Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

innerhtml là gì đang được nhiều người tìm kiếm. 123 DocX.123 DocX gửi tới các bạn bài viết Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml . Cùng123 DocX tìm hiểu ngay thôi

Sự khác biệt giữa InnerText và InnerHTML


256

innerHTMLSự khác biệt   giữa   innerTextvà   childNodes[].valuetrong JavaScript là gì? – nguồn người dùng 2819851


Câu trả lời:


147

innerTextTuy nhiên, không giống như,   innerHTMLnó cho phép bạn làm việc với văn bản ở định dạng HTML và không tự động mã hóa và giải mã văn bản. Nói cách khác,   innerTextlấy và đặt nội dung của thẻ dưới dạng văn bản thuần túy,   innerHTMLtrong khi nhận và đăng nội dung ở định dạng HTML. – nguồn alejo802261

Các ví dụ dưới đây đề cập đến mã HTML sau:

<div id="test"> Warning: This element contains <code>code</code> and <strong>strong language</strong>. </div>

Nút sẽ được tham chiếu bởi JavaScript sau:

var x = document.getElementById('test');

element.innerHTML

Đặt hoặc lấy cú pháp HTML mô tả phần tử con của một phần tử

x.innerHTML // => " // => Warning: This element contains <code>code</code> and <strong>strong language</strong>. // => "

Nó là một phần của Đặc tả phân tích cú pháp và tuần tự hóa DOM W3C. Lưu ý rằng đây là một thuộc tính   Elementcủa các đối tượng.

node.innerText

Đặt hoặc lấy văn bản giữa thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc của một đối tượng

x.innerText // => "Warning: This element contains code and strong language."
 • innerTextđược Microsoft đệ trình và không được hỗ trợ bởi Firefox trong một thời gian. Vào tháng 8 năm 2016,   innerTextnó đã được WHATWG thông qua và được thêm vào phiên bản Firefox 45.
 • innerText cung cấp cho bạn văn bản, là văn bản cố gắng khớp với những gì trình duyệt hiển thị theo nghĩa của nó:
  • innerTextáp dụng   text-transformvà   white-spacechỉnh sửa
  • innerText cắt khoảng cách giữa các dòng và thêm dấu ngắt dòng giữa các phần tử
  • innerText sẽ không trả về văn bản cho các phần tử vô hình
 • innerTextsẽ trả về   textContentcác mục chưa bao giờ được hiển thị, như   <style />`
 • Thuộc tính   Nodenguyên tố

node.textContent

Lấy hoặc đặt nội dung văn bản của nút và con cháu của nó.

x.textContent // => " // => Warning: This element contains code and strong language. // => "

Mặc dù đây là tiêu chuẩn W3C nhưng nó không được hỗ trợ bởi IE <9.

 • Không biết về kiểu và do đó trả về nội dung ẩn CSS.
 • Không kích hoạt liên kết lại (do đó hiệu suất tốt hơn)
 • Thuộc tính   Nodenguyên tố

node.value

Nó phụ thuộc vào yếu tố bạn đang nhắm mục tiêu. Ví dụ trên trả về một  x đối tượng HTMLDivE bổ sung không có thuộc tính cụ thể.value

x.value // => null

<input />Ví dụ:   thẻ đầu vào (   ) xác định valuemột thuộc tính đề cập đến “giá trị hiện tại trong điều khiển”.

<input id="example-input" type="text" value="default" /> <script> document.getElementById('example-input').value //=> "default" // User changes input to "something" document.getElementById('example-input').value //=> "something" </script>

Từ các tài liệu:

Lưu ý: Đối với một số kiểu nhập, giá trị trả về có thể không khớp với giá trị do người dùng nhập. Ví dụ: nếu người dùng nhập một giá trị không phải số vào a   <input type="number">, giá trị trả về có thể là một chuỗi trống.

Kịch bản mẫu

Dưới đây là một ví dụ hiển thị đầu ra cho HTML ở trên:

var properties = ['innerHTML', 'innerText', 'textContent', 'value']; // Writes to textarea#output and console function log(obj) { console.log(obj); var currValue = document.getElementById('output').value; document.getElementById('output').value = (currValue ? currValue + '\n' : '') + obj; } // Logs property as [propName]value[/propertyName] function logProperty(obj, property) { var value = obj[property]; log('[' + property + ']' + value + '[/' + property + ']'); } // Main log('=============== ' + properties.join(' ') + ' ==============='); for (var i = 0; i < properties.length; i++) { logProperty(document.getElementById('test'), properties[i]); }
<div id="test"> Warning: This element contains <code>code</code> and <strong>strong language</strong>. </div> <textarea id="output" rows="12" cols="80" style="font-family: monospace;"></textarea>

Выполнить SnippetExtend Snippet — исходный
код

Xem thêm:  Cypher là gì |Tất tần tật về cypher


23

InnerTextthuộc tính html mã hóa nội dung, chuyển <p>sang &lt;p&gt;, v.v. Nếu bạn muốn chèn các thẻ HTML bạn cần sử dụng InnerHTML.— chàng trai
nguồn9

Nói một cách đơn giản:

 1. innerTextsẽ hiển thị giá trị như hiện có và bỏ qua mọi HTMLđịnh dạng có thể được bao gồm.
 2. innerHTMLsẽ hiển thị giá trị và áp dụng bất kỳ HTMLđịnh dạng.

— Balkan
nguồn


3

var element = document.getElementById("main"); var values = element.childNodes[1].innerText; alert('the value is:' + values);

Để tiếp tục tinh chỉnh nó và lấy giá trị Alec chẳng hạn, hãy sử dụng .childNodes khác [1]

var element = document.getElementById("main"); var values = element.childNodes[1].childNodes[1].innerText; alert('the value is:' + values);

— kaushik0033
nguồn


2

Về mặt MutationObservers, cài đặt innerHTMLtạo childListđột biến do các trình duyệt loại bỏ nút và sau đó thêm một nút mới với giá trị làinnerHTML .

Nếu bạn đặt innerText, một characterDatađột biến được tạo ra.— Nikos
nguồn


2

Sự khác biệt duy nhất giữa innerTextvà innerHTMLlà innerTextchèn chuỗi như nó vào phần tử, trong khi innerHTMLchạy nó dưới dạng nội dung html.

const ourstring = 'My name is <b class="name">Satish chandra Gupta</b>.'; document.getElementById('innertext').innerText = ourstring; document.getElementById('innerhtml').innerHTML = ourstring;
.name{ color:red; }
<h3>Inner text below. It inject string as it is into the element.</h3> <div id="innertext"></div> <br /> <h3>Inner html below. It renders the string into the element and treat as part of html document.</h3> <div id="innerhtml"></div>

Chạy đoạn mãMở rộng đoạn trích— Satish Chandra Gupta
nguồn


1

InnerTextsẽ chỉ trả về giá trị văn bản của trang với mỗi thành phần trên dòng mới bằng văn bản thuần túy, trong khi innerHTMLsẽ trả về nội dung HTML của mọi thứ bên trong bodythẻ và childNodessẽ trả về danh sách các nút, như tên cho thấy.— Scrblnrd3
nguồn


1

Các innerTexttài sản trả về văn bản thực tế giá trị của một phần tử html trong khi innerHTMLtrả về HTML content. Ví dụ dưới đây:

var element = document.getElementById('hello'); element.innerText = '<strong> hello world </strong>'; console.log('The innerText property will not parse the html tags as html tags but as normal text:\n' + element.innerText); console.log('The innerHTML element property will encode the html tags found inside the text of the element:\n' + element.innerHTML); element.innerHTML = '<strong> hello world </strong>'; console.log('The <strong> tag we put above has been parsed using the innerHTML property so the .innerText will not show them \n ' + element.innerText); console.log(element.innerHTML);
<p id="hello"> Hello world </p>

Chạy đoạn mãMở rộng đoạn trích— NickAth
nguồn


để thêm vào danh sách, InternalText sẽ giữ cho biến đổi văn bản của bạn, bên trongHTML sẽ không— Teiem
nguồn

Innerhtml là gì

Home › Công Nghệ 4.01.Bạn đang xem: Innerhtml là gìCác lớp nút DOM

Các nút DOM khác nhau có thể có các thuộc tính khác nhau. Ví dụ: một nút phần tử tương ứng với thẻ có các thuộc tính liên quan đến liên kết và nút tương ứng với có các thuộc tính liên quan đến đầu vào, v.v. Các nút văn bản không giống như các nút phần tử. Nhưng cũng có những thuộc tính và phương thức chung giữa tất cả chúng, bởi vì tất cả các lớp của các nút DOM tạo thành một hệ thống phân cấp duy nhất.

Bạn đang xem: Innerhtml là gì

Mỗi nút DOM thuộc về lớp tích hợp tương ứng.

Gốc của hệ thống phân cấp là EventTarget , được kế thừa bởi Node và các nút DOM khác kế thừa từ nó.

Đây là hình ảnh, giải thích để làm theo:

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Các lớp là:HTMLElement – cuối cùng là lớp cơ bản cho tất cả các phần tử HTML. Nó được kế thừa bởi các phần tử HTML cụ thể:… Và v.v., mỗi thẻ có lớp riêng có thể cung cấp các thuộc tính và phương thức cụ thể.

Vì vậy, tập hợp đầy đủ các thuộc tính và phương thức của một nút nhất định là kết quả của sự kế thừa.

Ví dụ, hãy xem xét đối tượng DOM cho một phần tử . Nó thuộc về lớp HTMLInputElement .

Nó nhận các thuộc tính và phương thức dưới dạng chồng chất (được liệt kê theo thứ tự kế thừa):

Để xem tên lớp của nút DOM, chúng ta có thể nhớ rằng một đối tượng thường có thuộc tính constructor. Nó tham chiếu đến hàm tạo lớp và constructor.name là tên của nó:

Xem thêm:  Algorithms là gì |Tất tần tật về algorithms

alert( document.body.constructor.name ); // HTMLBodyElement… Hoặc chúng ta toString nó:

alert( document.body ); // Chúng ta cũng có thể sử dụng instanceof để kiểm tra tính kế thừa:

alert( document.body instanceof HTMLBodyElement ); // truealert( document.body instanceof HTMLElement ); // truealert( document.body instanceof Element ); // truealert( document.body instanceof Node ); // truealert( document.body instanceof EventTarget ); // trueNhư chúng ta có thể thấy, các nút DOM là các đối tượng JavaScript thông thường. Họ sử dụng các lớp dựa trên nguyên mẫu để kế thừa.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Công Nghệ Vpls Và Bgp Mpls Vpn Là Gì, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Điều đó cũng dễ dàng nhận thấy bằng cách xuất một phần tử bằng console.dir(elem) của trình duyệt. Ở đó trong console, bạn có thể thấy HTMLElement.prototype, Element.prototypev.v.

console.dir(elem) đấu với console.log(elem)

Hầu hết các trình duyệt hỗ trợ hai lệnh trong các công cụ dành cho developer của họ: console.log và console.dir. Họ xuất các đối số của họ ra console. Đối với các đối tượng JavaScript, các lệnh này thường làm như vậy.

Nhưng đối với các phần tử DOM, chúng khác nhau:console.log(elem) hiển thị cây DOM phần tử.console.dir(elem) hiển thị phần tử dưới dạng đối tượng DOM, rất tốt để khám phá các thuộc tính của nó.

Hãy thử nó trên document.body.

IDL trong thông số kỹ thuật

Trong đặc tả, các lớp DOM không được mô tả bằng JavaScript, mà là một ngôn ngữ mô tả Giao diện đặc biệt (IDL), thường dễ hiểu.

Đây là một đoạn trích từ nó, với các nhận xét:

// Define HTMLInputElement

// Define HTMLInputElement// The colon “:” means that HTMLInputElement inherits from HTMLElementinterface HTMLInputElement: HTMLElement { // here go properties and methods of elements // “DOMString” means that the value of a property is a string attribute DOMString accept; attribute DOMString alt; attribute DOMString autocomplete; attribute DOMString value; // boolean value property (true/false) attribute boolean autofocus; … // now the method: “void” means that the method returns no value void select(); …}2. Thuộc tính “nodeType”Các nodeType cung cấp thêm một “old-fashioned” cách để có được những “loại” của một nút DOM.

Nó có một giá trị số:elem.nodeType == 1 cho các nút phần tử,elem.nodeType == 3 cho các nút văn bản,elem.nodeType == 9 cho đối tượng tài liệu,

Ví dụ:

INNERHTML LÀ GÌ

14/08/2021 Hỏi Đáp 0 Comments

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phần rất quan trọng là DOM – xử lý các phần tử HTML trong Javascript. Qua bài học này, chúng ta sẽ biết các truy xuất, lấy dữ liệu, các thuộc tính từ các thẻ html, cũng như cách thêm, xóa các thẻ html.

Bạn đang xem: Innerhtml là gì

Đang xem: Innerhtml là gìVideo – DOM – Xử lý các phần tử HTML trong JavascriptHướng dẫn chi tiết

DOM là gì?

DOM là tên gọi tắt của (Document Object Model – tạm dịch Mô hình Đối tượng Tài liệu), là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dịch (scripting language) như Javascript, PHP, Python. Trong phạm vi bài học này, mình sẽ dùng ngôn ngữ Javascript và HTML DOM

Đối với HTML DOM, mọi thành phần đều được xem là 1 nút (node), được biểu diễn trên 1 cây cấu trúc dạng cây gọi là DOM Tree. Các phần tử khác nhau sẽ được phân loại nút khác nhau nhưng quan trọng nhất là 3 loại: nút gốc (document node), nút phần tử (element node), nút văn bản (text node).

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

DOM – Xử lý các phần tử HTML trong Javascript

Nút gốc: chính là tài liệu HTML, thường được biểu diễn bởi thẻ .

Nút phần tử: biểu diễn cho 1 phần tử HTML.

Nút văn bản: mỗi đoạn kí tự trong tài liệu HTML, bên trong 1 thẻ HTML đều là 1 nút văn bản. Đó có thể là tên trang web trong thẻ , tên đề mục trong thẻ , hay một đoạn văn trong thẻ .

Ngoài ra còn có nút thuộc tính (attribute node) và nút chú thích (comment node).

Mong các bạn dành vài giây cho QUẢNG CÁONói chung đây là một quảng cáo về Hosting Azdigi để Góc Làm Web sẽ có một ít tiền để duy trìMình đang sử dụng và thấy nó nhanh, rẻ và dễ sử dụng. Các bạn dùng thử nhé.Link đăng ký: https://my.azdigi.com/aff.php?aff=1612Các thuộc tính của nút phần tử element

Thuộc tính Ý nghĩa
id Định danh – là duy nhất cho mỗi phần tử nên thường được dùng để truy xuất DOM trực tiếp và nhanh chóng.
className Tên lớp – Cũng dùng để truy xuất trực tiếp như id, nhưng 1 className có thể dùng cho nhiều phần tử.
tagName Tên thẻ HTML.
innerHTML Trả về mã HTML bên trong phần tử hiện tại. Đoạn mã HTML này là chuỗi kí tự chứa tất cả phần tử bên trong, bao gồm các nút phần tử và nút văn bản.
outerHTML Trả về mã HTML của phần tử hiện tại. Nói cách khác, outerHTML = tagName + innerHTML.
textContent Trả về 1 chuỗi kí tự chứa nội dung của tất cả nút văn bản bên trong phần tử hiện tại.
attributes Tập các thuộc tính như id, name, class, href, title…
style Tập các thiết lập định dạng của phần tử hiện tại.
value Lấy giá trị của thành phần được chọn thành một biến.

Các phương thức xử lý các nút phần tử

Xem thêm:  Neutral là gì |Tất tần tật về neutral
Phương thức Ý nghĩa
getElementById(id) Tham chiếu đến 1 nút duy nhất có thuộc tính id giống với id cần tìm.
getElementsByTagName(tagname) Tham chiếu đến tất cả các nút có thuộc tính tagName giống với tên thẻ cần tìm, hay hiểu đơn giản hơn là tìm tất cả các phần tử DOM mang thẻ HTML cùng loại. Nếu muốn truy xuất đến toàn bộ thẻ trong tài liệu HTML thì hãy sử dụng document.getElementsByTagName(‘*’).
getElementsByName(name) Tham chiếu đến tất cả các nút có thuộc tính name cần tìm.
getAttribute(attributeName) Lấy giá trị của thuộc tính.Xem thêm: Tìm Hiểu Về Usability Là Gì, Nghĩa Của Từ Usability, Tìm Hiểu Về Usability
setAttribute(attributeName, value) Sửa giá trị của thuộc tính.
appendChild(node) Thêm 1 nút con vào nút hiện tại.
removeChild(node) Xóa 1 nút con khỏi nút hiện tại.

Truy xuất các phần tử

Có 2 phương pháp truy xuất các phần tử trong DOM là truy xuất gián tiếp (dựa theo vị trí của phần tử so với nút gốc để truy xuất), và truy xuất trực tiếp (dựa theo các định danh như id, class, tag name … để truy xuất).

Mình sẽ dùng phương pháp trực tiếp, vì nó chính xác vì dễ dàng hơn.

Truy xuất và lấy giá trị, thuộc tính

Muốn lấy giá trị, chúng ta phải xác định được phần tử html. Các bạn xem ví dụ sau nhé:

Chúng ta sẽ lấy value và thuộc tính tự định nghĩa là gia_tri của input và xuất ra div bên dưới

Hướng dẫn:

+ Dùng phương thức getElementById(“input_1”) để xác định phần tử cần xử lý

+ Lấy dữ liệu của thuộc tính value bằng cách truy xuất thuộc tính value của phần tử

+ Lấy dữ liệu của thuộc tính tự định nghĩa gia_tri bằng phương thức getAttribute(“gia_tri)

+ Lấy dữ liệu trong phần tử khối div bằng cách truy xuất thuộc tính innerHTML. Ngược lại, để gán giá trị bên trong khối div bằng cách gán thuộc tính innerHTML.

Thêm thuộc tính cho phần tử

Vẫn với đoạn code bên trên, chúng ta sẽ thêm thuộc tính readonly cho input

Set Read only+ Dùng sự kiện onclick để chạy hàm js. Về phần sự kiện – event, mình sẽ nói rõ trong bài học sau.

+ Sử dụng phương thức getElementById() để xác định phần tử.

+ Sử dụng phương thức setAttribute(“tên thuộc tính”, gái trị) để thêm thuộc tính.

Thêm xóa hoặc thay thế phần tử

Chúng ta sẽ thêm một phần tử vào bên trong một phần tử khác trong ví dụ sau:

Khối sẽ được thêm phần tử vào bên trong

Thêm thẻ h1

+ Xác định phần tử sẽ thêm vào bằng phương thức getElementById()

+ Khởi tạo phần tử con được thêm vào bằng phương thức createElement()

+ Thêm giá trị cho phần tử bằng cách gán thuộc tính innerHTML.

+ Dùng phương thức appendChild() để thêm phần tử được khởi tạo.

Truy xuất và thay đổi thuộc tính CSS của phần tử, thẻ html

Chúng ta có khối div màu xanh như sau:

Chúng ta sẽ truy xuất là xem thuộc tính css là margin, và chỉnh sửa đổi màu cho khối này.

+ Xác định phần từ.

+ Truy xuất thuộc tính css của khối div bằng cách truy xuất thuộc tính style của phần tử vừa xác định.

+ Thay đổi thuộc tính background-color bằng cách gán lại thuộc tính style.backgroundColor cho phần tử.

Lưu ý: Các thuộc tính css như background-color, margin-top … sẽ được viết lại bằng cách bỏ dấu gạch ngang và viết hoa chữ cái đầu mỗi từ ( trừ từ đầu tiên).

Đó là tất cả nội dung của bài học. Các bạn xem video nếu cần hướng dẫn chi tiết nhé.

Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Bài viết liên quan

 • Căn hộ studio là gì
 • Định lượng là gì
 • Lạt mềm buộc chặt là gì
 • Camp là gì
 • Chè tiếng anh là gì
 • Accountant là gì

Innerhtml Là Gì

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

PREVIOUS

Mật độ xây dựng là gì

NEXT

Góa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ở Góa Trong Tiếng Việt

BÀI XEM NHIỀU

 • Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtmlCách Mở File .Bak Trong Sql Server, Cách Restore Database File

Trap girl là gì

Cái gì bay trên máy bay – Cổ điển: Phi công trẻ bay trên một bà già

Điểm của Rap Cypher là gì? Sơ lược về lịch sử truyền thống lâu đời của hip-hop

Nhấp nháy là gì? Bao nhiêu miếng mỗi đêm? Định nghĩa của Blink bằng tiếng Anh

Sự hoàn hảo là gì? Từ “lý tưởng” trong tiếng Việt có nghĩa là gì, nghĩa của từ “lý tưởng” là gì?

Hình ảnh chúc mừng năm mới

Cortana là gì?

Nghĩa đen của chu pa pi mo là gì?

CÙNG LOẠI

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Đang sạc iPhone cho biết phụ kiện không được hỗ trợ

07/01/2022

hình xăm đẹp 2020 nghệ thuật và ý nghĩa

Hình xăm đẹp 2020 nghệ thuật và ý nghĩa

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Công thức chế tạo Minecraft

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Chương trình xóa phông trên android

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Nghe nhạc với người lạ

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Tải game Tam Quốc Diễn Nghĩa offline trên máy tính, game Tam Quốc Diễn Nghĩa offline trên máy tính

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Tăng tốc độ tải idm

07/01/2022

Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Dòng dõi anh hùng hd

07/01/2022


Video Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Innerhtml là gì |Tất tần tật về innerhtml!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts