Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Tiểu luận về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43,9 KB, 3 trang)

TÓM TẮT
Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay là gì? Yêu cầu
và giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ tham gia ứng phó với
các thách thức an ninh phi truyền thống? Liên hệ trách nhiệm của bản thân?
Trả lời
Tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh hiểm họa quân sự còn là sự hiện diện và
xuất hiện của nhiều nhân tố mới đe dọa an ninh con người, an ninh quốc gia như
khủng bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. biến đổi khí hậu, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em
, di cư xuyên biên giới, tội phạm mạng… Trong bối cảnh đó, nhận thức
về an ninh cũng đang thay đổi nhanh chóng. Vượt ra ngoài những khái niệm đã và đang
được sử dụng, chẳng hạn như: an ninh tập thể, an ninh chung, bảo mật hiện sinh, bảo mật khả năng hiển thị, v.v. an ninh
phi truyền thống. Vì vậy, việc chống lại các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay
vừa là yêu cầu, vừa là thách thức đối với quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ Tổ quốc đồng thời là điều kiện quan trọng để bảo vệ tin cậy độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, giữ gìn hòa bình,
ổn định chính trị và an ninh quốc gia. gia đình, trật tự công cộng và an ninh.
Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoài việc
cơ hội và lợi ích, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả những thách thức
liên quan đến các mối đe dọa phi an ninh. truyền thống trong các lĩnh vực sau, cụ thể là:
các mối đe dọa đối với an ninh kinh tế; Các mối đe dọa từ an ninh xã hội; Các mối đe dọa từ
an ninh nội bộ; Các mối đe dọa về an toàn thông tin; Đe doạ từ
tranh chấp chủ quyền biển Đông; mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố quốc tế; Mối đe dọa
của biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
nêu trên, còn có các mối đe dọa từ an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh
văn hóa, an ninh dịch bệnh… Hiện nay, nước ta cũng đang phải đối mặt với

các mối đe dọa phi truyền thống khác đối với an ninh của thế giới và khu vực.
Yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân
trước những thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay
Thứ nhất: hiểu sâu, hiểu rõ quan điểm, nghĩa vụ, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với
thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay
Thứ hai : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quân nhân, trước hết
là cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức khá đầy đủ về những
thách thức phi truyền thống, đe dọa an ninh ở nước ta
. Ba: Tiến hành thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ ” công trinh va
“đấu tranh”, lấy “xây dựng” làm trọng.
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình của quân nhân

trước những thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay,
cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy
cơ quan, đơn vị các cấp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm
của quân nhân trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống của thời đại chúng ta.
Đây là quyết định chủ yếu, quan trọng nhất bảo đảm triển khai hiệu quả, thực chất, hiệu quả mọi hoạt động nhằm nâng cao ý
thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trước
các thách thức an ninh phi truyền thống. chiều sâu.
Để thực hiện tốt quyết định trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên Cấp ủy
viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

Xem thêm:  Bản kiểm điểm viết như thế nào |Link tải GG drive

trách nhiệm và yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong việc
ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; quán triệt sâu sắc các
nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước,
Hội đồng Quân nhân Trung ương, Bộ Quốc phòng về ứng phó với
các thách thức an ninh phi truyền thống.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các vấn đề an ninh phi truyền thống
, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quân nhân trong việc
ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.
Vận động đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy
sự tận tâm và trách nhiệm của quân nhân trong việc ứng phó với các thách thức an ninh.
bảo mật độc đáo. Nội dung thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng
cơ sở, từng thời điểm và chính xác, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của bộ đội.

tổ, đội; hình thức tổ chức phong phú và đa dạng;
Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong việc
ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống bằng các phương pháp cụ thể, sáng tạo sẽ rất hiệu quả và
có ý nghĩa. Hiện tại, công tác vận động chính sách về các vấn đề an ninh
phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với tất cả quân nhân rõ ràng cần bám sát thực tế.
môi trường, cập nhật liên tục nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với tình hình phổ biến hiện nay. phù hợp với
từng phòng, ban và đối tượng cụ thể; phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sâu sát
từ Hội đồng Quân nhân Trung ương, Bộ CHQS tỉnh đến đơn vị cơ sở; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ
giữa các cấp, các ngành, các nơi và các cơ sở,
cơ quan, ban ngành, đồng thời phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin liên lạc
.
Thứ ba, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình.

trách nhiệm của quân đội trước
những thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.
Đây là một quyết định quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đối với
phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao ý thức, trách nhiệm của quân nhân trong
ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống hiện đại.
Để nâng cao vai trò của các tổ chức, phải thường xuyên quan tâm tạo dựng
tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân
ở đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh. Theo đó, trước hết cần chú trọng công tác xây dựng
tổ chức đảng, nhất là cấp ủy, chi bộ ở cơ sở thực sự là tổ chức.
người lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên. sự tham gia của quân đội
trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ở
các đơn vị cơ sở.

Fourth, Strengthen the inspection, preliminary review and summary of the implementation of raising
the awareness and responsibility of soldiers in responding to
non-traditional security challenges in agencies and units.
With the function of a combat army, working army,
production labor army, besides the task of training and ready to fight to defend the Fatherland, our Army
is also trusted by the Party, State and people. The idea that task assignment is the
key force in participating in responding to non-traditional security challenges.
In order to successfully complete the assigned tasks, the most important issue is that
the Party committees and commanders at all levels in the whole army must constantly raise their awareness,
responsibilities of military personnel in participating in responding to non-secured security challenges

Xem thêm:  Bài thu hoạch cảm tình đảng |Link tải GG drive

traditional; continued to affirm that this was a political task, “the
army’s peacetime combat mission” and of each unit. Since then, do well the propaganda
, education and encouragement of cadres and soldiers to clearly understand the roles, functions and tasks
of the Army, overcome all difficulties, and fulfill their assigned tasks well.
For myself, through studying, I have a better understanding of threats from
non-traditional security, a deep awareness of the requirements, solutions to raise awareness and
responsibility of soldiers in participating in responding to threats.
today’s non-traditional security challenges . Since then, it has become more resolute in the fight against
false and malicious information, anti-destructive tricks of hostile forces taking advantage of
There are still non-traditional security issues affecting and destroying. I need to study
more to improve my capacity and qualifications, maintain my ideology, and respond flexibly
, in accordance with the actual conditions of each work area. Always mobilize loved ones,

The family strictly adheres to all guidelines and leadership lines of the Party, is not
instigated, taken advantage of, or manipulated, and does not allow reactionary forces and bad elements to introduce
false and malicious information into the ideology. thought. Contributing to the overall success of the whole
country in maintaining security, independence and sovereignty of the country.

THE POLITICAL EDUCATION SPECIAL IN 2021

TOPIC 1: 

IMPROVING MILITARY AWARENESS AND RESPONSIBILITIES  IN JOINING RESPONSIBILITIES TO CURRENT NON-TRADITIONAL SECURITY CHALLENGES

Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

Top 10 bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống mới nhất 2022

Mục lục bài viết

Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive1. Bài Thu Hoạch An Ninh Phi Truyền Thống – Tìm Văn Bản

 • Tác giả: timvanban.vn
 • Ngày đăng: 29/7/2021
 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 19540 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐
 • Tóm tắt: Tải miễn phí: Bài Thu Hoạch An Ninh Phi Truyền Thống.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng tỷ file văn bản, tài liệu, học liệu, sách, giáo trình, thơ, truyện trên toàn thế giới !
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bại Thu Hoach Về An Ninh Phi Truyền Thống, Bài Thu Hoạch An Ninh Phi Truyền Thống, Bài Thu Hoạch Chính Trị Về An Ninh Phi Truyền Thống, Bài Viết Thu Hoạch …… xem ngay
Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

2. Bại Thu Hoach Về An Ninh Phi Truyền Thống – Tìm Văn Bản

 • Tác giả: timvanban.vn
 • Ngày đăng: 27/7/2021
 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 37423 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐
 • Tóm tắt: Tải miễn phí: Bại Thu Hoach Về An Ninh Phi Truyền Thống.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng tỷ file văn bản, tài liệu, học liệu, sách, giáo trình, thơ, truyện trên toàn thế giới !
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Thu Hoạch An Ninh Phi Truyền Thống, Bại Thu Hoach Về An Ninh Phi Truyền Thống, Bài Thu Hoạch Chính Trị Về An Ninh Phi Truyền Thống, Bài Viết Thu Hoạch …… xem ngay

3. Quân đội nhân dân chủ động ứng phó với những thách thức …

 • Tác giả: m.tapchiqptd.vn
 • Ngày đăng: 19/6/2021
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 67555 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐
 • Tóm tắt: Bài viết về Quân đội nhân dân chủ động ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Đang cập nhật…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 3, 2021 Ứng phó thắng lợi mọi tình huống an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, Quân đội nhân …… xem ngay
Bài thu hoạch cuối cùng về quốc phòng và an ninh năm 2021 - Luật ...

4. Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất 2021 – Luật …

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 22/7/2021
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 39155 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐
 • Tóm tắt: Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp đến cho Khách hàng các thông tin hữu ích về cách thực hiện Bài thu hoạch quốc phòng an ninh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 6, 2021 Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp đến cho Khách hàng các thông tin hữu ích về cách thực hiện Bài thu hoạch quốc phòng an ninh. Rating: 4.5 · ‎34 votes… xem ngay
Xem thêm:  Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive
GIÁO ÁN CHÍNH TRỊ NĂM 2021 - Trang Thông tin ...

5. CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NĂM 2021 – Trang thông …

 • Tác giả: bchqsthuathienhue.com.vn
 • Ngày đăng: 20/5/2021
 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 30106 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐
 • Tóm tắt: CHUYÊN ĐỀ 1: NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN TRONG THAM GIA ỨNG PHÓ VỚI THÁCH THỨC AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG HIỆN …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:  1 марта 2021 г.
Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

6. Chủ động ng phó với những thách thức an ninh phi truyền …

 • Tactics:   www.quangninh.gov.vn
 • Ngãi Giang:   14/07/2021
 • Đánh giá:   5⭐ (31179 lượt đanh giá)
 • Đánh giá cao nhất:   5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất:   4 ⭐
 • Tom Toth:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:   ngày 1 tháng 7 năm 2021 kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thrương, chính hính hính hộ
Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

7. Bài thu hoạch an quốc phòng đối tượng 3 năm 2021

 •  Thêm  tác giả
 • Ngày xuất bản:   28 tháng 6 năm 2021
 • Xếp hạng:   2 (61999 nhận xét)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Đánh giá thấp nhất:   4
 • Tóm tắt:   Thu hoạch các bài báo về Quốc phòng và An ninh năm 2021. Cập nhật…
 • Kết quả tìm kiếm liên quan:   Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống… Khu vực Châu Á -… Đánh giá: 3 · 18 lượt bầu chọn… xem ngay
Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

8. Một số giải pháp phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật…

 • Tác giả:   congan.thaibinh.gov.vn
 • Ngày xuất bản:   01.11.2021
 • Xếp hạng:   1 (38815 nhận xét)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Đánh giá thấp nhất:   3
 • Tóm tắt:   Kẻ buôn ma túy bị bắt (Anh: phapluatplus.vn) TCCS – Các mối đe dọa an ninh bất thường Đa dạng, Biểu hiện…
 • Kết quả tìm kiếm liên quan:   3/1/2017 Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với… trong mọi chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch và dự án…. góc nhìn bên phải

9. Các vấn đề an ninh đối với Việt Nam trong bối cảnh…

 • Tác giả:   chilinh.haiduong.gov.vn
 • Ngày xuất bản:   21 tháng 8, 2021
 • Đánh giá:   5 (96577 đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Xếp hạng thấp nhất:   5 yên
 • Chú thích:   Bài viết về cổng thông tin điện tử thành phố Chi Lin, tỉnh Hải Dương. Cập nhật…
 • Kết quả tìm kiếm phù hợp:   trong đó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang có tác động ngày càng lớn… Bài học xương máu, xây dựng nền y tế quốc phòng toàn dân và ..…. Nhìn

10. Bảo mật không thông thường – Các vấn đề và giải pháp…

 •  Thêm  tác giả
 • Ngày xuất bản:   23 tháng 3 năm 2021
 • Đánh giá:   1 (87134 nhận xét)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Xếp hạng thấp nhất:   1
 • Chú thích:   Bài viết về thư viện điện tử: An ninh phi truyền thống – vấn đề và giải pháp cho vùng dân tộc thiểu số. Cập nhật…
 • Các kết quả tìm kiếm liên quan:   N. A. Tuan 2020 Abstract: Bảo vệ an ninh quốc gia khỏi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt …… quan điểm bên phải


Video Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc