Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

bản cam kết bảo mật thông tin đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Tôn trọng tính bảo mật của thông tin công ty theo mẫu mới nhất

Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

Cam kết bảo mật thông tin   là một trong những quy tắc bảo mật giữa người lao động và doanh nghiệp. Nhằm bảo mật thông tin doanh nghiệp trong quá trình người lao động làm việc và chấm dứt hợp đồng. Vậy làm thế nào để bạn soạn thảo mẫu cam kết này một cách phù hợp và đúng quy định nhất? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. Tôn trọng tính bảo mật của thông tin công ty theo mẫu mới nhất

Mẫu đơn được sử dụng phổ biến nhất của Mẫu cam kết bảo mật thông tin doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN
(ví dụ về bảo mật thông tin về dự án …………………… ..)

– Phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và Luật Sở hữu trí tuệ.
– Theo thỏa thuận của các bên.
Hôm nay, ngày… tháng… năm…,
tại địa chỉ: Văn phòng công ty ………………………………………………………………………… ………… ..
Chúng tôi gồm:
Bên A: y / y   …………………………………………………………………………………………………………………… … ……
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… ……………… … ………………… ..
CNIC …………………………………………………………. Hộ chiếu: ………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: ……………………………………………………… ..
Là: …………………………………………………………… … ……………………
Bên B: CÔNG TY   ………………………………………………………………………… ……………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………… ..
Người đại diện: Ông / bà. …………, giám đốc …………………….
Nghĩ rằng:

 • Bên A là bên có ý tưởng ban đầu, liên hệ công việc và các thông tin liên quan đến Dự án thiết kế, vận hành và kinh doanh ………… .. chuyên cung cấp các dịch vụ. tư vấn sức khỏe. Sau đây được gọi là “Dự án”
 • Hai bên đều có nhu cầu như nhau và đang trong quá trình trao đổi, thống nhất hợp tác kinh doanh về dự án.
 • Bên B là bên có năng lực về vốn và kỹ thuật để thực hiện Dự án.

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Bí mật kinh doanh và sở hữu trí tuệ: được hiểu là những thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh… được thể hiện hoặc lưu trữ dưới các hình thức như tài liệu, tệp tin máy tính, email, hình ảnh, mã phần mềm máy tính… mà mỗi bên có và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.
 • Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc và ràng buộc đối với hai bên, được coi là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, bản sửa đổi hoặc thỏa thuận khác… mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình thực hiện Dự án trong tương lai.
 • Thông tin bí mật: Đây là thông tin liên quan đến bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ, được đề cập tại Điều 1.2, mà cả hai bên đều biết hoặc họ có quyền truy cập trong quá trình thực hiện Dự án. Cả hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì tính bảo mật bằng cách không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bí mật vì bất kỳ lý do gì – mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
 • Bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ cũng được hiểu và thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định này).
 • Người được ủy quyền bảo mật thông tin: những người được nêu trong Danh sách các đối tượng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện Dự án theo Phụ lục A của Hợp đồng này.

Tuy nhiên, cả hai bên đồng ý rằng thỏa thuận này cũng áp dụng cho tất cả nhân viên của cả hai bên không phải là “Người được ủy quyền thông tin bí mật”, nhưng vì bất kỳ lý do gì có thể biết hoặc có quyền truy cập vào “Thông tin bí mật”.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện Dự án, hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

 • Thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau không được sử dụng vào mục đích khác ngoài nội dung của dự án mà hai bên đang thực hiện.
 • Thông tin bí mật không được sao chép, tiết lộ một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên sở hữu thông tin bí mật.
 • Cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp danh sách các cá nhân có liên quan được phép giữ bí mật thông tin, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện dự án.
 • Đồng thời, có nghĩa vụ đảm bảo rằng những người này không tiết lộ thông tin bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận của hai bên bằng văn bản.
Xem thêm:  Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive

Điều 3: THỰC HIỆN TỔNG THỂ VÀ CAM KẾT

 • Trong quá trình thực hiện, bên vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết nộp phạt 200 triệu đồng cho bên kia.
 • Hai bên cam kết hiểu và thực hiện đúng các nội dung của Hợp đồng này. Mọi thay đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
 • Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong 3 năm tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức ký văn bản xác nhận việc chấm dứt hợp tác kinh doanh.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không giải quyết được thì sự việc sẽ được đưa ra tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến vụ kiện, bao gồm cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.
 • Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

BUỔI TIỆC

Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

Bảo mật cam kết không phát tán mới nhất thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————— o00 —————–

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………
 • Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số …… ký ngày ……… giữa Công ty ………… với ông(bà) ……………

Tên tôi là: ………………………………………….. Vị trí: …………………………………………………………
Phòng ban: ………………………………………… Thuộc Công ty …………………………………………..
Căn cứ theo Chương VIII quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.
Tại Điều 35 có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

 • Công ty đã chấm dứt hoạt động;
 • Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.
 • Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.
Tài liệu đính kèm (nếu có):

…………, ngày … tháng … năm 20….

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

Tóm tắt vấn đề “Bản cam kết bảo mật thông tin công ty theo mẫu mới nhất”

Trên đây là hai mẫu cam kết bảo mật thông tin được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất. Bạn có thể dùng những mẫu này chung cho nhiều trường hợp khác nhau cần bảo mật thông tin. Hi vọng bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

 • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
 • Cập nhật: 04/01/2022 |
 • Biểu Mẫu |
 • 892 Lượt xem
Xem thêm:  Bản cam kết không tái phạm |Link tải GG drive

Mẫu cam kết bảo mật thông tin mới nhất 2022

Cam kết bảo mật thông tin là văn bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động cam kết sẽ không tiết lộ, công khai các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động cho bên thứ ba biết, trừ trường hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin là một trong những quy tắc bảo mật giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mục đích của cam kết bảo mật thông tin là nhằm bảo vệ các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động trong quá trình người lao động làm việc tại công ty và ngay cả sau khi đã nghỉ việc.

Làm thế nào để soạn mẫu cam kết này đúng quy định và phù hợp? Hãy cùng tham khảo mẫu cam kết bảo mật thông tin dưới đây.

>>>>>> Tham khảo: Mẫu cam kết bảo mật thông tin khách hàngCam kết bảo mật thông tin là gì?

Cam kết bảo mật thông tin là văn bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động cam kết sẽ không tiết lộ, công khai các tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động cho bên thứ ba biết, trừ trường hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Thế nào là tài liệu, thông tin mật của người sử dụng lao động? Đây là vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến, quan điểm của các bên khi thiết lập cam kết bảo mật thông tin. Tuy nhiên, các tài liệu, thông tin này thường liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc các thông tin khác của doanh nghiệp.

Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu cam kết bảo mật thông tin 

Qúy độc giả có thể tham khảo mẫu cam kết bảo mật thông tin dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
Hà Nội, ngày…..tháng….năm 2022 

THỎA THUẬN

Về việc cam kết bảo mật thông tin

–  Căn cứ vào các quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ vào Nội quy Công ty;

– Căn cứ vào Hợp đồng lao động số:…../2022/HĐLĐ-TA giữa Công ty…….. và ông (bà)……ký kết vào ngày….tháng…năm……,

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….tại……, Chúng tôi gồm có:

BÊN A : …………………………………………………………………..
MSDN/MST : …………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………..
Số điện thoại : …………………………………… Email:…………………….
Người đại điện : Ông (bà): ………………………….Chức vụ: ………………..

BÊN B : Ông (bà) ……………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu : …………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại : …………………………………….…………………….
Số điện thoại : ……………………………. Email:…………………….

(Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên)

СЧИТАЮТ, ЧТО:

(1) Сторона А является предприятием, созданным и действующим в соответствии с вьетнамским законодательством. Стороне А необходимо набрать и обучить персонал в ……………………;

(2) Сторона B является лицом, обладающим полной гражданской дееспособностью и профессиональной квалификацией, чтобы соответствовать должностным требованиям Стороны A;

(3) Сторона А и Сторона Б будут сотрудничать посредством заключения Трудового договора (далее именуемого « Договор »).

Итак, СЕЙЧАС  Стороны соглашаются заключить настоящее Соглашение о соблюдении конфиденциальности (далее именуемое « Соглашение »), чтобы эффективно обеспечить эффективное выполнение Контракта с конкретными условиями, а именно:

Статья 1. Толкование терминов

1. “Thông tin bí mật” có nghĩa là bất kỳ hoặc tất cả thông tin không công khai dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại thông tin sau:

2. Thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương thức kinh doanh, hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh của Bên A;

3. Thông tin về sản phẩm, chiến lược, tiếp thị, bán hàng, bằng sáng chế, thiết kế, bản quyền, chi phí, chiến lược pháp lý và tài chính;

4. Bí mật công nghệ, bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, sản phẩm, sở hữu trí tuệ (đã đăng ký, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký);

5. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên (bao gồm cả thông tin liên hệ liên quan đến những người và cơ quan đó) của Bên A;

6. Thông tin nhận được từ bên thứ ba trên cơ sở bí mật;

7. Thông tin tài chính, thương mại, kinh doanh, kỹ thuật hoặc tiếp thị có giá trị khác liên quan đến bất kỳ khách hàng nào hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Bên A sản xuất, phát triển hoặc bán;

8. Tình hình nội bộ, tài chính và nhân sự của Bên A;

Xem thêm:  Bản cam kết chất lượng sản phẩm mới nhất |Link tải GG drive

9. Các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Bên A.

Thông tin trên sẽ không được coi là Thông tin bí mật của Bên A nếu thông tin đó đã được Bên A tiết lộ công khai bên ngoài Bên A.

Điều 2. Bảo mật thông tin

1. Nghĩa vụ của Bên B:

Nhưng. Bên B nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng đã ký với Bên A và Hợp đồng này.

b. Trong trường hợp Bên B được cung cấp, tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin bí mật để thực hiện công việc, Bên B cam kết không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích liên quan đến việc thực hiện công việc đó;

trong. Bảo mật mọi thông tin của Bên A mà Bên B đã cung cấp hoặc nhận được trong thời gian làm việc cho Bên A;

e. Không sao chép, truyền hoặc sử dụng bất kỳ hồ sơ nào chứa thông tin bí mật của Bên A (dù là bản cứng hay bản điện tử);

D. Duy trì và thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì tính toàn vẹn và bí mật của thông tin đó;

f. Không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin của Bên A cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A;

gram. Nếu Bên B buộc phải tiết lộ thông tin bí mật của Bên A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì Bên B phải thông báo trước cho Bên A về yêu cầu đó.

H. Bên B đồng ý chịu sự giám sát và kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền về bảo mật, sử dụng và tiết lộ thông tin bí mật.

TÔI. Khi chấm dứt Quan hệ Hợp đồng với Bên A, Bên B cam kết chuyển giao tất cả các tài liệu chứa Thông tin bí mật của Bên A, các đối tác và khách hàng của Bên A hoặc các tài liệu đó mà Bên A nhận được từ Bên A. B lưu giữ.

J. Bên B không lợi dụng mối quan hệ giữa Bên A với các đối tác, khách hàng của Bên A, không lợi dụng uy tín của Bên A để thiết lập quan hệ mua bán với các đối tác, khách hàng của Bên A để trục lợi. hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

j) Trong trường hợp Bên B vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hợp đồng này, Bên B cam kết và đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho Bên A. , bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất vật chất, danh tiếng, hình ảnh, thiệt hại, phí pháp lý, luật sư.

m. Bên A là chủ sở hữu quyền / bản quyền đối với tất cả các thiết kế, phát triển, phát minh, kỹ thuật, cải tiến, sản phẩm, thiết bị, chương trình hoặc hệ thống (gọi chung là “Bên A” có nghĩa là “Tác phẩm”) mà Bên B phát triển, tạo ra dưới mọi hình thức trong phạm vi Tác phẩm do Bên A. Bên B đề cử sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào chống lại Bên A liên quan đến Tác phẩm, quyền của chủ sở hữu bản quyền của Tác phẩm đó.

2. Thỏa thuận chung

Nhưng. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm các vấn đề liên quan hoặc phát sinh từ việc giải thích, sửa đổi hoặc thực hiện Thỏa thuận này, sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

b. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

trong. Bên B đồng ý rằng Hợp đồng này có hiệu lực cả nếu Bên B làm việc cho Bên A và nếu Bên B ngừng làm việc cho Bên A.

e. Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện. /.

TRÌNH BÀY BỞI A. B MẶT

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung   mẫu thỏa thuận bảo mật bài viết,   bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ qua số điện thoại 1900 6557, Trân trọng!

Ghi chú. Những lời khuyên trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Để được tư vấn trực tiếp gọi:   1900.6557

—————— ***** ——————

CHÚNG TÔI LUÔN SN SÀNG – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1900 6557 –   “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”


Video Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết bảo mật thông tin mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc