Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

tải mẫu giấy kẻ ngang a4 đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu giấy lót A4

Ngày 01 tháng 05 năm 2017 | Tác giả: Nguyên Hà | Danh mục: N / ADOWNLOAD PDF – 11,8K Chia sẻ Chèn Đóng góp Báo cáo liên kết này

Mô tả ngắn

Giấy A4 có lót…

sự mô tả

…………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………… .. …………………………………… …… …………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … …………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………… .. ………………… …… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……… ……. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… …………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………………… .. ……………………………………………………………… …… …………… ………… ……………………………………. ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… …………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ……………………………………………………………………………………… .. …………………………… …… ………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………………… .. ……………………………………………………………… …… …………… ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………… .. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… … ………………………… ……………………………………. ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………………… .. ……………………………………………………………… …… …………… ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………… .. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… … ………………………… ……………………………………. ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………………… .. ……………………………………………………………… …… …………… ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………… .. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………… .. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………… ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………………… .. ……………………………………………………………………… …… ……… ………………………………………………………………………………………………………… .. ……… …… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………… ……. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … ……… …………………………………………………………………………………………… .. ……………………… …… …………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………… ………… .. ………………………………………………………………………………………… ………… …………………… …………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………… ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… …………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………… .. ………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………… ………………………………………………………………… .. ………………………………………… …… ………………… ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………… .. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………… .. ………… … ……… ………………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………… ………………………………………………………………… .. ………………………………………… …… ………………… ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………… .. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………… … ……………………… ………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………… ………………………………………………………………… .. ………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………… .. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………… .. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………… ..

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….

Посмотреть больше…

Комментарии

Скачать шаблон бумаги формата А4 с горизонтальными линиями

18 октября 2021 г. Всего 0 комментариев

Много раз мы рыскали в Google и все еще не могли  загрузить бумажный шаблон формата А4 с горизонтальными линиями и рамками. В этой ситуации многие люди «откажутся», но некоторые люди найдут решение и создадут эту бумажную форму формата А4 сами. На самом деле, вы можете сделать это прямо в Word простым способом. 

Xem thêm:  Mẫu tiểu luận chuyên viên chính năm 2021: 50 đề tài hay nhất
Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Шаблон бумаги формата А4 с горизонтальными линиями
Как создать шаблон бумаги формата А4 с горизонтальными линиями и рамками в WordКак создать шаблоны бумаги формата А4 с горизонтальными линиями в WordСоздать рамки в Word 2007, 2010, 2013
Причины скачать шаблоны бумаги формата А4 с горизонтальными линиями и рамками

Những mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang, có khung mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Đây là cách mà họ sở hữu được văn bản trình bày đẹp, kết cấu rõ ràng và chuẩn nhất. Chính vì điều này mà nhu cầu download mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung. 

Quá trình download không gây mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần search chúng trên thanh công cụ Google là có được mẫu giấy như ý muốn chỉ chưa đầy 1 phút.

Như vậy bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc khác. Từ đó, hiệu quả làm việc sẽ cao hơn và đạt được như mong muốn.

Bạn đang xem: Download mẫu giấy a4 có dòng kẻ ngang
Mẫu giấy a4 có dòng kẻ ngang đẹpTải Ngay
Mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung được làm theo đúng quy định chuẩn. Toàn bộ thao tác tạo đường kẻ ngang, khung trong văn bản đều được trình bày theo đúng kích thước chuẩn. Nếu ở các mẫu giấy A4 khác, bao phủ toàn bộ là mặt trắng tinh. Bạn khó có thể viết theo dòng và căn lề đúng. Nhưng với mẫu giấy này, bạn hoàn toàn yên tâm.Chữ bạn viết luôn theo đúng dòng kẻ, căn lề chính xác. Khi đối tác nhìn thấy văn bản viết tay như vậy, họ sẽ đánh giá độ chuyên nghiệp và độ chỉn chu, tỉ mỉ của bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào các mẫu giấy cũng có đầy đủ trên các trang mạng. Vì vậy, bạn cần biết cách tạo đường kẻ ngang và khung cho giấy A4 trong Word. 
Cách tạo mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung trong Word

Trước khi tạo đường kẻ ngang và khung, bạn cần định dạng căn lề theo đúng tỷ lệ chuẩn. Bạn hãy chọn về khổ giấy A4 theo đúng như mong muốn. Sau đó, bạn tiến hành các bước như sau:

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Thay vì download mẫu giấy A4 có đường kẻ ngang có khung thì hãy tự tạo ra chúng

Cách tạo đường kẻ ngang trong Word

Đường kẻ ngang giúp bạn thuận lợi hơn khi soạn thảo văn bản. Có rất nhiều cách giúp bạn sở hữu các đường kẻ ngang đẹp và chuẩn.Sử dụng phím Enter

Bạn có thể sử dụng luôn phím Enter để tạo đường kẻ ngang. Ở trong Word có nhiều sự lựa chọn về đường kẻ này. Bạn có thể chọn kẻ ngang in đậm, kẻ đôi, kẻ ba hoặc là dấu chấm,… Tùy vào nhu cầu mà bạn chọn loại đường kẻ phù hợp nhất.Sử dụng Border

Ngay ở tính năng Border, bạn lựa chọn Border Bottom. Chúng sẽ giúp bạn có được các đường kẻ ngang nhanh chóng trong văn bản. 

Bạn cần để con trỏ chuột ngay vị trí mà bạn muốn tạo dòng kẻ ngang. Bạn tìm đến Design -> Page Borders. Lúc này bạn sẽ thấy trên giao diện hiện cửa sổ mới. Bạn chọn theo đúng nhu cầu về đường kẻ. Chọn xong bấm OK.Sử dụng Tab

Xem thêm:  Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo mới nhất |Link tải GG drive

cách đơn giản nhất, bạn hãy dùng phím Tab. Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Tab ở thanh thước dọc. Bạn đặt con trỏ vào vị trí cuối ở thanh thước ngang.

Sau đó, bạn nhấn đúp chuột để mở hộp thoại Tabs. Lúc này, bạn sẽ lựa chọn loại dòng kẻ tại Leader. Sau đó nhấn Set rồi Ok.

Xem thêm: Bảng Giá Dàn Áo Xe Sirius Giá Bao Nhiêu, Màu Nào Đẹp Nhất, Dàn Áo Sirius

Cách tạo khung trên giấy A4 trong Word

Sau khi tạo đường kẻ ngang ở tất cả các trang A4, bạn cần tạo khung cho chúng. Như vậy bạn không cần mất công tìm kiếm để download mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung nữa. 

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Tạo khung trên giấy A4 ở Word 2007

Tạo khung trong Word 2007, 2010, 2013

Bạn vào chọn chọn Insert ngay ở Shapes. Bận click vào biểu tượng hình chữ nhật. Lúc này, bạn sẽ thấy một cửa sổ hiện lên. Bạn căn chỉnh kết hợp nhấn chuột tại viền khung. 

Nhấn chuột phải ở khung viền → Format Autoshapes căn chỉnh màu đậm nhạt.

Một bảng tùy chỉnh hiện lên. Bạn nhấn Colors and Lines với Style để xem các kiểu khung. Xem độ đậm nhạt tại Weight.Tạo khung trong Word 2013, 2016

Ở phiên bản Word 1013, 2016 cách tạo khung được thực hiện qua các thao tác sau:

Ngay ở trang A4 bạn tạo đường kẻ ngang, bạn tiếp tục tiến hành tạo khung cho chúng. Bạn vào Insert → chọn Shapes. Tại đây bạn được trải nghiệm rất nhiều dạng khung khác nhau. Thông thường, mọi người sẽ lựa chọn khung chữ nhất là phổ biến.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Cách tạo khung Word 2016

Bạn nhấn chuột phải ngay tại khung đã chèn xong. Bạn nhấn Style, Fill hay Outline để điều chỉnh lại khung.

Tiếp tục nhấn chuột phải tại khung, bạn chọn Format Shape. Tại đây, bạn sẽ tùy vào nhu cầu mà quyết định kiểu khung, chữ trong khung sao cho phù hợp.

Với tất cả các bước làm trên, bạn đã sở hữu mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung chuẩn và đẹp. Vậy là bạn không cần phải loay hoay download mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang có khung. Bất cứ khi nào bạn cần, bạn chỉ việc mở file đã lưu lại rồi in chúng ra để sử dụng nhanh chóng và tiện lợi. 

Bài viết liên quan

  • Bán linh kiện máy tính cũ tại hải phòng
  • Sn là nguyên tố gì
  • Khách sạn boutique cocobay đà nẵng
  • 2 côn thịt cũng ra vào
  • Tải ảnh từ google drive về iphone
  • Quần jean nam rách tả tơi

Mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang đẹp

Biểu Mẫu – Văn Bản

Bài viết này chia sẻ những mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang đẹp cùng với hướng dẫn giúp bạn có thể tự tạo mẫu giấy có dòng kẻ ngang đẹp để phù hợp với yêu cầu của mình.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

1. Mẫu giấy A4 có dòng kẻ ngang đẹp

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang ghi chú

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang với lề

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang cách dòng

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang với đường thẳng và chấm

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang chia dòng

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang học sinh

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang đẹp

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang chuẩn

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang chuẩn và đẹp

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang đơn giản

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Mẫu giấy kẻ ngang soạn nhạc

Để tải về mẫu giấy kẻ ngang đẹp trong bài viết, bạn hãy click vào đường link dưới đây:2. Hướng dẫn tạo mẫu giấy kẻ ngang A4

Xem thêm:  Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

2.1. Tạo mẫu giấy A4 kẻ ngang với Table trong Word

Bước 1: Bạn click vào menu Layout (1) => Size (2) => A4 (3) để tạo kích thước giấy A4.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 2: Bạn vào menu Insert (1) => Table (2) => Insert Table (3).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 3: Bạn thiết lập cột và hàng (1) với số cột (column) là 1 và hàng (row) là 49 để tạo đường kẻ toàn bộ trang. Nếu bạn muốn tạo giấy kẻ ngang với lề thì bạn có thể thiết lập 2 cột (column).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 4: Bạn click vào dấu [+] (1) để lựa chọn toàn bộ bảng. Tiếp theo, bạn click chuột phải vào bảng => Table Properties (2).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Tiếp theo, bạn click vào mục Borders and Shading…

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 5: Bạn chọn mục All (1) => chọn mẫu đường kẻ bảng (2) => click vào 2 biểu tượng để bỏ tuỳ chọn viền bảng trái, phải (3) => OK (4).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Tiếp theo, bạn bấm OK để hoàn tất.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Sau khi hoàn tất các thao tác trên thì bạn có mẫu giấy kẻ ngang đẹp trong khổ A4. Việc tiếp theo là bạn hãy in ra giấy và sử dụng.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Nếu bạn muốn tạo mẫu kẻ ngang bằng dấu chấm thì bạn hãy đổi Style ở Bước 5.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

2.2. Tạo mẫu giấy kẻ ngang với Tab trong Word

Bước 1: Bạn cần tạo size giấy A4 bằng cách vào menu Layout (1) => Size (2) => A4 (3).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 2: Bạn cần thanh thước kẻ để tạo Tab. Nếu bạn chưa thấy thanh thước kẻ thì bạn hãy vào menu View (1) => Show (2) => Ruler (3).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 3: Bạn click vào Ruler để tạo điểm dừng cho tab. Bạn nên click gần sát với vùng đen để tạo đường kẻ dài và đẹp.

Tiếp theo, bạn click đúp chuột trái vào điểm dừng Tab mà bạn vừa tạo.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 4: Điểm dừng tab hiện lên, bạn hãy thay đổi mẫu dòng kẻ (1) => OK (2).

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Bước 5  : Bạn bấm   Tab phím   trên bàn phím có thể được tính toán để tạo kẻ đường. Ấn phím   Type   để xuống dòng và ấn   Tab  phím  để tạo kẻ dòng.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

You are back to loop the thao tác to when the number of lines enough as your request.

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

QUA HướNG DẫN TRỌNG BAI VIếT, BạN Có Thể Dễ Dàng Tạo Kẻ Ngang Khổ A4 để Lam Bài Tập Lớn, Bài Luận … Chúc Các Bạnh Cônh Cônh Cônh Cônh Cônh Công!

[Chia sẻ] Tải xuống giấy a4 mẫu có đường kẻ ngang có khung đẹp # 2022

0 0

Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Giấy A4 mẫu có đường kẻ ngang1347k

Quang Ori

Xin Chào! tôi là Quang, không tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ tiếp thị kỹ thuật số kiến ​​thức cho người mới.


Video Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Tải mẫu giấy kẻ ngang a4 mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc