Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Nhà nước và luật pháp

Thứ Năm, ngày 06/01/2022 19:17 ′ (GMT + 7)

1. Kiểm điểm quan điểm, chủ trương đối với Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp hiến trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam không chỉ đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và hội nhập quốc tế sâu rộng, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy lý luận, đổi mới tư tưởng về đường lối phát triển đất nước, là điều kiện tiên quyết để đảng ta đưa ra những định hướng phát triển và ý kiến ​​chính trong mọi lĩnh vực. Trong số đó có vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhìn lại công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, tuy chưa chính thức hình thành ngay từ khi mới thành lập Nhà nước công nông đầu tiên, nhưng tư tưởng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước của nhân dân, đã do nhân dân và vì nhân dân lập nên. được đề cập khá sớm. Từ điều kiện thực tế của đất nước, Kế thừa những tinh hoa và giá trị tiến bộ của nhân loại, đường lối đổi mới của Đảng đã định hình rõ ràng những quan điểm chủ yếu, sâu sắc và toàn diện về xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự lãnh đạo của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sau này là kinh tế thị trường nhất định. hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là việc xây dựng nhà nước do dân, do dân và vì dân, đề cao vai trò của pháp luật. Đó cũng là di sản của tư tưởng về nhà nước kiểu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sau định hướng xã hội chủ nghĩa, sau định hướng kinh tế thị trường. hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là việc xây dựng nhà nước do dân, do dân và vì dân, đề cao vai trò của pháp luật. Đó cũng là di sản của tư tưởng về nhà nước kiểu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sau định hướng xã hội chủ nghĩa, sau định hướng kinh tế thị trường. hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là việc xây dựng nhà nước do dân, do dân và vì dân, đề cao vai trò của pháp luật. Đó cũng là di sản của tư tưởng về nhà nước kiểu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trăm điều phải có tinh thần pháp quyền   , là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau này. Đây là một bước tiến về nhận thức lý luận, thể hiện những giá trị phổ quát và những nét đặc thù của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thực hiện trong đời sống kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước.

          Trước Cương lĩnh năm 1991, các văn kiện của Đảng đã xác định việc chuyển từ chế độ chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nhận thức về nhà nước pháp quyền mới chỉ là bước đầu. Hiểu nhà nước pháp quyền với tư cách là một kiểu hay một hình thức nhà nước có bộ máy nhà nước cụ thể, theo một số đặc điểm: “   Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân, liên minh. của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm cơ sở, là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương xã hội, chống mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. .[một] . Rõ ràng những quan điểm trên đã đặt ra những chủ trương ban đầu, chuyển từ chuyên chính vô sản sang xây dựng nhà nước kiểu mới, bước đầu với những giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyền là    con đường. Tổ chức quyền lực nhà nước    gắn với việc tuân theo pháp luật trong mối quan hệ với pháp luật bằng một tập hợp các yếu tố và nguyên tắc. Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, không có một mô hình pháp quyền duy nhất cho tất cả các quốc gia. Tất cả các nhà nước được xây dựng và tổ chức theo đường lối của nhà nước pháp quyền hay gọi là nhà nước pháp quyền ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có những đặc điểm riêng, không hoàn toàn giống nhau.

Quá trình phát triển nhận thức từ sau Cương lĩnh    năm 1991 đến Cương lĩnh   năm 2011,    Hiến pháp năm 1992, Điều 12 chỉ rõ: “Nhà    nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. . Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức công quyền, tổ chức vũ trang nhân dân và mọi công dân phải tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật   . Trong Văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994), Đảng ta đã chính thức đề cập đến việc xây dựng “    Nhà nước pháp chế thực sự của dân, do dân và vì dân”.“. Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ này tiếp tục được hoàn thiện và được đề cập trong các văn kiện quan trọng của Đảng. Hội nghị Trung ương 8, khóa VII (1995) là hội nghị chuyên đề về nhà nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua Nghị quyết xác định “    Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách hành chính. ” một bước”.  Xa hơn, Hội nghị Trung ương III, khóa VIII   đã    cụ thể hóa tư tưởng về Nhà nước pháp quyền:    “Từng bước xây dựng hệ thống quan điểm và những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân, do nhân dân và người dân. vì nhân dân   “, chỉ rõ:” …  trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi là một thách thức mới, hiểu biết của chúng ta còn hạn chế, còn nhiều việc phải làm, nghiên cứu, rút ​​kinh nghiệm ”.

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX   (    2001) đề cao:    “Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng” là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền dân trị của nhân dân “,    Đảng ta tiếp tục khẳng định:    Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ, bởi nhân dân và vì nhân dân   . ” Tại Đại hội X (2006), những giá trị cụ thể của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được khẳng định như: quyền lực nhà nước là thống nhất, trên thực tế có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; xây dựng và hoàn thiện cơ chế thẩm tra, kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp của các hoạt động và quyết định của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, như: “Xây dựng cơ chế quyết định đối với các hành vi vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”   .

          Từ những quan điểm chung đó, phù hợp với quá trình phát triển của đất nước, nhận thức về nhà nước pháp quyền tiếp tục được hoàn thiện về nhiều mặt, như: quan hệ giữa nhà nước và công dân là quan hệ bình đẳng thông qua các quyền hợp pháp và nghĩa vụ; dân chủ, nhân quyền bên cạnh tính hợp hiến, hợp pháp; từng bước làm rõ khía cạnh quyền lực trong hoạt động của nhà nước pháp quyền. Đặc điểm quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về vấn đề này được nêu trong Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung năm 2011), tiếp tục là bước phát triển mới trong nhận thức của đảng viên, trên cơ sở khái quát thực tiễn, là sự phát triển của lý luận sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Khẳng định Nhà nước pháp chế xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong tám đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã xây dựng. , đó là:    “Có Nhà nước pháp lý xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, do Đảng Cộng sản đứng đầu. [2] “, sau đó được chỉ định đầy đủ:”  Nhà nước ta là nhà nước pháp lý xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, cơ sở là liên … Quyền lực nhà nước là một; có sự bổ nhiệm, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước ban hành luật; tổ chức và quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ”. [3]. So với các giai đoạn trước, trước Cương lĩnh 2011, một bước phát triển mới trong nhận thức và quan điểm lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước được xác định là thống nhất, phân chia và phối hợp. sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và rộng hơn là    quyền giám sát  . Tư tưởng này tiếp tục được cụ thể hóa trong Hiến pháp năm 2013, nhất là tư tưởng nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe nhân dân. lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân và tuân theo sự giám sát của nhân dân; có cơ chế, biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa quan liêu, tham nhũng.

Quá trình phát triển nhận thức sau Cương    lĩnh 2011 ở    Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất giữa tính phổ biến và tính cụ thể, là nhà nước dân chủ và nhà nước dân chủ. đảm bảo thực hiện dân chủ; Quyền của con người và công dân, quyền gắn liền với kỷ luật và trách nhiệm được tôn trọng. Nhà nước pháp quyền là nhà nước hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, quyền hạn có giới hạn và có kiểm soát. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế.

          Thực tế, hiện thực Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay là một bước phát triển lý luận mạnh mẽ, đặc biệt phản ánh sâu sắc những giá trị phổ quát của thế giới. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền của công dân; quan tâm đến hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và pháp luật xác lập. Quyền công dân không thể tách rời nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền cai trị của mình thông qua hoạt động của nhà nước, của toàn bộ hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. [4]   .

          Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ngày càng phát triển, tiệm cận những giá trị chung của nhà nước pháp quyền, đồng thời phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân phối, phối hợp. kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời bổ sung nội dung quan trọng về quản lý điện năng. Sự thống nhất trên cơ sở phân cấp và phân quyền hợp lý giữa chính quyền trung ương và địa phương được chú trọng hơn.

2. Những điểm mới, bổ sung, phát triển của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII.

A is,   about the master trươnhn nhấn mạnh trọng tâm của bộ thay đổi mới của hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. TRỌNG đIềU KIệN MớI, Xác định Rõ ràng HơN VAI TRÒ, Vị TRí, CHứC Năn CủA Các Cơ Quan Nhà Nước TRỌNG VIệC Thực hiện Các Quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp Trên Cơ Sở Các Nguyên Tắc Pháp QuyN, BảO yêuM QUYềN LựC Nhà NướC Là Thống Nhất, Có Sự Sự Phân Công Rành Mạch, PHối HợP CHặT CHỌN TÓM TẮT. “Lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính chủ, doanh nghiêp mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển]   ”  Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, ng bộ, hệ thống, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định; NHẸN MÀNH YÊU CẦU ĐẤY NHANH TIếN ĐỘ BAN HẠNH CANH LUẬT TRỰC TUYẾN TIP TRIểN KHAI THI HINH HIếN PHAYN 2013, MÈO TụC XAY DựNG NHA NướC PHAP QUYềN XÃ HộI CHủ NGHĩA KIếN TạO PAT TRIểN, LIÊM CHÍN; xac định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nhà nước.

          Hai là,   về Quốc hội, nội dung mới nêu rõ:   Tiếp tục thay đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, T T TG Tính Chuyên nghiệp, Hiệu Quảq Và Hoạt động CủA QUốC HộI, TRỌNG THỨC HIệN CHứC Năng Lập Pháp, QUYếT nhàNH NHữNG VấN Chủ đề Quan Trọng Của đất Nước Và Giám Sát Tối Cao. Bảo đảm quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Click to expand … ton trong, bao dam, bao wu kuyon con ngoy, kuyen kong dan; Hoàn Thiện Cơ CHế BảO Vệ Hiến Pháp, Cơ CHế Giám Sát, Bỏ Phiếu, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối với NHữNG NGÃI GIữ CHứC Vụ ĐỖ QUốC Hội, Hội đồnh Nhân D D d d D Bầu Hoặc Phênh. Bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng cường hợp lý lượng đại biểu hoạt động; giảm bớt số lượng đại biểu trong các phương pháp điều hành, tư pháp.

          Ba là,   về chính phủ, văn kiện khẳng định:  tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của chính phủ, các bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiạu quả,  trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực; Phát Huy đầy đủ vị Trí, Vai Trò, chức năn, nhiệm vụ, quyền hạn củahy chính phủà nước caan nhất, thực hiện quyền hành phás, tập truung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tăng cường năng lực dự báo và khả năng thích ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủa. Trong điều kiện hiện nay:  «Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xac định rõ trach nhiệm giữa Chính phủ với cac bộ, ngangh; giữa Chính phủ, cac bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất”[6] . Trong điều kiện mới, xác định rõ hơn chức năg quản lý nha nước, điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các cơ quy điều tiết tren cơ sở quy luật thị rịng, đi đôi với tăng cường cong tác giám sát, giem cac tác động tiêu cực của thị trường, khong can thiep, lam sai lệch cac quan hệ thị trường. ng thời phát huy vai trò chủ ng, sáng tạo, tinh thần trach nhiệm của từng cấp, từng ngành; khắc phục triet để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục sắp xep, tổ chức lại cac đơn vị sự nghiep công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hiợu quợu. Nâng cao chất lượng dịch vụ công.

          Bốn là, về Tư pháp, yêu cầu tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Bổ sung nội dung xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới theo hướng tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật định; nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, hiện đại, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Xem thêm:  Bài thu hoạch chính trị hè 2021 mới nhất |Link tải GG drive

          Năm là, về chính quyền địa phương, lần này bổ sung, làm rõ hơn nội dung: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt theo luật định; thực hiện và tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị nhằm xây dựng và vận hành các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, nâng cao tính chủ động, tự chủ của ngân sách địa phương. Gắn kết và đổi mới tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở các cấp.

          Sáu là, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, so với trước, lần này nhấn mạnh: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách, đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển. Đưa ra yêu cầu, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín đối với nhân dân.

Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, tư tưởng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cho đến nay là sự tiếp tục nhận thức và hoàn thiện theo các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đó là:

-Lấy nhân dân là nguồn gốc, là chủ thể quyền lực của Nhà nước, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.

-Coi Hiến pháp và pháp luật có vị trí, hiệu lực cao nhất không chỉ đối với xã hội, mà ngay cả trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, là cơ sở của quyền lực Nhà nước. Do vậy, pháp luật phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhất quán, dễ áp dụng.

-Quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

-Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tôn trọng các cam kết quốc tế với tư cách là một thành viên. Nâng cao trách nhiệm pháp lý trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ; dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương.

– Thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia

-Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3 . Khái quát thực tiễn việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  được xây dựng, hoàn thiện qua nhiều thời kỳ với đặc điểm, tính chất đặc thù Việt Nam, từng bước tiếp cận chuẩn mực, tinh hoa nhân loại. Quá trình đó có nhiều giai đoạn chuyển đổi, từ Nhà nước chuyên chính vô sản sang nhà nước Nhà nước có tính pháp quyền, đề cao vai trò của Hiến pháp và pháp luật. Những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tiếp tục được thể chế hóa trong Hiến pháp 1992, Hiến pháp sửa đổi năm 2001 và Hiến pháp 2013, cũng như các văn bản pháp luật của Nhà nước và được triển khai thực hiện trên thực tế. Việc đổi mới được dựa trên ba trụ cột cơ bản là : (i) Xây dựng và hoàn thiện một Nhà nước pháp quyền hiện đại được đổi mới cả chất và lượng; (ii) Tạo dựng môi trường phát triển đầy đủ một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập sâu rộng với quốc tế; (iii) Thiết lập một xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao hơn, trong đó thượng tôn pháp luật, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đất nước là nguyên tắc chủ đạo, chi phối các mối quan hệ xã hội, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội.

Bộ máy nhà nước dần được được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, cơ chế vận hành có nhiều thay đổi so với trước đây, mối quan hệ giữa Quốc hội, chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội thích ứng dần với xây dựng Nhà nước pháp quyền. Quốc hội có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động; chính phủ được sắp xếp lại các đầu mối, tập trung làm tốt chức năng quản lý vĩ mô. Vai trò Nhà nước kiến tạo phát triển theo hướng: (i) Đủ năng lực đóng vai trò hướng dẫn, giảm bớt việc tham gia trực tiếp vào hoạt động phát triển kinh tế và xã hội, (ii) Nhà nước được cải cách về tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng quản trị hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương chuyển mạnh sang phân cấp, phân quyền. Sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rành mạnh hơn. Tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng rõ hơn.

Hệ thống luật pháp được xây dựng và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên nhiều phương diện, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã thực hiện, tham gia sâu rộng nhiều cam kết quốc tế, là thành viên có trách nhiệm, tin cậy của cộng đồng quốc tế. Quyền con người, quyền công dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng hệ thống luật pháp và đảm bảo thực thi trên thực tế. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện của người dân được quan tâm và đảm bảo trên thực tế. Các chủ thể trong xã hội bình đẳng trước pháp luật, được làm những điều pháp luật không cấm.

 Có thể thấy, kết quả cụ thể đạt được thể hiện:

– Thực sự đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới đất nước. Chưa bao giờ đất nước có vị thế, uy tín, tiềm lực và cơ đồ to lớn như ngày nay.

– Hoạt động xây dựng pháp luật phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong gần 40 năm đổi mới, số lượng luật và pháp lệnh ban hành tăng nhanh, trong 20 năm đầu đổi mới (1986-2005), Quốc hội thông qua 7 bộ luật, 133 luật và 15 pháp lệnh thì gần 20 năm sau (2006-2021), Quốc hội thông qua được 329 luật, pháp lệnh. Nhiều điều luật, điều ước quốc tế phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước đã được nội luật hóa, nhất là vấn đề liên quan đến quyền con người. Hiệu quả thực thi pháp luật không ngừng được nâng lên.

– Đổi mới tư duy về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phù hợp với điều kiện KTTT định hướng XHCN. Khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tính chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm giải trình, phân cấp, phân quyền khoa học, hiệu lực, hiệu quả hơn.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên, trong giai đoạn 2011-2020, số cán bộ, công chức hiện có ở bộ, ngành và địa phương từ cấp huyện trở lên là 295.536 người (trong đó ở các bộ, ngành trung ương là 125.144 người). Về chuyên môn, đào tạo: tiến sĩ: 2.347 người, (0,8%); thạc sĩ:19.136 người (chiếm 6,5%); đại học: 210.592 người (chiếm 71,3%); cao đẳng: 12.885 người (chiếm 4,4%)..[7]

–  Công cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước được triển khai tích cực bằng nhiều biện pháp. Chỉ tính riêng trong các năm 2016-2021, ngành Tòa án đã thụ lý 2.433.631 vụ việc, đã giải quyết được 2.375.938 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6%. Đã xét xử 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo, áp dụng hình phạt nghiêm minh, đúng pháp luật[8].

– Sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền không ngừng được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được coi trọng.

Về hạn chế, khuyết điểm:

Bộ máy nhà nước còn công kềnh, nhiều tầng nấc, một số lĩnh vực chưa được phân công, phân quyền đủ mạnh, chưa rành mạch dẫn đến tình trạng thẩm quyền vừa bị phân mảnh, manh mún vừa có sự trùng giẫm, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực còn nhiều bất cập. Yêu cầu xây dựng một hệ thống hành chính dựa trên nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, chuyên nghiệp chưa theo kịp với thực tiễn; hệ thống luật pháp tuy đã có bước phát triển mạnh, nhưng vẫn còn tình trạng vừa thiếu, vừa yếu. Thủ tục hành chính còn rườm rà. Về công tác ban hành pháp luật tuy đã được đẩy mạnh, có bước đổi mới về quy trình, nhưng chất lượng của một số văn bản pháp luật còn hạn chế; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đã có tiến bộ, song ở một số nơi còn bị buông lỏng, việc chấp hành pháp luật có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; những vi pháp pháp luật, mất dân chủ trong tổ chức thực hiện vẫn còn; tham nhũng, tiêu cực tuy có giảm, nhưng diễn biến còn phức tạp.

 Trách nhiệm giải trình của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước trước dân  có nơi còn hình thức. Cải cách tư pháp đã có nhiều tiến bộ trong hoạt động tố tụng, xét xử các vụ án, song tình trạng oan sai, nợ đọng còn nhiều. Vai trò của hệ thống thông tin, báo chí đã được coi trọng hơn, nhưng việc xử lý thông tin, trách nhiệm giải quyết một số vụ việc chưa rõ ràng, thậm trí nhiều vụ việc còn chưa minh bạch. Vai trò của các tổ chức xã hội chưa phát huy đầy đủ, quyền con người, quyền công dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm. Về thực hành dân chủ chưa thật đồng bộ, đặc biệt trong xử lý các mối quan hệ giữa quyền và trách nhiệm, dân chủ và kỷ cương ở một số lĩnh vực, bộ phận cơ quan công quyền với người dân chưa rõ ràng.

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như sau:

Một là, kiên định trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, không giáo điều, dập khuôn cũng không tùy tiện vô nguyên tắc

Hai là, phải thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện, gắn bó chặt chẽ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Ba là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, đồng bộ, toàn diện, có bước đi, hình thức phù hợp. Đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

Bốn là, trong tổ chức và hoạt động, coi trọng xây dựng, hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa pháp trị và đức trị trong tổ chức thực hiện. Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ.

Năm là, phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội và người dân, đảm bảo các nguyên tắc chỉ đạo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

4. Đề xuất các giải pháp về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian tới

Công cuộc đổi mới của Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập sâu rộng, trên nhiều lĩnh vực tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế. Bởi vậy, những kết quả có được nêu trên một phần quan trọng là Việt Nam đã giải quyết thành công nhiều vấn đề, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới, trong đó có quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa phát triển kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân… Nhờ đó, đem lại những kết quả to lớn, sự thống nhất cao, trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bước vào giai đoạn mới, sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, vấn đề về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có vị trí hết sức quan trọng, đặc biệt là hướng tới những mốc quan trọng của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Xem thêm:  Bản kiểm điểm đảng viên dự bị |Link tải GG drive

Một là, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo sự thống nhất trong Đảng và toàn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội, đảm bảo thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ đi đôi với trách nhiệm, quyền và lợi ích của người dân.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, như vấn đề về dân chủ xã hội chủ nghĩa trong chế độ một Đảng, tính ưu việt, thực tiễn và đặc thù Việt Nam; giá trị phổ quát và tính đặc thù trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; quyền lực là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong điều kiện mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội…

Ba là, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý..Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bốn là, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội. Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp như trưng cầu ý dân; lấy ý kiến nhân dân; nhân dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; vấn đề bãi miễn đại biểu dân cử khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dân chủ gián tiếp, như vấn đề bầu cử; mối quan hệ giữa nhân dân với các thiết chế đại diện… Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nội luật hóa các luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết..

Năm là, đổi mới mạnh mẽ hoạt động xây dựng pháp luật, hạn chế ủy quyền pháp luật, quy định chế tài pháp luật phù hợp hơn; chú trọng xây dựng đầy đủ cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân tham gia xây dựng pháp luật, coi trọng hiệu quả thực thi pháp luật. Về lâu dài, phải xây dựng, hoàn thiện được một hệ thống pháp luật thể hiện đúng, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp, ổn định và khả thi. Nội dung luật phải đảm bảo tính dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội, vì hạnh phúc con người. Việc tổ chức thi hành pháp luật phải đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật..

  PGS.TS Phạm Văn Linh

                                Phó Chủ tịch HĐLLTW

Nguồn Trang Thông tin điện tử HĐLLTW

Tài liệu tham khảo

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG ST, Hà Nội, 2013.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb, CTQG ST, Hà Nội, 2021.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb, CTQG ST, Hà Nội, 2021

Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết số: 49-NQ/TW, ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị, khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Báo cáo số 1485-BC/ĐĐQH14 ngày 04 tháng 11 năm 2019 về Tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa, IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), Nxb CTQG ST, Hà Nội, 2016.

Kết luận số 83-KL của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 48/NQ/TW

Kết luận số 84-KL của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 48/NQ/TW


[1] Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, NXbCTQG.H tr 316

[2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG. 2011. H. tr70

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG. 2011. H. tr86

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam. Sđd., tr.84-85.

[5] Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII

[6] Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII

[7] Báo cáo số 128/BC-CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ, tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2030 (số liệu trên không tính quân đội, công an và Học viện CTQG Hồ Chí Minh)

[8] Chánh án Tòa án nhân dân báo cáo Quốc hội hội công tác Tòa án nhiệm kỳ (2016-2021)

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Tòa Tối cao công bố thêm 9 án lệ

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Những tiến bộ của Nhà nước pháp quyền XHCN góp phần củng cố niềm tin của Nhân dânCần thiết bổ sung dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiệnMột số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamBộ Công an chủ trì Lễ ký các Thông tư liên tịch về tố tụng hình sựCông bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 LuậtTư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – nền tảng lý luận cho xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamThường vụ Quốc hội ra nghị quyết giải thích 1 điều của Bộ luật Hình sựBãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủTừ góc độ văn hóa hướng về công an hiệu – Một biểu tượng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamNâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND

Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

20 310 10Thêm vào bộ sưu tập

 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG driveMỞ ĐẦUNhà nước pháp quyền là một mô h ì nh, phương thức tổ chức nhà nước và xãhội dựa trên nền tảng dân chủ và tinh thần thượng tôn pháp luật. Đảng ta đã nhậnthức được t ính tất y ếu khách quan, cấp t hiết việc xây dựng Nhà nước pháp quyềnXHCN V iệt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra: “T răm điều phải cóthần linh pháp quyền”1. Từ Hội nghị đ ạ i biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII(tháng 1-1 994), Đảng ta đã chính thứ c nêu vấn đề xây dựng Nhà nước pháp qu yềnthực sự của dân, do dân, vì dân. T rải qua các hội nghị và các kỳ Đại hội Đảng, nhấtlà từ Đại hội VIII (năm 1996) đến nay , nhận thức của Đảng ta về Nhà nước phápquyền XHCN và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHC N ngà y càng được bổsung và có những bước phát triển quan trọng. Tạ i Đại hội XII, Đảng ta có nhữngbổ sung, phát triển lý l uận về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyềnXHCN, t rong đó vừa l àm sâu s ắc t h êm những quan điểm, t ư t ưởng đã được t hểhiện n hất quán trong các văn kiện t rước đó của Đảng, vừa có n hững p hát triển mớiđáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn.Khởi đầu từ cách mạng tháng Tám năm 1945. Cách mạng tháng Tám thànhcông, bản T uyên ngôn đ ộ c lập khai sinh ra Nước V iệt Nam dân chủ cộng hoà doChủ t ịch Hồ Chí M inh đọc trước toàn dân đồng b à o ngày 2/9/1945 đã khẳng địnhquyết t âm của t oàn dân tộc V iệt Nam không chỉ trong mục tiêu độc lập dân tộc m àcòn trong mục tiêu phấn đấu vì một chế độ pháp quyền độc lập dân chủ,….T rung thành với m ục tiêu dân chủ, dân quyền, dân sinh, nga y sau khi dànhđược đ ộc lập, dân tộc V iệt Nam đã bắt tay vào xây dựng một b ản Hiến p háp. Ngayphiên h ọ p đầu tiên của Ch ín h p hủ gi ữa m uôn vàn khó khăn t hách t hức, Hồ ChíMinh đã đề xuấ t một trong những nhiệm vụ cấp b ác h là “phải có một hiến phápdân chủ”…. T rước chúng ta đã bị chế đ ộ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chếđộ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến p háp. Nhândân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến phápdân chủ,…”.1Yêu cầu ca, báo Nhân Dân, ngày 30/1/19771
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG driveDưới s ự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Ch ủ Tịch, Hiến pháp nă m 1946, bản Hiếnpháp đ ầ u t iên t rong lịc h sử dân tộc V iện Nam và trong lịch sử dân tộc Đông NamÁ đã được xây dựng và thông qua. Với Hiến pháp năm 1946 chủ ng hĩa lập hiến vàquyền con ngư ời từ các giá trị tư tưởng đã trở t hành các giá t rị pháp luật hiện thựctrong điều kiện lịch sử cụ t hể của V iệt Nam. Những quy định của Hiến p háp năm1946 là n hững chuẩn mực h iến định đầu tiên c ho vi ệc xây dựng nhà nư ớc phápquyền ở V iệt Nam.Đã hơn bảy mươi năm t rôi qua, 5 bản Hiến p háp đã lần lượt thông qua t ươngứng với các giai đoạn phát triển của cách mạng nước ta. Vượt lên tất cả sự thăngtrầm, p hức tạp của thời cuộc, m ỗi một bản Hiến pháp, kể cả Hiên pháp 1946 , Hiênpháp 1 959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp năm 2013 là một mốcquan trọng trong quá t rình xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền X HCN củachúng ta.T u y nhiên quá trình xây dựng và tăng cường Nhà nước trong mấy chục nămqua cho thấy , hàng loạt vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Nhà nước vẫnchưa được tổng kết làm rõ. Do vậy , các giải pháp đổi mới t ổ chức và hoạt động củaNhà nước đ ược triển khai trong nhi ều giai đoạn lịch sử vẫn chưa đưa lại các kếtquả mong muốn. Sự bất cập trong tổ chức bộ máy Nhà nước và cơ ch ế vận hànhcủa bộ máy này đang cản trở việc phát huy vai trò của Nhà nước ta trong cơ chếkinh tế mới. Nhận t hức lý luận về chế độ Pháp qu yền trong hoạt đ ộ ng Nhà nước vàxã hội vẫn c hưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưatạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cáchthực tiễn với đời sống Nhà nước. Chính vì t hế sự nghiên cứu lý luận và thực tiễnvề nhà nước pháp quyền đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay .I. TÍNH T ẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QU YỀNXÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM1. Sự hình thành tư tưởng về nhà nước pháp quy ềnTư tưởng nhà nước pháp quyền đã hình thành sớm trong lịch s ử t ư tưởngchính trị – pháp lý, gắn liền với cuộc đấu tranh của nhân dân các dân t ộc Châu Âuvì tự do, dân chủ. Tư tưởng về nhà nước pháp quy ền luôn gắn liền với tư tưởng2
 • phát triển dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, t hể hiện trong quan điểm củacác nhà tư t ưởng của thời cổ đại như X ôcrat ( 469-399 T r .CN), Arixtốt (384-322T r .CN), X ixêrôn ( l06-43 T r .CN). N hững tư tưởng này đ ã được các nhà tư t ưởngchính trị và pháp lý tư bản sau này như John Locke (1632 – 1704), Montesquieu(1698 – 1 755), J.J .Rút-xô (1712 – 1778), I.Kant (1724 – 1804), Hêghen ( 1 770 -1831)… phát triển như một thế giới quan pháp lý mới.Cùng với các nhà lý luận nổi tiếng nói trên, nhiều nhà luật học, nhà t ư t ưởngvĩ đại khác cũng đã góp phần phát triển các tư tưởng về nhà nước pháp quyền nhưTômát Jepphecxơn (1743 – 1826 – tác giả của T uyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776 ),Tômát Pên (1737 – 1809), Jôn A đam (1735 – 1 826)…Như vậy , nghi ên cứu lịch sử của vấn đề nà y cho thấy rằng, chính các nhà luậthọc người Đức n hư: Môn, V an ke là những người đầu tiên đưa ra khái niệm “nhànước pháp qu yền” từ thế kỷ XIX, trong đó tư tưởng trung t âm là đề cao sự t hốngtrị của pháp luật đ ố i với mọi hoạt đ ộ ng của nhà nước cũng như đối với mọi h o ạtđộng của đời s ống xã hội. Có t hể nói rằng, các nhà tư tưởng tư sản đã có công đềxuất tư tưởng và lý luận về nhà nước p háp quyền, s ong do nhiều nguyên nhân khácnhau, nên tư t ưởng của các ông vẫn còn n hiều hạn chế, chưa l àm s áng tỏ được cácvấn đề về bản chất, nguồn gốc của nhà nước pháp quyền; mối liên hệ về mặt pháplý giữa nhà nước và công dân; đặc điểm và những điều kiện để thực hiện nhà nướcpháp quyền…Chỉ đến t hời kỳ C.M ác – Ph.Ăng ghen, tư t ưởng về n hà nước pháp quyền mớiđược l àm s áng t ỏ đ ầ y đủ h ơn t rên cơ sở của t hế gi ới quan duy vật biện chứng.T r ong tác phẩm “L ời nói đầu góp p hần phê p hán triết học pháp quy ền của Hêghen”, Mác đã phê phán quan điểm sai lầm của Hê ghen coi nhà nước, pháp luậtđứng trên xã hội, trên cá nhân và nhà nước Phổ đứng ở đỉnh chóp h ì nh nón phápluật, là tuyệt đích của ý niệm k hông thể thay đ ổ i và phát t riển được nữa. Đặc biệt,Hê ghen còn có quan điểm sai lầm , phản động cho rằng, nhà nước sinh ra xã hộicông dân…Mác đã kịch liệt l ên án và khẳng định: không phải nhà nước sinh ra xãhội công dân, mà chính xã hội công dân sinh ra nhà nước và cần thiết phải có mộtnhà nước pháp quyền để duy trì sự ổn định của xã hội, pháp quyền tư sản còn có3

Xem thêm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuốngThành viên thường xem thêm

 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Vn Doc 01
  • 22
  • 133
  • 1
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Tiến Đạt
  • 20
  • 187
  • 5
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive thu hoach triet hoc xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia o viet nam hien nay 6539 Yên Lam Hoa
  • 20
  • 248
  • 2
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Tiểu luận cao học, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay Tài liệu hỗ trợ học tập
  • 30
  • 366
  • 7
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Tiếp cận triết học khái niệm nhà nước pháp quyền và sự vận dụng nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Thanh Hà
  • 89
  • 597
  • 1
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Tư tưởng pháp quyền của Hàn Phi và Aristotle – Giá trị và bài học lịch sử đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Vn Doc 2
  • 10
  • 172
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay Kiến thức 365
  • 19
  • 314
 • Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn Tư tưởng pháp quyền phương Tây cận đại với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 123doc.org
  • 26
  • 892

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đđgg: 28/06/2020, 15: 28bài thu hoạch triết học phân tích nhận thức về chế độ quyền trog hoạt động nhà nước và hội vẫn chuck đáp ứng được như Cầu phát triển đất nước hiện nay vo vậy thôi create a database is sure for the search kiem of the decals of the đờhàh sống. Open first Nha NướC Pháp quyền ước mơ hìchnh nhà nước xãhn thần nguyên tảnh tất cả mọi thứ để nhận thứ tự tính toán tất cả các dự án nhanh chóng của nhà nước Chủ tịch hồ chí minh sớm ra mắt: “Trăm điều phải có từ đi tới biểu tượng đại từ hội nhip đại Biểu Tượng ToÀn Quốc Nhiệm Kỳ Kỳ Quang VII (Tháng 1-1994), ĐÀM TA THứC NêU VấN đề XÂY DỰNG NHÓC PHAP QUYềN THƯC DAN, DAN, DAN TRảI QUA HộI NGHIệM Kỳ đạI HộI đạI, Từ đạI HộI VIII (Năm 1996) Bây giờ, NHÀ TƯỞNG TƯỢNG NỐI, NHÃN NHƯ NGUYÊN NHÂN K Quau, Nên nguyên nhân k khau, Nên đề, CHưa Làn da không đề chất, nguồn gốc nhÀ nước đề choyn; mối liên hệ mặt pháp lý nhà nước công dân; đặc đIểm trợ giúp cho nhà Tiên đoán Pháp … CHỉ đếN Thời kỳ C.Mác – Ph.ăghi Kỳ C.Mác – Ph.ăg Ghen, TưởNhàNướC PHAP đủ Sở Giới Quan Vật Biện Chứng Trọng Tác PHẩM “LờI PHêN TRIếT HọC PHêP QUYềN Hê GHEN”, Mác Phố Phán Quán Điểm Sai Lầm Hê Ghen Cội Nhà Nước, Pháp Luật đứng Xà Hội, Cá Nhân Nhà Nước PHổ ruật, Tuyệt đđch ý niệm khơng th) Phát triển đặC biệt, Hê Ghen Có Quán Điểm Sai Lầm, PHNH độNG CHỌN RẰNG, NHÀ NÉC SINH Xà HộI Công Dâng … Mác Viết Liệt Lên Ứng Dụng Khẳng Định: NHà NướC SINH Xà Hội Cơng Dânc Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nghiên Cứu, Kế Thừa Có kinh nghiệm tổ chức xây dựng phương pháp nhà nước quyền phương pháp đặt mónh cho nhà nước pháp quyền x hội chủ nghĩa mặ, Xuất Phát Từ THựC TIễN NướC TA độ LêN CHỦ NGHĨA Xà HộI Loại QHA QUA Từ định mức độ Chủ NGHĨA TừC HậU, XUẤT PHÁT đIểM THP, LạI CHịU đNH Hưởn NặNG Nề Tệ Dư CHế độ PHONG KIếN đđ NặNG LÔ SUY NGHĩ, LạI , Phong Cách, Tác giả Việc làm nhỏ đến Cản mới, đẩy mạnh CơNG NGHIệP Hố, ĐạI HốT NướC NHậN Rõ ràng, B đầu Hồ RằNG; “Cuńc Cách MạNG Xà Hội CHủ NGHĩA BIếN đổI Khó Khăi Sây Sắc Chúnh Ta Ploy Dựng DựNG Xà Hộ Hoàn Toàn Xưa Chưa Có Lịch Sử Dân Tộc Ta Chúng Ta Phải Thay Triệt để Nếp Sống, Thói QUEN, ý NN, Thành Kiến Có Gốc Rễ SÂU Xà Hàng NGàn Năm »Chính Sống, Yêu Cầu VIệC Mở RộNG đốI NGOạI đA PHươNG, đa DạNG Hồ BìNH, độC LậP Dân Tộc, Dânc Chủ Tiến Xà Hội; yêu cầu làm việc chủ độ ế khu vực phân quyền phát triển kinh tế độ nền, thực sự thanh cơ, hệ thống máy tính, mŨNG TA Bướm đề mục QUAN đIđM CO TíNH NGUN TẮM NGHỊ TRUNG ƯƠNG KHOA VII hẳng định lại rghị đại hội viii tiếp theo khóa viii tiếp tục Cụ Thể Hóa Nguyên Tắc Vụ kủ Trongng Nhiệm vụ kèm theo trong báo cáo chính trị đại hội ix , x Mẹo Tục Quán Trí TuệN Nguyên TắC, CHủ TRươNG đÂY, đồNG Thời Bổ Sung, Phát Triển, Cụ Thể Hoàn Thêm Bước Quan điểm đề mục Pháp CHế Giai đOạn Báo TRị ĐạI HII XI ĐỆ NêU VấN đề: “Xây Dựng Hoàn Thiện Nhà Nước Pháp QUYềN XHN” 4 “Xây dựng” “Hoàn Thiện” Nhà NướC Pháp QUYềN NHIệM Vụ RUAN TRọN, TIếN hành đồNG THờAU, Bổ Khuyết cho nhau, xây dựng hồn thiện, vừa dựng vừa hoàn thiện; ngược lại hồn thiện có xây dựng có phân tích tiền định sẵn trong nước định mức quy định bằng phách trong nhà nước nguyên tắc tập trung dân chủ nhà nước quản lý pháp luật, đồng thời coi trọng công việc truyền thông, giáo dục nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa cho công dânh đặc điểm quy định khác biệt chất lượng nhà nước pháp luật HộI CHỦ NHANCA VIệT NHAN Tư SảN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHAN NHÂN NHAN NHAN, NHAN NHAN, ngua nguo goc tu goc bach thu NướC PHAP QUYềN XAY DựNG Sở Tăng Cường, Mở RộNG KHốI đạI đOn Kết ToÀn Dân, Tèo Kiểu “Nhà NướC Pháp TRỊ” Cách Hiểu Số NGọc Xuyên TạC Kẻ Thù Nhà NướC MặT pháp luật đề cao; face kác, thường xuyên truyền thông, giáo dục cho dân chúng hiểu rõ chất lượng nhà nước pháp luật quy định phải nâng cao trình độ giác ngộ, ý thức gương mẫu chấp hành Pháp Wai Tròn Trách nhiệm thực hiện quyền nhà nước xã ơơ đạn đảnh, kiểu “nhà nước đạng giá trị” đung đưa vào lửa trị liệu “đạn đạn viện qua qon đạnhnh, đường lối, chủ; trưƧ Thông Kwa Công Tác có thể Hoate đồNG Kij Tr Việc thực hiện đường Lợi đăng Có Chúc Lãnh đườg Hồng Bảo Biên, Lâm Tây Chúc Quân L.Ya., điều hành Xã Hội Nhà Nước Mục đích Lãnh đạo Với Nhà Nước Hồng NGOI VIệC Gui Wung chất GIAI Trung cấp nhân dân, tính dân tộc Nhà nước, nng cao hiu quả, THựC TRANG DJE XUẤT GIAI PHAP NHAM XAY DO Nhà NÓI PHAP QUYEN Vietnam Vũng Manya trả lời Ứng Yêu Kau đở Hội Cache Trang Tĩnh Hinh II Thực Trang Và Một šo Giai Pháp CO Ban Xay Dung NHà Nước Pháp Quyền Xà HỘI Chu NGHĨA Việt Nam Teo NGHị QUYếT đại hội xii 10 quáánhnh hộnh thanh xây dựng nhà nước pháy quyền xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch hồ chí minh người đặt móng nhà nước pháp quyền viện ngà người biến tư vấnthực hiện qua Việc lãnh đạo cách mạng tháng tám năm 1945 , Lập Nên Nhà nước Hoệt Nam Dâng Khu – Nhà NướC Nôgn Khu – Nhà NướC Nam Châu Áón nhà nước Có Chất Chất Đẹp Tính Ưu tiên Việt CHế độ XÃội – Xà Hội Xà Hội Chủ NGHĩA Nhà Nước Gắn Bó Chặt Chặt với nhân dân , quản lý xã hội pháp luật, bảo đảm quyền làm chủ nhân dânan lao động trong lĩnh vực đời sống xã hộộ; Nhà nước, PHAT TRIEN DIN HINH Rô Mesh Djay Din Huong Quan Trong Dje đánh giá Economy Mat Lam được, Chua Lam được, đồng Thời Dje Giai Pháp Dje Thug Xay Manure, Hoan Tien Nhà Nước Pháp QUYEN Xà Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thực Tiến Trong NGHIEP Đổi Mới, Xây dựng Bảo Vệ Tổ QUốC NAY, VấN đề XÂY DỰNG NHÀ NƠI PHAP QUYềN Đề án CậP TOÀN DIệN Rõ Ràng VăN KIệN đạI HộI VI, VII, VIII, IX, X đặC BIệT NGHị Trung ươNG Bàn sâu Vấn đề NHư: NGHị Trung khóa VII “Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trọng tam cải cách hành chính”; NGHị Trung ương Khoá VIII “Phát Huy QUYẾT LÀM CHỦ NHâng NHÀ NướC VIệT NH Xộ Nhà NướCĩA VIệT NAM SạCH, VữNG MạNH” … BỐ CÁO TRị HộI XII Dành Riêng Ý TƯỞNG PHNG HƯƠNG, NHIệM Vụ cho Kan Din: “Tiếp tục hoàn thiện xây dựng nhà nước pháy vụ đạo vụ rãng tâm thay đổi hệ thống trị giá” tuy tiếp tục quản lý các điểm tùy chỉnh, bài hát nhấn mạnh văn kiện đại hộ chiếu rõ ràng tâm giá trị Rõ ràng: «TRỌNG Tổ CHứC HOạT độNG NHÓM, PHÙI THỦY DÂN cHủ, Tuân thủ nguyên tắc quyền phải tạo chuyển động tích cực, đạt kết quả xây dựng nhà nước quyền pháp phải tiến hành đồng lập, điều hành, tư pháp đồng hành đổi hệ thống thông trị theo hướng tinh nhỏ, hiu lực, hiu quợ; Gắn với đổi Kinh Tế, Văn Hóa-Xà Hội “Nói Rằng, Từ đời đến Noy Nha Nước Pháp QUYỀN VIệT NAM KHơNG NGừNG HồN THIệN, XứNG đĐNG TRụI Văn Kiện đại Hội đại Biểu ToÀn QUốC LầN THứ XII, Văn Phòng Trung ương báo, H.201, TR175 Văn Kiện đại Hội Biểu Tổ Quốc Lần thứ XII, Văn Phương Trung ương Đảng, H.2016, TR175 12 Cứ CHứC Năg, Nhiệm Vụ Nhà Nước, trước nhà điều hành nhà nước, có bước điều chỉnh từ kế hoạch trìch chuyển từ chế độ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang quản lý kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế độ thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng Xà Hội CHủ NGHĩA NộI DŨNG NHÓM Có BướC đại Dâng Nhà Nước Có Bước chuyển Dân Nhà Nước Có Bước chuyển Dân Chủ Xà Hội Chủ Nhiề Tiếp TụC Phát Huy Nhiều Lĩnh Vực Dân Chủ Kinh Tế NGày Mở Rộng Dân Chủ Trị Có Bước Tiến Quân Chong Đánh Kinh Tế Điều Kiện, Bao Cao Chính Trị Đại Hội IX Haya Quát Thà Tựu Quyan Chong Sau Djay: NHà Nước Thug Tuc Xay Zung Hon Tien, Hanch Cai Step House Water Ca Tsa Gang Việc điều hành, Quan Lý Quyền Lâm Chủ Nhân lĩnh vực phát huy; Số Sách Quy Chế Bảo đảm QUYỀN LÀM CHỦ NHân d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d tận những bước đầu tiên của những người tự do, Góp PHNG TựG CườNG SứC MạNH TổNG HợP, LÀM TAY đổI MặT đấT NướC SốNG NHân dân, CủNG Cố ữNG độC 13 LậP DÂN TộC CHế độ Xà Hội CHủ NGHĩA, Nâng Cao Vị UY Tế TUY NHIÊN, NHIềU YếU KÉM, KHUYếT đIểM Từ TRướC đạI HộI X, NGHị Chuyên đềNG LĩNH VựC NHIềU LÌN Rõ ràng YếU Kém, Khuyết máy nước ta chưa thật sạch, vững chắc; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan trọng, không ngăn; Hiệu Lực QUảN Lý, Điều Hành CHƯA NGHIÊM, Kỷ CươNG Xà Hội Bị Buông Lỏng, Lỡ Lỡ Súat LòG TA QUN ĐẸP, NHÀ NÉC CHưA NGANG TỐM VớI đđi Hỏi Thời Kỳ Mới; CHƯA PHÁT HUY ĐÚNG Đủ MặT Tích CựC HạN CHế CựC KINH Tự THÌNG đấT đAI, VốN SảN Nhà NướC CHưA QUảN Lý CHặT CHẽ, Sử DụNG LÃN PHí CHấT NGHIệM TRọNG Tổ CHứC NướC NặNG Nề Sự Phân Tích NEC VIC TKHAP BAYEN PHAP PHAP, HAN PHAP, VIệC XÂY DỰNG NHÀ NÓC PHAP QUYềN Xà HộI CHủ ủ Đổi điều kiện Chuyển đổi nhiệm vụ, Hiểu biết Nó, Có Nhiều Việc Vừa Làm, VừA TìM TỊNH, Rút Kinh Nghiệm Về CHủ Quán, đụNG CHƯA LÀM TốT VIệC LÃNH đạO Cụ Thể Hoa NGHị đĩnh Xây dựng Văn Kiện đại Hội Biểu Tượng ToÀn QUốC Lần Thứ Xii, Văn Phòng Trung Ương, H.2016, TR173 14 DựNG NHà NướC để Có Chủ Tịch Thời Gian Xử Lý Ấn Đề Nảy Sinh Thực Hiện Đổi Mới, Đặc Biệt LêN NGAI XUC TìNH TRạNG Quan Liêu, Phím, tham nhưng, thiếu tính năng máy tính nước; Thiếu Biện Pháp Tổ … chúng tôi chưa kịp tổng kết thực hiện thiếu khoa học xếp hạng, tổ chức điều chỉnh tổ chức trung ương máy phương pháp thực hiện theo yêu cầu, hạn chế tác dụng của hệ thống quản lý nước chưa phát huy đầy đủ trach nhiệm vụ quán trá hình tổ chức thực hiện qhần chúng tôi không thể phát đoàn thể quần áo chưa phát huy quyền làm chủ công việc tham gia xiy quyền, giám sát hoạt động Bộ quản lý, cog Chuc Nhà nước thực hiện Djay Dju Nghia Vu công DAN, Song Lam Việc Theo Hyen Phup Phap Luad Văn Kien đại hộI XII đđng Nhìn Nhân Tháng Thần, đánh giá Kinh tế ƯU đIểm NGY CHAK TON TAI, HAN Che Xay Hoan Tien Nhà Nước Pháp QUYỀN XHCN Nước Ta Thời Gian Qua, đồNG Thời Xác định NHĨNH NGUYỆT Nhân Cốt Lõi Chế Độ, Khuyết điểm tho đđ, TồN TạI, HạN CHSS XÂY DựNG HOÀN THIệN NHÓM PHAP QUYềN TIỂU ĐIỂM GIAN đềNG TA BAO GồM VấN chủ đề THUộC THể CHế, CHO, SAH; hoạt động tổ chức; yếu tố người dùng về chế độ nhân nguyên, báo cáo đại hội đồng xii rug khơng trình bày dàn mà tập trung vào hai nguyên nhân nhất: “Xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn vai đề nước ta thực hiện định dạng vai trò đảnh đảnh nhà nước nội địa đảnh nhà nước nội dung chưa rõ; PHươNG THSC CHE LANH ĐÀM ĐÓN TÓC Trung Cấp Nhiều điểm Chua Chew Ding Rø Hợp Hợp Với Nguyên Tác Nhà Nước Pháp Quyền để Chuc Thực Pháp Luad Pháp Chế XHCN Chuu Nguy »Neu Nguyen Nyanyn Tha Khach Zuan, Nguyen Nyanyn Tha Hai Chủ Quan, Tap Trung Trọng Cách Nhìn Nhận, đánh Cho Thuck Hành trình độnh độn hận đại Hộni Biểu ToÀn đạn đạNG XII, H.2016, TR174 15 THờI Gian Tới, Tháo Gỡ, MINH BẠCH, Xác Hóa Yêu Quân hệ thống Nhà nước đđc, Phát Cho Hồn Thiện Nhà nướC pháp quyền trước Thực hiện, đặt yêu cầu thiết bị phải xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt nam sạch, vững mạnh đủ sức quản lý, tư pháp tiến hành đồng bộ với hệ thống thông trị theo hướng tinh gọn, hiu lực, hiu quả; GắN với Change Kinh Tế, KHOÁNG NHÃN NHÓM NHÓM NHẬP KHẨU DỰ ÁN NHÓM NHÓM NHÓM NHÓM NHÓM NHÓM THUỘC NHẬT BẢN thuộc Giai cấp Nơng Dân đội NGũ Trí thức; đồng ruyên tắc kiểm tra quyền lực nhà nước các quy tắc hiến tặng để quản lý nhà nước lập pháp, công việc tư pháp phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm có hiệu lực, chức năng hiệu lực, nhiệm vụ, quyền hạn nhân sự dan giao quyền; Hong Cho Ngan Ngoa Tin Trang Lam Dung Quyen Luc Nha Nok, Phong, Chong Quan Liu, Tham Nhung, Lang Phi Dua Nguyen Tok, XAC Dinh Rô THAM Quyền Trạch nhiệm vụ Quân Lý nhà nước Trung gian chínhquyền DJIA Phương Theo pháp Đinh Hiền Luật »11 Nhiệm Vụ, Giai Pháp Nhâm Thực Hoa Nguyên Tác Quản Trọng Xây Dựng Phân Hoàn Tiên Nhà Nước Pháp QUYỀN NướC Ta Hyen Din Hien Pháp Năm 2013 Kiểm Sốt QUYềN LựC NHÓM Vấn đề khó khăn Khăp đặt trước, có kiyền đ ​​iện quyền phải không ngừng hoạt động cố định, sức mạnh bảo đảm cho các quyền có đủ sức mạnh thực hiện sứ mệnh lịch sử cải tiến cũ ũ trước dự tính thử thách đối với nước đĩa việt nam – Thành vĩ đại Khải Sinh Từ tháp ji Cách mạng tháng năm 1945; Nhà nước pháp quyền dan, dan, dan; Thựcu quản lý, điều hành xã hội luật trải qua 73 năm nước quyền Việt Nam khơng ngừng liên kết ưn thiện xây dựng ứng dụng trong ống khối đạđa Tộc, Mà Nòng Cốt kối minh giai cấp nĩng nhân đội ngũ vị trí,. đạN độN VIệN NHÀ NướC PHAY QUYNS XHN VIệT NAM CHủ TRươNG, đườNG LốI Có Inhà Nước Ta, Xuất Phát Từ đđi Hỏi Tất Yếu, Kách Quán Thực Tiễn Nước TrướCứ đấT NướC Ở Xay Dựng Hoàn Thiện Nhà nước pháp luật XHCN Việt Nam trình bày hình thức, cách diễn đàn, PHươNG ĐIệN NHIÊN NHIụ 2016 CươNG LĩI XÂY DỰNG đấT NướC THờI Kỳ độ LêN CHủ NGHĩA Xà HộI (Bổ Sung, Phát Triển Năm 2011) ngày 17/03/2011 XÂY DựNG Nhà NướC Pháp QUYềN Xà Hội CHủ NGHĩA VIệT NAM – Từ Lý luận to thứ Đéc tiễn ths trần kim cúc tạp chi cộng sản 16/12/2014 Giáo trng chủ nghĩa vat lich su Lý Lan Văn Dũng (use for Đào Tạo Cán Trị CAP TRUNG Đôn), NXB QN đội Nhân ddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddd dddddddddddddddd | XÂY DựNG Thành CHủ CHủ NGHĩA Xà HộI BảO Vệ VữNH Tổ QUốCA RGHĩA TấNH NHộA YếU PHỤC Xộ HộI CHủủ NHÓC NướC QUYN DựNH NHÀ NướC. .. Giúp Nhà NướC HồNHNH NHIệM Vụ GIữ VữNH Tính Chất lượng Xà Hội CHủ NHANH NHANH NHÓM Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM. .. Phát triển năm 2011) ngày 17/03/2011 xÂy dựng nhà nước quyền xà Hội CHủ NGHĩA VIệT NAM – Từ Lý luận đến thực tiễn KIM CúC TạP CHÍ CộNG SảN 16/12014 Giáo TRNG CHủ NGHĩA VậT LịCH Sử Lý VậN DụNG (DùNG CHỌN ĐÀO TạO Cán CấP TRUNG đồ), NXB Qn đội nhân xây dựng, 2016 20 … Sử dụng Thành CHủ CHủ NGHĩA Xà HộI BảO Vệ VữNG Tổ QUốCA RGHĩA TấNH NHộA YếU KềN Xộ HộI CHủ NHÀ NướC quyn dựnh nhà nước. .. Giúp Nhà NướC HồNHNH NHIệM Vụ GIữ VữNH Tính Chất lượng Xà Hội CHủ NHANH NHANH NHÓM Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM. .. Phát triển năm 2011) ngày 17/03/2011 xÂy dựng nhà nước quyền xà Hội CHủ NGHĩA VIệT NAM – Từ Lý luận đến thực tiễn KIM CúC TạP CHÍ CộNG SảN 16/12014 Giáo TRNG CHủ NGHĩA VậT LịCH Sử Lý VậN DụNG (DùNG CHỌN ĐÀO TạO Cán CấP TRUNG đồ), NXB Qn đội nhân xây dựng, 2016 20 … Sử dụng Thành CHủ CHủ NGHĩA Xà HộI BảO Vệ VữNG Tổ QUốCA RGHĩA TấNH NHộA YếU KềN Xộ HộI CHủ NHÀ NướC quyn dựnh nhà nước. .. Giúp Nhà NướC HồNHNH NHIệM Vụ GIữ VữNH Tính Chất lượng Xà Hội CHủ NHANH NHANH NHÓM Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM. .. 2016 20 … Sử Dụng Dự Án Thành CHủ CHủ NGHĩA Xà HộI BảO Vệ VữNH Tổ QUốCA RGHĩA TấNH NHộA YếU CHỌN Xộ HộI CHủủ NHÓC NướC QUYN DựNH Nhà NướC. .. Giúp Nhà NướC HồNHNH NHIệM Vụ GIữ VữNH Tính Chất lượng Xà Hội CHủ NHANH NHANH NHÓM Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM. .. 2016 20 … Sử Dụng Dự Án Thành CHủ CHủ NGHĩA Xà HộI BảO Vệ VữNH Tổ QUốCA RGHĩA TấNH NHộA YếU CHỌN Xộ HộI CHủủ NHÓC NướC QUYN DựNH Nhà NướC. .. Giúp Nhà NướC HồNHNH NHIệM Vụ GIữ VữNH Tính Chất lượng Xà Hội CHủ NHANH NHANH NHÓM Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM. ..

Xem Thêm: Bài Thu Hoạch Triết Học: Xây DựNG NHÀ Nước Pháp QUYềN XÃ Hội CHủ NHGĩA ở VIệT NAM HIệN No, Bài Tu Hoạch Triết Học: Xây DựNG Nhà Nước Pháp QUYềN XÃ Hội Chủ Nhhĩa ở Việt Nam Hiện  Từ Khoa Liên Quân

 • xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay một số vấn đề luận và thực thi
 • ợ hưởng của tâm tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
 • xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghia tại việt nam hiện nay
 • Một Số Giá TRỊ HạN CHế VÀ NGHĩA CủA Tư ÝNG MôNGTXKIơ Đối Với Quánh Xän DựNH Nhà NướC Pháp QUYềN Xộhi CHủ NGHĩA ở VIệT NAM HIệN NOY
 • ý nghĩa của tư tưởng của môngtétxkiơ đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việ
 • NHữNG BIệN PLAK CơN NHằM Nâng Cao Hiệu Quả CủA VIệC Sử dụng DụNG KếT HợP PHAP LUậT VÀ đạO đứC TRỌNG GIII đOạN Xây Dựng Dự Án NướC Pháp QUYềN XÃ Hội CHủ NGHĩA ở VIệT NAM HIệN NAY
 • vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghia tại việt nam hiện nay
 • PHươNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Hệ thống xây dựng với Nhân công kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Xộ Hội CHủ NGHĩA ở VIệT NAM HIệN NAY
 • PHươNG HướNG Và Một Số Giải Pháp CHủ YếU THGG CườNG Quan Hệ Giữa Với Nhân DựNG Nhà Nước Pháp Quyền Xộ Hội Chủ nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay
 • cơ sở luận về mối quan hệ giữa nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hhiyt chệ nghĩna
 • xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam
 • mô hình xã hội chủ nghĩa theo quan niệm của nho giáo và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • tính năng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước xa hoi chu nghia lien he nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia o viet nam hien nay
 • Câu 14 quan đIểm Mácxít Về Bản Chất Nhà NướC NGUồN Gốc CHứC Năg Của Nhà Nước Đặc điểm CỔ NHỰA XÃ HỘI CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NướC Pháp QUYỀN XÃ Hội CHủ NGHĩA ở VIệT NAM
 • thực hiện và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiaở Việt Nam
 • xac định cac nguyen tắc biên soạn
 • khao sat chak chuun gyang doi thiang nhat tu gok dyo li thuyet wa thok thiun
 • khao sat the set to create mount with cac tool can
 • xac định lượng học về mặt lý thuyết và thực tế
 • khảo sát các chương trình đào tạo theo biểu tượng giáo trình
 • xác định câu trả lời mức độ về van hóa và chuyên môn trong ct
 • phát huy những công nghệ mới nhất được áp dụng vào công cụ dạy và học ngoại ngữ
 • mở dây quấn roto cơ động
 • đặc tính dòng điện stator i1 fi p2
 • Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cơm khô của Bộ Y tế 2008


Video Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Xem thêm:  Bản cam kết không vi phạm quy chế thi mới nhất |Link tải GG drive

123 Doc