Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive

bản kiểm điểm vi phạm đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

 • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
 • Cập nhật: 14/12/2021 |
 • Biểu mẫu |
 • 4001 lượt xem

Bản kiểm điểm cá nhân mẫu về vi phạm kỷ luật năm 2022

Bản nhận xét cá nhân là tài liệu do một cá nhân chuẩn bị hoặc theo mẫu có sẵn, được các cá nhân sử dụng để trình bày những nội dung đã hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định hoặc những lĩnh vực còn hạn chế. chẳng hạn như vi phạm nội quy trường học và nơi làm việc có thể rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bản kiểm điểm cá nhân là một khái niệm có lẽ không còn mới mẻ đối với mỗi người, bởi vì dù lớn hay nhỏ thì ai cũng đã từng viết một bản kiểm điểm cá nhân trong cuộc đời mình. Phản hồi cá nhân thường được mọi người viết vào cuối năm học hoặc sau khi vi phạm nội quy nhà trường để tự kiểm điểm hành vi vi phạm của mình, rút ​​ra bài học và sửa chữa trong tương lai. những lần sau.

Tuy nhiên, học sinh thường khó trình bày bài ôn tập không liên quan đến bài học, đúng nội dung và cấu trúc. Như vậy, trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bản kiểm điểm mà không cần tham gia và cung cấp cho các bạn   mẫu bản  kiểm điểm cá nhân . Nhận xét cá nhân là gì?

Bản nhận xét cá nhân là tài liệu do một cá nhân chuẩn bị hoặc theo mẫu có sẵn, được các cá nhân sử dụng để trình bày những nội dung đã hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định hoặc những lĩnh vực còn hạn chế. chẳng hạn như vi phạm nội quy trường học và nơi làm việc có thể rút kinh nghiệm cho lần sau.

Đối tượng viết bản kiểm điểm thường rất rộng, bao gồm học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức nhà nước, giáo viên, công nhân viên,… sau khi có hành vi vi phạm nội quy của trường, lớp. hoặc đơn vị công tác, cơ quan …

Trong phần trả lời cá nhân, người vi phạm sẽ trình bày rõ những khuyết điểm mà mình đã phạm phải, những sai lầm của bản thân khi thực hiện những hành vi này và thừa nhận những sai lầm của mình. Từ đó, chúng tôi hứa sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Bản tự kiểm điểm cá nhân của một đảng viên

ĐẢNG…   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi nhánh: ………… ..           …………., Ngày… ..tháng ……. …….

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Số năm………….

Họ và tên: …………………… Sinh ngày: ……………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………………… ..

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ công ty: …………………………………………………………………………………………………

Khối công tác: …………………………………………………………………………………………………

Ngành ……………………………………………………………………………………………….

I. Lợi ích, kết quả đạt được

 1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và cách cư xử:

– Về tư tưởng chính trị ………………………………………………….

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………. ……………………… ..

– Về ý thức tổ chức kỉ luật …………………… ..

– Về tác phong, lề lối làm việc ……………………… .. …………………… ..

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (so với 27 nét mặt tự nhận dạng) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

Mức hiệu suất tự đánh giá:

□   Xuất sắc  Tốt  Trung bình  Kém   _ _ _ 

2. Về việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao

– Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………

– Kết quả hoàn thành các mục tiêu, đề ra trong năm …………………….

– Trách nhiệm cá nhân gắn với kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm ở địa bàn, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình lãnh đạo …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Mức hiệu suất tự đánh giá:

□   Xuất sắc  Tốt  Trung bình  Kém   _ _ _ 

3. Thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khó khăn (theo nội dung 03 nêu trên) ……………………. ……………

2. Причины ограничений и недостатков……………………………………………………….

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

IV. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

V. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Xem thêm:  Tải mẫu đơn xin việc trong hồ sơ mới nhất |Link tải GG drive

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

Khi cá nhân có hành vi vi phạm kỷ luật tại trường học, cơ quan, đơn vị nơi công tác…thì việc tự kiểm điểm bản thân là rất quan trọng, vì thế mẫu bản kiểm điểm cá nhân hiện nay cũng được nhiều người tìm kiếm.

Dưới đây, Luật Hoàng Phi xin cung cấp một số mẫu bản kiểm điểm cá nhân như sau:

Bản kiểm điểm cá nhân trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Xác định lỗi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân sai phạm:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng Viên

ĐẢNG BỘ …………———————— ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———————–
CHI BỘ: ……………… Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A                    Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ Đảng:  Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Đơn vị công tác:  (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

1/ Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không  nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5/ Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Xem thêm:  Bản cam kết không tái phạm |Link tải GG drive

6/ Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

8/ Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết Mẫu bản kiểm điểm cá nhân Quý độc giả vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 1900 6557 để được hỗ trợ, trân trọng.

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật file Word

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật hoàn chỉnh, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui – chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí – gửi đến bạn. Hy vọng mẫu soạn sẵn trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauBanKiemDiemCaNhanViPhamKyLuat #ViecLamVuiBạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVuiChia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn

 • Twitter
 • MeWe
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Reddit
 • WordPress
 • Blogger
 • Tumblr
 • Mix
 • Diigo
 • Trello
 • Flipboard
 • Instagram
 • Vkontakte
 • Facebook

HTML source

 • Tác giả: Phạm Kim Oanh |
 • Cập nhật: 04/01/2022 |
 • Tìm hiểu pháp Luật |
 • 3961 Lượt xem

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật mới nhất năm 2022

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới.

Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Vậy mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật như thế nào, nội dung bài viết sau đây sẽ giải đáp chi tiết hơn vấn đề này.Bản kiểm điểm cá nhân là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới.

Những đối tượng viết bản kiểm điểm cá nhân thường là học sinh, sinh viên, công nhân, công chức viên chức, giáo viên,…khi có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của trường học, của đơn vị làm việc công tác,…

Thông qua bản kiểm điểm cá nhân thì người vi phạm sẽ trình bày khuyết điểm, trình bày lỗi của cá nhân khi thực hiện hành vi vi phạm trong một sự việc nào đó để từ đó tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình, trên cơ sở đó sẽ tự đánh giá hình thức kỷ luật đối với bản thân.

Khi cá nhân có hành vi vi phạm kỷ luật tại trường học, cơ quan, đơn vị nơi công tác,…thì việc tự kiểm điểm bản thân là rất quan trọng, vì thế mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật hiện nay cũng được nhiều người tìm kiếm.

Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive

Khi nào cần viết bản tự kiểm điểm cá nhân?

Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, biết tự nhận ra khuyết điểm của bản thân, những sai sót mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới.

Xem thêm:  Văn bản cam kết mới nhất |Link tải GG drive

Bản tự kiểm điểm cá nhân thường được tổ chức vào cuối năm trước khi có báo cáo tổng kết cuối năm và phiếu đánh giá nhân viên.

Khi làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp nếu vi phạm quan hệ lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật như khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương, kỷ luật sa thải.

Theo đó, người lao động khi có hành vi vi phạm pháp luật lao động cũng phải viết bản kiểm điểm cá nhân về hành vi vi phạm kỷ luật để cung cấp thông tin về sự việc cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, đối với những sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường cũng phải viết bản tự kiểm điểm liên quan đến những hành vi vi phạm.

Đảng viên vi phạm điều lệ đảng, nghị quyết đảng … cũng phải viết bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật.

Qua đó có thể thấy rằng bản kiểm điểm cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Thông qua đó mọi người sẽ tự soi xét và nhìn nhận lại những việc làm, việc làm của mình là đúng hay sai. Từ đây chúng ta sẽ rút ra bài học, tìm ra giải pháp và cải thiện.

Căn cứ vào bản tự kiểm điểm của người đó, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với người vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm của người đó.

Như vậy có thể thấy, việc kiểm điểm cá nhân không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cơ quan có thẩm quyền khi xem xét, áp dụng các hình thức kỷ luật. Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại vi phạm kỷ luật cá nhân

Bước đầu tiên khi viết bản kiểm điểm cá nhân cho người phạm tội là xác định mục đích của bản kiểm điểm là để xem xét mức độ suy giảm của họ sau quá trình tự nhận thức và tóm tắt sự việc. Các cá nhân sẽ phải nhận tội về vụ việc và hậu quả của nó để nhận hình thức kỷ luật của riêng mình.

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cách viết   bản tường trình vi phạm kỷ luật cá nhân theo mẫu.

– Bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật tương tự như các văn bản khác, có quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm viết bản kiểm điểm;

– Tên bản kiểm điểm được viết in hoa: MÀN HÌNH CÁ NHÂN;

– Thông tin chi tiết về người viết bản kiểm điểm: họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện đang công tác ……, nhiệm vụ… ..

– nội dung kiểm điểm cần cụ thể, rõ ràng, chi tiết những việc đã xảy ra; xác định rõ họ có tội hay không; lý do của hành vi sai trái hoặc giải thích tại sao anh ta không có lỗi trong sự cố; dấu hiệu về hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra; tự nhận thức về hình thức kỷ luật; hứa ngăn chặn vi phạm.

– Sau khi viết bản tự kiểm điểm, tác giả ký tên gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khi viết bản   kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật   cần lưu ý những thông tin sau:

– Quốc hiệu, khẩu hiệu đầy đủ và ngày tháng viết bản kiểm điểm;

– Nội dung trình bày trong bản tự kiểm điểm phải rõ ràng, chính xác, cụ thể liên quan đến sự việc đã xảy ra;

– trong bản tự kiểm điểm cá nhân cần nêu rõ mình có tội hay không về sự việc, giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc;

– Từ nội dung kiểm điểm cá nhân, tự nhận các hình thức kỷ luật đối với bản thân và đề xuất hướng giải quyết, hứa không để xảy ra vi phạm trong thời gian tới.

Bạn có thể tham khảo mẫu sau:

Bản kiểm điểm cá nhân mẫu về vi phạm kỷ luật

Hi vọng bài viết này của Luật Hoàng Phi đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về khái niệm bản tự kiểm điểm cá nhân, khi nào viết bản tự kiểm điểm cá nhân và hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân   . người vi phạm kỷ luật.

Ghi chú. Những lời khuyên trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Để được tư vấn trực tiếp gọi:   1900.6557

—————— ***** ——————

CHÚNG TÔI LUÔN SN SÀNG – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1900 6557 –   “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.


Video Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản kiểm điểm vi phạm |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc