Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh Link tải GG Drive

bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Phân tích quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Giá trị của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học sinh.

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Bạn có thể xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99,3 KB, 4 trang)

CÂU 2: Phân tích sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Giá trị
của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học sinh.
I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm của Người về những vấn đề chủ yếu của
cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không được hình thành ngay
mà phải trải qua một quá trình tìm tòi, hình thành, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với sự
phát triển và trưởng thành của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam.
1. Giai đoạn trước năm 1911: sự hình thành tư tưởng yêu nước và khát vọng cứu nước.
Hồ Chí Minh sinh năm 1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi nhân loại.
người có cha là Phó bảng Nguyễn Shin Sak, mẹ là bà Hoàng Thị Loan; Từ nhỏ, ông đã
được thừa hưởng lòng yêu nước thương dân sâu sắc,
ý chí vượt khó của cha, lòng nhân hậu, đức hy sinh của mẹ, v.v.
ý chí vượt khó
tiêu biểu của dân tộc. Nơi đây còn là nơi sản sinh ra nhiều anh hùng, thiên tài như Nguyễn
Du, Nguyễn Kông Trứ con La Sơn phu tử, Nguyễn Tiệp, Phan Huệ Ích, Phan Hui Chu,
Phan Đình Fung, Phan Boy Châu, v.v …; Những truyền thống nổi bật nói trên của
quê hương đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người, góp phần hình thành nên nhân cách lớn của Người.
Trong
thời gian từ 1890 đến 1911, Hồ Chí Minh đã kế thừa những truyền thống này.
Hệ thống văn hóa tốt của gia đình, quê hương, đất nước, tiếp thu chữ quốc ngữ, tiếng Hán và
tiếng Pháp. Anh lớn lên và sống trong nỗi đau của một dân tộc mất nước, anh là nhân chứng cho
những đau thương mà nhân dân ta phải gánh chịu, những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra
cho đồng bào ta, những thất bại. Từ đó hình thành trong Người tư tưởng yêu nước,
thương dân, vốn văn hóa phong phú, khát vọng ra đi tìm đường cứu
nước, cứu dân.
2. Giai đoạn 1911 – 1920: Tìm và xác định con đường cứu nước, giải phóng
dân tộc
Ngày 5/6/1911, Hồ Chí Minh lên đường tìm đường cứu nước. Đầu tiên anh
sang Pháp, sau đó đi thăm nhiều nước ở châu Phi, châu Mỹ và châu Âu, sống và làm việc
Làm việc với những người bị áp bức ở các thuộc địa, làm thuê ở
các nước phương Tây, ôn lại Cách mạng Pháp, Cách mạng Mỹ, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, tìm

Xem thêm:  Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

hiểu của Cách mạng Tháng Mười Nga. Tháng 7 năm 1920, ông đọc bản thảo luận văn đầu tiên
của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tác phẩm này
đã giúp Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – Con đường giải phóng dân
tộc theo con đường cách mạng vô sản. Tháng 12 năm 1920, tại một đại hội, Tua đã bỏ phiếu ủng hộ
việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành việc gia nhập Đảng Cộng sản Pháp
đến Quốc tế Cộng sản. Sự việc này khẳng định rằng cuối cùng Người đã chọn
con đường giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, anh

chủ nghĩa dân tộc đến sự giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, từ người lính bài Do Thái. thực dân
trở thành chiến sĩ cộng sản.
3. Giai đoạn 1920 – 1930: sự hình thành hệ tư tưởng cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Đây là thời kỳ hoạt động lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh ở Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924). , Trung Quốc (1924 – 1927), Thái Lan (1928 – 1929) … Trong thời kỳ này, chủ yếu hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam .
Các tác phẩm như Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường
Khách Mạnh (1927) và các tác phẩm của ông về thời kỳ này đã cho thấy
những hiểu biết sâu sắc và giàu trí tưởng tượng về con đường cách mạng Việt Nam.
Nội dung chính của các ý kiến ​​này có thể tóm tắt như sau:
– Bản chất của chủ nghĩa thực dân là “cướp của” và “giết người”. Như vậy, chủ nghĩa cộng sản Thực
dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động toàn thế giới.
– Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại mới phải đi theo con đường
cách mạng vô sản.
– Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có
mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Cách mạng thuộc địa không lệ thuộc vào cách mạng ở
chính quốc mà có tính chất chủ động, có khả năng đánh thắng cách mạng ở
chính quốc.
– Cách mạng thuộc địa trước hết là “cách mạng dân tộc” đánh đuổi
thực dân, khôi phục độc lập, tự do cho các dân tộc thuộc địa.
– Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp chung của toàn dân, cần xây dựng khối

đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông.
Muốn cách mạng thành công, trước hết phải có đảng cách mạng đứng đầu. Đảng nào
giữ vững thì cách mạng sẽ thành công, chỉ cần có người cầm lái thì con thuyền mới vững vàng.
Đảng muốn ổn định thì phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm cơ sở.
– Phương thức đấu tranh cách mạng là bạo lực quần chúng và có thể là khởi
nghĩa toàn quốc.
4. Giai đoạn 1930 – 1945: khắc phục khó khăn, kiên trì con đường đi
đến thắng lợi đầu tiên của cách mạng Việt Nam
Trên cơ sở tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành. chủ yếu
, Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng cương lĩnh chính
quyền, đề ra đường lối đúng đắn, tổ chức quần chúng đấu tranh. Rất tiếc, những
năm đầu tiên sau khi Đảng ta ra đời, nhiều quan điểm đúng đắn của Người đã không được
thực hiện, bản thân Người phải trải qua những thử thách khắc nghiệt. Tuy nhiên, Người
vẫn kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khó khăn, thử thách,
xây dựng chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ ý tưởng độc lập, tự do,
dẫn đến thắng lợi của nước Việt Nam. Kết quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tuyên ngôn Độc lập, mà ông đọc vào ngày 2 tháng 9,

Xem thêm:  Bài thu hoạch an ninh phi truyền thống mới nhất |Link tải GG drive

Năm 1945 tuyên bố tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền hưởng độc lập, tự do và
bình đẳng.
5. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn
thiện. dân chủ nhân dân (1945 – 1954); tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong thời kỳ này, tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, trong đó nổi lên những nội dung chủ yếu sau: – Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến ​​quốc, kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ. cho người dân.

– Tư tưởng về việc thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng là cách mạng xã hội chủ nghĩa
ở miền Bắc và cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam nhằm mục tiêu chung trước mắt
là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, sau đó là cả nước. thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội.
– Tư tưởng chiến tranh nhân dân toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh là
chủ yếu.
– Tư tưởng dân chủ, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
– Tư tưởng về xây dựng đảng cầm quyền,…
Đây cũng là thời kỳ mở đầu cho những thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nổi bật là
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tiếp theo là chiến thắng trong
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Ngày nay, suy nghĩ của anh ấy vẫn tiếp tục hướng dẫn
. Nhân dân ta đã có công trong sự nghiệp chấn hưng đất nước.
II-Ý nghĩa
Đối với học sinh, sinh viên, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đặc biệt,
nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển tri thức và
hội nhập quốc tế.
– Nâng cao khả năng tư duy lý luận và phương pháp làm việc.
+ Thông qua việc làm sáng tỏ và truyền tải nội dung
hệ thống quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những vấn đề chủ yếu của cách mạng Việt Nam, làm cho học sinh
nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cách mạng Việt Nam
, nhờ đó. tư tưởng của anh ấy ngày càng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong
đời sống tinh thần của thế hệ trẻ.
+ Trau dồi, củng cố lập trường, quan điểm cách mạng của sinh viên trên cơ sở
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
đi lên chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động, phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Hồ Chí Minh. Ý tưởng của Minh. tư tưởng, phương hướng, chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước ta, có thể vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết
những vấn đề sống còn.
– Tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và thể hiện bản lĩnh chính trị.

Xem thêm:  Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh dạy cho học sinh đạo đức, tác phong, phẩm chất cách mạng, để học sinh
biết sống có đạo đức, yêu cái thiện, cái thiện, ghét cái xấu, cái ác. Học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh giúp hun đúc lòng tự hào về dân tộc, về Đảng cộng sản và Tổ quốc Việt Nam
, tự giác “sống, chiến đấu, lao động và học tập như Bác Hồ vĩ đại”
– + Dựa vào kiến ​​thức đã học, học sinh vận dụng vào sống, phát triển
và giáo dục bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ,
đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng theo con đường Bác Hồ và Bác Hồ kính yêu.
Bữa tiệc mà chúng tôi đã chọn.


Video Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh Link tải GG Drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh Link tải GG Drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts