Quy định với tài liệu đăng bán

Để tạo sự tin tưởng giữa người mua và người bán tài liệu.

Kể từ ngày 25/8/2013, 123doc.org quy định chính sách với tài liệu đăng bán như sau:

  • Tài liệu phải có tối thiểu là 10 trang.

  • Số trang hiển thị tối thiểu là 10 trang.

Đối với những tài liệu của thành viên đã đăng bán:

  • Tài liệu nhỏ hơn 10 trang sẽ được chuyển thành tài liệu miễn phí. Nếu thành viên không muốn bán những tài liệu này có thể chọn xóa tài liệu.

Bạn vui lòng liên hệ

  • Email: info@123doc.org