Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

ban kiểm soát tiếng anh là gì đang được nhiều người tìm kiếm. 123 DocX.123 DocX gửi tới các bạn bài viết Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh . Cùng123 DocX tìm hiểu ngay thôi

Ban kiểm soát là gì? Vai trò và chức năng của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Ban kiểm soát của công ty Ban kiểm soát (tiếng Anh: BKS) của công ty có nhiệm vụ tương tự như cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập giúp cổ đông kiểm soát việc quản lý và kiểm soát công ty. …

Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Hình minh họa (Nguồn: banknxt.com)  Ban kiểm soát

Ban kiểm soát   tên tiếng Anh là   BKS   .

Ban kiểm soát   của Công ty là đơn vị trực thuộc do Hội đồng quản trị thành lập để giúp Hội đồng quản trị xác minh và giám sát tính hợp pháp, chính xác và liêm chính của hoạt động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. hoạt động, kế toán thuế doanh nghiệp, báo cáo tài chính và tuân thủ Điều lệ công ty, nghị định, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của mỗi công ty thường có cơ cấu khác nhau, nhưng đều bao gồm:

– Ban giám sát

– Thường trực Ban kiểm soát

– thành viên kiêm nhiệm của Ban kiểm soát

Công việc nội bộ và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

– Ban kiểm soát thường có nhiệm kỳ từ 3-5 năm, trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phải do Đại hội đồng cổ đông bầu, sau đó Ban kiểm soát bầu các chức danh cụ thể trong Hội đồng quản trị. . 

– Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại không hạn chế.

Điều khoản thành viên Ban kiểm soát

– Có ít nhất một thành viên có kỹ năng kế toán, kiểm toán

– Đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật và hộ tịch, không thuộc diện cấm thành lập và hoạt động kinh doanh.

– Người không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, cha nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành của doanh nghiệp và người quản lý. nếu không, điều khoản này sẽ hạn chế sự thông đồng hoặc hành vi không chuẩn mực của thành viên Ban kiểm soát.

– Thành viên Ban kiểm soát không được giữ chức vụ điều hành công ty.

– Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau đây:

– Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và chủ động trong thực hiện và điều hành các hoạt động kinh tế, tổ chức kế toán, thống kê và báo cáo tài chính. 

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, báo cáo tài chính định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

– Làm quen với kế toán và các tài liệu khác của công ty, việc quản lý và các hoạt động của công ty bất cứ lúc nào, nếu thấy cần thiết, hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo cách thức quy định. cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

– Kiểm toán đột xuất: Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hoàn thành kiểm toán, Ban kiểm soát phải báo cáo và làm rõ những vấn đề cần xem xét trước Hội đồng quản trị và cổ đông, nhóm cổ đông được yêu cầu.

Can thiệp vào hoạt động của công ty nếu cần thiết: đề xuất với Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp thay đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế của công ty.

– Trường hợp có sự hiện diện của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc đã vi phạm nghĩa vụ của người đứng đầu công ty thì phải thông báo ngay cho Hội đồng quản trị về việc này. yêu cầu người có hành vi, hành vi sai trái, vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Chức vụ của Ban kiểm soát trong công ty

Ban kiểm soát có vị trí độc lập trong công ty, có thể ngang hàng với Hội đồng quản trị và cao hơn là Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, trên thực tế, Ban kiểm soát thường được xếp dưới Hội đồng quản trị, do các thành viên Ban kiểm soát thường sở hữu một số lượng nhỏ cổ phần trong công ty, hầu như không bao giờ là cổ đông lớn của công ty.

(Tham khảo: dangkydoanhnghiepmoi.com)

 • Đăng bởi: Phạm Kim Oan |
 • Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 8 năm 2021 |
 • Đây là gì? |
 • 1277 lượt xem
Xem thêm:  Máy tính bị nhiễm mã độc và bị lợi dụng phục vụ các đợt tấn công ddos gọi là gì?

Control Panel tiếng anh là gì?

Hội đồng quản trị tên tiếng Anh là Board of Supervisors (i) Board là danh từ dùng để chỉ một hội đồng, bộ phận hay ủy ban (ii) Supervisor là danh từ dùng để chỉ những người điều hành, điều hành.

Ban kiểm soát là bộ phận đóng vai trò giám sát, nhằm giúp các cổ đông trong công tác quản lý và điều hành công ty. Vậy, ban kiểm soát trong Tiếng Anh là gì? Mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây.Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát tiếng Anh là Board of Supervisors (i) Board là danh từ được dùng để chỉ ban, bộ hoặc Ủy ban (ii) Supervisors là danh từ dùng để chỉ người giám sát, người giám thị.

Qua nội dung trên, chúng ta đã hiểu được Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì, vậy doanh nghiệp có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không. Mời theo dõi phần tiếp theo.Các trường hợp buộc phải thành lập ban kiểm soát

Xuất phát từ đặc điểm của một số loại hình công ty mà pháp luật quy định các trường hợp buộc phải thành lập Ban kiểm soát. Khoản 2 điều 54, Khoản 2 điều 79, Điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các doanh nghiệp buộc phải thành lập ban kiểm soát bao gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước.

 – Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước.

– Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Các loại hình công ty khác, tùy vào tình hình thực tế có thể lựa chọn việc thành lập Ban kiểm soát. Tuy nhiên, thành lập Ban kiểm soát là vô cùng cần thiết, đặc biệt là công ty cổ phần. Bởi ban kiểm soát giúp cho Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh nói chung của công ty, đảm bảo các hoạt động diễn ra một cách hợp lý, hợp pháp.

Vậy, ban kiểm soát của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì, mời theo dõi phần tiếp theo của bài viết Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì

Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát

Xuất phát từ đặc thù của các loại hình doanh nghiệp, ban kiếm soát của mỗi loại hình lại có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh;

– Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty;

– Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

– Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của công ty;

– Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

– Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan;

– Giám sát thực hiện dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán; hợp đồng, giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn; hợp đồng, giao dịch kinh doanh bất thường của công ty;

– Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty.

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát của mỗi loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban kiểm soát của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh nghiệp nhà nước, Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 104 và điều 105 Luật doanh nghiệp 2020.

Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát Công ty cổ phần được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát còn được quy định cụ thể trong điều lệ của công ty.Số lượng thành viên và nhiệm kỳ ban kiểm soát

Trên cơ sở quy mô và tình hình thực tế của công ty, doanh nghiệp tự mình quyết định số lượng thành viên và nhiệm kỳ của ban kiểm soát.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh nghiệp nhà nước và Công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm:  Anatomy là gì |Tất tần tật về anatomy

– Công ty cổ phần, Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Qua bài viết Ban kiểm soát Tiếng Anh là gì, chúng tôi mong rằng quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích. Nếu quý bạn đọc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557.

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Ban kiểm soát đóng vai trò giám sát, giúp các cổ đông quản lý và điều hành công ty. Vậy, ban kiểm soát tiếng Anh là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi này nhé!

Ban kiểm soát công ty là một bộ phận của công ty do Hội đồng quản trị thành lập. Có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát một cách hợp pháp, xác thực và trung thực trong quản lý và hoạt động kinh doanh, ghi sổ kế toán thuế doanh nghiệp, báo cáo tài chính và công tác nghiệm thu của công ty. Ngoài ra còn nêu các đề xuất, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát tiếng Anh là “Board of Supervisors”, viết tắt là BOS.

Ban kiểm soát trong tiếng Anh được kết hợp bởi hai danh từ, Board là danh từ dùng để chỉ các hội đồng, bộ hoặc ủy ban và Supervisor là danh từ dùng để chỉ giám sát viên và người giám sát.

Ban kiểm soát trong tiếng Anh có thể phát âm theo 2 cách như sau:

Theo tiếng Anh – Anh: [ bɔ:d ɔv  ‘su:pəvaɪzəz]

Theo tiếng Anh – Mỹ: [bɔrd ʌv  ‘supəvaɪzəz] 

Trong tiếng Anh, supervisor đóng vai trò như một danh từ trong câu, vì vậy khi sử dụng Board of Supervisor có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào, miễn là người dùng sử dụng đúng câu và ngữ cảnh của câu được biểu thị.

Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh
Board of supervisor là ban kiểm soát trong tiếng Anh.

Một số ví dụ cụ thể tiếng Anh liên quan đến ban kiểm soát

– This is the Supervisory Board of our company, they have an independent position in the company.

Tiếng Việt có nghĩa là: Đây là ban kiểm soát của công ty chúng tôi, họ có vị trí độc lập trong công ty.

– The Supervisory Board of my company plays an important role, controlling all production and business activities and operating activities.

Tiếng Việt có nghĩa là: Ban kiểm soát của công ty tôi đóng vai trò quan trọng, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành mọi hoạt động.

– The Supervisory Board will help the Board of Directors supervise, inspect and manage all activities in the organization and enterprise.

Tiếng Việt có nghĩa là: Ban kiểm soát sẽ giúp Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra và quản lý mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp.

– He is one of the three members of our Supervisory Board.

Tiếng Việt có nghĩa là: Anh ấy là một trong ba thành viên của ban kiểm soát của chúng tôi.

– I think he will supervise our work very closely because he is a member of the Supervisory Board.

Tiếng Việt có nghĩa là: Tôi nghĩ anh ấy sẽ giám sát công việc của chúng tôi rất chặt chẽ vì anh ấy là thành viên của ban kiểm soát.

– Her company currently has an Supervisory Board with 5 members.

Tiếng Việt có nghĩa là: Công ty của cô hiện có ban kiểm soát với 5 thành viên.

– What are the requirements I need to become a member of the Supervisory Board?

Tiếng Việt có nghĩa là: Tôi muốn trở thành thành viên ban kiểm soát thì cần những yêu cầu gì?

– If the company has the Control Board, all meeting minutes and resolutions of the Board of Directors will be sent to the Controller.

Tiếng Việt có nghĩa là: Trường hợp công ty có ban kiểm soát thì toàn bộ biên bản họp và những nghị quyết của Hội đồng quản trị sẽ được gửi cho kiểm soát viên.

– The man in blue is the head of the supervisory board.

Tiếng Việt có nghĩa là: Người đàn ông mặc áo xanh là trưởng ban kiểm soát.

Một số từ vựng tiếng anh khác liên quan đến ban kiểm soát

 • Supervisory Board: Trưởng ban kiểm soát
 • Surveyor: Giám sát viên
 • Limited liability company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Joint stock company/Corporation: Công ty cổ phần
 • Monitoring: Giám sát
 • Validity evaluation: Đánh giá tính hợp lệ
 • Contract supervision: Giám sát hợp đồng
 • Supervising the implementation of investment projects: Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư
Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh
Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong điều hành mọi hoạt động của công ty

Điều kiện của các thành viên trong ban kiểm soát

– Phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán.

– Phải đủ từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự, không bị cấm thành lập doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp.

– Các thành viên không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp và người quản lý khác. Điểm này sẽ hạn chế sự thông đồng hoặc không 

– Hành vi chuẩn mực của thành viên ban kiểm soát.

– Thành viên của ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty.

– Thành viên của ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.Kết luận

Hy vọng với bài viết trên, đã giúp bạn đọc trả lời được câu hỏi ban kiểm soát tiếng Anh là gì? Nếu thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng nhau nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé, chúc các bạn thành công và học tốt tiếng Anh!

Ban Kiểm Soát trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trong cuộc sống hay những cuộc giao tiếp hằng ngày, chắc hẳn bạn đã từng bắt gặp cụm từ ban kiểm soát, tuy nhiên bạn vẫn chưa hiểu rõ ban kiểm soát tiếng anh là gì và ý nghĩa của cụm từ như thế nào? Chính vì như vậy, hôm nay Studytienganh sẽ tổng hợp cho bạn tất cả những kiến thức tiếng anh về ban kiểm soát bao gồm: Định nghĩa, cách dùng và các ví dụ thực tế.

1. Ban Kiểm Soát trong Tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát trong tiếng anh được gọi là Board of Supervisors, thường xuất hiện ở các công ty, tổ chức doanh nghiệp. Đây là một tổ chức phụ thuộc vào công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát công ty đóng vai trò giúp Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và chính xác trong việc điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp, công ty. Đồng thời, ghi chép sổ sách kế toán thuế, các báo cáo tài chính.

Xem thêm:  Forensic là gì |Tất tần tật về forensic
Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Ban kiểm soát trong tiếng anh có nghĩa là gì?

Ban kiểm soát có vị trí độc lập trong các tổ chức doanh nghiệp, công ty, có thể ngang cấp với Hội đồng quản trị và trên cả Ban giám đốc. Nhưng thực tế thì Ban kiểm soát thường có vị trí dưới Ban giám đốc do họ có ít cổ phần hơn.

Ban kiểm tra có các nhiệm vụ tương tự như các tư pháp nhằm giúp các cổ đông kiểm tra mọi hoạt động quản lý và công ty điều hành. Bên cạnh đó, ban kiểm soát còn là một chế độ trong hệ thống quản trị của công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thành lập.

2. Từ vựng chi tiết thông tin (Bao gồm âm thanh, nghĩa tiếng anh, cách sử dụng)

Nghĩa tiếng anh của ban kiểm soát là “Board of Supervisor”, viết tắt là BOS. 

Ban kiểm tra trong tiếng anh được kết hợp bởi 2 danh sách với nhau, Board is an list from used for only ban, the or the cấm và Giám sát viên đóng vai trò là trò chơi sám danđể n …

Ban kiểm tra trong tiếng anh được phát âm theo 2 cách như sau:

Theo Anh – Anh: [bɔ: d ɔv ‘su: pəvaɪzəz]

Theo Anh – Mỹ: [bɔrd ʌv ‘supəvaɪzəz] 

Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Chi tiết thông tin về từ vựng ban kiểm soát trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, control board đóng vai trò là danh từ trong câu, do đó, khi sử dụng Board of Supervisor, nó có thể ở bất kỳ vị trí nào, miễn là người dùng sử dụng đúng cấu trúc và ngữ cảnh của câu diễn đạt.

3. Một số ví dụ cụ thể về bảng điều khiển bằng tiếng Anh

Studytienganh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng điều khiển tiếng Anh là gì bằng một vài ví dụ cụ thể dưới đây: 

 • Đây là ban kiểm soát của công ty chúng tôi, họ có vị trí độc lập trong công ty.
 • Đây là ban kiểm soát của công ty chúng tôi, họ có vị trí độc lập trong công ty.
 • Ban kiểm soát của công ty tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát mọi hoạt động kinh doanh.
 • Ban kiểm soát của công ty tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát mọi hoạt động kinh doanh.
 • Ban kiểm soát sẽ hỗ trợ ban giám đốc xem xét và quản lý mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp.
 • Ban kiểm soát sẽ giúp ban giám đốc kiểm soát, kiểm tra và quản lý mọi hoạt động trong tổ chức và trong doanh nghiệp.
 • Anh ấy là một trong ba thành viên ban kiểm soát của công ty chúng tôi.
 • Anh ấy là một trong ba thành viên ban kiểm soát của công ty chúng tôi.
 • Tôi nghĩ anh ấy sẽ theo dõi công việc của chúng tôi rất chặt chẽ, vì anh ấy là thành viên của ban giám sát.
 • Tôi nghĩ anh ấy sẽ theo dõi công việc của chúng tôi rất chặt chẽ, vì anh ấy là thành viên của ban giám sát.
 • Hiện công ty của cô có một ban kiểm soát gồm 5 người.
 • Hiện công ty của cô có một ban kiểm soát gồm 5 người.
 • Tôi muốn trở thành thành viên Ban kiểm soát thì cần những yêu cầu gì?
 • Tôi muốn trở thành thành viên ban kiểm soát thì cần những yêu cầu gì?
 • Nếu công ty có Ban kiểm soát, tất cả các biên bản họp và quyết định của Hội đồng quản trị được gửi cho Người quan sát.
 • Nếu công ty có Ban kiểm soát, tất cả các biên bản họp và quyết định của Hội đồng quản trị được gửi cho Người quan sát.
 • Người đàn ông mặc áo xanh làm trưởng ban giám sát.
 • Người mặc áo xanh là trưởng ban giám sát. 
Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Một số ví dụ cụ thể về bảng điều khiển bằng tiếng Anh

4. Từ vựng tiếng Anh liên quan khác

 • Ban kiểm soát: Chủ tịch Ban kiểm soát
 • Người khảo sát: Người điều khiển
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần: Công ty cổ phần
 • Giám sát: Giám sát
 • Đánh giá tính hợp lệ: Đánh giá tính hợp lệ
 • Giám sát hợp đồng: Giám sát hợp đồng
 • Giám sát thực hiện dự án đầu tư: Giám sát thực hiện dự án đầu tư

Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã hiểu hơn về bảng điều khiển tiếng anh là gì cũng như cách sử dụng nó trong các câu với các ý nghĩa khác nhau. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng nhau học và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé. Studytienganh chúc các bạn thành công và học giỏi tiếng Anh!


Video Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Ban kiểm soát tiếng anh là gì |Tất tần tật về ban kiểm soát tiếng anh!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts