoàn thể, các hiệp hội nghề nghiệp… công việc phải được coi trọng. Để cùng nhau di chuyển, các thành viên phải tiếp tục cập nhật tổ chức và phương pháp làm việc theo tình hình mới. Mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, viên chức phải làm tốt công tác dân vận đúng chức trách. 2. Nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động quần chúng ở giai đoạn mới: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có bổn phận với dân. – “Tôn trọng nhân dân” là điểm đầu tiên, điểm xuất phát, xuất phát từ tư tưởng “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và đảng “phải xứng đáng là người chỉ huy. và đầy tớ trung thành của quần chúng. ” – “Sống gần dân” đòi hỏi người cán bộ phải có cách tiếp cận quần chúng tốt, dựa trên quan điểm, cách cư xử và lối sống của họ. “Hiểu người” có nghĩa là có một tâm trí sáng suốt, mong muốn, gợi ý và tức giận. cái ác của người ta, cả những gì người ta nói và những gì họ giữ trong lòng. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. – “Học sinh”, bởi vì trí lực và sức lực của con người là vô hạn. Bác Hồ thường dạy người cán bộ phải “học từ quần chúng” để “nâng cao quần chúng”. “Nghĩa vụ với nhân dân” là ý kiến ​​đối với nhân dân. Bác Hồ đã dạy người cán bộ không phải là “người cách mạng” mà phải là “người đầy tớ chân chính của quần chúng”. Hai là, tuyên truyền, vận động quần chúng, khuyến khích nhân dân tham gia vào các tổ chức có liên quan. Hoạt động.- Để làm tốt công tác vận động quần chúng, cần đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị – xã hội. Ngay sau khi về nước, Bác đã thành lập chiến khu Việt Minh, mọi tầng lớp, thành phần đều tham gia tổ chức Việt Minh cho phong trào “không trừ ai”, tạo nên đỉnh cao của Cách mạng Tháng Tám. đạt được quyền lực trong những điều kiện hết sức khó khăn, vất vả. Trong công tác vận động quần chúng, cần lấy sức thuyết phục là chính, là vấn đề có tính nguyên tắc. Cửa khẩu kiên quyết giáo dục, thuyết phục người dân, làm cho người dân hiểu rõ chính sách, chế độ, để mọi người tự giác chấp hành. Việc tổ chức động viên quần chúng cần gắn với thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, quan tâm đến lợi ích thiết thực của quần chúng nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức chính trị của quần chúng nhân dân. Các tổ chức đấu tranh, các tổ chức quần chúng, các hội quần chúng, lôi kéo nhân dân tham gia vào hoạt động của phong trào cách mạng, tương ứng với mức độ của từng nhân vật quần chúng. Thứ ba, việc phát huy và tái tạo cách sử dụng điển hình, hiện đại của người dân. Phương châm của công tác dân vận là dùng sức dân để vận động. Cán bộ, đảng viên phải có năng lực dân vận hiện đại, có khả năng sao chép, động viên, khuyến khích mọi người làm theo. các tổ chức chính trị – xã hội và hội nhân dân. Dùng người hiện đại, đừng bỏ người chậm. Cần kiên nhẫn rèn luyện, động viên, khuyến khích họ tham gia vào phong trào chung, không lạm dụng tổ chức để công kích, phê phán, dần dần khiến người dân bất bình, có khi trở thành kẻ chống đối, ngăn chặn 4 phương tiện làm gương cho nhân dân. để làm theo. Đảng chỉ huy nhân dân không chỉ bằng các chỉ thị, chế độ mà còn phải tán thành vai trò là tấm gương đi đầu trong ý thức, hành động và tôn giáo. đạo đức, lối sống, phong cách của mỗi đảng viên. – Bổn phận của người đảng viên là gương mẫu ở nơi làm việc; động viên, khuyến khích gia đình chấp hành các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên hãy là một gương điển hình thu hút quần chúng thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú. Đảng viên tham gia các tổ chức chính trị – xã hội phải là tấm gương cho các thành viên khác. Đảng viên hãy làm theo lời Bác Hồ dạy: “Đảng viên đi trước, làng sau”. Tương tự, nó sẽ củng cố lòng tin của nhân dân vào đảng. Bài làm Đảng viên mới – Văn mẫu 5 Câu 1: Các đồng chí hãy nêu 5 bài học kinh nghiệm lớn của Cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh 5 năm 1991. Phân tích bài học, nhưng đồng đội thấy anh ấy là người thú vị nhất. Bài học này có ý nghĩa gì đối với việc làm của những người đồng đội? Câu 2. Trên thực tế, những điều khoản chủ yếu của giai cấp công nhân được đề ra trong Điều lệ Đảng là gì? Câu 3: Hãy phân tích nhu cầu của đồng đội? học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện các phong trào trong cơ quan, trong chi đội? Đáp án Câu 1: Một thời kỳ dài trong lịch sử của Jan San, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng cách mạng Việt Nam đã đi qua kể từ khi kết thúc cuộc cách mạng. thắng lợi này đến thắng lợi khác, dưới sự chỉ huy của Đảng, có chủ chương, có soi đường soi đường, làm nên những trận đấu lịch sử vẻ vang năm châu, chấn động thế giới, kiến ​​tạo cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc ta và kéo dài đến tận hiện nay. và mãi mãi Đất nước bước vào giai đoạn tái hội nhập thế giới, đời sống ngày càng mạnh mẽ, bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng cao, trước xu thế mới đòi hỏi Đảng ta phải có Chương trình chỉ rõ con đường đi đến hạnh phúc cho quần chúng, cho nhân loại, chương trình 5 Năm 1991 đã chỉ rõ cho chúng ta những đề xuất cốt yếu là phải bắt tay vào viết tiếp những trang sử vàng cho sự nghiệp hội nhập của đất nước. Vậy 5 bài học lớn của cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh năm 1991 được trình bày như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá: Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm của đất nước ta, trong đó 5 5 thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII của Đảng đã Năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam được nêu ra: 1- nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là bài học của toàn bộ tiến trình cách mạng của nước ta, của nền độc lập. Công cuộc lập quốc là điều kiện cần để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc. Hai câu hỏi này được kết nối hữu cơ với nhau. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ta sẽ lập nên công lao to lớn của dân tộc trong đấu tranh cách mạng và thắng lợi. Hai là, sự nghiệp cách mạng thuộc về quần chúng, do quần chúng và nhân danh nhân dân. Mọi người. Để phát triển và nhân lên sức mạnh to lớn của quần chúng, sự lãnh đạo và mọi hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và mong muốn chân chính của quần chúng, đồng lòng đại diện cho lợi ích của quần chúng. Thứ ba, chúng ta phải tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó bằng mọi cách có thể. Đoàn kết toàn đảng, đoàn kết toàn quốc, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền thống quý báu, là bài học lịch sử to lớn, lâu đời của dân tộc ta, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành công, tạo thành nguồn sức mạnh to lớn để chiến thắng. (Adsbygoogle = window.adsbygoogle || []) . push ({}) 4 kết nối sức mạnh quốc gia với sức mạnh thời gian, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc và nội lực là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Lực lượng thời gian, lực lượng quốc tế, trước hết là lực lượng có tính quy luật và là xu thế không thể đảo ngược trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. Giữ gìn và tăng cường bằng mọi cách có thể vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định nhất bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Muốn vậy, phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên cập nhật phương pháp tổ chức đảng phù hợp với đề xuất của tình hình thực tiễn và có khả năng khắc phục những tồn tại do bản thân tôi được hưởng đầy đủ các bài học trên, trong mỗi bài học tôi rút ra được những bài học quý báu cho bản thân, những điều cần thiết. và đủ kiến ​​thức để có thể làm được điều này. trở thành đảng viên tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự lớn mạnh chung của đảng và nhà nước. Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất, tôi cũng đã tự học cho mình một bài học yêu quý nhất. Đây là ở bài học lớn thứ hai: “Sự nghiệp cách mạng thuộc về quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng”. Có thể cho rằng: sự nghiệp cách mạng của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng. Để phát triển và nhân lên sức mạnh to lớn của quần chúng, Đảng lãnh đạo và mọi hoạt động phải xuất phát từ lợi ích và mong muốn chân chính của quần chúng, đại diện trung thành cho lợi ích của nhân dân. Trong hơn 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đã vượt qua muôn ngàn gian khổ, thử thách, lập được nhiều chiến công vang dội trong công cuộc cách mạng. giải phóng và xây dựng dân tộc, trưởng thành đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của Cách mạng ngày 5/8/1945 đã đưa quần chúng nhân dân thoát khỏi cảnh nô lệ đói khổ, đem lại độc lập cho Tổ quốc, mở ra cánh cửa dân tộc. Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bảo vệ trở thành thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giải phóng miền Bắc, chấm dứt giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đã dẫn dắt cách mạng cách mạng nước ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng ở miền Nam. Qua cổng 21 5 trận đánh, quân ta thắng trận. Cuộc xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, đã kết thúc 305 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt hơn một thế kỷ đô hộ của giai cấp thống trị. chủ nghĩa thực dân ở nước ta, kết thúc cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ với nhân dân cả nước, thắng lợi 1 trận. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đánh dấu bước đột phá quyết định của dân tộc Việt Nam sang thời kỳ mới – kỷ nguyên độc lập. và sự thống nhất. và chủ nghĩa xã hội. Sau 30 5 cuộc chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc chiến “ồ ạt” nhằm xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu, tạo ra những giá trị “mới mẻ, tươi mới”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh. Trong chủ nghĩa xã hội và trong thời kỳ đổi mới, nhân dân ta sẽ phải đối mặt với muôn vàn gian nan thử thách cả trong nước và ngoài nước. Đặc biệt trong những năm 1990, trong bối cảnh quốc tế vô cùng khó khăn và tình hình đất nước muôn vàn khó khăn, các thế lực thù địch vẫn không ngừng chiến đấu. Tuy nhiên, với sự kiên định của đường lối chính trị cách mạng và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vững tiêu chí mà đảng và quần chúng lựa chọn, giữ vai trò chỉ huy, chèo chống con thuyền cách mạng. vượt qua sóng gió, tiếp tục tiến về phía trước, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đảng đề ra đúng đắn, hợp lý và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mạng, trước hết tạo ra hệ thống tư tưởng, nguyên tắc định hướng cho quá trình đổi mới, mở đường đi lên. chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn đất nước ta, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của một quá trình trăn trở, tìm tòi, khái quát, cập nhật tư duy lý luận và nhận thức đúng đắn hơn về thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng ngày càng trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người hơn 80 năm qua, trong Cương lĩnh (từ Cương lĩnh số 5 năm 1930 đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, 5/1991), hay trong mọi thái độ, đường lối, chế độ của Đảng đều nói rõ Đảng ta không có mục tiêu nào khác là đấu tranh giành tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của quần chúng nhân dân. Quần chúng là những người làm nên lịch sử. “Một sự nghiệp cách mạng vì quần chúng, vì quần chúng và vì quần chúng. Chính quần chúng đang làm nên chiến thắng lịch sử. Mọi hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và mong muốn chân chính của quần chúng. Sức mạnh của đảng nằm ở chỗ gắn bó mật thiết với quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh. Thiếu vắng quần chúng sẽ dẫn đến những tổn thất không lường trước được cho vận mệnh của dân tộc ”, đặc biệt là xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã xây dựng, cũng như những phương hướng chủ yếu trong quá trình xây dựng. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc mà Cương lĩnh năm 1991 của Đảng xác định là vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân; mọi việc đều nhằm mục đích giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột và bất công, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mỗi người có điều kiện phát triển toàn diện; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng, làm cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đứng đầu là Đảng Cộng sản. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của quần chúng, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chống độc tài bằng mọi hành động xâm phạm đến lợi ích của dân tộc và của quần chúng. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng tiêu chí dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân sinh, hiện đại, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ bảo đảm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và ý thức của quần chúng nhân dân; Thức tỉnh quyền dân chủ chính trị của quần chúng nhân dân được tôn trọng và ngày càng được củng cố. Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới nhằm phát triển nhân tố con người trên cơ sở bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân; mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và văn minh xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống ý thức; giữa đáp ứng nhu cầu trước mắt và quan tâm đến lợi ích lâu dài; giữa tư nhân với công cộng và tập thể xã hội. Được bầu, ông đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện chiến lược quốc gia xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời kết nối tốt các nguồn lực của nhà nước và quần chúng nhân dân, xây dựng nhiều đối tượng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng, miền. Chính trị-xã hội không thay đổi; Quốc phòng, an ninh được tăng cường mạnh mẽ, quan hệ quốc tế có bước phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình quốc gia và các chỉ tiêu tăng trưởng. Trong gần 25 năm đổi mới, đất nước đã vượt qua những thử thách hiểm nghèo, vi phạm cấm vận của các thế lực thù địch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở cửa quan hệ quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và hiện đại. Tất cả những hiện thực giàu đẹp, hào hùng và hào hùng của dân tộc ta hơn 80 năm qua càng được khẳng định rõ nét hơn. Đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đảng mới tròn 30 tuổi: “Đảng ta lớn như biển, cao như núi. Ba mươi lăm nỗ lực và chiến thắng trên nhiều tình yêu. Đảng ta là đạo đức, tiến bộ, thống nhất, độc lập, vì hoà bình và phồn vinh “. Đảng ta vĩ đại vì” trừ lợi ích của giai cấp, của quần chúng và của dân tộc thì Đảng ta không ích lợi gì khác “. Đảng ta là vĩ đại, trước hết là vì Đảng tiêu biểu cho tiềm lực tinh thần của giai cấp công nhân hiện đại, tiềm năng ý thức truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Kể từ khi thành lập, sức mạnh của đảng nằm ở ba yếu tố cấu thành: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam là đội lãnh đạo, là tổ chức của những chiến binh ưu tú nhất của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc. Từ khi có mặt trên thị trường đến nay bên mình luôn đứng vững. đứng vững lập trường, chính kiến ​​của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của quần chúng, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát của toàn bộ đường lối, chính sách của Đảng. Ngay bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được thông qua tại Đại hội thành lập Đảng đã được đề ra phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với lòng mong mỏi của quần chúng nhân dân, thực hiện đúng đề nghị của Đảng. . Về bản chất, có thể vạch ra những tiêu chí, phương hướng và biện pháp chính của cuộc cách mạng. Do đó, phải thực hiện, tổ chức, lôi kéo mọi quần chúng nhân dân biến đường lối của Đảng thành đường lối cách mạng của nhân dân. Tinh thần cốt lõi của Cương lĩnh đã được thiết kế và chi tiết hóa để phục vụ các mục đích cách mạng trong mọi thời kỳ lịch sử, chấm dứt cách mạng dân tộc dân chủ và từng bước xây dựng nước Việt Nam hòa bình. , thống nhất, độc lập, dân chủ và thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngay sau khi giành được chính quyền cách mạng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nước độc lập mà dân không hưởng. Nếu bạn tự do, thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì ”. Tiêu chí của Đảng là mỗi người dân phải có cơm ăn, áo mặc, để mọi người được học tập, sống tốt, hạnh phúc; Thành tựu làm chủ kinh tế, xã hội còn là thước đo trình độ giải phóng xã hội và sự lớn mạnh của xã hội. Lịch sử tám mươi mốt năm xây dựng và trưởng thành của Đảng đã cho thấy, bước đầu sức mạnh của Đảng không chỉ thể hiện ở chỗ mọi hoạt động của Đảng đều vì lợi ích của quần chúng, mà còn thể hiện ở chỗ. Đảng luôn gắn bó trong sáng với quần chúng, được sự tin tưởng, ủng hộ và bảo trợ của đông đảo quần chúng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân đã trở thành một truyền thống xuất sắc của Đảng, và cũng là bước khởi đầu cho sự củng cố của Đảng trong suốt 81 năm qua. Chính từ thực tiễn cách mạng, Đảng ta đã hiểu sâu sắc: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, chứ không phải sự nghiệp của một cá nhân anh hùng. Thành công của đảng ta nằm ở chỗ đảng đã tổ chức và đưa vào hoạt động lực lượng cách mạng vô tận của quần chúng ”. Đường lối chính trị của đảng, với tư cách là một đảng cách mạng vì quần chúng, trước hết phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. wt. Lãnh tụ Hồ Chí Minh coi việc hoạch định đường lối, chế độ của đảng không chỉ là việc riêng của đảng, mà phải có khả năng phát huy trí tuệ của toàn dân trong việc xây dựng đường lối của đảng: “Phải tin vào quần chúng”. . Đưa mọi vấn đề ra công chúng để thảo luận và tìm cách giải quyết. Độ phân giải nào nhưng nếu công chúng thấy nó không phù hợp, hãy để họ yêu cầu nó được sửa chữa. Dựa vào dư luận xã hội mà xây dựng lại đội ngũ cán bộ và tổ chức của mình. Đảng không chỉ có đường lối chính trị xuất phát từ lợi ích chính đáng của quần chúng, của quần chúng mà còn thể hiện ở tổ chức Đảng. Trong suốt thời kỳ cách mạng chỉ huy, Đảng luôn đặt lợi ích của quần chúng, của dân tộc lên trên hết, đó cũng là lý do sâu xa tạo nên sự đoàn kết đáng tự hào của Đảng ta. và uy tín của đảng. thẩm quyền của đảng đối với cả dân tộc; làm cho đảng tin dân. Tổng kết những kinh nghiệm quý sau 20 năm đổi mới, một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất của Đại hội Đảng lần thứ X là bài học “Lấy dân làm cơ sở”: “Đổi mới phải vì lợi ích của quần chúng. dựa vào quần chúng, phát huy vai trò tích cực, hợp lý của quần chúng, dựa vào thực tế, nhạy bén với cái mới. Cách mạng là công việc của quần chúng, vì quần chúng và vì quần chúng. Quan điểm, mong muốn và sáng kiến ​​của quần chúng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đường lối đổi mới của đảng. Dựa vào quần chúng, xuất phát từ thực tế, thường xuyên khái quát thực tế, phát hiện những nhân tố mới, từng bước làm rõ quy luật của sự trưởng thành, đây là chìa khóa thành công. ”Ý nghĩa đối với bản thân: Là một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân tôi nhận thức được những hiểu biết về đảng cách mạng, có ý nghĩa vô cùng đậm nét về cách mạng, về sự nghiệp cách mạng của dân tộc, biết rằng sự nghiệp cách mạng là thuộc về dân tộc, của quần chúng, của nhân dân. Tôi nghe nói: “Mọi người biết, mọi người thảo luận. , dân làm, dân khảo ”Và“ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ ”Những câu nói bất hủ này khiến tôi luôn hướng về quần chúng, tôi cũng 1 tâm niệm và 1 ước vọng. Trong tương lai, tôi sẽ phải đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, trong việc nâng cao trình độ dân trí. Điều chính tôi nghiên cứu là giáo dục và tôi yêu thích nó, tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng nó. Điều này được ông đưa vào các công việc sau này, đặc biệt là tham gia giáo dục lý tưởng sống, các nhiệm vụ giáo dục cơ bản, đề xuất từ ​​thực tế và đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu. Đi khắp mọi nhà, kiểm tra từng biểu tượng, lực lượng lao động hiện đại chủ yếu theo trình tự công nghệ, dịch vụ sản xuất, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tái sản xuất giá trị vật chất và cải tạo quan hệ xã hội. ; đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất hiện đại trong thời đại hiện nay. Đây là tầng lớp công nhân lao động sản xuất vật chất chủ yếu (trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, đồng thời mỗi ngày càng có nhiều phát minh, sáng chế lý thuyết, sản phẩm phần mềm trực tiếp sản xuất). Do đó, giai cấp công nhân có vai trò quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Như vậy, trong Điều lệ Đảng, bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chính: Từ khi ra đời và cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân của mình. “Chương trình hợp nhất” được thông qua tại hội nghị thành lập đảng nêu rõ: “Đảng là đội lãnh đạo quản lý quân đội vô sản, gồm đông đảo giai cấp công nhân, làm cho họ chỉ có khả năng chỉ huy nhân dân. Sách lược vắn tắt viết: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Anh ta phải thu phục đa số giai cấp của mình và phải cho phép giai cấp của mình chỉ huy nhân dân. ” Đại hội 10 đã thông qua đặc điểm của đảng như sau: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội lãnh đạo của giai cấp công nhân, đồng thời là đội lãnh đạo của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, quần chúng lao động và của dân tộc ”. Sự miêu tả trên được trình bày theo hai nghĩa sau: + Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Nam đồng thời là đội tiên phong của quần chúng lao động và cả dân tộc. + Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, quần chúng lao động và dân tộc Việt Nam – Trên cơ sở hiểu biết khoa học về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. + Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, định nghĩa cần được làm rõ trước. giai cấp công nhân + Khái niệm giai cấp công nhân (theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa X) .- Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng xã hội đông đảo, ngày càng phát triển, trong đó có những người lao động. thể chất và tinh thần, làm thuê trong các loại hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, thiết lập chế độ độc tài dân chủ của nhân dân. + Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân từng bước lãnh đạo quần chúng lao động xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, không bóc lột nhân dân, giải phóng quần chúng lao động. khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công. => Hai nội dung trên gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện. Biểu hiện của sự nghiệp vĩ đại của giai cấp công nhân là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo đói triền miên và xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã vạch rõ ý nghĩa, nội dung chủ yếu, cụ thể hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ này. mới: quần chúng lao động và dân tộc là một. + Sự gắn bó mật thiết giữa đảng, giai cấp và dân tộc được thể hiện trực tiếp qua việc đảng ta có mặt trên thị trường. Sự có mặt của đảng trên thị trường không chỉ là sự gắn chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân, mà còn với phong trào yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng: Đảng ta không chỉ là đảng của giai cấp công nhân, mà còn là đảng của quần chúng lao động và của dân tộc Việt Nam. – Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), Bác Hồ đã nêu rõ: “Đảng Công nhân Việt Nam phải sáng suốt, người lãnh đạo kiên quyết và trung thành của giai cấp công nhân và quần chúng lao động, quần chúng nhân dân Việt Nam … Đó là vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của dân tộc Việt Nam. của giai cấp công nhân và quần chúng lao động, vì vậy phải là Đảng của Nhân dân Việt Nam ”. adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({}) – Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền được nhân dân công nhận là lực lượng lãnh đạo, kiểm soát quần chúng. Theo quan điểm của ích, lợi ích của đảng không vì lợi ích gì khác ngoài lợi ích của quần chúng, của dân tộc. Chi tiết: + Trên thực tế, Đảng ta có mặt trên thị trường, sự tồn tại và lớn mạnh không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân, mà còn vì lợi ích của quần chúng lao động và của cả dân tộc. + Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, đảng ta đưa ra các khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”. Ở giai đoạn hiện nay, đảng ta đặt tiêu chí: dân giàu, nước mạnh, xã hội. xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ. * Để giữ gìn và nâng cao mạnh mẽ giai cấp công nhân thực chất của Đảng trong điều kiện mới, nhiệm vụ của mỗi đảng viên là: + Phù hợp với tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. một ứng dụng thông minh quảng bá chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Căn cứ vào thực tế lịch sử của nước ta, chúng ta đề ra những chủ trương, chính sách, chế độ đúng đắn; đồng thời bằng hành động cách mạng, biến đường lối, chủ trương này thành hiện thực sống động trong mọi mặt của đời sống xã hội. + Kiên quyết, kịp thời chống mọi biểu hiện cơ hội, hữu khuynh, giáo điều, bảo thủ; phê phán những luận điệu, âm mưu của các thế lực thù địch, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh +. Luôn đề cao những truyền thống cao đẹp của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa văn hóa. , kiến ​​thức thời đại để làm giàu tri thức, khắc phục thành công những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng nước ta, góp phần vào sự nghiệp chung của tăng trưởng toàn cầu. + Ủng hộ nguyên tắc dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, cộng đồng chỉ huy, trách nhiệm riêng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ sự đoàn kết thống nhất trong đảng. + Thường xuyên rèn luyện, giáo dục lập trường, chính kiến ​​và tinh thần tổ chức của giai cấp công nhân; hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với tư tưởng của giai cấp công nhân, thực hiện quyền thống trị đối với quần chúng. + Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Hợp nhất sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời gian, hình thành sức mạnh tổng hợp của cách mạng. Lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ áp bức và bóc lột, chinh phục quyền lực chính trị, quyền và sự thống trị trong xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ từ bỏ những nhiệm vụ cơ bản này.) Vì vậy, giai cấp công nhân có ý nghĩa triệt để của cách mạng. Giai cấp công nhân ở nước nào khi có đảng lãnh đạo đều mang những đặc điểm cơ bản và chung nhất. Vì vậy, giai cấp công nhân ở mọi quốc gia đều là một bộ phận cấu thành của giai cấp công nhân thế giới. Vì vậy, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã quan niệm đúng đắn về sứ mệnh lịch sử – thế giới của giai cấp công nhân. Có quan điểm cho rằng: Số lượng của giai cấp công nhân Việt Nam còn ít, không chỉ huy. là một nhà cách mạng. Nó không đúng. Dẫn đầu hay không phụ thuộc vào nhân vật cách mạng, và không phụ thuộc vào nhiều hay ít các tầng lớp nhân dân. Giai cấp công nhân có chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Trên cơ sở đấu tranh, họ đã xây dựng một đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đưa ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu cách mạng, tranh thủ giai cấp nông dân và tiểu tư sản đấu tranh, nuôi dưỡng họ thành những nhân tố hiện đại. Cũng có những phần tử trí thức tham gia cách mạng và giai cấp vô sản. Nhờ đó, hàng ngũ chính trị của giai cấp công nhân ngày một lớn mạnh. Trong tương lai, công nghệ của chúng ta sẽ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc số lượng người làm việc cũng sẽ tăng lên. Trong thời đại hiện nay, giai cấp của Đảng cộng sản chỉ có thể là bản chất của giai cấp công nhân. cử động; cơ sở chính trị – xã hội chủ yếu của Đảng Cộng sản phải là giai cấp công nhân ở giai đoạn trưởng thành từ đổi mới công nghiệp đến đổi mới trí tuệ; Tư duy mới về giai cấp công nhân phải gắn với tư duy mới về chủ nghĩa xã hội hiện đại. Có thể nói, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự lạc hậu, kém cỏi về đạo đức trước đây của Đảng Cộng sản ở một số nước tư bản đang phát triển là do thiếu hiểu biết về điều này. Hậu quả là ở đó, Đảng CSVN dần mất đi cơ sở chính trị – xã hội cần thiết gắn với những chương trình ngày càng xa rời cuộc sống. Giai cấp công nhân hiện đại, quần chúng lao động không nhìn thấy con đường đi đến một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng đôi khi họ đi lạc và nghe thấy hy vọng về một ngày nào đó trong lòng chủ nghĩa tư bản. Hiện nay, lúc bấy giờ, một số yếu tố của xã hội mới đã xuất hiện và từng bước phát triển, nhưng đội ngũ lãnh đạo của giai cấp công nhân hiện đại chưa thấy được sức lan tỏa của nó. Giai cấp công nhân Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Vì nhiều lý do: Đảng là con đẻ của hai phong trào: phong trào công nhân và phong trào yêu nước (chứ không phải chỉ là con đẻ của phong trào công nhân như ở các nước tư bản). Trong suốt thời kỳ cách mạng chỉ huy, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong đó đặt nhiệm vụ dân tộc lên cao hơn trước, coi nhiệm vụ dân tộc là tiền đề, điều kiện. tiền đề và cơ sở cho việc chấm dứt nhiệm vụ giai cấp và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, coi cách mạng xã hội chủ nghĩa không chỉ là nhiệm vụ giai cấp, mà còn là nhiệm vụ dân tộc, định hướng nhiệm vụ dân tộc. bảo đảm độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc triệt để, đưa dân tộc ra khỏi thời đại tư sản – dân tộc, tiến vào thời đại xã hội chủ nghĩa. Với tư cách là đảng của giai cấp công nhân, trước hết đảng phải có. hiểu giai cấp công nhân và dựa vào giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đã có nhiều thay đổi (như đã trình bày ở trên), đang phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, lớn mạnh trong bộ phận chính quy – bộ phận sung sức. Đó là sự phân hóa về cơ cấu ngành nghề kinh tế – kỹ thuật, sự lớn mạnh của lực lượng sản xuất; trong cơ cấu các thành phần kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất; Bản lĩnh giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện rõ nét trong Điều lệ Đảng hiện lên như một bức tranh toàn cảnh của những gì cao đẹp nhất, là hiện thân của một cuộc đấu tranh kiên cường. Sự ngoan cường của ông cha ta từ thời kháng chiến, tình cảm này đã trường tồn cho đến ngày nay như một bản hùng ca hùng tráng mà chúng ta phải noi theo. Câu 3: Sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình, giản dị, em được tận hưởng cuộc sống yên bình ở thế kỉ XXI, chứng kiến ​​sự đổi thay của đất nước, em như một bức tranh đầy màu sắc, em được học hỏi, trau dồi, trau dồi kiến ​​thức và được tiếp xúc với nhiều người. Những bài học quý giá về công ơn dạy dỗ của cô giáo từ lời kể của cô. Tất cả những bài học này mãi mãi ghi dấu trong trí nhớ của tôi, như trang sách luôn ở bên cạnh tôi! Tôi đặc biệt tâm đắc câu nói khi học lịch sử lớp 12: “Hỡi đồng bào cả nước! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải bao dung. Nhưng chúng ta càng khoan dung hơn, Thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng đang muốn cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm đầy tớ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng dậy! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân chia theo tôn giáo, đảng phái, quốc tịch. Nếu là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh Pháp cứu nước. Ai có họng súng. Những người có kiếm sử dụng một thanh kiếm, và những người không có kiếm sử dụng một cái cuốc, thuổng hoặc gậy. Mọi người phải hết sức chiến đấu chống thực dân Pháp để cứu nước. Anh em, chiến sĩ, tự vệ, cảnh sát! Đã đến lúc phải cứu nước. Chúng ta phải hy sinh từng giọt máu cuối cùng để cứu nước. Tuy khó chống cự nhưng với lòng quyết tâm hy sinh, Chiến thắng cuối cùng của nhân dân ta! Nước Việt Nam độc lập và thống nhất đã 5 năm! Kháng chiến muôn năm thắng lợi! ” Cụm từ này luôn hiện ra trong đầu tôi như một lời tuyên bố dành cho tôi. Khi nói đến cấu trúc, tôi cảm thấy như có điều gì đó thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn và luyện tập nhiều hơn. Bạn có biết câu nói này của ai không? Lãnh tụ, danh nhân Hồ Chí Minh, các bạn. Được viết vào ngày 19 tháng 12. Năm 1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây chỉ là một trong rất nhiều câu nói, nhưng tôi thích anh, tất cả những gì thuộc về anh, tôi cũng đều yêu và trân trọng. Giá trị cao nhất. Chúng ta đã sống ở thế kỷ 21 hơn 10 năm, nhưng tấm gương Hồ Chí Minh vĩ đại luôn soi đường cho mỗi người Việt Nam. Qua gần 55 năm xây dựng và triển khai, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động sâu rộng đến tâm trí của cán bộ, đảng viên và người lao động. Thông qua việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức đoàn kết, tương thân tương ái… đã tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên, cựu học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến về tinh thần tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như vậy, chúng ta thấy sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực. Việc này được trình bày cụ thể như sau: Trong thời gian sửa chữa với nhiều khó khăn, vướng mắc từ quan điểm kinh tế – xã hội, quan điểm về an ninh quốc phòng. Thực tế kinh tế xã hội và các tình huống chiến lược, cũng như các nhiệm vụ chi tiết thường thể hiện sự thất vọng chỉ vì việc học. Không phải chúng ta chưa quan tâm đến việc học tập cho nền giáo dục quốc dân và cho cán bộ công chức. Chúng tôi cũng đã đạt được rất nhiều. Nếu không, làm sao chúng ta có thể chịu đựng được? Đến nay, ở một nhà nước độc lập, tự chủ, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Vì vậy, tôi xin phép không nói thành tích là gì. Tôi cũng xin nói thêm về thực tiễn đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đào tạo cán bộ, công chức từ lời dạy của Hồ Chí Minh: Chưa có chương trình chi tiết gắn đào tạo với điều kiện thực tế. Làm gì đó, học trước. Nó rất nhiều, nó cho cuộc sống. Thu hút những người có trình độ học vấn vào công vụ là chính, còn những người thất học được coi là thứ yếu (tránh tình trạng như hiện nay: sinh viên thất nghiệp, nhân viên chính phủ đang học trung học!). Thực hiện thực tế trong tất cả các giai đoạn: thời kỳ phân phối; cử người để “đào tạo cầm tay chỉ việc” (ví dụ: đào tạo cán bộ quản lý sinh viên cho các chức danh phó chủ tịch, chủ tịch, phó chủ tịch, tiếp nhận đào tạo, v.v.). phải tránh những bất cập có thể xảy ra: một bên là Việt Nam, một bên là toàn cầu! Tôi cho rằng một trong những điều mà những lời dạy của Hồ Chí Minh chuyển thành tư tưởng Hồ Chí Minh chính là giá trị “đi cùng thời gian” của những lời dạy này. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống công cộng Đạo đức, theo nghĩa chung nhất, là một dạng của tinh thần quần chúng, bao gồm các nguyên tắc, chuẩn mực và thang giá trị được xã hội thừa nhận. Đạo đức có chức năng quản lý và điều chỉnh hành vi của mỗi người trong đó một cách mà vì lợi ích của toàn xã hội. Đối với mỗi cá nhân, thái độ và hành vi đạo đức mang “bổn phận” được thực hiện một cách tự giác, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu ý thức bên trong. Đạo đức của mỗi người chịu tác động của dư luận xã hội, cũng như lòng tự trọng. Đạo đức có chức năng sửa chữa, giáo dục và tư vấn. Đạo đức là phương thức điều chỉnh hành vi. Điều tiết hành vi buộc tư nhân và xã hội cùng tồn tại và phát triển, bảo đảm sự gắn bó giữa lợi ích tư nhân và tập thể. Những người lý trí đã phát minh ra nhiều cách để điều chỉnh hành vi, bao gồm cả chính trị và luật pháp. quyền và đạo đức… – Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, dân tộc, mọi quốc gia bằng những quyết định đặc biệt, chẳng hạn như ngoại giao, kinh tế, chính phủ, bạo lực… – Nhà nước pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi ứng xử trong quan hệ giữa người với người bằng những quyết định đặc biệt. luật pháp và dư luận, lương tâm. Sự điều chỉnh này có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Việc điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền không giống nhau về yêu cầu và phương pháp điều chỉnh. Nhà nước pháp quyền có thể xuất hiện trong luật pháp nếu ý chí của người thống trị buộc mọi người phải tuân theo. Các chuẩn mực của pháp luật được thực hiện bằng cấm đoán và bạo lực (quyền lực nhà nước cộng với lực lượng đặc biệt, quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà đá …). Pháp quyền là đạo đức tối thiểu của mọi cá nhân sống trong tập thể. Đạo đức yêu cầu tối thiểu đến tối đa cho hành động riêng tư. Phương tiện thích ứng là dư luận và lương tâm. Tiêu chuẩn đạo đức bao gồm cả tiêu chuẩn cấm và tiêu chuẩn khuyến khích. Chức năng điều chỉnh hành vi đạo đức của dư luận xã hội và nhu cầu của lương tâm đã thay đổi từ mức tối thiểu đến mức tối đa của hành vi con người. có tính chất đặc biệt riêng, phân biệt đạo đức với các hình thái tinh thần khác, các hiện tượng xã hội khác và làm cho nó không thể thiếu được. bảo đảm sự tồn tại và tăng trưởng của xã hội bằng cách hình thành mối tương quan lợi ích tập thể và tư nhân trên nguyên tắc hài hoà lợi ích tập thể và tư nhân (và khi cần ưu tiên lợi ích tập thể). Điều chỉnh: hành vi riêng (trực tiếp) thông qua đó thiết lập quan hệ riêng với đồng đội (gián tiếp) .- Phương pháp điều chỉnh được thể hiện: Sự lựa chọn các giá trị đạo đức; xác định chương trình hành vi theo lý tưởng đạo đức; xác định phương án xử lý vi phạm chuẩn mực đạo đức; Hình thành động lực hành vi bằng niềm tin, lý tưởng và tình cảm đạo đức, quản lý và hình thành hành vi của dư luận xã hội. Chức năng điều chỉnh hành vi được thực hiện bởi hai mặt chính. Các hội, cộng đồng tạo ra dư luận xã hội biểu dương, cổ vũ cái thiện, phê phán gay gắt cái ác.- Chủ thể đạo đức tự giác sửa chữa hành vi của mình trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức xã hội. Chức năng giáo dục Con người hướng tới “chân – thiện – mỹ”. Con người là sản phẩm của lịch sử, đồng thời là chủ thể của lịch sử. Ở mức độ mà con người tạo ra tình huống, tình huống cũng tạo ra con người. Con người sinh ra phải đối mặt với hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống ảnh hưởng đến con người, và con người ảnh hưởng đến hệ thống. Hệ thống đạo đức do con người tạo ra, nhưng sau khi xuất hiện trên thị trường, nó vẫn tồn tại với tư cách là sự khách quan hóa sự ảnh hưởng và chi phối của con người. Có nhiều tầng lớp trong xã hội. hệ thống đạo đức, nhưng bị ảnh hưởng bởi khu vực tư nhân. Đây là môi trường đạo đức: ảnh hưởng đến đạo đức tư nhân thông qua nhận thức đạo đức và thực hành đạo đức. Ý thức đạo đức đối với việc chuyển đạo đức công thành đạo đức tư. Thực hành đạo đức là việc thực hiện nội dung giáo dục thông qua hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống công và tư củng cố đạo đức đời tư và công cộng, trở thành thói quen, truyền thống và thông lệ. Hiệu quả của giáo dục đạo đức phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, kỹ năng tổ chức và sư phạm, mức độ tự giác của chủ thể giáo dục và các tác nhân của quá trình giáo dục. – Giáo dục đạo đức gắn với văn minh đạo đức: nhân hóa các quan hệ xã hội và bình thường hóa các quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và tính chuẩn mực của nó … sẽ giúp chủ thể lựa chọn và bầu đúng các hiện tượng xã hội, bầu đúng cho cá nhân của người khác hoặc tập thể, đồng thời bầu đúng cho chính mình. Việc phê duyệt các mục tiêu, đề xuất, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức và các giai đoạn của quá trình giáo dục sẽ giúp mỗi cá nhân và toàn bộ nhóm trong việc tạo ra các hoạt động và thực hành đạo đức đúng đắn. bàn tay, “giáo dục lẫn nhau trong tập thể”, giữa tư nhân và tư nhân, giữa tư nhân và tập thể; mặt khác, như “tự giáo dục” trong trường học. khu vực tư nhân và cấp tư nhân và cấp tập thể. Chức năng phản ánh Có tính cách là một hình thái của tinh thần xã hội, đạo đức có những đặc điểm nhận thức do tính đại diện của nó trong xã hội. Mối quan hệ của đạo đức với hiện thực có những đặc điểm riêng, khác với các hình thái tinh thần khác. Đạo đức là một chế độ thống trị đặc biệt. con người toàn cầu. Theo quan điểm bản thể luận, đạo đức là hệ thống ý thức do xã hội quy định. Nhưng theo quan điểm xã hội học, hệ thống ý thức (nhận thức đạo đức) không thể tách rời hiện thực – hành động của con người. Như vậy, đạo đức là một hiện tượng xã hội vừa có ý thức vừa có tác dụng. Nhận thức về đạo đức có những đặc điểm sau: Hành động có đạo đức là sau khi nhận thức các giá trị đạo đức. Và điều này gần như xảy ra khi tinh thần đạo đức được trộn lẫn với các hành động đạo đức. (Không giống như các khoa học và phần mềm nghiên cứu khác, có một khoảng cách về không gian và thời gian.) – Nhận thức về đạo đức là một giai đoạn vừa hướng ngoại (hướng ngoại), và nội (tự tri – hương trong mình, chủ thể). Nhận thức hướng ngoại chấp nhận các tiêu chuẩn, giá trị và cuộc sống đạo đức. xã hội với tư cách là một nhân vật. Đây là một hệ thống các giá trị thiện và ác, bổn phận và nghĩa vụ, hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống…, “bí mật và công cụ” để tạo ra các giá trị đạo đức. Thông qua nhận thức này, người nhận thức đã biến đạo đức xã hội nói chung thành đạo đức xã hội nói riêng. – chủ thể đạo đức – với tư cách là một đặc điểm nhận thức. Đây là giai đoạn tự lựa chọn, tự đánh giá, tự mâu thuẫn về tư tưởng, hành vi, đạo đức của bản thân với những chuẩn mực giá trị được chấp nhận chung của tập thể. Từ cách nhận thức này, các tư tưởng và nguyên tắc sống trở thành chủ đề: khôn hay chủ động, hy sinh hay hưởng thụ, vị tha hay ích kỉ, vươn tới cái thiện hay cái ác … Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận và lương tâm. tuyệt. . Dư luận là bình luận và biểu quyết của xã hội về vấn đề này, còn lương tâm là phản biện. Cả hai đều giúp chủ thể tái tạo giá trị đạo đức của mình – giá trị mà xã hội mong muốn. Từ nhận thức đến tinh thần giúp chủ thể nhận thức được bổn phận của mình và chuẩn bị cho việc thực hiện. Có vô số nghĩa vụ như vậy trong cuộc sống. Nó luôn thể hiện mình trong các mối quan hệ phong phú giữa chủ thể đạo đức với xã hội, gia đình, bạn bè, đồng đội, đồng chí, cộng đồng, quốc gia, giai cấp và dân tộc. thành tựu của thực tế) ở hai cấp độ: cấp độ thông thường và cấp độ lý thuyết. Nhận thức đạo đức ở mức độ bình thường là ý thức chung, giá trị cá nhân. Nó phục vụ một nhu cầu đạo đức chung, đủ để chủ thể đối phó với cuộc sống và sự phát triển bình dân của xã hội. Tất cả mọi người có thể và nên nghĩ về đạo đức ở cấp độ này. Các ý tưởng đạo đức ở cấp độ lý thuyết là những ý tưởng nền tảng được định hướng bởi các giá trị đạo đức chung. Bằng cấp này đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đạo đức và văn minh xã hội. Nó là một nhân tố không thể thiếu trong tư tưởng và hành vi của các giai cấp thống trị. Ý thức đạo đức mang lại tri thức đạo đức và tinh thần đạo đức. Cá nhân nhờ hiểu biết về đạo đức đã nhận thức được tinh thần đạo đức của xã hội (biến thành đạo đức tư nhân). Khu vực tư nhân hiểu và tin tưởng vào các chuẩn mực, lý tưởng, giá trị và giá trị của xã hội, trở thành cơ sở để khu vực tư nhân điều chỉnh hành vi và thực hiện hành vi đạo đức (thực hiện đạo đức) .2. Đối với tình trạng xuống cấp đạo đức, lầm lỗi trong cuộc sống trong xã hội hiện nay. Quán 20 5 mới, Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thực hiện dân chủ trong đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân văn minh … Đa số cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò lãnh đạo, gương mẫu năng động, sáng suốt trong công tác. Công đoàn thể hiện bản lĩnh và năng lực, giữ vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Trong Đảng và trong xã hội ta đang có tình trạng sa sút về đạo đức và lối sống. Đây là một rủi ro lớn liên quan đến sự tồn tại của một lô máy móc. Sự sa sút về đạo đức, lối sống thể hiện dưới những hình thức chủ yếu sau: Thứ nhất: tư tưởng tư hữu, lối sống ích kỷ. thói đầu cơ, hưởng thụ buông thả, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu là biểu hiện ở mọi tầng lớp xã hội. Thứ hai: tệ tham nhũng, hối lộ, bóc lột tài sản nhà nước, tham ô xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực biến thành “quốc nạn”, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thứ ba: hành động cơ hội “cao chạy xa bay” vì lợi ích cá nhân là điều hoàn toàn bình thường. Thứ tư: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với quyết định của Đảng, nói nhiều làm ít; những lời nói báng bổ, thiếu căn cứ Thứ năm: tệ quan liêu, xa dân, vô cảm của người chỉ huy trước nghịch cảnh, nóng giận và những đề nghị, yêu cầu chính đáng của quần chúng Thứ sáu: tình trạng suy thoái đạo đức trong quan hệ gia đình, quan hệ giữa công và tư, như như chế độ gia trưởng lạm dụng. Thứ bảy, đạo đức nghề nghiệp đang giảm sút ngay cả trong lĩnh vực tôn vinh xã hội, hiện tượng mê tín dị đoan có xu hướng lây lan ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có cả khách quan và chủ quan. Trước hết, nhờ ảnh hưởng thụ động của hệ thống kinh tế thị trường, đó là khả năng của chế độ kích thích lối sống thực dụng. Ảnh hưởng của đạo đức, lối sống tư sản mà phương Tây sử dụng liên quan đến nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của mạng thông tin thế giới. Kẻ thù phản động tích cực cổ vũ lối sống ích kỷ, hám lợi, thực dụng trong cán bộ, đảng viên, chỉ huy và gia đình, coi đây là một trong những giải pháp phải thực hiện. “diễn biến hòa bình”: Về nguyên nhân chủ quan: do chúng ta chưa hiểu hết vai trò cơ bản của đạo đức đối với sự thay đổi và tăng trưởng của xã hội và tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức. Trên thực tế, chúng ta chưa coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chức, phối hợp giữa các bộ phận quản lý ngành. 1 bộ phận cán bộ chỉ huy, đảng viên, gia đình hội viên chưa nêu gương về đạo đức, lối sống. . Đây là sự xuyên tạc các giá trị truyền thống theo nấc thang giá trị truyền thống, giá trị tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, làm tổn hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự lớn mạnh của dân tộc, làm suy vong của tôn giáo. Đạo đức của cá nhân các tầng lớp cán bộ, đảng viên gây tâm lý lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đối với việc tổ chức và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Hệ thống pháp luật của nhà nước còn nhiều tiềm ẩn. những nguy cơ, cùng những nguy cơ khác dẫn đến sự bất di bất dịch về chính trị – xã hội, gắn liền với sự “tồn vong của đảng, của cơ chế”. trong Đảng và ngoài xã hội, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X đã thông qua Nghị quyết về “Tăng cường sự chỉ huy của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. ban hành Chỉ thị số 06-CT / TW về việc Tổ chức thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng bộ và xã hội. Thực hiện tốt phong trào này sẽ góp phần quan trọng đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hội. tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay, đất nước đang trên đà đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên tất cả các chiến trường, chủ động và mạnh mẽ hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Người ngày càng trở nên quan trọng hơn từ trước đến nay, giữ vai trò chủ đạo trong suy nghĩ và hành động chỉ huy các ngành và toàn thể nhân dân.- Như chúng ta đã thấy. Chúng ta biết rằng sinh thời, Bác Hồ của chúng ta đã nói: Đạo đức là gốc của cách mạng. Bác coi đạo đức con người là gốc của cây, là nguồn của sông. Ông luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tâm huyết của đạo đức đối với đời sống quần chúng. Vì vậy, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo gương Bác trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết và quan trọng. – Là một nhân viên, tôi nhận thức được Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống hách dịch, lãng phí, quan liêu là nhiệm vụ từng bước tự hoàn thiện của bản thân. Trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc, tôi luôn xác định: “Việc gì có ích thì trẻ làm, việc gì có hại thì trẻ tránh” và tôi tuyệt đối tránh lãng phí cả tiền bạc và thời gian. , luôn phát huy tinh thần bảo vệ quần chúng, gần gũi, gắn bó với nhân dân, lấy tiêu chuẩn người cán bộ lão thành cách mạng làm tiêu chí phấn đấu. Phẩm cách đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên học tập và làm theo: + Giá trị đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Gần dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm cơ sở, phải “tuyệt đối tận tụy với đảng và quần chúng”. Thương người, sống có nghĩa, có tình là tạo điều kiện cho mỗi người ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn, phê bình và tự phê bình được thực hiện một cách chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy những mặt tốt. .— Tiết kiệm là phẩm giá của mỗi người lao động trong cuộc sống và trong công việc: làm được nhiều, cần cù, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của, của cả nước và của chính mình. – Trung thực – phẩm chất của người cán bộ trong thi hành công vụ, phải thẳng thắn, không ác ý, trong sạch, “chí công, vô tư”, hoàn toàn công bằng, không có tâm tư, cá nhân, phiến diện. Trả lại công bằng và không lo lắng cho người và vật. + Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: – Suốt đời nỗ lực, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và con người. . quần chúng. ”- noi gương ân, độ lượng, độ lượng, đức độ, rất nhân văn,“ yêu thương mọi người, chia sẻ nỗi đau của mỗi người ”. Đây chỉ là lý thuyết, còn thực hành thì sao? Hầu 5 5 tiến hành một cuộc khảo sát, xem đất nước ta đã đạt được những thành tựu gì, chế độ đạo đức có được chấn chỉnh không, tình trạng quan liêu có được giữ nguyên không? Đây là những câu hỏi không chỉ riêng tôi mà còn chung cho tất cả chúng ta (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). Push ({}) Trong một thời gian dài, chúng tôi chỉ thấy chúng. Về lý thuyết, muốn làm được điều này hay không thực sự rất khó, đòi hỏi mỗi địa phương phải có cái nhìn tổng thể, tổng thể nhất, nhưng điều này không thấy được từ những con số trên giấy, nhưng trong thực tế điều này không đúng. Là người Việt Nam, là đảng viên trẻ ngày mai, chúng ta phải có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, lấy đó làm chuẩn mực, tiền đề để chúng ta tiến lên, nỗ lực quyết tâm vì sự phát triển bền vững của đất nước, hãy tạm gác lại quyền lợi riêng tư hãy buông bỏ gông cùm cũ kỹ mà vì nước, vì lợi ích của quần chúng mà tận tâm tận lực. hãy thể hiện hành động đầu tiên, chỉ huy hãy chỉ cho mọi người những gì họ cần phải đi, đừng nói và đừng ép người khác làm, không chỉ là một chuyến tham quan dễ dàng mà tốn rất nhiều tài sản của địa phương, chúng ta hãy làm điều đó! Bỏ thủ tục ra cho dễ và thân thiện giữa “quýt” và “người”, xin tự giới thiệu mình là người chất phác, mến khách. Người liên hệ: Em hiện đang là sinh viên năm 5, 3 ngành Sư phạm của Học viện Quản lý Giáo dục, em cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện. Trong thời gian học tập tại trường, phòng chính trị luôn tổ chức các cuộc thi liên quan đến tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hơn nữa, tất cả các thành viên trong bộ môn đều tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác, nhờ những bài hùng biện về Bác mà chúng em càng hiểu thêm về Bác về công lao to lớn của Bác, về những suy nghĩ bất hủ của Bác và với mong muốn thế kỷ đó. theo chúng tôi phấn đấu thúc đẩy tất cả các nhà lãnh đạo cao nhất của chúng tôi theo các tiêu chuẩn đạo đức của tư tưởng của người đã rời bỏ họ. Tất cả các thành viên trong lớp đều học tập và đạt kết quả học tập 100%. Tốt hoặc cao hơn và phấn đấu để biến thành các cuộc họp tốt, để đạt được mục tiêu của trường – học được cảm tình với đảng… Thực hiện chính sách thanh đạm. Tiết kiệm tiền tham gia các cuộc thi, sự kiện, đưa học sinh đến Lăng Chủ tịch để hiểu thêm về vị lãnh tụ của đất nước…. Bắt đầu từ việc chi bộ phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể học viên của Học viện đã luôn nổi bật bởi tinh thần cần cù lao động, tự học, tự rèn. đạt nhiều thành tích cao trong học tập và công việc trên lớp. luôn lấy suy nghĩ của anh ấy làm ánh sáng để dẫn đường cho chúng tôi, để tiến về phía trước làm hành trang để đi đến thành công. Thay cho lời kết, tôi xin dành tặng 2 câu nói bất hủ của ông: “Nước Việt là 1. Tiếng Việt là 1. Sông có thể cạn, núi có sập, nhưng chân lý này không thể thay đổi”. “Giáo viên, giáo viên trong hệ thống của chúng tôi phải đóng góp cho sự nghiệp chung. xây dựng xã hội chủ nghĩa. Các cửa có tính chất cao quý, nên “ưu tiên, ứng hậu”, tức là chịu nghịch cảnh trước thiên hạ, hứng thú sau thiên hạ. Một người thầy tốt, một người thầy xứng đáng là một người thầy, là tiếng ồn ào nhất. Tuy danh tiếng không lên báo, không được huân chương gì nhưng những người thầy dạy giỏi là những anh hùng thầm lặng… ”. Tôi, bạn và bạn… hãy chung tay cống hiến vì một Việt Nam sôi động trên trường quốc tế. , học cách noi gương, quyết đoán trong mọi việc, mình có đủ mọi điều kiện để nâng, phải thu xếp gặp gỡ với lòng mình, ắt sẽ thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, thành công lớn. ”Chúng ta phải đồng lòng với trái tim rằng chúng ta sẽ thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, thành công lớn. ”Chúng ta phải đồng lòng với trái tim rằng chúng ta sẽ thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, thành công lớn. ”Chúng ta phải đồng lòng với trái tim rằng chúng ta sẽ thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain] đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công “Chúng ta phải đồng lòng về việc đáp ứng trái tim của chúng tôi để thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau nỗ lực, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. ”Chúng ta phải đồng lòng nhất trí thì mới thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng, vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain] đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công “Chúng ta phải đồng lòng về việc đáp ứng trái tim của chúng tôi để thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta càng thêm tin tưởng, vững vàng hơn nữa “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain] great success “Chúng ta phải tự hẹn với lòng mình rằng chúng ta hãy thành công. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain] gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain] gắn bó, chung sức, chung lòng vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Hãy đoàn kết, gắn bó, cùng nhau cố gắng, vì ở đó chúng ta thấy tự tin hơn, vững vàng hơn. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công” [rule_2_plain] [rule_3_plain]

Xem thêm:  Bản cam kết bảo lãnh dân sự |Link tải GG drive

#Article #harvest #class #Party #new member #sample #post #harvest #class #Party #new member


  • Summary: Learn Basic Electronics
  • #Article #harvest #class #Party #new member #sample #post #harvest #class #Party #new member

Please wait…

We are checking your browser… vndoc.com

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.

Please wait…

Мы проверяем ваш браузер… hoatieu.vn

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi kiểm tra trình duyệt của bạn …

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.


Video Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch lớp đảng viên mới Link tải GG Drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc