Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Главная / Финансовые вложения / Что такое pnl

Что такое Pnl?

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Бизнес

Đăng nhập «Бизнес (значения)».

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl
Pnl là gì |Tất tần tật về pnl
Pnl là gì |Tất tần tật về pnl
Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Бизнес   – это деятельность по зарабатыванию на жизнь или зарабатыванию денег путем производства или покупки и продажи продуктов (например, товаров и услуг). [1]  [2]  [  требуется цитата для проверки  ] [3] [4]   Проще говоря, это «любая деятельноств проверки ]  [3]  , [5]

Наличие фирменного наименования не отделяет бизнес-объект от владельца, что означает, что владелец бизнеса несет ответственность за долги, понесенные бизнесом. Если бизнес приобретает долги, кредиторы могут заняться личным имуществом владельца. Бизнес-структура не допускает ставки корпоративного налога. Владелец лично облагается налогом со всех доходов от бизнеса.

Đăng ký С другой стороны, компания является отдельным юридическим лицом и предусматривает ограниченную ответственность , а также ставки корпоративного налога. Đăng nhập Формы  Основная статья: Список хозяйствующих субъектов

Các hình thức sở hữu doanh nghiệp khác nhau tùy theo khu vực pháp lý, nhưng tồn tại một số thực thể phổ biến:

 • Sở hữu độc nhất: Sở hữu  duy nhất, còn được gọi là thương nhân duy nhất, thuộc sở hữu của một người và hoạt động vì lợi ích của họ. Chủ sở hữu điều hành doanh nghiệp một mình và có thể thuê nhân viên. Một chủ sở hữu duy nhất có trách nhiệm vô hạn đối với tất cả các nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp, cho dù từ chi phí hoạt động hay các phán quyết chống lại doanh nghiệp. Tất cả tài sản của doanh nghiệp thuộc về một chủ sở hữu duy nhất, bao gồm, ví dụ, cơ sở hạ tầng máy tính, bất kỳ hàng tồn kho, thiết bị sản xuất hoặc đồ đạc bán lẻ nào cũng như bất kỳ tài sản thực nào thuộc sở hữu của chủ sở hữu duy nhất.
 • Công ty hợp danh:  Công ty hợp danh là một doanh nghiệp do hai người trở lên làm chủ. Trong hầu hết các hình thức hợp danh, mỗi thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp. Ba loại hình công ty hợp danh vì lợi nhuận phổ biến nhất là công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn và công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn. [6]
 • Tổng công ty:  Chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân riêng biệt với chủ sở hữu của nó. Các công ty có thể thuộc sở hữu của chính phủ hoặc sở hữu tư nhân và họ có thể tổ chức vì lợi nhuận hoặc là tổ chức phi lợi nhuận. Một công ty tư nhân vì lợi nhuận thuộc sở hữu của các cổ đông, những người bầu ra một hội đồng quản trị để chỉ đạo công ty và thuê nhân viên quản lý của công ty. Một công ty thuộc sở hữu tư nhân, vì lợi nhuận có thể do tư nhân nắm giữ bởi một nhóm nhỏ cá nhân hoặc được tổ chức công khai, với các cổ phiếu giao dịch công khai được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • Hợp tác xã:  Thường được gọi là “hợp tác xã”, hợp tác xã là một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có thể tổ chức hoạt động vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. Hợp tác xã khác với tập đoàn ở chỗ có các thành viên chứ không phải cổ đông và họ chia sẻ quyền ra quyết định. Các hợp tác xã thường được phân loại là hợp tác xã tiêu dùng hoặc hợp tác xã công nhân. Hợp tác xã là nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ kinh tế.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn  (LLC), công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn và các loại hình tổ chức kinh doanh cụ thể khác bảo vệ chủ sở hữu hoặc cổ đông của họ khỏi thất bại kinh doanh bằng cách kinh doanh dưới một pháp nhân riêng biệt với các biện pháp bảo vệ pháp lý nhất định. Ngược lại, các doanh nghiệp chưa hợp nhất hoặc những người tự làm việc thường không được bảo vệ. [7] [8]
 • Nhượng quyền thương mại: Nhượng quyền thương  mại là một hệ thống trong đó các doanh nhân mua quyền mở và điều hành một công việc kinh doanh từ một tập đoàn lớn hơn. [9]  Nhượng quyền thương mại ở Hoa Kỳ là phổ biến và là một cường quốc kinh tế lớn. Một trong số mười hai doanh nghiệp bán lẻ ở Hoa Kỳ được nhượng quyền và 8 triệu người đang làm việc trong một doanh nghiệp được nhượng quyền. [10]
 • Công ty được bảo lãnh giới hạn:  Thường được sử dụng khi các công ty được thành lập không vì mục đích thương mại, chẳng hạn như câu lạc bộ hoặc tổ chức từ thiện. Các thành viên đảm bảo thanh toán một số khoản nhất định (thường là danh nghĩa) nếu công ty lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, nhưng nếu không, họ không có quyền kinh tế nào liên quan đến công ty. Loại hình công ty này phổ biến ở Anh. Công ty TNHH được bảo lãnh có thể có hoặc không có vốn cổ phần.
 • Công ty TNHH cổ phần:  Hình thức phổ biến nhất của công ty được sử dụng để liên doanh kinh doanh. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn là “công ty trong đó trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn ở số tiền đầu tư riêng lẻ” với các công ty là “ví dụ phổ biến nhất về công ty trách nhiệm hữu hạn”. [11]  Loại hình công ty này phổ biến ở Anh và nhiều nước nói tiếng Anh. Một công ty được giới hạn bởi cổ phần có thể là một
  • công ty giao dịch công khai hoặc một
  • công ty tư nhân
 • Công ty TNHH được bảo lãnh bằng vốn cổ phần:  Một pháp nhân hỗn hợp, thường được sử dụng khi công ty được thành lập không vì mục đích thương mại, nhưng các hoạt động của công ty được tài trợ một phần bởi các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận. Loại hình công ty này có thể không còn được hình thành ở Anh, mặc dù pháp luật vẫn có các quy định để chúng tồn tại. [12]
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn:  “Một công ty — được ủy quyền theo luật định ở một số tiểu bang — được đặc trưng bởi trách nhiệm hữu hạn, sự quản lý của các thành viên hoặc người quản lý và các giới hạn về chuyển giao quyền sở hữu”, tức là,  cấu trúc LLC [11] được gọi là “kết hợp” trong rằng nó “kết hợp các đặc điểm của một công ty và một quan hệ đối tác hoặc quyền sở hữu riêng”. Giống như một tập đoàn, nó có trách nhiệm hữu hạn đối với các thành viên của công ty, và giống như một công ty hợp danh, nó có “thuế luân chuyển đối với các thành viên” và phải “giải thể khi một thành viên qua đời hoặc phá sản”. [13]
 • Công ty vô hạn có hoặc không có vốn cổ phần:  Một pháp nhân hỗn hợp, một công ty mà trách nhiệm của các thành viên hoặc cổ đông đối với các khoản nợ (nếu có) của công ty không bị giới hạn. Trong trường hợp này, học thuyết về bức màn kết hợp không được áp dụng.

Các loại công ty ít phổ biến hơn là:

 • Các công ty thành lập bằng sáng chế chữ cái:  Hầu hết các công ty bằng sáng chế chữ cái đều là  công ty duy nhất  chứ không phải công ty như thuật ngữ thường được hiểu ngày nay.
 • Công ty điều lệ:  Trước khi luật công ty hiện đại được thông qua, đây là những loại hình công ty duy nhất. Bây giờ chúng tương đối hiếm, ngoại trừ các công ty rất lâu đời vẫn tồn tại (trong số đó vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là nhiều ngân hàng của Anh), hoặc các xã hội hiện đại thực hiện chức năng bán điều tiết (ví dụ: Ngân hàng Anh là một tập đoàn được thành lập bởi một điều lệ hiện đại).
 • Các công ty theo luật định:  Tương đối hiếm ngày nay, một số công ty nhất định được thành lập theo một quy chế tư nhân được thông qua ở cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Lưu ý rằng “Ltd sau tên của công ty biểu thị công ty hữu hạn và PLC (công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng) cho biết rằng cổ phiếu của công ty được nắm giữ rộng rãi.” [14]

Theo cách nói của pháp luật, chủ sở hữu của một công ty thường được gọi là “thành viên”. Trong một công ty TNHH hoặc không giới hạn bởi cổ phần (được hình thành hoặc hợp nhất bằng vốn cổ phần), đây sẽ là các cổ đông. Trong một công ty giới hạn bằng bảo lãnh, đây sẽ là người bảo lãnh. Một số khu vực pháp lý nước ngoài đã tạo ra các hình thức công ty nước ngoài đặc biệt nhằm thu hút hoạt động kinh doanh cho khu vực pháp lý của họ. Ví dụ bao gồm “các công ty danh mục đầu tư riêng biệt” và các công ty có mục đích hạn chế.

Tuy nhiên, có rất nhiều loại hình công ty con có thể được hình thành ở các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới.

Các công ty đôi khi cũng được phân biệt thành  công ty đại chúng  và  công ty tư nhân  cho các mục đích pháp lý và quản lý. Công ty đại chúng là công ty có cổ phiếu có thể được giao dịch công khai, thường (mặc dù không phải luôn luôn) trên một sàn giao dịch chứng khoán đặt ra các yêu cầu về niêm yết / Quy tắc niêm yết đối với cổ phiếu đã phát hành, giao dịch cổ phiếu và phát hành cổ phiếu trong tương lai để giúp củng cố danh tiếng của trao đổi hoặc thị trường trao đổi cụ thể. Các công ty tư nhân không có cổ phiếu được giao dịch công khai, và thường có những hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phiếu. Ở một số khu vực pháp lý, các công ty tư nhân có số lượng cổ đông tối đa.

Xem thêm:  Anatomy là gì |Tất tần tật về anatomy

A parent company is a company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors; the second company being deemed as a subsidiary of the parent company. The definition of a parent company differs by jurisdiction, with the definition normally being defined by way of laws dealing with companies in that jurisdiction.ClassificationsMain article: Industry classification

 • Agriculture, such as the domestication of fish, animals, and livestock, as well as lumber, oil and mining businesses that extract natural resources and raw materials, such as wood, petroleum, natural gas, ores, plants or minerals.
 • Service businesses offer intangible goods or services and typically charge for labor or other services provided to government, to consumers, or to other businesses. Interior decorators, beauticians, hair stylists, make-up artists, tanning salons, laundromats, dry cleaners, and pest controllers are service businesses.
  • Financial services businesses include banks, brokerage firms, credit unions, credit cards, insurance companies, asset and investment companies such as private-equity firms, private-equity funds, real estate investment trusts, sovereign wealth funds, pension funds, mutual funds, index funds, hedge funds, stock exchanges, and other companies that generate profits through investment and management of capital.
  • Transportation businesses such as railways, airlines, and shipping companies deliver goods and individuals to their destinations for a fee.
  • Utilities produce public services such as water, electricity, waste management or sewage treatment. These industries are usually operated under the charge of a public government.
 • Entertainment companies and mass media agencies generate profits primarily from the sale of intellectual property. They include film studios and production houses, mass media companies such as cable television networks, online digital media agencies, talent agencies, mobile media outlets, newspapers, book and magazine publishing houses.
  • Sports organizations are involved in producing, facilitating, promoting, or organizing any activity, experience, or business enterprise focused on sports. They make their profits by selling goods and services that are sports related.
 • Industrial manufacturers produce products, either from raw materials or from component parts, then export the finished products at a profit. They include tangible goods such as cars, buses, medical devices, glass, or aircraft.
 • Real estate businesses sell, invest, construct and develop properties, including land, residential homes, and other buildings.
 • Retailers, wholesalers, and distributors act as middlemen and get goods produced by manufacturers to the intended consumers; they make their profits by marking up their prices. Most stores and catalog companies are distributors or retailers.

Activities

Accounting

Main article: Accounting

Accounting is the measurement, processing, and communication of financial information about economic entities[15][16] such as businesses and corporations. The modern field was established by the Italian mathematician Luca Pacioli in 1494.[17] Accounting, which has been called the “language of business”,[18] measures the results of an organization’s economic activities and conveys this information to a variety of users, including investors, creditors, management, and regulators.[19] Practitioners of accounting are known as accountants. The terms “accounting” and “financial reporting” are often used as synonyms.

Finance

Further information: Financial management and Managerial financeSee also: Corporate finance and Strategic financial management

Finance is a field that deals with the study of money and investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions of different degrees of uncertainty and risk.[20] In the context of business and management, finance deals with the problems of ensuring that the firm can safely and profitably carry out its operational and financial objectives; i.e. that it: (1) has sufficient cash flow for ongoing and upcoming operational expenses, and (2) can service both maturing short-term debt repayments, and scheduled long-term debt payments. Finance also deals with the long term objective of maximizing the value of the business, while also balancing risk and profitability; this includes the interrelated questions of (1) capital investment, which businesses and projects to invest in; (2) capital structure, deciding on the mix of funding to be used; and (3) dividend policy, what to do with “excess” capital.

Manufacturing

Main article: Manufacturing

Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.

Marketing

Main article: Marketing

Marketing is defined by the American Marketing Association as “the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”[21] The term developed from the original meaning which referred literally to going to a market to buy or sell goods or services. Marketing tactics include advertising as well as determining product pricing.

With the rise in technology, marketing is further divided into a class called digital marketing. It is marketing products and services using digital technologies.

Research and development

Main article: Research and development

Research and development refer to activities in connection with corporate or government innovation.[22] Research and development constitute the first stage of development of a potential new service or product.[23] Research and development are very difficult to manage since the defining feature of the research is that the researchers do not know in advance exactly how to accomplish the desired result.[24]

Safety

Main article: Safety

Injuries cost businesses billions of dollars annually.[25] Studies have shown how company acceptance and implementation of comprehensive safety and health management systems reduce incidents, insurance costs, and workers’ compensation claims.[26] New technologies, like wearable safety devices[27] and available online safety training, continue to be developed to encourage employers to invest in protection beyond the “canary in the coal mine” and reduce the cost to businesses of protecting their employees.

Sales

Main article: Sales

Sales are activity related to selling or the number of goods or services sold in a given time period. Sales are often integrated with all lines of business and are key to a companies’ success.[28]ManagementMain article: ManagementSee also: Outline of business management

The efficient and effective operation of a business, and study of this subject, is called management. The major branches of management are financial management, marketing management, human resource management, strategic management, production management, operations management, service management, and information technology management.[citation needed]

Owners may manage their businesses themselves, or employ managers to do so for them. Whether they are owners or employees, managers administer three primary components of the business’ value: financial resources, capital (tangible resources), and human resources. These resources are administered in at least six functional areas: legal contracting, manufacturing or service production, marketing, accounting, financing, and human resources.[citation needed]

Restructuring state enterprises

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system.[29] Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. BPM attempts to improve processes continuously. It can, therefore, be described as a “process optimization process”. It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.[who?]Organization and regulationSee also: Theory of the firmPnl là gì |Tất tần tật về pnlTime required to start a business in 2017 [30]

Most legal jurisdictions specify the forms of ownership that a business can take, creating a body of commercial law for each type.

The major factors affecting how a business is organized are usually:

 • The size and scope of the business firm and its structure, management, and ownership, broadly analyzed in the theory of the firm. Generally, a smaller business is more flexible, while larger businesses, or those with wider ownership or more formal structures, will usually tend to be organized as corporations or (less often) partnerships. In addition, a business that wishes to raise money on a stock market or to be owned by a wide range of people will often be required to adopt a specific legal form to do so.
 • The sector and country. Private profit-making businesses are different from government-owned bodies. In some countries, certain businesses are legally obliged to be organized in certain ways.
 • Tax advantages. Different structures are treated differently in tax law and may have advantages for this reason.
 • Disclosure and compliance requirements. Different business structures may be required to make less or more information public (or report it to relevant authorities) and may be bound to comply with different rules and regulations.
 • Control and coordination requirements. In function of the risk and complexity of the tasks to organize, a business is organized through a set of formal and informal mechanisms.[31][32] In particular, contractual and relational governance can help mitigate opportunism as well as support communication and information sharing.[32]:

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized. Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate “person”. This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located. No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located. A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

A few relevant factors to consider in deciding how to operate a business include:

 1. General partners in a partnership (other than a limited liability partnership), plus anyone who personally owns and operates a business without creating a separate legal entity, are personally liable for the debts and obligations of the business.
 2. Generally, corporations are required to pay tax just like “real” people. In some tax systems, this can give rise to so-called double taxation, because first the corporation pays tax on the profit, and then when the corporation distributes its profits to its owners, individuals have to include dividends in their income when they complete their personal tax returns, at which point a second layer of income tax is imposed.
 3. In most countries, there are laws that treat small corporations differently from large ones. They may be exempt from certain legal filing requirements or labor laws, have simplified procedures in specialized areas, and have simplified, advantageous, or slightly different tax treatment.
 4. “Going public” through a process known as an initial public offering (IPO) means that part of the business will be owned by members of the public. This requires the organization as a distinct entity, to disclose information to the public, and adhering to a tighter set of laws and procedures. Most public entities are corporations that have sold shares, but increasingly there are also public LLC’s that sell units (sometimes also called shares), and other more exotic entities as well, such as, for example, real estate investment trusts in the US, and unit trusts in the UK. A general partnership cannot “go public”.
Xem thêm:  Call for là gì |Tất tần tật về call for

Commercial law

Main article: Corporate lawPnl là gì |Tất tần tật về pnlOffices in the Los Angeles Downtown Financial District

A very detailed and well-established body of rules that evolved over a very long period of time applies to commercial transactions. The need to regulate trade and commerce and resolve business disputes helped shape the creation of law and courts. The Code of Hammurabi dates back to about 1772 BC for example and contains provisions that relate, among other matters, to shipping costs and dealings between merchants and brokers.[33] The word “corporation” derives from the Latin corpus, meaning body, and the Maurya Empire in Iron-Age India accorded legal rights to business entities.[34]

In many countries, it is difficult to compile all the laws that can affect a business into a single reference source. Laws can govern the treatment of labour and employee relations, worker protection and safety, discrimination on the basis of age, gender, disability, race, and in some jurisdictions, sexual orientation, and the minimum wage, as well as unions, worker compensation, and working hours and leave.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Capital

When businesses need to raise money (called capital), they sometimes offer securities for sale.[35]

Capital may be raised through private means, by an initial public offering or IPO on a stock exchange,[36] or in other ways.[37]

Major stock exchanges include the Shanghai Stock Exchange, Singapore Exchange, Hong Kong Stock Exchange, New York Stock Exchange and NASDAQ (the USA), the London Stock Exchange (UK), the Tokyo Stock Exchange (Japan), and Bombay Stock Exchange (India). Most countries with capital markets have at least one.

Businesses that have gone public are subject to regulations concerning their internal governance, such as how executive officers’ compensation is determined, and when and how information is disclosed to shareholders and to the public. In the United States, these regulations are primarily implemented and enforced by the United States Securities and Exchange Commission (SEC). Other western nations have comparable regulatory bodies. The regulations are implemented and enforced by the China Securities Regulation Commission (CSRC) in China. In Singapore, the regulatory authority is the Monetary Authority of Singapore (MAS), and in Hong Kong, it is the Securities and Futures Commission (SFC).

The proliferation and increasing complexity of the laws governing business have forced increasing specialization in corporate law. It is not unheard of for certain kinds of corporate transactions to require a team of five to ten attorneys due to sprawling regulation. Commercial law spans general corporate law, employment and labor law, health-care law, securities law, mergers and acquisitions, tax law, employee benefit plans, food and drug regulation, intellectual property law on copyrights, patents, trademarks, telecommunications law, and financing.

Other types of capital sourcing include crowdsourcing on the Internet, venture capital, bank loans, and debentures.

Intellectual property

Main article: Intellectual property

Businesses often have important “intellectual property” that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets.[38] Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors. Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign noncompete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Trade union

Main article: Trade union

A trade union (or labor union) is an organization of workers who have come together to achieve common goals such as protecting the integrity of its trade, improving safety standards, achieving higher pay and benefits such as health care and retirement, increasing the number of employees an employer assigns to complete the work, and better working conditions.[39] The trade union, through its leadership, bargains with the employer on behalf of union members (rank and file members) and negotiates labor contracts (collective bargaining) with employers.[40] The most common purpose of these associations or unions is “maintaining or improving the conditions of their employment”.[41] This may include the negotiation of wages, work rules, complaint procedures, rules governing hiring, firing, and promotion of workers, benefits, workplace safety and policies.See also

 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlBusiness portal

Main article: Outline of business

 • Accounting
  • List of accounting topics
 • Advertising
 • Bank
 • Big business
 • Business acumen
 • Business broker
 • Business ethics
  • Social responsibility
 • Business hours
 • Business law topics
 • Business mathematics
 • Business mediator
 • Business school
 • Business tourism
 • Business valuation
 • Businessperson
 • Capitalism
 • Change management analyst
 • Commerce
 • Company
 • Corporate personhood
 • Cost overrun
 • E-commerce
  • Electronic business
 • Economics
  • Economic democracy
  • Financial economics
  • List of economics topics
 • Entrepreneurship
 • Finance
  • List of finance topics
 • Franchising
 • Government ownership
 • Human resources
 • Industry categories
 • Innovation
 • Insurance
 • Intellectual property
 • Interim management
 • International trade
  • List of international trade topics
 • Investment
 • Job creation program
 • Labour economics
 • Limited liability
 • List of company registers
 • List of largest employers
 • List of oldest companies
 • Lists of companies
 • Management information system
 • Manufacturing
  • List of production topics
 • Marketing
  • List of marketing topics
 • Money
 • Organizational studies
 • Profit
 • Real estate
  • List of real estate topics
 • Revenue shortfall
 • Shareholder value
 • Small business
 • Strategic management
 • Strategic planning
 • Tax
 • Trade
 • Types of business entity

References

 1. ^ Compare: American Heritage Dictionary Archived 2019-03-31 at the Wayback Machine “business [:] 1. The activity of buying and selling commodities, products, or services”.
 2. ^ Longman Business English Dictionary
 3. ^ Longman Dictionary of Contemporary English “business [:] 1 […] the activity of making money by producing or buying and selling goods, or providing services”.
 4. ^ Oxford Living Dictionaries “business [:] 2 The practice of making one’s living by engaging in commerce.”
 5. ^ Burton, William (2007). Burton’s Legal Thesaurus (4 ed.). McGraw-Hill Education. p. 68. ISBN 9780071472623.
 6. ^ Holloway, S. S.; Parmigiani, A. (2014). “Friends and Profits Don’t Mix: The Performance Implications of Repeated Partnerships”. Academy of Management Journal59 (2): 460. doi:10.5465/amj.2013.0581. S2CID 168091169.
 7. ^ “Choose a business structure”. Choose a business structure. Retrieved 2021-05-13.
 8. ^ Small Business Chamber of Commerce, Inc.
 9. ^ Definition of a Franchise Business
 10. ^ h Welsh, Dianne H. B.; Desplaces, David E.; Davis, fAmy E. (2011). “A Comparison of Retail Franchises, Independent Businesses, and Purchased Existing Independent Business Startups: Lessons from the Kauffman Firm Survey”. Journal of Marketing Channels18: 3. doi:10.1080/1046669X.2011.533109. S2CID 154304180.
 11. ^ Jump up to: a b Black’s Law and lee Dictionary. Second Pocket Edition. Bryan A. Garner, editor. West. 2001.
 12. ^ Companies Act 2006
 13. ^ root. “Limited Liability Company (LLC) Definition – Investopedia”. Investopedia.
 14. ^ “Investopedia – Public Limited Company”.
 15. ^ Needles, Belverd E.; Powers, Marian (2013). Principles of Financial Accounting. Financial Accounting Series (12 ed.). Cengage Learning.
 16. ^ Accounting Research Bulletins No. 7 Reports of Committee on Terminology (Report). Committee on Accounting Procedure, American Institute of Accountants. November 1940. Archived from the original on 7 January 2014. Retrieved 31 December 2013.
 17. ^ DIWAN, Jaswith. ACCOUNTING CONCEPTS & THEORIES. LONDON: MORRE. pp. 001–002. id# 94452.
 18. ^ Peggy Bishop Lane on Why Accounting Is the Language of Business, Knowledge @ Wharton High School, September 23, 2013, retrieved 25 December 2013
 19. ^ “Department of Accounting”. Foster School of Business. Foster School of Business. 2013. Retrieved 31 December 2013.
 20. ^ CFI. “What is Finance?”. Retrieved 7 April 2020.
 21. ^ Marketing definition approved in October 2007 by the American Marketing Association: [1] Archived 2010-12-27 at the Wayback Machine.
 22. ^ Kenton, Will. “Why Research and Development (R&D) Matters”. Investopedia. Retrieved 2020-06-12.
 23. ^ “Research and development”. Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-06-12.
 24. ^ “Research and development”. Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-06-12.
 25. ^ Leigh, J. (2011). Economic Burden of Occupational Injury and Illness in the United States. Milbank Quarterly, 89(4), 728-772. doi:10.1111/j.1468-0009.2011.00648.x
 26. ^ Rowe, Kelly P. (2007). OSHA and small businesses: A winning combination: When small businesses tap into OSHA’s many resources, everyone benefits. Occupational Hazards, 69(3), 33.
 27. ^ Goldberg, S. (2016). Business Technical: Wearable Devices at Work. Business Insurance, 50(2), 1.
 28. ^
 29. ^ Major Industries. People.com
 30. ^ “Time required to start a business”. Our World in Data. Retrieved 7 March 2020.
 31. ^ Poppo, Laura; Zenger, Todd (2002). “Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?”. Strategic Management Journal23 (8): 707–725. doi:10.1002/smj.249. ISSN 1097-0266.
 32. ^ Jump up to: a b Long, Chris P.; Sitkin, Sim B. (2018). “Control–Trust Dynamics in Organizations: Identifying Shared Perspectives and Charting Conceptual Fault Lines”. Academy of Management Annals12 (2): 725–751. doi:10.5465/annals.2016.0055. ISSN 1941-6520.
 33. ^ “Law Code of Hammurabi”.
 34. ^ Vikramaditya S. Khanna. “The Economic History of the Corporate Form in Ancient India” (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-19.
 35. ^ Hargrave, Marshall. “What Is Capital?”. Investopedia. Retrieved 21 January 2021.
 36. ^ “What is Ipo? Definition of Ipo, Ipo Meaning”. The Economic Times. Retrieved 21 January 2021.
 37. ^ Hargrave, Marshall. “What Is Capital?”. Investopedia. Retrieved 21 January 2021.
 38. ^ “What is Intellectual Property (IP)?”. www.wipo.int. Retrieved 21 January 2021.
 39. ^ “What is Trade Union? Definition of Trade Union, Trade Union Meaning”. The Economic Times. Retrieved 21 January 2021.
 40. ^ “What is Trade Union? Definition of Trade Union, Trade Union Meaning”. The Economic Times. Retrieved 21 January 2021.
 41. ^ Webb, Sidney; Webb, Beatrice (1920). History of Trade Unionism. Longmans and Co. London. ch. I

External linksBusinessat Wikipedia’s sister projects

 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlDefinitions from Wiktionary
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlMedia from Commons
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlNews from Wikinews
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlQuotations from Wikiquote
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlTexts from Wikisource
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlTextbooks from Wikibooks
 • Pnl là gì |Tất tần tật về pnlResources from Wikiversity
Library resources about
Business
Resources in your library

Categories:

 • Business
 • Entrepreneurship
 • Main topic articles

Hidden categories:

 • Webarchive template wayback links
 • Articles with short description
 • Short description is different from Wikidata
 • Wikipedia indefinitely move-protected pages
 • Wikipedia indefinitely semi-protected pages
 • Articles needing additional references from August 2017
 • All articles needing additional references
 • Wikipedia articles needing factual verification from October 2018
 • All articles with unsourced statements
 • Articles with unsourced statements from September 2011
 • Articles with unsourced statements from June 2011
 • All articles with specifically marked weasel-worded phrases
 • Articles with specifically marked weasel-worded phrases from October 2013
 • Pages using Sister project links with default search
 • Articles with GND identifiers
 • Articles with BNF identifiers
 • Articles with LCCN identifiers
 • Articles with NDL identifiers
 • Articles with MA identifiers
 • Articles with NARA identifiers

Phân tích Pnl Là Gì – Lợi Nhuận Và Thua Lỗ P&l

Comments What is Pnl – Profit and Loss P&l is the topic of today’s content of Ecosun Pharma. Refer to the content for full details.2 What is the P&L statement? The meaning of a P&L statement for business operations3 Key contents of a P&L statement that managers need to master4 P&L – Production and logistics functions in the operations of the company a business

P&L is an English acronym but has many different meanings. P&L can be “Peace and Love”, or “Promise and Lies”, or “Policy and Liaison”. However, in this article, we will only mention the two most commonly used meanings of P&L in production and business activities: “Profit and Loss” and “Production and Logistics”. We invite you to find out through the following article!P&L là gì?

Xem thêm:  Retained earnings là gì
Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

P&L là gì

P&L là khái niệm phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

P&L là một từ viết tắt của “Profit and Loss” có nghĩa là “Lợi nhuận và thua lỗ”, đôi khi P&L cũng được dịch một cách đơn giản là “Lãi và lỗ”. Nghe đến đây, chắc hẳn các bạn đã đoán được từ viết tắt này thuộc lĩnh vực nào rồi phải không. P&L là khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, thể hiện kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định.

Bạn đang xem: Pnl là gìP&L statement là gì? Ý nghĩa của một P&L statement đối với hoạt động của doanh nghiệp

P&L statement là gì?

P&L statement, hay Profit and Loss Statement được hiểu là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc báo cáo Lãi lỗ của một doanh nghiệp. Ngoài P&L statement, chúng ta cũng thường sử dụng tên gọi Income statement để chỉ một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kì kế toán.

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

P&L statement là báo cáo tài chính tổng hợp trong một kỳ kế toán

Báo cáo hoạt động kinh doanh là một trong các loại báo cáo quan trọng mà một doanh nghiệp cần phải lập dựa theo chế độ tài chính hiện hành, bao gồm:

Bảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệBản thuyết minh báo cáo tài chính

Xem Ad hoc là gì? Tìm hiểu mạng không dây Ad hoc và phương pháp Ad hoc testing

Các yếu tố của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P&L statement)

P&L statement thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm các yếu tố sau:

Doanh thu: bao gồm doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; hoạt động tài chính; chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng; lãi suất chênh lệch do bán ngoại tệ…Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại; thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT…Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí để nguyên liệu, hàng hóa và chi phí để sản xuất;Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý;Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.Các khoản trích lục dự phòng

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Các khoản trích lục dự phòng

Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

P&L statement cung cấp những thông tin tổng hợp và bao quát nhất về kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, trong kỳ đó chỉ ra doanh nghiệp đã thu lãi hay thua lỗ. Qua đó, có thể đánh giá và phản ánh được một số nội dung như sau:

Tình hình sử dụng tiềm năng về con người, vốn, kỹ thuật, công nghệ; đánh giá khả năng quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;Dự báo được khả năng thu lợi nhuận, chuyển động dòng tiền và hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai;Lợi nhuận cũng chính là một nguồn vốn chủ yếu và là nhân tố chính trong bức tranh tài chính tổng thể; chỉ khi có đủ nguồn vốn, doanh nghiệp mới có thể mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình;Đánh giá được mức độ đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển chung của một quốc gia. Ví dụ: doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho người lao động; doanh nghiệp đã đóng bao nhiêu thuế vào ngân sách nhà nước…

Xem Trình độ chuyên môn là gì? Cách điền trình độ chuyên môn trong sơ yếu lý lịchNhững nội dung then chốt của một báo cáo kết quả kinh doanh (P&L statement) mà nhà quản trị cần nắm vững

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Nhà quản trị cần nắm bắt những yếu tố then chốt nào của một P&L statement

Trong một doanh nghiệp hay công ty dù quy mô lớn hay nhỏ đều cần đến vai trò của một kế toán viên để đảm nhiệm sổ sách tài chính và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng báo cáo thuế, báo cáo kết quả kinh doanh (P&L statement), báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán. Thậm chí, ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa quốc gia còn cân nhắc tuyển dụng một giám đốc tài chính để hoạch định và quản lý các vấn đề tài chính của cả doanh nghiệp.

Cho dù vậy, bất cứ một nhà quản trị doanh nghiệp nào cũng cần nắm rõ các con số và các nguyên tắc tài chính quan trọng sau đây để đánh giá được tình hình hoạt động, cũng như sức khỏe tài chính của doanh nghiệp của mình.

Xem  ETA là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ETA

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng

Lợi nhuận thuần (Gross profit) của một doanh nghiệp được xác định bằng cách lấy tổng doanh thu của doanh nghiệp trừ đi tổng giá vốn hàng bán, ta có công thức như sau:

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu – tổng giá vốn hàng bán

Trong đó, giá vốn hàng bán là tổng các chi phí sản xuất của các sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ trong kì.

Lợi nhuận ròng (Net profit) là lợi nhuận thuần trừ đi toàn bộ chi phí trong kỳ, ta có công thức:

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận thuần – các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp…

Cách tính lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận trước thuế = doanh thu thuần – các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp…Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – thuế thu nhập của doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp > 0 tức là doanh nghiệp kinh doanh có lãi, ngược lại tức là doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Hướng dẫn COA là gì? Những thông tin cần biết về COA

Doanh thu và doanh thu thuần

Doanh thu tức là doanh thu từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ hoặc cũng có thể hiểu là tổng giá trị sản phẩm bán ra của doanh nghiệp cùng các khoản phụ thu khác.

Xem thêm: Modal Verb Là Gì – Và Cách Sử Dụng

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán; hàng bán bị trả lại; thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT…

Чистые продажи от продаж = Продажи – Вычеты с продаж.

При этом вычеты из выручки, такие как: торговая скидка; скидки на продажу; возвращенный товар; Экспортный налог, акцизный налог и НДС…  Прибыли и убытки – Производственные и логвистическиея ункцииея ункциея ункции

Прибыли и убытки – это больше, чем просто коммерческий и бухгалтерский термин, это также означает «производство и логистика», что переводится как производство и логистика. Anh hùng

Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Прибыли и убытки – два важных направления в производственной цепочке бизнеса.

Производство – Что такое производство товаров?

Производство – это процесс, выполняемый людьми или машинами для преобразованиня ивыполняемый людьми или машинами для преобразованиня ивсходных материдуклопы Сегодня производство понимается в более широком смысле и включает многие другие виды экономической и коммерческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей рынка и оказание услуг. Производство можно рассматривать как процесс создания продуктов, товаров, усттен, духовных цен духовных цен Д., Приносящих пользу потребителям.

Логистика – что такое логистика?

Логистика сегодня понимается по-разному. Под материально-техническим обеспечением в вооруженных силах понимается отдел материально-технического обеспечения, специализирующийся на заботе о жизни солдат, включая одежду, быт, отдых, распределение предметов первой необходимости … Логистика в сфере импорта-экспорта включает складские услуги. , Груз.

Однако наиболее полное определение логистики – это управление потоком ресурсов всех процессов от источника сырья до момента, когда продукт достигает потребителя. Логистика включает в себя следующие функции:

Закупка и доставка сырья, упаковки для производственной деятельности; Управление внутренней связью и связанными сторонами; Управление хранением, складированием, транспортировкой и обращением товаров; Готовим все виды таможенных процедур, импортных и экспортных документов; Управляйте инвентарем.

Итак, мы можем понять, что управление логистикой – это деятельность, которая вместе с другими видами деятельности, такими как производство, продажи, маркетинг, управление человеческими ресурсами, контроль качества, составляет деятельность предприятия.

См. Что такое навыки межличностного общения? Какие навыки помогут вам построить прочные отношения?

Управление производством и логистикой – что такое управление производством и логистикой?

Управление производством и логистикой помогает сбалансировать и повысить эффективность как производственной, так и логистической деятельности в производственной и коммерческой деятельности. Как мы все знаем, клиенты всегда ожидают, что их партнеры предоставят качественную продукцию, выполнят требования и получат заказы и отзывы о них в кратчайшие сроки. Удовлетворение ожиданий клиентов – это коренная трансформация как производственных, так им лийикри Предприятиям необходимо мобилизовать все ресурсы, но при этом они должны полагаться на финансовые выгоды, жизнь сотрудников и долгосрочное конкурентное преимущество.

Управление производством и логистикой – это решение следующих задач:

Как производство может стать более эффективным и рентабельным? Какие полуфабрикаты предприятие может производить самостоятельно, а какие – закавывать у икставщывать у икста? Как ускорить отклик Вернуться к покупателям? Как делать продукты, полностью соответствующие ожиданиям покупателей? Как снизить уровень запасов и устранить негибкие логистические структуры…

Управление логистики производства отвечает за следующие задачи:

Планирование стратегии производственного подразделения; Настройка производственной системы; Снижение производственных затрат на заводе; Повышение эффективности перевозок и грузовых перевозок; Система управления цепями поставок.

Подробнее: Скачать Hungry Shark Evolution V8, Скачать игру Hungry Shark Evolution Mod Apk 8

Вышеупомянутая статья посвящена тому, что такое P&L? Значение прибылей и убытков в области бухгалтерского учета и бизнеса предприятий. Кроме того, P & L также означает производство и логистику, которые являются двумя чрезвычайно важными функциями в производственной деятельности компании. Надеюсь, эта статья принесет полезные знания читателям, особенно тем, кто работает полезные знания читателям, особенно тем, кто работает с провизвондзтесизводт с

Категория: Câu hỏi thường gặp


Video Pnl là gì |Tất tần tật về pnl

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Pnl là gì |Tất tần tật về pnl!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts