Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive

bản cam kết bảo mật thông tin đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Tôn trọng tính bảo mật của thông tin công ty theo mẫu mới nhất

Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive

Cam kết bảo mật thông tin   là một trong những quy tắc bảo mật giữa người lao động và doanh nghiệp. Nhằm bảo mật thông tin doanh nghiệp trong quá trình người lao động làm việc và chấm dứt hợp đồng. Vậy làm thế nào để bạn soạn thảo mẫu cam kết này một cách phù hợp và đúng quy định nhất? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. Mẫu đơn được sử dụng phổ biến nhất của Mẫu cam kết bảo mật thông tin doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN
(ví dụ: về bảo mật thông tin về dự án …………………… ..)

– Phù hợp với các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …,

B: Văn phòng công ty ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ô / B   …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………. .

KIẾN THỨC ………………………. Hộ chiếu: ………………………………………………………

Điện thoại: ……………………. Số fax: ………………………..

Thì là ở: ……………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY   ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: y / y. …………, giám đốc …………………….

Nghĩ rằng:

 • Bên A là bên lên ý tưởng ban đầu, liên hệ công việc và các thông tin liên quan đến Dự án thiết kế, vận hành và kinh doanh ………… ..chuyên cung cấp dịch vụ, tư vấn sức khỏe. Sau đây được gọi là “Dự án”
 • Hai bên đều có nhu cầu như nhau và đang trong quá trình trao đổi, thống nhất hợp tác kinh doanh về dự án.
 • Bên B là bên có năng lực về vốn và kỹ thuật để thực hiện Dự án.

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Bí mật kinh doanh và sở hữu trí tuệ: được hiểu là những thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh… được thể hiện hoặc lưu trữ dưới các hình thức như tài liệu, tệp tin máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã phần mềm máy tính… mà mỗi bên có và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.
 • Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc và ràng buộc đối với hai bên, được coi và được hiểu là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, sửa đổi hoặc thỏa thuận khác… mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình thực hiện Dự án trong tương lai.
 • Thông tin bí mật: Đây là thông tin liên quan đến bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ, được đề cập tại Điều 1.2, mà cả hai bên đều biết hoặc họ có quyền truy cập trong quá trình thực hiện Dự án. Cả hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì tính bảo mật bằng cách không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bí mật vì bất kỳ lý do gì – mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
 • Bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ cũng được hiểu và thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định này).
 • Người được ủy quyền giữ bí mật thông tin: những người được nêu trong Danh sách các đối tượng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện Dự án theo Phụ lục A của Hợp đồng này.

Tuy nhiên, cả hai bên đồng ý rằng thỏa thuận này cũng áp dụng cho tất cả nhân viên của cả hai bên không phải là “Người được ủy quyền thông tin bí mật”, nhưng vì bất kỳ lý do gì có thể biết hoặc có quyền truy cập vào “Thông tin bí mật”.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện Dự án, hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

 • Thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau không được sử dụng vào mục đích khác ngoài nội dung của dự án mà hai bên đang thực hiện.
 • Thông tin bí mật không được sao chép, tiết lộ một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên sở hữu thông tin bí mật.
 • Cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp danh sách các cá nhân có liên quan được phép giữ bí mật thông tin, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện dự án.
 • В то же время обязательство гарантировать, что эти люди не будут раскрывать конфиденциальную информацию каким-либо другим третьим лицам, за исключением случаев, когда это требуется властями или одобрено обеими сторонами в письменной форме.

Статья 3: ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 • В ходе реализации сторона-нарушитель должна будет возместить другой стороне весь ущерб в соответствии с законом, и при этом обязуется выплатить другой стороне штраф в размере 200 миллионов донгов.
 • Обе стороны обязуются понимать и должным образом выполнять содержание настоящего Соглашения. Любые изменения и дополнения действительны только при письменном согласии обеих сторон.
 • Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, thì thỏa thuận này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 3 năm tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức ký văn bản xác nhận hủy bỏ việc hợp tác kinh doanh.
 • Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.
 • Bản thoả thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

BÊN A                                                                 BÊN BCam kết bảo mật không phát tán thông tin mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————o00—————–

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………
 • Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số …… ký ngày ……… giữa Công ty ………… với ông(bà) ……………

Tên tôi là: ………………………………………….. Vị trí: …………………………………………………………

Phòng ban: ………………………………………… Thuộc Công ty …………………………………………..

Căn cứ theo Chương VIII quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Điều 35 có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

 • Công ty đã chấm dứt hoạt động;
 • Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.
 • Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

…………, ngày … tháng … năm 20….

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp và tuân thủ pháp luậtTóm tắt vấn đề “Bản cam kết bảo mật thông tin công ty theo mẫu mới nhất”

Trên đây là hai mẫu cam kết bảo mật thông tin được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất. Bạn có thể dùng những mẫu này chung cho nhiều trường hợp khác nhau cần bảo mật thông tin. Hi vọng bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Mẫu cam kết bảo mật thông tin, mẫu thỏa thuận không tiết lộ thông tin

20/04/2021bởi

Mẫu cam kết bảo mật thông tin, mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin mới nhất. Tư vấn phương thức bảo mật thông tin đối với bên thứ ba.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu cam kết bảo mật thông tin, mẫu thỏa thuận không tiết lộ thông tin . Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Thông tin được coi là dữ liệu vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Để có được thông tin, dữ liệu đó, người dùng phải đánh đổi bằng nhiều thứ. Vì vậy, bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng. Những thông tin bị đánh cắp có thể dẫn đến những rủi ro vô cùng nghiêm trọng đối với các cá nhân, tổ chức. Đó là lý do vì sao phải bảo mật thông tin. Hơn nữa, mục đích của bảo mật thông tin là ngăn chặn sự xâm nhập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống nội bộ. Bởi các sự cố nghiêm trọng liên quan đến an minh mạng trong doanh nghiệp xảy ra ngày càng nhiều. Mẫu cam kết bảo mật thông tin hay mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin là mẫu bản thỏa thuận bảo mật thông tin giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết thông tin. Mẫu thỏa thuận đưa ra những ràng buộc nhất định đảm bảo được tính bảo mật thông tin. Vì vậy, Dương Gia muốn giới thiệu đến các bạn mẫu cam kết bảo mật thông tin, thoả thuận không tiết lộ thông tin.1. Mẫu cam kết bảo mật thông tin

Xem thêm:  Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường mới nhất |Link tải GG drive

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu cam kết bảo mật thông tin: Tải về mẫu cam kết bảo mật thông tin.

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu cam kết bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———- o0o ———-

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty …
 • Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số … ký ngày …  giữa Công ty …
  với ông(bà) …
 • Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tên tôi là: …  Vị trí: …

Phòng ban: … Thuộc Công ty …

Căn cứ theo quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Căn cứ quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

1. Công ty đã chấm dứt hoạt động;

2. Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;

3. Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba  Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

 1.                               …, ngày … tháng … năm 20…                             Người cam đoan                            (Ký, ghi rõ họ tên)

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin tin: Tải về mẫu 2. Mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN
(Vv: Bảo mật thông tin Dự án … )

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, Tại: Văn phòng công ty … Chúng tôi gồm:

Bên AÔng/bà …

Địa chỉ: ….

CMND … Hộ chiếu: …

Điện thoại: … Fax: …

Là: …

Bên BCÔNG TY …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Đại diện: Ông/bà … , Giám đốc …

Xét rằng,

– Bên A là bên có ý tưởng ban đầu, các đầu mối kinh doanh và các dữ liệu thông tin liên quan đến Dự án thiết kế, khai thác và kinh doanh … chuyên về cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe. Sau đây gọi tắt là “Dự án”.

– Bên B là bên có khả năng về vốn và kỹ thuật để có thể thực hiện Dự án.

– Hai bên cùng có nhu cầu và đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh đối với Dự án.

– Trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Bản thỏa thuận này với nội dung như sau:

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Bản thỏa thuận này có giá trị ràng buộc bắt buộc đối với cả hai bên, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình triển khai Dự án sau này.

1.2. Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.
Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có qui định).

1.3. Thông tin bảo mật: là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình thực hiện Dự án. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

1.4. Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: là những người có tên trong Danh sách những người liên quan tham gia trực tiếp, gián tiếp vào việc thực hiện Dự án theo Phụ lục A đính kèm Bản thỏa thuận này.

Tuy vậy, hai bên thống nhất rằng thỏa thuận này còn được áp dụng cho tất cả các nhân viên của cả hai bên, không phải là “Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “Thông tin bảo mật”.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện Dự án, hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

2.1. Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

2.2. Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện.

2.3. Cung cấp Danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện dự án. Đồng thời, cam kết bảo đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

2.4. Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo qui định của pháp luật.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

3.1. Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

3.2. Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200 triệu đồng.

3.3. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.

3.4. Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, thì thỏa thuận này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 3 năm tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức ký văn bản xác nhận hủy bỏ việc hợp tác kinh doanh.

3.5. Bản thoả thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

                                           BÊN A                                             BÊN B3. Cách viết cam kết bảo mật thông tin, thoả thuận không tiết lộ thông tin

– Nội dung của mẫu cam kết bảo mật thông tin cũng giống với những bản cam kết , bao gồm đầy đủ những vấn đề về quốc hiệu, tiêu ngữ, tên bản cam kết, thông qua những căn cứ và đưa ra những quy định cam kết khác nhau. Trong bản cam kết bảo mật thông tin cung cấp thông tin cá nhân người cam kết, chức vụ làm việc tại phòng và công ty nào. Các điều khoản cam kết được trình bày rõ ràng thông qua sự thỏa thuận của doanh nghiệp và người lao động .

Xem thêm:  Bản cam kết thực hiện nội quy nhà trường |Link tải GG drive

– Tùy vào từng quy định của các doanh nghiệp, các đoàn thể sẽ có những bổ sung thêm vào trong nội dung của bản cam kết bảo mật thông tin, nhìn chung nội dung khi tiến hành cam kết bảo mật sẽ là những thông tin bao gồm các điều khoản như: Thong tin bảo mật, thông tin loại trừ, thẩm quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm của người lao động đối với thông tin đó…

– Thông qua những nội dung của bản cam kết bảo mật thông tin và lời cam đoan của người lao động đối với doanh nghiệp. Cuối cùng trong mẫu cam kết bảo mật thông tin có chữ ký xác nhận của người cam kết để đảm bảo mọi nội dung được cam kết và thực hiện.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của Luật Dương Gia trong việc sử dụng, soạn thảo cam kết bảo mật thông tin hay mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin. Trong các trường hợp cụ thể đề được tư vấn rõ hơn về cam kết bảo mật thông tin hay mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin, các vấn đề pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 .4. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

Công ty Luật Dương Gia cung cấp các dịch vụ:

– Tư vấn pháp luật về việc cam kết bảo mật thông tin qua tổng đài 1900.6568  

– Tư vấn, soạn thảo cam kết bảo mật thông tin hay mẫu thoả thuận không tiết lộ thông tin;

– Tư vấn, soạn thảo văn bản, quyết định liên quan đến lĩnh vực bảo mật thông tin, dữ liệu…;

– Đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ giải quyết các khiếu nại liên quan đến tranh chấp bí mật thông tin;

– Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi tối đa của quý khách hàng tại tòa án;

 • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
 • Cập nhật: 04/01/2022 |
 • Biểu Mẫu |
 • 655 Lượt xem

Mẫu cam kết bảo mật thông tin mới nhất 2022

Cam kết bảo mật thông tin là văn bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động cam kết sẽ không tiết lộ, công khai các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động cho bên thứ ba biết, trừ trường hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin là một trong những quy tắc bảo mật giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mục đích của cam kết bảo mật thông tin là nhằm bảo vệ các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động trong quá trình người lao động làm việc tại công ty và ngay cả sau khi đã nghỉ việc.

Làm thế nào để soạn mẫu cam kết này đúng quy định và phù hợp? Hãy cùng tham khảo mẫu cam kết bảo mật thông tin dưới đây.

>>>>>> Tham khảo: Mẫu cam kết bảo mật thông tin khách hàngCam kết bảo mật thông tin là gì?

Cam kết bảo mật thông tin là văn bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động cam kết sẽ không tiết lộ, công khai các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động cho bên thứ ba biết, trừ trường hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Thế nào là tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động? Đây là vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến, quan điểm của các bên khi thiết lập cam kết bảo mật thông tin. Tuy nhiên, các tài liệu, thông tin này thường liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc các thông tin khác của doanh nghiệp.

Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive

Mẫu cam kết bảo mật thông tin 

Qúy độc giả có thể tham khảo mẫu cam kết bảo mật thông tin dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
Hà Nội, ngày…..tháng….năm 2022 

THỎA THUẬN

Về việc cam kết bảo mật thông tin

–  Căn cứ vào các quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ vào Nội quy Công ty;

– Căn cứ vào Hợp đồng lao động số:…../2022/HĐLĐ-TA giữa Công ty…….. và ông (bà)……ký kết vào ngày….tháng…năm……,

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….tại……, Chúng tôi gồm có:

BÊN A:…………………………………………………………………..
MSDN/MST:…………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………………………… Email:…………………….
Người đại điện:Ông (bà): ………………………….Chức vụ: ………………..

BÊN B:Ông (bà) ……………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:…………………………………….…………………….
Số điện thoại:……………………………. Email:…………………….

(Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên)

XÉT RẰNG:

(1) Bên A là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Bên A có nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nhân sự tại ………………;

(2) Bên B là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu Công Việc của Bên A;

(3) Bên A và Bên B sẽ hợp tác thông qua việc giao kết Hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”).

VẬY, NAY, Các Bên đồng ý ký kết Thỏa thuận về việc cam kết bảo mật thông tin (gọi tắt là “Thỏa thuận”) này nhằm đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Hợp Đồng các với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. “Thông tin mật” là bất kỳ hoặc tất cả các thông tin không được công khai không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin sau đây:

2. Thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương thức kinh doanh, hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh của Bên A;

3. Thông tin liên quan đến sản phẩm, chiến lược, tiếp thị, bán hàng, sáng chế, thiết kế, bản quyền, chi phí, chiến lược pháp lý và tài chính;

4. Bí mật công nghệ, bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, sản phẩm, các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (cho dù đã đăng ký, đang đăng ký hoặc chưa được đăng ký);

5. Bất kỳ những thông tin liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên nào (bao gồm cả thông tin liên lạc liên quan đến những người và cơ quan đó) của Bên A;

6. Thông tin nhận được từ bên thứ ba trong các điều kiện bí mật;

7. Các thông tin tài chính, thương mại, kinh doanh, kỹ thuật hoặc tiếp thị có giá trị khác liên quan đến bất kỳ khách hang nào hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được thực hiện, phát triển hoặc bán bởi Bên A;

8. Tình hình nội bộ, tài chính, nhân sự của Bên A;

9. Các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Bên A.

Những Thông tin nêu trên sẽ không được coi là Thông tin mật của Bên A nếu những thông tin đó đã được Bên A công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Điều 2. Bảo mật thông tin

1. Cam kết của Bên B:

a. Bên B nỗ lực thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng theo Hợp Đồng đã ký kết với Bên A và Thỏa thuận này.

b. Trong trường hợp Bên B được cung cấp, được tiết lộ hoặc được giao các thông tin mật để thực hiện công việc, Bên B cam kết không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích liên quan đến việc thực hiện công việc đó;

c. Bảo mật mọi thông tin của Bên A mà Bên B được cung cấp hoặc có được trong thời gian làm việc cho Bên A;

d. Không được sao chép hay chuyển giao, sử dụng bất kỳ hồ sơ nào chứa thông tin bí mật của Bên A (dù bản cứng hay bản mềm);

đ. Giữ gìn và thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để giữ gìn sự toàn vẹn và tính bảo mật của các thông tin đó;

e. Không cung cấp hoặc tiết lộ các thông tin của Bên A cho bất kỳ tổ chức, cá nhân bên ngoài nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A;

g. Nếu Bên B buộc phải tiết lộ thông tin bí mật của Bên A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Bên B phải thông báo trước cho Bên A về yêu cầu đó.

h. Bên B chấp thuận chịu sự giám sát, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền trong việc bảo mật, sử dụng và cung cấp thông tin mật.

i. Khi chấm dứt quan hệ Hợp Đồng với Bên A, Bên B cam kết sẽ bàn giao lại toàn bộ tài liệu chứa đựng hoặc có nguồn gốc từ Thông tin mật liên quan đến Bên A, các đối tác, khách hàng của Bên A mà Bên B nắm giữ.

j. Bên B không lợi dụng quan hệ giữa Bên A với các đối tác, khách hàng của Bên A hoặc lợi dụng uy tín của Bên A để thiết lập quan hệ giao dịch với các đối tác, khách hàng của Bên A vì mục đích cá nhân hoặc vì bất cứ mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

k. Trong trường hợp Bên B vi phạm hoặc thiếu sót trong việc tuân thủ đầy đủ các cam kết nêu tại Thỏa thuận này, Bên B thừa nhận và đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ bồi thường cho Bên A mọi thiệt hại phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn những tổn thất về vật chất, uy tín, hình ảnh, chi phí để khắc phục thiệt hại, chi phí tố tụng, luật sư.

Xem thêm:  100 Cap thả thính hay và dễ thương nhất 2021

m. Bên A là chủ sở hữu quyền tác giả/chủ sở hữu đối với tất cả các thiết kế, phát triển, sáng chế, kỹ thuật, phương pháp cải tiến, sản phẩm, thiết bị, chương trình hoặc hệ thống (đựơc gọi chung là “Tác phẩm”) mà Bên B phát triển, tạo ra dưới bất kỳ hình thức nào, trong phạm vi công việc được Bên A giao. Bên B sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Bên A liên quan đến Tác phẩm, quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối với Tác phẩm đó.

2. Thỏa thuận chung

a. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này, kể cả các vấn đề liên quan đến hoặc phát sinh từ việc giải thích, sửa đổi, thi hành sẽ được thực hiện và được hiểu theo pháp luật Việt Nam.

b. Nếu bất kỳ điều khoản nào của bản Thỏa thuận này bị tuyên bố vô hiệu thì những điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực đầy đủ.

c. Bên B đồng ý rằng Thỏa thuận này có hiệu lực cả khi Bên B đang làm việc cho Bên A và ngay cả khi Bên B chấm dứt công việc tại Bên A.

d. Thỏa thuận này được lập thàng 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN ABÊN B

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết mẫu thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin Quý độc giả có thể liên hệ chúng tôi theo số 1900 6557 để được hỗ trợ, trân trọng!

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Mẫu cam kết bảo mật thông tin

Việc người lao động cam kết bảo mật các thông tin của doanh nghiệp hiện nay được quy định như thế nào? Biểu mẫu cam kết cụ thể mà các bên sẽ phải thực hiện ra sao? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu cam kết bảo mật thông tin của Công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn luật lao động

Liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc các thông tin khác của doanh nghiệp cần người lao động giữ bí mật hiện nay chưa được quy định rõ ràng, cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, doanh nghiệp thường lựa chọn giải pháp yêu cầu người lao động cam kết bảo mật các thông tin của công ty.

Vì vậy, nếu người lao động và người sử dụng lao động cần xác lập thỏa thuận giữ bí mật kinh doanh, bảo mật thông tin, bạn có thể tham khảo biểu mẫu cam kết bảo mật thông tin của Công ty Luật Minh Gia.

Tuy nhiên, biểu mẫu cam kết bảo mật của Công ty Luật Minh Gia chỉ mang tính chất tham khảo, trên cơ sở đó, các bên có thể vận dụng theo từng trường hợp cụ thể của mình. Đồng thời, trong quá trình soạn thảo cam kết bảo mật thông tin, nếu có vướng mắc, các bên cần phải tham khảo quy định của pháp luật để đưa ra phương án phù hợp hoặc tham khảo ý kiến luật sư chuyên môn. Trong trường hợp không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi đưa ra phương án phù hợp; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động.

Để được hỗ trợ, tư vấn bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169.

2. Mẫu cam kết bảo mật thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

–    Phù hợp với Nội quy lao động của Công ty …………

–    Theo Hợp đồng lao động / HĐTV số …… do ………… ký giữa Công ty ………… và Ông (Bà) ………………

–    Căn cứ vào nhiệm vụ chính thức của nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tên tôi là: …………. Chức vụ: …………….

Bộ phận: ………… Do Công ty …………………… làm chủ sở hữu.

Theo quy định tại Chương VIII Bộ luật Lao động: Bảo mật thông tin, tài liệu về kỹ thuật và hoạt động của Công ty dưới mọi hình thức.

Tại Điều … có quy định về việc chuyển giao các tài liệu và thông tin bí mật cho Công ty, nay tôi cam kết không thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin, tài liệu nào có chứa thông tin bí mật, trừ các trường hợp sau:

1. Công ty đã ngừng hoạt động;

2. Công ty phổ biến rộng rãi Thông tin Bí mật cho công chúng;

3. Chúng tôi cam kết bàn giao tất cả những gì của công ty, không mang theo tất cả những gì thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

Tôi đồng ý không mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào Thông tin Bí mật mà tôi nhận được hoặc biết được khi làm việc cho Công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào. Đặc biệt, nó sẽ chuyển toàn bộ mọi thứ đã được chuyển nhượng, cũng như tài sản của công ty.

Các tài liệu kèm theo (nếu có):

đầu tiên.…

2.…

Hà Nội, ngày… tháng… ..năm 20….
Người bảo lãnh
(Chữ ký, họ tên)

————

Liên hệ tình huống   tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:    1900.6169   các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin như sau:

Câu hỏi – Cung cấp thông tin về tổ chức, doanh nghiệp cho người khác có vi phạm pháp luật không?

Xin chào các Luật sư Minh Gia! Tôi có một thắc mắc cần được giải đáp: Tôi muốn mở một trang web cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất,… và phương pháp là lấy thông tin về sản phẩm, địa chỉ… của các doanh nghiệp này trên các trang web. nguồn internet. Như vậy có vi phạm pháp luật Việt Nam không? Xin luật sư giải đáp thắc mắc của em. Cảm ơn!

Trả lời:    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có ý định tiến hành hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân theo một cách khác với việc lấy thông tin về sản phẩm, địa chỉ, .. của họ từ các nguồn trên Internet. Tuy nhiên, nếu bạn thu thập và xử lý thông tin từ các tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc vì mục đích bất hợp pháp, bạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định tại Điều 66 Nghị định 174/2013 / NĐ-KP liên quan đến việc vi phạm các quy tắc lưu trữ, giao cho thuê, chuyển, cung cấp, truy cập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin

“. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống mạng;

b) không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào thông tin hoặc việc thu hồi thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển giao hoặc thuê địa điểm lưu trữ thông tin số;

c) Không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định danh sách chủ sở hữu thuê mặt bằng để lưu trữ thông tin số;

d) Không đảm bảo bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để lưu trữ thông tin số;

đ) đ) Không thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân không bị mất, bị đánh cắp, bị lộ, bị thay đổi, bị hủy hoại trong hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân. những người khác trong môi trường nối mạng;

e) thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của các tổ chức và cá nhân khác mà không được sự đồng ý của họ hoặc cho các mục đích bất hợp pháp do luật định;

g) Cung cấp, trao đổi, chuyển giao hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích đe dọa, khủng bố, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân; nó khác nhau;

h) Cung cấp, trao đổi, truyền tải để quảng cáo hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số và phân phối hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm;

i) Cản trở trái pháp luật việc truyền tải, truy cập, truy xuất dữ liệu, thông tin hợp pháp trên môi trường mạng;

k) Không khôi phục thông tin hoặc không tiếp cận được nguồn thông tin hợp pháp theo yêu cầu của chủ sở hữu thông tin đó;

l) Thiếu kiểm soát, giám sát đối với thông tin số của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) từ chối hợp tác, liên kết điều tra các hành vi vi phạm trong quá trình chuyển giao, lưu trữ thông tin số của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ”

Ngoài ra, nếu hành vi của bạn trong việc cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân cho tổ chức, cá nhân khác gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đó thì bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến việc hỗ trợ thông tin cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.


Video Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết bảo mật thông tin |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc