[Doc] Mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất 2021

[Doc] Mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Họ và tên người viết phiếu báo:(*)……………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..Điện thoại: ………………………………….

Họ và tên chủ hộ:…………………………………..Sổ hộ khẩu số: ……………………..

Chổ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..Điện thoại: ……………………………….

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………., ngày…….tháng……….năm…….                        ………….., ngày………tháng……..năm……..

         Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ                                                  NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

  (Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu Mẫu HK02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:…..

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:…………………………….

5. Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:…………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:……..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:………

Xem thêm:  Tải mẫu bảng vần lớp 1 năm 2021 theo Chương trình Cải cách

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:……………………………………….

8. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:………………………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:……………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:……..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

 

 

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

Xem thêm:  100 Cap thả thính hay và dễ thương nhất 2021

[button-red url=”https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/08/21/phieu-bao-thay-doi-ho-khau-nhan-khau-2020_2108151806.docx” target=”” position=”mid”]Tải Mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu tại đây[/button-red]

Bản khai nhân khẩu – Mẫu HK01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Mẫu HK01 ban hành
theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1):…………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):………………………………………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:……………./…………/……………… 4. Giới tính:……………………..

5. Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………….

7. Dân tộc:………………………8. Tôn giáo:…………………….9. Quốc tịch:……………………..

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:…………………………………………………

12. Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………..

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………….

14. Trình độ học vấn (2):…………………….15. Trình độ chuyên môn (3):……………………….

16. Biết tiếng dân tộc:………………………..17. Trình độ ngoại ngữ:……………………………..

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………………..

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn;
quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):……………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ chỗ ở hiện nay
Xem thêm:  Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 5 mới nhất năm 2021

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

………., ngày…..tháng…..năm……

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

[button-red url=”https://f.vdoc.vn/data?q===gN1cTMzAjM3MjM0kzM2QzNzYDfww3YvRmLxAzSI1Sdh1UL1FGaL9lbhhmTflWYot0XuFmQvQTMvITMn5WYoR1L1EDMy8SZslmZvEGdhR2L” target=”_self” position=”left”]TẢI VỀ Bản khai nhân khẩu hộ khẩu – mẫu HK01[/button-red]

123doc